playstation.com

Informacje prawne

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO PLAYSTATION®4 (wersja 2.2)

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO PLAYSTATION®4 („UMOWĘ”), ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA UMOWA STANOWI UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE Inc”). DOSTĘP LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO W KOMPUTEROWYM SYSTEMIE ROZRYWKI PlayStation®4 („SYSTEM PS4™”) FIRMY SIE Inc JEST UWARUNKOWANE ZGODĄ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKUJĄC SYSTEM PS4, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA UMOWY ZGODNIE Z PRAWAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI I WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

Użytkownik akceptuje niniejszą umowę w imieniu własnym oraz w imieniu innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z: (i) systemu PS4 użytkownika; lub (ii) konta użytkownika w systemie PS4 albo konta użytkownika w sieci PlayStation™Network („konto”) powiązanego z tym systemem PS4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z systemu PS4 użytkownika przez inne osoby oraz za zachowanie przez nie zgodności z warunkami niniejszej umowy.

Firma SIE Inc zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w warunkach niniejszej umowy za powiadomieniem lub bez. Najbardziej aktualna wersja niniejszej umowy zastępuje wszelkie poprzednie wersje.

Umowa ma zastosowanie do wszelkiego oprogramowania systemowego, oprogramowania firmware i oprogramowania przeglądarki internetowej oraz do innych aplikacji dołączonych do systemu PS4, a także wszelkich poprawek, aktualizacji, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania systemowego, oprogramowania firmware i oprogramowania przeglądarki internetowej oraz do innych aplikacji dostarczonych lub udostępnionych dla systemu PS4 za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi lub sieci firmy SIE Inc lub Sony, sieci PlayStation™Network, witryny internetowej firmy SIE Inc lub nośnika z grą dla systemu PS4. Całość opisanego w tym paragrafie oprogramowania i oprogramowania firmware jest określana w niniejszej umowie zbiorczo mianem „oprogramowania systemowego”.

Jeżeli użytkownik znajduje się Ameryce Północnej, Ameryce Południowej lub Ameryce Środkowej, wszystkie gry oraz inne oprogramowanie udostępnione do użytku za pośrednictwem systemu PS4 są udostępniane użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedawane, zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania, którą można znaleźć pod następującym adresem http://us.playstation.com/softwarelicense.

UWAGA: JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB REZYDENTEM KRAJU POŁOŻONEGO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ, NINIEJSZA UMOWA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE, ZAWIERA W SEKCJI 9 KLAUZULĘ ZWIĄZANIA ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, KTÓRA WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ W ZWIĄZKU ZE „SPORAMI” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 9) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A „JEDNOSTKĄ SONY” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 9). UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SPOSÓB OPISANY W SEKCJI 9.

 

1. UDZIELENIE LICENCJI

Na mocy warunków i postanowień niniejszej Umowy firma SIE Inc udziela użytkownikowi niewyłącznych praw do niekomercyjnego wykorzystania oprogramowania systemowego wyłącznie w posiadanym przez niego systemie PS4. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania systemowego innych niż bieżąca jego wersja wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji oprogramowania systemowego zainstalowanego w systemie PS4.

Niektóre warunki licencji na licencjonowane przez SIE Inc oprogramowanie lub usługi firm trzecich może wymagać przedstawienia przez SIE Inc uwag i warunków licencyjnych tego oprogramowania lub usługi firmy trzeciej. Wspomniane uwagi i warunki licencyjne zostaną udostępnione pod adresem https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ lub w innym miejscu, które SIE Inc uzna za właściwe.

Wszelkie prawa do użytkowania oprogramowania systemowego są udzielane jedynie na zasadzie licencji, użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do oprogramowania systemowego. Firma SIE Inc i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania systemowego. Wszelkie korzystanie z oprogramowania systemowego lub dostęp do niego podlega warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy oraz stosownym prawom własności intelektualnej. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowie firma SIE Inc i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa do oprogramowania systemowego.

