playstation.com

Informacje prawne

 KONKURS PLAYSTATION® PLUS FESTIVAL OF PLAY

OFICJALNE ZASADY

Biorąc udział w Konkursie PlayStation Plus Festival of Play („Promocja”), Użytkownik zgadza się zaakceptować niniejsze oficjalne zasady i decyzje Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem oraz nie podlegają odwołaniu.

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI ORAZ MÓC WYGRAĆ I ODEBRAĆ NAGRODĘ, NIE JEST WYMAGANE DOKONANIE ŻADNEGO ZAKUPU. DOKONANIE ZAKUPU ani płatności NIE ZWIĘKSZA SZANS UCZESTNIKA NA WYGRANĄ.

 

1.    SPONSOR: Sponsor promocji został przedstawiony w poniższej tabeli dla Krajów/Regionów uczestniczących.

 

SPONSOR

ADRES

Kraje/Regiony uczestniczące

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania

 

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, działamy za pośrednictwem naszego oddziału w Holandii, mieszczącego się pod adresem Olympia 1, 1213NS Hilversum, Holandia, którego numer to 000051647869.

Australia, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie („Region SIEE ”)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone

Argentyna, Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone* („Region SIEA ”)

 

*Ważne w 50 Stanach Zjednoczonych i dystrykcie Kolumbii. Promocja nie obowiązuje na terytoriach zależnych, posiadłościach zamorskich i zagranicznych instalacjach wojskowych USA ani w miejscach, gdzie jest zabroniona lub ograniczona przez prawo.

 

Sony Interactive Entertainment Inc

 

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio, 108-8270, Japonia

Japonia

(„Region SIEI ”)

 

 

2.    Okres promocji: promocja rozpoczyna się 15 lutego 2023 r. o godzinie 05:00 czasu PDT w USA, a kończy w dniu 24 lutego 2023 r. o godzinie 23:59:59 czasu PDT w USA („Całkowity okres Promocji”). Oficjalnym zegarem Promocji jest komputer Sponsora.

 

3.    Warunki uczestnictwa: Promocja jest dostępna wyłącznie dla osób, które: (i) są legalnymi rezydentami Krajów/Regionów uczestniczących, (ii) mają co najmniej osiemnaście (18) lat, a w chwili przystąpienia do konkursu pełnoletni wiek ustawowy w państwie/regionie/prowincji swojego zamieszkania, a także (ii) posiadają konto PlayStation TM Network („konto PSN”). Każda taka osoba będzie określana jako „Uczestnik”.

 

Pracownicy spółek wchodzących w skład Sony Group (np. Sony Interactive Entertainment lub Sony Electronics) oraz jej spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych oraz agencji reklamowych i promocyjnych (łącznie „Podmioty zaangażowane w Promocję”), a także członkowie ich najbliższej rodziny (np. współmałżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, jak również osoby powiązane z nimi w wyniku kolejnego małżeństwa, bez względu na miejsce ich zamieszkania) oraz osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym, niezależnie od tego, czy są z nimi spokrewnione, nie mogą brać udziału w Promocji ani wygrywać przewidzianych w niej nagród. Warunki te są nieważne, jeśli będą sprzeczne z prawem obowiązującym w danym miejscu.

 

Przystąpienie do niniejszej Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika pełnej i bezwarunkowej zgody na akceptację niniejszych Oficjalnych zasad oraz decyzji i interpretacji Sponsora, które będą ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Promocją. Na potrzeby Promocji Sponsor może kontaktować się z Uczestnikami pocztą elektroniczną. Sponsor użyje adresów e-mail powiązanych z identyfikatorami PSN Uczestników podanymi w zgłoszeniu do udziału w Promocji. Uczestnicy nie będą mieli możliwości zmiany adresu e-mail.

 

W przypadku Argentyny, Meksyku i Brazylii Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia i/lub modyfikacji Promocji bądź jej części. W takim przypadku wymagane jest powiadomienie uczestników z wyprzedzeniem. 

