playstation.com

Informacje prawne

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA PRODUKTU PLAYSTATION® (wersja 1.0)

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ OPROGRAMOWANIA („UMOWĘ”), ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA UMOWA STANOWI WIĄŻĄCE POROZUMIENIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE”). DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA (ZDEFINIOWANEGO PONIŻEJ) LUB KORZYSTANIE Z NIEGO NA DOWOLNEJ KONSOLI PLAYSTATION, URZĄDZENIU PLAYSTATION (TAKIM JAK GOGLE VR) LUB INNYM URZĄDZENIU PERYFERYJNYM PLAYSTATION („PRODUKT”) SĄ WYRAŹNIE UZALEŻNIONE OD ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKUJĄC PRODUKT, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA UMOWY ZGODNIE Z PRAWAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI I WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę w imieniu swoim oraz innych osób (w tym m.in. osób korzystających z Produktu za jego zgodą lub pod jego nadzorem, np. dzieci), które mają dostęp do Produktu lub z niego korzystają. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Produktu przez inne osoby oraz za zachowanie przez nie zgodności z warunkami niniejszej umowy.

Firma SIE zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany warunków niniejszej Umowy. Najnowsza wersja niniejszej Umowy zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Oprogramowanie” w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza: (i) wszelkie oprogramowanie rozpowszechniane lub udostępniane użytkownikowi przez firmę SIE albo wchodzące w skład Produktu i podlegające niniejszej Umowie, a także (ii) wszelkie poprawki, aktualizacje, uaktualnienia lub nowe wersje tego oprogramowania („Aktualizacje”). Oprogramowanie obejmuje m.in. oprogramowanie systemu, oprogramowanie układowe i oprogramowanie urządzeń.

Jeżeli użytkownik znajduje się w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii, Oceanii, Indiach, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainie, wszystkie gry oraz inne oprogramowanie udostępnione do użytku za pośrednictwem Produktu są udostępniane użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedawane, zgodnie z Warunkami korzystania z oprogramowania, które można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/. PONADTO UŻYTKOWNIKOWI JAKO KONSUMENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ PRAWA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW LOKALNYCH, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ, OGRANICZYĆ ANI ZMIENIĆ. PRAWA TE MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZED WSZELKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

Jeżeli użytkownik znajduje się w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej lub Ameryce Środkowej, wszystkie gry oraz inne oprogramowanie udostępnione do użytku za pośrednictwem Produktu są udostępniane użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedawane, zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej oprogramowania, którą można znaleźć na stronie https://www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense/.

UWAGA: JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB KRAJU/REGIONU POŁOŻONEGO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ, NINIEJSZA UMOWA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE, ZAWIERA W SEKCJI 8 KLAUZULĘ ZWIĄZANIA ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, KTÓRA WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ W ZWIĄZKU ZE „SPORAMI” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A „JEDNOSTKĄ SONY” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 8). UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SPOSÓB OPISANY W SEKCJI 8.

 

1. UDZIELENIE LICENCJI

Na mocy warunków niniejszej Umowy firma SIE udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, niekomercyjnego, niepodlegającego przeniesieniu, odwołalnego prawa do korzystania z Oprogramowania wyłącznie na Produkcie. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji Oprogramowania innych niż jego bieżąca wersja wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji Oprogramowania zainstalowanej na Produkcie.

Niektóre warunki licencyjne związane z oprogramowaniem, technologiami lub usługami firm zewnętrznych licencjonowanymi przez firmę SIE mogą wymagać przedstawienia przez firmę SIE informacji i warunków licencyjnych dotyczących tego oprogramowania, technologii lub usług firm zewnętrznych. Wspomniane informacje i warunki licencyjne są dostępne na stronie https://www.playstation.com/oss/ lub w innym miejscu, które firma SIE uznała za właściwe.

