playstation.com

Legal

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO (wersja 1.4) SYSTEMU PlayStation®3

10 gru 2009

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI UŻYTKOWNIKA.

DOSTĘP LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO W SYSTEMIE KOMPUTEROWEJ ROZRYWKI PlayStation®3 („system PS3™”) FIRMY SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. („firma SCE”) JEST UWARUNKOWANE ZGODĄ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

Niniejsza umowa licencyjna stanowi umowę z firmą SCE. Umowa ma zastosowanie do wszelkiego oprogramowania systemowego lub oprogramowania firmware znajdującego się w systemie PS3™, a także wszelkich poprawek, aktualizacji, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania systemowego lub oprogramowania firmware dostarczonego lub udostępnionego dla systemu PS3™ za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi lub sieci firmy SCE, witryny firmy SCE w sieci Web lub dysku z grą dla systemu PS3™ („oprogramowanie systemowe”).

1. UDZIELENIE LICENCJI

Na mocy warunków i postanowień niniejszej umowy na wszelkie oprogramowanie systemowe jest udzielana licencja na osobiste, niekomercyjne użytkowanie z systemem PS3™ w kraju, do korzystania w którym firma SCE przystosowała system PS3™. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo uprawnienia użytkownika do korzystania lub uzyskiwania dostępu do bieżącej wersji oprogramowania systemowego wygasną w przypadku zainstalowania nowej wersji oprogramowania systemowego w systemie PS3™, bez względu na to, czy instalacja taka zostanie wykonana ręcznie, czy automatycznie za pośrednictwem Internetu z obszaru firmy SCE albo za pośrednictwem innych mediów. Firma SCE nie udziela licencji na oprogramowanie systemowe uzyskane przez użytkownika w inny sposób niż za pośrednictwem metod rozpowszechniania autoryzowanych przez firmę SCE. Korzystanie lub dostęp do oprogramowania o otwartym źródle lub oprogramowania w wersji freeware stanowiącego część oprogramowania systemowego podlega dodatkowym warunkom i postanowieniom zamieszczonym w instrukcji użytkownika lub dokumentacji systemu PS3™, a także pod adresem http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Takie warunki dodatkowe zostają dołączone do postanowień licencyjnych. Użytkownik nie uzyskuje praw własności ani pożytków dotyczących oprogramowania systemowego. Wszelkie prawa własności intelektualnej należą do firmy SCE i jej licencjodawców, a jakiekolwiek użytkowanie lub dostęp do takiego oprogramowania systemowego podlega warunkom niniejszej umowy oraz właściwemu prawu autorskiemu i prawom własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszej umowie firma SCE oraz jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, pożytki i środki prawne.

2. OGRANICZENIA

Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, udzielać podlicencji, publikować, modyfikować, adaptować lub tłumaczyć jakiejkolwiek części oprogramowania systemowego. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować jakiejkolwiek części oprogramowania systemowego, tworzyć dzieł pochodnych lub podejmować innych prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania systemowego na podstawie kodu skompilowanego. Nie jest dozwolone (i) korzystanie z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z oprogramowaniem systemowym, włącznie z narzędziami służącymi do omijania lub wyłączania mechanizmów szyfrujących, zabezpieczających lub uwierzytelniających w systemie PS3™; (ii) naruszanie jakiegokolwiek prawa, przepisów, statutów lub uprawnień firmy SCE, jej firm stowarzyszonych oraz osób trzecich w połączeniu z oprogramowaniem systemowym, włącznie z dostępem, użytkowaniem lub rozpowszechnianiem oprogramowania albo sprzętu, który według wiedzy użytkownika może być nielegalny; (iii) korzystanie z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania mogącego spowodować akceptowanie lub umożliwiającego korzystanie w połączeniu z oprogramowaniem systemowym z nieautoryzowanego, nielegalnego lub pirackiego oprogramowania albo sprzętu; (iv) uzyskiwanie oprogramowania systemowego w inny sposób niż za pośrednictwem metod autoryzowanych przez firmę SCE; (v) wykorzystywanie oprogramowania systemowego w inny sposób niż użycie z systemem PS3™ zgodnie z dołączoną dokumentacją i w połączeniu z autoryzowanym oprogramowaniem lub sprzętem, łącznie z użyciem oprogramowania systemowego w celu projektowania, wdrażania, aktualizowania lub rozpowszechniania nieautoryzowanego oprogramowania lub sprzętu przeznaczonego dla systemu PS3™ z jakiegokolwiek powodu. Bez ograniczania zakresu roszczeń firmy SCE naruszenie powyższych ograniczeń spowoduje unieważnienie gwarancji na system PS3™ i wpłynie na zdolność użytkownika w zakresie uzyskiwania dostępu do usług gwarancyjnych i naprawczych firmy SCE oraz jej firm stowarzyszonych.