 

4.    JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

 

Podczas Całkowitego okresu Promocji każdy Uczestnik z Kraju/Regionu uczestniczącego w Promocji będzie miał szansę wygrać Nagrodę, odpowiadając na trzy pytania, które pojawią się pod adresem URL, przesyłając swoje dane i akceptując oficjalne zasady.

 

Uczestnicy muszą zalogować się do swojego konta PSN przy użyciu identyfikatora PSN (jeśli nie są jeszcze zalogowani).

 

Po zalogowaniu Uczestnik musi kliknąć podane łącza i postępować zgodnie z instrukcjami, aby odpowiedzieć na przydzielone mu pytania.

 

Tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych.  Inny możliwy sposób rejestracji: Aby zgłosić swój udział pocztą elektroniczną, należy wysłać wiadomość na adres SIE-PlayStation-Plus@sony.com, podając jako temat „PlayStation Plus Festival of Play Competition” i zamieszczając w treści swoje imię i nazwisko, adres pocztowy (ulica, miasto, stan, kod pocztowy), adres e-mail oraz 10-cyfrowy numer telefonu.

 

Limit zgłoszeń: każda osoba może przesłać maksymalnie jedno (1) zgłoszenie w czasie trwania Całkowitego okresu Promocji. Jeśli zostanie zarejestrowane więcej niż jedno (1) zgłoszenie od tej samej osoby, to wszystkie jej zgłoszenia mogą według uznania Sponsora zostać zdyskwalifikowane. Uczestnicy nie mogą używać więcej niż jednego (1) adresu e-mail ani konta. Nie mogą też używać wielu tożsamości. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczestnik korzysta do celów udziału w Promocji z więcej niż jednego adresu e-mail lub z wielu tożsamości, to może on według uznania Sponsora zostać zdyskwalifikowany i może nie kwalifikować się do otrzymania nagrody.

WAŻNE: w przypadku wypełniania zgłoszenia do PROMOCJI na urządzeniu mobilnym mogą obowiązywać opłaty za wysyłanie wiadomości i przesył danych. Zalecamy Uczestnikom zapoznanie się z cennikiem swojego operatora SIECI KOMÓRKOWEJ. Aby zdobyć nagrodę w NINIEJSZEJ PROMOCJI, nie jest wymagana rejestracja na urządzeniu mobilnym.

 

 

5.    DECYZJA O PRZYZNANIU NAGRÓD

 

Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie trzy pytania, zostaną pogrupowani według regionów SIEE, SIEA i SIEI.

 

W każdym regionie do wygrania jest inny zestaw nagród (każdy z nich to „Pula nagród”), które zostaną przyznane potencjalnym zwycięzcom losowo.

 

Prawdopodobieństwo wygrania Nagrody zależy od liczby uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na wszystkie trzy pytania.

 

 

Region uczestnika

Pula nagród

Region SIEE

1 x pakiet urządzeń Sony, w którego skład wchodzą

 

-          1 x TELEWIZOR OLED, XR-55A75K

-          1 x soundbar, HT-A5000

-          1 para słuchawek, WH-1000XM5

 

 

Wszyscy potencjalni zwycięzcy zostaną potwierdzeni przez Sponsora do godziny 23:59:59 czasu PDT w dniu 10 marca 2023 r.

 

Każdy potencjalny zwycięzca otrzyma wiadomość od Sponsora na temat wygranej, która zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z jego kontem PSN.

 

Aby ułatwić dostarczenie Nagród, odpowiedni Sponsor zwróci się do zwycięzców z prośbą o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz nr VAT/NIP (w stosownych przypadkach) („Informacje o doręczeniu”).

 

Przybliżona wartość rynkowa każdego z pakietów nagród we wszystkich Regionach wynosi 2497 USD.

 

Nagrody zostaną dostarczone przez Sponsora (lub partnera do realizacji nagród) na adres zamieszkania każdego zwycięzcy w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od otrzymania przez zwycięzcę informacji o dostarczeniu i potwierdzenia, że kwalifikuje się on do odbioru nagrody. Dostawa do skrytki pocztowej nie jest możliwa.