Wszelkie prawa do użytkowania Oprogramowania są udzielane jedynie na zasadzie licencji. Użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów, tytułów ani praw własności do Oprogramowania. Firma SIE i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Wszelkie korzystanie z Oprogramowania lub dostęp do niego podlega warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy oraz stosownym przepisom prawa dotyczącym własności intelektualnej. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowie firma SIE i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa do Oprogramowania.

 

2. OGRANICZENIA

Zabronione jest: (i) rozpowszechnianie, kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, udzielanie podlicencji, publikowanie, modyfikowanie, poprawianie, adaptowanie oraz tłumaczenie Oprogramowania; (ii) odtwarzanie, dekompilowanie oraz dezasemblowanie Oprogramowania, tworzenie dzieł pochodnych Oprogramowania, a także podejmowanie prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania na podstawie jego kodu obiektowego; (iii) korzystanie z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z Oprogramowaniem; (iv) korzystanie z narzędzi w celu obejścia, wyłączenia lub pominięcia mechanizmów szyfrowania, bezpieczeństwa czy uwierzytelnienia Oprogramowania lub Produktu; (v) ponowne instalowanie starszych wersji Oprogramowania; (vi) naruszanie jakichkolwiek praw, przepisów, statutów lub uprawnień firmy SIE albo firm zewnętrznych w związku z użytkowaniem Oprogramowania lub Produktu; (vii) używanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, które pozwala na korzystanie z nieautoryzowanego, nielegalnego lub pirackiego oprogramowania albo sprzętu przez Oprogramowanie lub Produkt; (viii) pozyskiwanie Oprogramowania w jakikolwiek sposób inny niż autoryzowane przez firmę SIE metody dystrybucji; (ix) wykorzystywanie Oprogramowania sposób niezgodny z dołączoną dokumentacją w połączeniu z autoryzowanym oprogramowaniem lub sprzętem, łącznie z użyciem Oprogramowania do projektowania, tworzenia, aktualizowania lub rozpowszechniania nieautoryzowanego oprogramowania lub sprzętu na potrzeby użycia w połączeniu z Oprogramowaniem lub Produktem.

 

3. AKTUALIZACJE, UMOWY I ZAWARTOŚĆ OD FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Firma SIE może dostarczać użytkownikowi Aktualizacje. Niektóre Aktualizacje mogą być dostarczane po wpisaniu się do PlayStation™Network, a inne mogą być dostępne za pośrednictwem witryny firmy SIE lub autoryzowanych kanałów.  Aktualizacje mogą obejmować najnowsze aktualizacje lub pliki do pobrania z nowymi wersjami Oprogramowania zawierającymi poprawki zabezpieczeń, nowe technologie lub zmodyfikowane ustawienia i funkcje, które mogą zapobiegać dostępowi do nieautoryzowanej lub pirackiej zawartości oraz korzystaniu z nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w połączeniu z Produktem. 

Ponieważ Produkt może od czasu do czasu podlegać zmianom, takie Aktualizacje mogą mieć wpływ na funkcjonalność Produktu. Niektóre Aktualizacje mogą usuwać – w całości lub częściowo – dotychczasowe funkcje lub ustawienia, a także zmieniać lub usuwać istniejące ustawienia, dane lub elementy zawartości użytkownika.  Firma SIE zaleca regularne tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych, w których przypadku jest to możliwe.

Użytkownik powinien możliwie szybko instalować wszelkie Aktualizacje lub umożliwić ich zainstalowanie. Dotyczy to także najnowszych wersji Oprogramowania.  Jeżeli Aktualizacje lub Oprogramowanie nie zostaną zainstalowane odpowiednio szybko, Produkt może nie działać prawidłowo lub może nie zawierać najnowszych poprawek zabezpieczeń. O ile Aktualizacja nie jest wadliwa, firma SIE nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za szkody spowodowane przez Aktualizację, jeżeli proces instalacji nie został przeprowadzony zgodnie z instrukcją podaną przez firmę SIE.