 

2. OGRANICZENIA

Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, udzielać podlicencji, publikować, modyfikować, poprawiać, adaptować ani tłumaczyć oprogramowania systemowego. Użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania systemowego, tworzyć na jego podstawie dzieł pochodnych ani podejmować innych prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania systemowego na podstawie kodu skompilowanego. Nie jest dozwolone (i) korzystanie z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z oprogramowaniem systemowym; (ii) korzystanie z narzędzi służących do omijania lub wyłączania mechanizmów szyfrujących, zabezpieczających lub uwierzytelniających w systemie PS4; (iii) ponowne instalowanie wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego („obniżanie wersji”); (iv) naruszanie jakichkolwiek praw, przepisów, statutów lub uprawnień firmy SIE Inc lub firm trzecich w związku z użytkowaniem oprogramowania systemowego lub dostępem do niego; (v) korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia lub oprogramowania, które ma na celu korzystanie z nieautoryzowanego, nielegalnego lub pirackiego oprogramowania lub urządzeń albo ich zaakceptowanie przez oprogramowanie systemowe; (vi) pozyskanie oprogramowania systemowego w jakikolwiek sposób inny niż autoryzowane przez SIE Inc metody dystrybucji ani (vii) wykorzystywanie oprogramowania systemowego w inny sposób niż użycie z systemem PS4 zgodnie z dołączoną dokumentacją i w połączeniu z autoryzowanym oprogramowaniem lub sprzętem, łącznie z użyciem oprogramowania systemowego w celu projektowania, wdrażania, aktualizowania lub rozpowszechniania nieautoryzowanego oprogramowania w celu wykorzystania w związku z systemem PS4 użytkownika.

Wymienione ograniczenia obowiązują w najszerszym dozwolonym przez prawo lokalne zakresie.

 

3. USŁUGI I AKTUALIZACJE; ZAWARTOŚĆ I UMOWY FIRM TRZECICH

SIE Inc może dostarczać użytkownikowi pewne usługi, uaktualnienia i aktualizacje oprogramowania systemowego. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą być dostarczane automatycznie bez powiadomienia po zalogowaniu do PlayStation™Network, inne mogą być dostępne za pośrednictwem witryny firmy SIE Inc lub autoryzowanych kanałów. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie przez SIE Inc tych automatycznych aktualizacji, uaktualnień i usług. Usługi mogą obejmować między innymi najnowsze aktualizacje lub pobieranie nowych wersji oprogramowania systemowego zawierających poprawki zabezpieczeń, nowe technologie lub zmodyfikowane ustawienia i funkcje, które mogą zapobiegać dostępowi do nieautoryzowanej lub pirackiej zawartości oraz korzystaniu z nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w połączeniu z systemem PS4 użytkownika. Te aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą mieć wpływ na działanie systemu PS4 i firma SIE Inc nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za tego rodzaju skutki ani za żadne szkody spowodowane przez procedurę instalacji.

Użytkownik musi zainstalować lub umożliwić zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania systemowego tak szybko, jak jest to możliwe. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji. SIE Inc zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych, w których przypadku jest to możliwe.

Firmy trzecie mogą udostępniać użytkownikowi inne usługi lub zawartość, mogą też wymagać zaakceptowania odrębnych warunków i postanowień oraz zasad ochrony danych osobowych. Oprogramowanie systemowe może odwoływać się, wyświetlać lub udostępniać użytkownikowi łącza do zawartości lub witryn internetowych prowadzonych lub utrzymywanych niezależnie przez firmy trzecie („zawartość i łącza firm trzecich”).

Firma SIE Inc i jej firmy stowarzyszone nie kontrolują ani nie nadzorują zawartości i łączy firm trzecich ani też nie monitorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji ani nie sponsorują jakiejkolwiek zawartości i łączy firm trzecich. Firma SIE Inc i jej firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość i łącza firm trzecich. Użytkownik korzysta z zawartości i łączy firm trzecich na własne ryzyko, przyjmując pełną odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje wynikające z ich użycia.

Informacje dotyczące możliwości kontrolowania dostępu do zawartości i łączy firm trzecich za pośrednictwem mechanizmu kontroli rodzicielskiej systemu PS4 lub sieci PlayStation™Network znajdują się w dokumentacji systemu PS4.

 

4. GROMADZENIE INFORMACJI/UWIERZYTELNIANIE

W związku z obsługą działalności firmy SIE Inc oraz z dostarczaniem produktów i usług, firma SIE Inc może gromadzić i pozyskiwać informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania użytkownika. Te informacje mogą być wykorzystywane do celów związanych z monitorowaniem/diagnozowaniem stanu systemu, do celów marketingowych, do śledzenia zachowań użytkownika w sposób anonimowy, do uwierzytelniania, do ochrony przed kopiowaniem oraz do innych celów. Firma SIE Inc będzie również mieć możliwość poznania jednoznacznego identyfikatora systemu oraz adresu IP, który jest automatycznie przypisywany do systemu PS4 użytkownika przez dostawcę usług internetowych, gdy użytkownik nawiązuje za pośrednictwem systemu PS4 połączenie z Internetem. Po zalogowaniu się użytkownika do konta za pomocą systemu PS4 możemy być w stanie powiązać te informacje z danymi konta użytkownika oraz z innymi informacjami powiązanymi z kontem.