 

Za wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione, obowiązek opłacenia wszystkich stosownych podatków krajowych, stanowych i lokalnych leży wyłącznie po stronie zwycięzcy.

 

Dla mieszkańców Kanady: Zanim potencjalny zwycięzca zostanie ogłoszony zwycięzcą nagrody, musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie sprawdzające umiejętności matematyczne bez pomocy mechanicznej lub innej. W przeciwnym razie nie będzie mógł odebrać nagrody.

 

6.    Ograniczenie odpowiedzialności: ŻADNE Z POSTANOWIEŃ ZAPISANYCH W NINIEJSZYCH ZASADACH NIE WYŁĄCZA ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPONSORA ZA OSZUSTWO, UMYŚLNE WYKROCZENIE, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA Z MOCY PRAWA. Przystępując do niniejszej Promocji, Uczestnicy zgadzają się, że Podmioty zajmujące się Promocją wraz z każdym z ich podmiotów stowarzyszonych, spółek zależnych, przedstawicieli, konsultantów, wykonawców, radców prawnych oraz agencji reklamowych, public relations, promocyjnych, zajmujących się realizacją i marketingowych, a także dostawców stron internetowych wraz z członkami ich kadry kierowniczej, dyrektorami, akcjonariuszami, pracownikami, przedstawicielami, osobami wyznaczonymi i pełnomocnikami („Zwolnione strony”) nie są odpowiedzialne za: (i) zagubienie, opóźnienie w dostarczeniu, niekompletne dostarczenie, kradzież, nieprawidłowe skierowanie, brak części opłaty pocztowej ani brak możliwości dostarczenia wiadomości e-mail/SMS bądź przesyłki pocztowej; (ii) jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu, awarie oraz problemy z połączeniem lub dostępnością dotyczące komputera, telefonu, satelity, sieci kablowej, sieci komputerowej, sprzętu elektronicznego bądź internetowego lub oprogramowania; (iii) zniekształconą, nieprawidłową lub zakłóconą transmisję danych, problemy z dostępem do usług/sieci, dostępność lub duży ruch; (iv) jakiekolwiek błędy techniczne, mechaniczne, drukarskie, typograficzne lub inne; (v) nieprawidłowe lub niedokładne zapisanie informacji podawanych podczas rejestracji albo brak zapisania bądź utratę takich informacji; (vi) jakiekolwiek błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, usterki, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnej, błędy techniczne, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do Promocji; (vii) jakiekolwiek obrażenia oraz uszkodzenia komputera związane z uczestnictwem w promocji bądź przyjęciem Nagrody ani (viii) zgłoszenia przesłane po terminie, sfałszowane, zagubione, nieodpowiednio umieszczone, niewłaściwie skierowane, zmanipulowane, niekompletne, usunięte, uszkodzone, zniekształcone lub z innego powodu niezgodne z Oficjalnymi zasadami. Poza tym Podmioty zajmujące się Promocją nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku braku odebrania lub dostarczenia powiadomienia wysłanego do zwycięzcy.     

 