Firmy zewnętrzne mogą udostępniać użytkownikowi inne usługi lub zawartość. Mogą też wymagać zaakceptowania odrębnych warunków i postanowień oraz polityki prywatności. Oprogramowanie może odwoływać się do zawartości lub witryn internetowych prowadzonych lub utrzymywanych niezależnie przez firmy zewnętrzne bądź też wyświetlać lub udostępniać użytkownikowi łącza do nich („Zawartość i łącza firm zewnętrznych”).

Firma SIE i jej podmioty stowarzyszone nie kontrolują ani nie nadzorują Zawartości i łączy firm zewnętrznych ani też nie monitorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji ani nie sponsorują żadnej Zawartości i łączy firm zewnętrznych. Firma SIE i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za Zawartość i łącza firm zewnętrznych. Użytkownik korzysta z Zawartości i łączy firm zewnętrznych na własne ryzyko, przyjmując pełną odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje wynikające z ich użycia.

 

4. ZBIERANIE INFORMACJI / UWIERZYTELNIANIE

Wszystkie dane zebrane z Produktu i Oprogramowania są przetwarzane w sposób zgodny z Polityką prywatności obowiązującą w regionie użytkownika. Więcej informacji na temat rodzajów zbieranych danych osobowych, powodów ich zbierania, miejsc i sposobów przetwarzania, podmiotów, którym są udostępniane, oraz praw przysługujących użytkownikowi można znaleźć w Polityce prywatności obowiązującej w kraju/regionie użytkownika, która jest dostępna na stronie https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

W najszerszym dozwolonym prawem zakresie w przypadku rezydentów Stanów Zjednoczonych, krajów Ameryki Północnej, Środkowej oraz Południowej, Japonii lub krajów/regionów położonych w Azji Wschodniej lub Azji Południowo-Wschodniej niniejszym użytkownik zrzeka się wszystkich praw oraz oczekiwań związanych z prywatnością, poufnością oraz upublicznianiem dowolnych informacji związanych z rozgrywką lub komunikacją prowadzoną za pomocą Produktu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w stosownym Podręczniku użytkownika oraz w Polityce prywatności obowiązującej w regionie użytkownika.

 

5. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez udzielania żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Nie dotyczy to ustawowych praw konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa lokalnego. Firma SIE, jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkiej dorozumianej odpowiedzialności w zakresie gwarancji, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności praw.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ORAZ INNE STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA LUB UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. DOPÓKI NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI. W NIEKTÓRYCH KRAJACH/REGIONACH POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIE SĄ DOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z CZYM MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM JAPONII LUB KRAJU/REGIONU POŁOŻONEGO W AZJI WSCHODNIEJ LUB POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ I JEŚLI FIRMA SIE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB LICENCJODAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZY UTRATY JAKICHKOLWIEK DANYCH, UTRATY ZYSKÓW LUB INNYCH STRAT LUB SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB WYNIKOWYCH, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA SYSTEMU LUB UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, Z POMINIĘCIEM WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SIE, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB LICENCJODAWCÓW OGRANICZA SIĘ DO SZKÓD BEZPOŚREDNICH PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT, NA KTÓRYM ZAINSTALOWANO OPROGRAMOWANIE POWODUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CHYBA ŻE ZE STRONY FIRMY SIE, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH LUB LICENCJODAWCÓW DOSZŁO DO UMYŚLNEGO LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA.  DOPÓKI NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI.  W NIEKTÓRYCH KRAJACH/REGIONACH POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIE SĄ DOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z CZYM MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Jeśli użytkownik znajduje się w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii, Oceanii, Indiach, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainie, dotyczą go poniższe postanowienia:

5.1. Użytkownikowi mogą przysługiwać prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa te mają pierwszeństwo przed wszelkimi postanowieniami Umowy, włącznie z postanowieniami niniejszej klauzuli 5.