Za pomocą niniejszego systemu PS4 użytkownicy mogą rejestrować, udostępniać i przesyłać strumieniowo sesje gry, w których mogą znajdować się fragmenty komunikacji głosowej lub tekstowej z innymi graczami. Szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystywania tych danych oraz dane kontaktowe osób, z którymi należy kontaktować się w razie pytań, można znaleźć w Podręczniku użytkownika systemu PS4 oraz w Polityce prywatności obowiązującej w regionie użytkownika. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszystkich praw oraz oczekiwań związanych z prywatnością, poufnością oraz upublicznianiem dowolnych informacji związanych z rozgrywką lub komunikacją prowadzoną za pomocą systemu PS4, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Podręczniku użytkownika systemu PS4 oraz w Polityce prywatności obowiązującej w regionie użytkownika.

 

5. FUNKCJE INTERNETOWE

Korzystanie z funkcji oprogramowania systemowego, które wymagają połączenia internetowego („funkcje internetowe”) może wymagać uzyskania usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu od niezależnego dostawcy lub operatora sieci komórkowej („dostawcy usług internetowych”). Korzystanie z niektórych funkcji internetowych może wymagać zalogowania do PlayStation™Network. Dostęp do Internetu może być NIEDOSTĘPNY w danej lokalizacji, płatny lub może podlegać zakłóceniom i przerywaniu połączenia. Aby korzystać z oferowanych przez dostawców usług internetowych usług dla systemu PS4, należy zawrzeć z nimi odpowiednie umowy na te usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.

Działanie niektórych funkcji internetowych może być uzależnione od czynników połączenia internetowego, na które SIE Inc nie ma wpływu. Przeglądanie witryn internetowych, uruchamiane czy pobieranie programów lub danych może spowodować zarażenie wirusami, utratę lub uszkodzenie danych, a także inne problemy. Użytkownik przejmuje pełnię odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z wykonywania tych działań przy użyciu systemu PS4.

 

6. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oprogramowanie systemowe jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez udzielania żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych. Firma SIE Inc, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkiej dorozumianej odpowiedzialności w zakresie gwarancji, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności praw.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIE Inc, JEJ FIRMY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ORAZ INNE STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO. TAK DŁUGO JAK NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI.

JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM JAPONII LUB KRAJU/OBSZARU POŁOŻONEGO W AZJI WSCHODNIEJ LUB POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ I JEŚLI FIRMA SIE Inc, JEJ FIRMY STOWARZYSZONE LUB LICENCJODAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZY UTRATY JAKICHKOLWIEK DANYCH, UTRATY ZYSKÓW LUB INNYCH STRAT LUB SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB WYNIKOWYCH, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU, Z POMINIĘCIEM WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SIE Inc, JEJ FIRM STOWARZYSZONYCH LUB LICENCJODAWCÓW OGRANICZA SIĘ DO SZKÓD BEZPOŚREDNICH PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA SYSTEM PS4, CHYBA ŻE ZE STRONY FIRMY SIE Inc, JEJ FIRM STOWARZYSZONYCH LUB LICENCJODAWCÓW DOSZŁO DO UMYŚLNEGO LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. TAK DŁUGO JAK NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI.

 

7. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY, WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE SIE Inc

W przypadku stwierdzenia przez firmę SIE Inc naruszenia warunków niniejszej umowy przez użytkownika może ona, samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę jej interesów, między innymi uniemożliwić dostęp lub korzystanie z całości lub części oprogramowania systemowego, uniemożliwić korzystanie z systemu PS4 w trybie online lub offline, uniemożliwić dostęp do sieci PlayStation™Network, odmówić dostępu do usług gwarancyjnych, naprawczych i innych usług świadczonych dla systemu PS4, zastosować automatyczne lub obowiązkowe uaktualnienia lub mechanizmy mające na celu zakończenie nieautoryzowanego dostępu oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec użytkowaniu zmodyfikowanego oprogramowania systemowego lub niedozwolonemu jego użytkowaniu.

Firma SIE Inc, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy. Firma SIE Inc zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, oraz w dochodzeniu dotyczącym działań użytkownika związanych z oprogramowaniem systemowym.