Przystępując do Promocji, każdy Uczestnik: (i) przyjmuje niniejsze Oficjalne zasady, w tym wymogi dotyczące przystąpienia do Promocji; (ii) zrzeka się wszelkich praw do roszczeń dotyczących niejednoznaczności niniejszych Oficjalnych zasad; (iii) zrzeka się wszystkich swoich praw do wnoszenia roszczeń i występowania na drogę sądową przeciwko którejkolwiek ze Zwolnionych stron w związku z Promocją oraz (iv) zgadza się bez ograniczenia czasowego i nieodwołalnie zwolnić każdą ze Zwolnionych stron z odpowiedzialności dotyczącej wszelkich roszczeń, procesów sądowych, postanowień, przyczyn powództwa, postępowań, żądań, grzywien, kar, obciążeń, kosztów i wydatków (w tym m.in. uzasadnionych kosztów adwokackich), które mogą powstać w związku z: (a) Promocją, w tym między innymi działaniami związanymi z Promocją lub ich elementami, a także zgłoszeniami Uczestnika, uczestnictwem lub brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji; (b) naruszeniem prywatności, praw osobistych, praw ochrony wizerunku lub praw własności stron trzecich; (c) przyjęciem, obecnością, odbiorem, podróżą związaną z udziałem, dostarczeniem, posiadaniem, wadami, wykorzystaniem, brakiem wykorzystania, niewłaściwym wykorzystaniem, niezdolnością do wykorzystania, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem w związku z wykorzystaniem Nagrody (lub jej dowolnej części); (d) wszelkimi zmianami dotyczącymi Nagród (lub ich części); (e) błędem ludzkim; (f) jakimkolwiek bezprawnym, niestarannym bądź nieuprawnionym działaniem lub zaniechaniem przez Zwolnioną Stronę; (g) zaginięciem, opóźnionym dostarczeniem, kradzieżą, niewłaściwym skierowaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem nagród (bądź jakiejkolwiek ich części) lub (h) zaniedbaniem bądź umyślnym wykroczeniem przez Uczestnika.

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Promocja nie będzie mogła się odbyć zgodnie z planem, Sponsor zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji według własnego uznania (za uprzednim powiadomieniem), czy anulować, zakończyć, zmienić bądź zawiesić Promocję, czy też ją kontynuować. Prawo to dotyczy również wyboru zwycięzcy w sposób, który Sponsor uzna za sprawiedliwy i uzasadniony, w tym wybór zwycięzcy spośród kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych przed anulowaniem, zakończeniem, modyfikacją lub zawieszeniem. W żadnym wypadku nie zostanie przyznane więcej Nagród, niż określono w niniejszych Oficjalnych zasadach. Jeśli z powodu błędu technicznego, typograficznego, mechanicznego, administracyjnego, drukarskiego, produkcyjnego, komputerowego lub innego, więcej osób, niż określono w niniejszych Oficjalnych zasadach, zostanie wskazanych jako zwycięzcy, to w celu wyłonienia ostatecznego zwycięzcy będzie przeprowadzone losowanie spośród osób, które złożą roszczenie do zwycięstwa.

 

BEZ OGRANICZENIA DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ WSZYSTKO, CO JEST ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ PROMOCJĄ, W TYM NAGRODY, ZOSTANIE DOSTARCZONE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI.

 

7.    PRAWO WŁAŚCIWE: w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy niniejsze Zasady oraz wszelkie spory z nich wynikające lub związane z Promocją podlegają następującym warunkom:

 

 

SPONSOR REGIONALNY

PRAWO WŁAŚCIWE

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

W przypadku Uczestników zamieszkujących w Regionie SIEE, ale w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsze Zasady będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii, a strony (każdy Uczestnik i Sponsor) będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii.

 

W przypadku Uczestników mieszkających w regionie SIEE oraz w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego niniejsze Zasady będą interpretowane zgodnie z prawem holenderskim, ale będzie tym Uczestnikom przysługiwać dodatkowa ochrona wynikająca z przepisów obowiązujących w państwie, w którym mieszkają. Prawo obowiązujące w kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

W przypadku Uczestników zamieszkujących w kraju z Regionu SIEA niniejsze Zasady podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory, które nie podlegają arbitrażowi i nie są wszczynane przed sądem ds. drobnych roszczeń, mogą być wnoszone przez każdą ze stron do sądu właściwego, albo do sądów wyższej instancji stanu Kalifornia w hrabstwie San Mateo albo do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

Sony Interactive Entertainment Inc.

W przypadku Uczestników zamieszkujących w Regionie SIEI niniejsze Zasady będą interpretowane zgodnie z prawem Japonii, a strony (każdy Uczestnik i Sponsor) będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Sądu Okręgowego w Tokio.