3. USŁUGI I AKTUALIZACJE

Od czasu do czasu firma SCE może dostarczać aktualizacje, uaktualnienia lub inne usługi dla systemu PS3™, co ma na celu zapewnienie jego prawidłowego działania zgodnie z wytycznymi firmy SCE oraz prezentowanie użytkownikowi nowych ofert. Niektóre usługi mogą być dostarczane automatycznie bez powiadomienia podczas połączenia z Internetem, inne mogą być dostępne za pośrednictwem sieci firmy SCE lub autoryzowanych kanałów. Usługi mogą obejmować między innymi dostawę najnowszych aktualizacji lub pobieranie nowych wydań oprogramowania, na przykład poprawek w zakresie zabezpieczeń, nowych technologii lub zmodyfikowanych ustawień albo funkcji mających na celu zapobieganie korzystaniu z zawartości bez upoważnienia lub zawartości pirackiej oraz nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w połączeniu z systemem PS3™. Dodatkowo wyświetlanie zawartości użytkownika może być niemożliwe, jeśli zawiera ona zawartość niedopuszczoną przez technologię uwierzytelnienia. Niektóre usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa wszelkich danych na dysku twardym, jeśli istnieje techniczna możliwość takiego działania. Inne usługi lub zawartość mogą być udostępnianie użytkownikowi za pośrednictwem podmiotów trzecich wymagających zaakceptowania ich warunków i postanowień oraz zasad polityki prywatności („umowa podmiotu trzeciego”). Firma SCE może kierować użytkownika lub dostarczać łącza do witryn sieci Web prowadzonych niezależnie przez podmioty trzecie („witryny połączone”). Firma SCE i jej firmy stowarzyszone nie kontrolują ani nie prowadzą witryn połączonych. Firma SCE ani jej firmy stowarzyszone nie monitorują, nie nadzorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji ani nie sponsorują jakichkolwiek informacji, wniosków, zaleceń, ogłoszeń, produktów, usług lub zawartości znajdujących się w witrynach połączonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma SCE i jej firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za informacje w witrynach połączonych. Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko, przyjmując odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje wynikające z ich użycia. Informacje dotyczące kontrolowania dostępu do witryn połączonych za pośrednictwem mechanizmu kontroli rodzicielskiej systemu PS3™ znajdują się w instrukcji obsługi. Bez względu na jakiekolwiek warunki i postanowienia w przypadku kolizji postanowień niniejszej umowy i postanowień umowy podmiotu trzeciego niniejsza umowa będzie regulować stosunki między użytkownikiem a firmą SCE.

4. GROMADZENIE INFORMACJI I UWIERZYTELNIANIE

Firma SCE może gromadzić informacje na temat sprzętu i oprogramowania użytkownika, między innymi w celu uwierzytelniania, zabezpieczania oprogramowania przed kopiowaniem, blokowania konta, monitorowania systemu i jego diagnostyki, wymuszania stosowania reguł, zarządzania grami, stosowania narzędzi marketingowych oraz śledzenia zachowania użytkownika. Zbierane informacje nie zawierają danych osobowych użytkownika. W celu gromadzenia informacji firma SCE może korzystać z mechanizmu DNAS (Dynamic Network Authentication System), autorskiego systemu pozwalającego na uwierzytelnianie gier i systemu PS3™ po jego podłączeniu do sieci. Wszelkie nieautoryzowane przesyłanie, prezentowanie, eksportowanie, importowanie lub przekazywanie oprogramowania albo urządzeń umożliwiających pominięcie mechanizmu DNAS może być zabronione przez prawo. Firma SCE zastrzega sobie prawo do użycia wszelkich innych metod uwierzytelniania lub systemu zabezpieczeń w połączeniu z systemem PS3™. Więcej informacji na temat użytkowania informacji gromadzonych przez firmę SCE i jej firmy stowarzyszone można znaleźć w części dotyczącej polityki prywatności w witrynie firmy SCE w sieci Web dla danego regionu. Odpowiednia polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania przez użytkownika z systemu PS3™.