 

8. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oprogramowanie systemowe może zawierać technologie podlegające określonym ograniczeniom w związku prawami dotyczącymi kontroli eksportu. W związku z tym system PS4 użytkownika nie może być eksportowany ani reeksportowany do osób lub jednostek naruszających te prawa. Korzystanie z oprogramowania systemowego wymaga przestrzegania tych praw.

 

9. ZWIĄZANIE INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM W PRZYPADKU OKREŚLONYCH REZYDENTÓW

Następujące warunki w sekcji 9 w najszerszym dozwolonym prawem zakresie dotyczą użytkownika jedynie, jeżeli jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub kraju w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej.

Termin „spór” oznacza jakikolwiek spór, roszczenie lub kontrowersje pomiędzy użytkownikiem a SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, ich dowolnymi obecnymi lub wcześniejszymi podmiotami stowarzyszonymi lub dowolnym podmiotem będącym poprzednikiem lub następcą prawnym którejkolwiek z wymienionych firm, w tym Sony Computer Entertainment Inc.,Sony Computer Entertainment America LLC oraz Sony Interactive Entertainment America LLC („jednostką Sony”) odnośnie użytkowania oprogramowania systemowego, niezależnie od tego czy dotyczą one postanowień kontraktu, statutu, regulacji, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, fałszywego przedstawienia, zachęty do oszustwa lub zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz obejmuje ważność, egzekwowalność lub zakres niniejszej sekcji 9 (za wyjątkiem egzekwowalności poniższej klauzuli zrzeczenia się praw do procesów zbiorowych). „Spór” ma najszersze możliwe egzekwowane znaczenie.

W przypadku sporu (innego niż opisany poniżej jako wykluczony z arbitrażu) z dowolną jednostką Sony lub członkami jej zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami jednostki Sony („przeciwnej jednostki Sony”), który nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, zgodnie z opisanymi poniżej wymogami, użytkownik i przeciwna jednostka Sony muszą dążyć do rozwiązania sporu jedynie w drodze arbitrażu tego sporu zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji 9 i nie rozwiązywać sporu w drodze postępowania sądowego. Arbitraż oznacza, że spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra zamiast przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie.

UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKI SONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEDNOSTKĘ SONY W SĄDACH DROBNYCH WYKROCZEŃ NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM ARBITRAŻU OPISANYM W NINIEJSZEJ sekcji 9.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZYWAĆ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO ARBITRAŻU I ZRZEC SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 9, MUSI POWIADOMIĆ PISEMNIE SIE Inc W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER I MUSI ZAWIERAĆ: (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES UŻYTKOWNIKA, (3) IDENTYFIKATOR WPISU, JEŻELI UŻYTKOWNIK TAKI POSIADA ORAZ (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z JEDNOSTKAMI SONY W DRODZE ARBITRAŻU.

W PRZYPADKU SPORU Z JEDNOSTKĄ SONY UŻYTKOWNIK MUSI PRZESŁAĆ PISEMNE POWIADOMIENIE DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, ABY UMOŻLIWIĆ PRZECIWNEJ JEDNOSTCE SONY NIEFORMALNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W DRODZE NEGOCJACJI.

Użytkownik zobowiązuje się negocjować w dobrej wierze rozstrzygnięcie sporu przez co najmniej 60 dni po dostarczeniu powiadomienia o sporze. Jeżeli przeciwna jednostka Sony nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o sporze, użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą kontynuować roszczenie w drodze arbitrażu na warunkach opisanych w niniejszej sekcji 9.

WSZELKIE POSTĘPOWANIA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, CZY TO W DRODZE ARBITRAŻU, CZY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, IMIENNYCH LUB ANONIMOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ALBO PRZEDSTAWICIELA PUBLICZNEGO, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK I PRZECIWNA JEDNOSTKA SONY WYRAŻĄ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ PO ROZPOCZĘCIU ARBITRAŻU.

Jeżeli użytkownik lub przeciwna jednostka Sony wybiorą rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe, może wnieść je do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, „AAA”), www.adr.org, lub JAMS www.jamsadr.com. W razie sprzeczności z regulaminem organizacji arbitrażowej wybranej przez strony obowiązują warunki niniejszej sekcji 9.