 

 

Uczestnik i Sponsor regionalny poddają się wyłącznej jurysdykcji odpowiednich sądów określonych powyżej, a ponadto zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, właściwości miejscowej i niewłaściwego forum wobec tych sądów. W przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego mającego na celu wyegzekwowanie jakiejkolwiek części niniejszej umowy wszystkie koszty i opłaty, w tym honoraria prawników, będą opłacane przez stronę przegraną.

 

8.    PRYWATNOŚĆ:  polityka prywatności Sponsora jest dostępna pod adresem https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

W odniesieniu do Argentyny, Brazylii i Meksyku: uczestnictwo obejmuje wyraźną zgodę na publiczne rozpowszechnianie, transmisję, retransmisję, reprodukcję lub publikację filmów, fotografii, zdjęć lub obrazów lub nagrań głosowych albo Danych osobowych Uczestników, a w szczególności zwycięzcy/zwycięzców, we wszystkich środkach komunikacji (wizualnej, dźwiękowej lub innej, w tym prezentacji w telewizji ogólnodostępnej, telewizji kablowej, satelitarnej, radiu, Internecie itp.) w dowolnym celu w czasie trwania konkursu i do 3 (trzech) lat po jego zakończeniu, bez prawa do żądania wynagrodzenia lub rekompensaty. Uczestnicy gwarantują, że nie istnieją strony trzecie, które mają wyłączne prawa do prezentacji, publikacji, rozpowszechniania lub powielania głosu albo danych osobowych. W przeciwnym razie zobowiązują się zwolnić Sponsora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z tego powodu. Uczestnicy potwierdzają, że udział nie powoduje u nich żadnych szkód finansowych, dlatego zrzekają się wszelkich roszczeń związanych ze spadkiem ich dochodów.

 

W odniesieniu do Argentyny: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Uczestnicy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do przekazanych danych w odstępach nie krótszych niż 6 (sześć) miesięcy, chyba że udowodniony zostanie uzasadniony interes w tym zakresie zgodnie z przepisami art. 14 ust. 3 ustawy nr 25,326. KRAJOWA DYREKCJA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, organ kontrolny ustawy nr 25,326.

 

9.    Prawa ochrony wizerunku: biorąc udział w niniejszej Promocji, każdy Uczestnik udziela zgody Sponsorowi na wykorzystywanie jego identyfikatora PSN i awatara w związku z uzasadnionym upublicznieniem Promocji w kanałach PlayStation.

 

Sponsor musi opublikować lub udostępnić informacje wskazujące, że miało miejsce ważne przyznanie nagród oraz że nagrody zostały przyznane potwierdzonym zwycięzcom. W celu wypełnienia tego obowiązku Sponsor może opublikować nazwisko i kraj/region pochodzenia zwycięzców. Jeśli zwycięzca sprzeciwia się upublicznieniu lub udostępnieniu jego nazwiska, powinien skontaktować się ze Sponsorem pod adresem e-mail podanym w Polityce prywatności. Należy pamiętać, że Sponsor może mimo to być zobowiązany do przekazania pełnej listy zwycięzców organowi regulacyjnemu lub innym stronom trzecim, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lokalnego.

 