5. FUNKCJE INTERNETOWE

Użytkownik przyjmuje pełne ryzyko dotyczące korzystania z funkcji wymagających połączenia internetowego, między innymi przeglądarki internetowej systemu PS3™ („funkcje internetowe”). Funkcje internetowe mogą wymagać dostępu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, która może być NIEDOSTĘPNA w danej lokalizacji, płatna lub podlegać zakłóceniom i przerywaniu połączenia. Aby uzyskać informacje szczegółowe, należy zwrócić się do dostawcy sieci LAN. Funkcje internetowe mogą NIE obsługiwać wszystkich punktów dostępu do bezprzewodowej sieci LAN lub witryn sieci Web. Przeglądanie witryn sieci Web lub uzyskiwanie dostępu do jakiejkolwiek zawartości może spowodować zarażenie wirusami, utratę lub uszkodzenie danych, a także inne problemy. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów obowiązującego prawa. Inne warunki i postanowienia znajdują się w instrukcjach użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem dostępu do Internetu i korzystaniem z sieci.

6. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oprogramowanie systemowe i zawartość, programy, usługi i witryny sieci Web dostarczane za pośrednictwem oprogramowania systemowego, włącznie z funkcjami internetowymi i informacjami w witrynach połączonych, są dostarczane w stanie „tak jak jest”. Firma SCE i jej firmy stowarzyszone niniejszym zrzekają się wszelkiej dorozumianej odpowiedzialności w zakresie gwarancji, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności praw. FIRMA SCE I JEJ FIRMY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE UTRATY DANYCH, UTRATY ZYSKÓW ORAZ INNYCH STRAT LUB SZKÓD DOZNANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ALBO OSOBY TRZECIE, BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB WYNIKOWYCH, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCYCH Z UZYSKIWANIA DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO ORAZ JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI, PROGRAMÓW, FUNKCJI, USŁUG LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU SYSTEMOWYM LUB DOSTARCZANYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM. TAK DŁUGO JAK NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

W przypadku stwierdzenia przez firmę SCE naruszenia warunków niniejszej umowy przez użytkownika może ona podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę jej interesów, między innymi odmówić dostępu do usług takich jak usługi gwarancyjne i naprawcze dotyczące systemu PS3™, odmówić dostępu do sieci PlayStation®Network, zastosować uaktualnienia lub urządzenia zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi oraz inne dostępne środki zapobiegające użytkowaniu zmodyfikowanego systemu PS3™, a także pirackiego oprogramowania lub sprzętu. Firma SCE i jej licencjodawcy zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy. Firma SCE zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w jakimkolwiek postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, oraz w dochodzeniu dotyczącym działań użytkownika.

8. KONTROLA EKSPORTU

System PS3™ może zawierać technologię podlegającą ograniczeniom na mocy przepisów kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych, między innymi przepisów administracji eksportu oraz embarg i sankcji nałożonych przez amerykański departament skarbu lub departament kontroli aktywów zagranicznych. System PS3™ nie może być eksportowany ani reeksportowany na rzecz osób lub podmiotów zabronionych przez prawo lub inne przepisy.

9. OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Używając lub uzyskując dostęp do oprogramowania systemowego, użytkownik wyraża zgodę na związanie się wszelkimi postanowieniami niniejszej umowy. Aby uzyskać dostęp do bieżącej kopii niniejszej umowy przeznaczonej do drukowania, należy przejść pod adres http://www.scei.co.jp/ps3-eula/, korzystając z komputera osobistego. Firma SCE, według własnego uznania, może zmodyfikować postanowienia niniejszej umowy w dowolnym momencie, dotyczące między innymi dokumentacji systemu PS3™ lub instrukcji użytkownika, albo zawartości pod adresem http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Należy regularnie odwiedzać tę witrynę sieci Web, aby zapoznawać się ze zmianami dotyczącymi niniejszej umowy. Kontynuowanie dostępu lub użytkowania oprogramowania systemowego będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika wszelkich zmian dotyczących umowy. W przypadku kolizji postanowień niniejszej umowy oraz warunków i umowy użytkownika dotyczących sieci firmy SCE niniejsza umowa będzie mieć zastosowanie do korzystania lub uzyskiwania dostępu do oprogramowania systemowego.