O możliwości arbitrażu w sporach dotyczących handlu międzystanowego decyduje federalna ustawa arbitrażowa (Federal Arbitration Act, „FAA”). Na istotę sporu mogą wpływać jednak także stosowne prawa federalne lub stanowe. W przypadku roszczeń nieprzekraczających 75 000 USD mają zastosowanie uzupełniające procedury sporów konsumenckich AAA („procedury uzupełniające”), w tym wykaz opłat za arbitraż określony w sekcji C-8 procedur uzupełniających. W przypadku roszczeń przekraczających 75 000 USD mają zastosowanie reguły arbitrażu handlowego AAA i odpowiedni wykaz opłat za postępowania niezbiorowe.

Reguły AAA można uzyskać w witrynie www.adr.org lub dzwoniąc pod numer 1-800-778-7879. Ponadto jeżeli roszczenia użytkownika nie przekraczają 75 000 USD, użytkownik przekazał powiadomienie przeciwnej jednostce Sony i przeprowadził z nią w dobrej wierze negocjacje jak opisano powyżej i arbiter uzna podczas arbitrażu użytkownika za stronę wygrywającą, użytkownik będzie uprawniony do uzyskania pokrycia kosztów sądowych w zakresie określonym przez arbitra w uzupełnieniu do praw do ich pokrycia zgodnie z właściwym prawem stanowym lub federalnym.

Arbiter ogłosi werdykt na piśmie, ale nie wyda uzasadnienia, o ile nie zażąda tego któraś ze stron. Werdykt arbitra będzie wiążący i ostateczny, za wyjątkiem praw do apelacji udzielanych przez FAA, i może zostać zgłoszony w celu egzekucji w dowolnym sądzie, którego jurysdykcji podlegają strony sporu.

Użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą rozpocząć arbitraż w okręgu San Mateo w Kalifornii lub w okręgu, w którym rezyduje użytkownik. W przypadku wyboru okręgu, w którym przebywa użytkownik, przeciwna jednostka Sony może przenieść arbitraż do okręgu San Mateo, jeżeli wyrazi zgodę na pokrycie dodatkowych opłat i kosztów poniesionych przez użytkownika w wyniku zmiany lokalizacji w wysokości określonej przez arbitra.

Jeżeli któryś z zapisów w niniejszej sekcji 9 (za wyjątkiem zamieszczonego powyżej zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych) okaże się niedozwolony lub nieegzekwowalny, zostanie on usunięty z sekcji 9, a pozostała część sekcji 9 pozostanie w pełnej mocy. Jeżeli klauzula zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych okaże się niedozwolona lub nieegzekwowalna, cała sekcja 9 staje się nieegzekwowalna, a spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Sekcja 9 pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

 

10. PRAWO WŁAŚCIWE

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Japonii lub kraju/obszaru położonego w Azji Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, niniejsza umowa podlega prawu japońskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą umową powinny być zgłaszane wyłącznie do sądu dystryktu tokijskiego w Tokio, Japonia. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europy, Afryki, Australii i Oceanii, Bliskiego Wschodu, Indii lub Federacji Rosyjskiej, niniejsza umowa podlega prawu angielskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych.

Jeżeli użytkownik rezyduje w innym miejscu, niniejsza umowa podlega prawu stanu Kalifornia i powinna być interpretowane zgodnie z nim z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, spory niepodlegające arbitrażowi i niewniesione do sądu drobnych wykroczeń muszą być rozstrzygane w sądzie właściwej jurysdykcji, w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornia w okręgu San Mateo lub w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

 

11. OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Użytkownik jest związany postanowieniami najnowszej wersji niniejszej umowy. SIE Inc może w dowolnym momencie zmienić warunki niniejszej umowy. Bieżącą wersję niniejszej umowy w postaci do druku można znaleźć pod adresem https://www.playstation.com/legal/ps4-system-software-license-agreement/. Wskazany adres URL należy sprawdzać od czasu do czasu, aby zapoznać się ze zmianami umowy. Kontynuowanie dostępu lub użytkowania oprogramowania systemowego będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika najnowszej wersji umowy.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, niedozwolone lub nieegzekwowalne, ważność, legalność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy nie zostanie w żaden sposób naruszona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszej umowy może narazić SIE Inc na nienaprawialne szkody, w przypadku których odszkodowanie pieniężne może nie być adekwatnym zadośćuczynieniem, i że SIE Inc ma prawo do godziwego zadośćuczynienia w uzupełnieniu innych dostępnych prawnie środków naprawczych.

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i SIE Inc w odniesieniu do oprogramowania systemowego i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wypływających z niniejszej umowy nie powoduje zrzeczenia się tych praw. SIE Inc może przekazać dowolne swoje prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym prawa do egzekwowania jej postanowień, dowolnej firmie stowarzyszonej SIE Inc.