10.  Postanowienia ogólne: udział w Promocji w sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie powoduje nieważność takiego udziału. Sponsor zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, co do którego stwierdzi lub którego będzie podejrzewać według własnego uznania, że manipulował przy systemie obsługi Promocji, działa z naruszeniem niniejszych Oficjalnych zasad, postępuje w sposób niesportowy lub zamierza zakłócić prawidłowe działanie niniejszej Promocji. Udział w Promocji w sposób inny niż opisany w niniejszych Oficjalnych zasadach powoduje nieważność takiego udziału. Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba zarejestrowała się lub próbowała zarejestrować się więcej niż raz, używając wielu numerów telefonów, adresów e-mail, adresów zamieszkania, wielu tożsamości, adresów IP lub korzystała z serwerów proxy bądź stosowała podobne metody, to wszystkie zgłoszenia tej osoby zostaną uznane za nieważne, a osoba ta nie otrzyma żadnej Nagrody, do której mogła uzyskać uprawnienie. Korzystanie z metod opartych na robotyzacji, automatyzacji, stosowaniu makr bądź programowaniu lub metod stworzonych przez strony trzecie, a także innych, podobnych metod, spowoduje unieważnienie przystąpienia do Promocji oraz dyskwalifikację dopuszczającej się tego osoby. Uczestnicy lub potencjalni zwycięzcy mogą być zobowiązani do przedstawienia dowodu tożsamości i uprawnień do uczestnictwa, zgodnie z wymaganiami Sponsora. W przypadku sporu dotyczącego tożsamości zwycięzcy zwycięskie zgłoszenie zostanie uznane za dokonane przez uprawnionego posiadacza konta e-mail, które zostało przekazane na formularzu rejestracyjnym powiązanym z tym zgłoszeniem. „Uprawniony posiadacz konta” oznacza osobę fizyczną, która jest przypisana do adresu e-mail przez dostawcę internetowego, dostawcę usług internetowych lub inną organizację (np. firmę, instytucję oświatową) odpowiedzialną za przydzielanie adresów e-mail dla domeny związanej z podanym adresem e-mail. Od każdego uczestnika może być wymagane okazanie dowodu na to, że jest on uprawnionym posiadaczem konta. UWAGA: WSZELKIE PRÓBY UMYŚLNEGO USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB ZAKŁÓCENIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PROMOCJI STANOWIĄ NARUSZENIE PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W PRZYPADKU PODJĘCIA TAKIEJ PRÓBY SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA LUB INNEGO RODZAJU ZADOŚĆUCZYNIENIA OD OSOBY BĄDŹ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE TEJ PRÓBY W PEŁNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad — lub jakiekolwiek użyte w nich słowo, wyrażenie, klauzula, zdanie bądź inny fragment — zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za niewykonalne bądź nieważne, to postanowienie takie lub jego fragment zostanie zmienione albo usunięte w taki sposób, aby pozostałe postanowienia niniejszych Oficjalnych zasad pozostały ważne i wykonalne. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad albo dokumentów dotyczących Nagrody nie wpływa na ważność ani wykonalność któregokolwiek innego postanowienia. Żaden uczestnik nie ma prawa do zmieniania niniejszych Oficjalnych zasad ani wprowadzania do nich poprawek. Nieegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad nie stanowi zniesienia tego postanowienia, które pozostaje w pełni obowiązujące. Wszystkie przesłane zgłoszenia oraz materiały stają się własnością Sponsora i nie będą zwracane. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy zasadami Promocji zawartymi w niniejszych Oficjalnych zasadach a zasadami Promocji zawartymi w jakichkolwiek materiałach promocyjnych (w tym między innymi w materiałach dostępnych w punktach sprzedaży, w reklamach telewizyjnych i drukowanych, na opakowaniach i w innych materiałach promocyjnych) pierwszeństwo mają zasady Promocji określone w niniejszych Oficjalnych zasadach.

 

11.  Lista zwycięzców: aby uzyskać listę zwycięzców, zainteresowane osoby powinny wysłać zaadresowaną zwrotnie kopertę ze znaczkiem na adresy podane w poniższej tabeli dla poszczególnych regionów:

 

 

Adres

Region SIEA

Lista zwycięzców, - PlayStation Plus Festival of Play Competition, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone

Region SIEE

Lista zwycięzców, - PlayStation Plus Festival of Play Competition, 10 Great Marlbough Street, London W1F 7LP Wielka Brytania

Region SIEI

Lista zwycięzców, - PlayStation Plus Festival of Play Competition, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio 108-8270, Japonia

 

Wnioski o listę zwycięzców należy składać nie później niż 30 dni po zakończeniu Całkowitego okresu Promocji.

 

Jeśli zwycięzca sprzeciwia się publicznemu udostępnieniu jego nazwiska, powinien skontaktować się ze Sponsorem pod adresem e-mail podanym w Polityce prywatności: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.