5.2. Niniejsza Umowa:

5.2.1. nie wpływa na jakiekolwiek ustawowe gwarancje lub rękojmie przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym (np. prawa użytkownika w przypadku wystąpienia wad Oprogramowania);

5.2.2.  w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;

5.2.3. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za celowe naruszenie prawa, oszustwo, wprowadzenie w błąd lub rażące zaniedbanie;

5.2.4. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności, chyba że takie wyłączenie jest możliwe na mocy właściwych przepisów lokalnych w miejscu zamieszkania użytkownika.

5.3. Z zachowaniem postanowień punktów 5.1 i 5.2 nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez użytkownika za Produkt, na którym zainstalowano Oprogramowanie stanowiące podstawę odpowiedzialności.

 

6. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY; WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE FIRMY SIE

W przypadku uzyskania przez firmę SIE dowodów naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej Umowy może ona – samodzielnie lub poprzez pełnomocnika – podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę swoich interesów, między innymi uniemożliwić dostęp do całości lub części Oprogramowania albo korzystanie z całości lub części Oprogramowania, uniemożliwić korzystanie z Produktu w trybie online lub offline, uniemożliwić dostęp do sieci PlayStation Network, odmówić dostępu do usług gwarancyjnych, naprawczych i innych usług świadczonych względem Produktu, zastosować automatyczne lub obowiązkowe aktualizacje lub mechanizmy mające na celu zakończenie nieautoryzowanego dostępu oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec użytkowaniu zmodyfikowanego Oprogramowania lub jego niedozwolonemu użytkowaniu. Działania, które może podjąć firma SIE, oraz czas trwania tych działań będą ograniczone do obiektywnie koniecznych środków ochrony użytkownika, interesów firmy SIE oraz interesów innych użytkowników.

Firma SIE jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Firma SIE zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, w dochodzeniu dotyczącym korzystania przez użytkownika z Oprogramowania.

 

7. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oprogramowanie może zawierać technologie podlegające określonym ograniczeniom w związku z prawami dotyczącymi kontroli eksportu. W związku z tym Oprogramowania nie można eksportować ani reeksportować do osób oraz jednostek naruszających te prawa. Korzystanie z Oprogramowania wymaga przestrzegania tych praw.

 

8. ZWIĄZANIE ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM W PRZYPADKU OKREŚLONYCH REZYDENTÓW

Następujące terminy w sekcji 8 w najszerszym dozwolonym prawem zakresie dotyczą użytkownika, jeżeli jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub kraju/regionu w Ameryce Północnej, Środkowej albo Południowej.

Termin „spór” oznacza jakiekolwiek spory, roszczenia lub kontrowersje pomiędzy użytkownikiem a firmą SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, innym podmiotem stowarzyszonym z SIE obecnie lub w przeszłości albo dowolnym podmiotem będącym poprzednikiem lub następcą prawnym którejkolwiek z wymienionych firm, w tym Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC oraz Sony Interactive Entertainment America LLC („jednostką Sony”), odnośnie do wszelkich działań związanych z użytkowaniem Oprogramowania, w tym między innymi zbierania, wykorzystywania, przechowywania lub ujawniania danych związanych z wszelkim użytkowaniem Oprogramowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one postanowień kontraktu, statutu, regulacji, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, fałszywego przedstawienia, zachęty do oszustwa lub zaniedbania) czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz obejmuje ważność, egzekwowalność lub zakres niniejszej sekcji 8 (z wyjątkiem egzekwowalności poniższej klauzuli zrzeczenia się praw do procesów zbiorowych). „Spór” ma najszersze możliwe egzekwowane znaczenie.

W przypadku sporu (innego niż opisany poniżej jako wykluczony z arbitrażu) z dowolną jednostką Sony lub członkami jej zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami jednostki Sony („przeciwnej jednostki Sony”), który nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji, zgodnie z opisanymi poniżej wymogami, użytkownik i przeciwna jednostka Sony muszą dążyć do rozwiązania sporu jedynie w drodze arbitrażu zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji 8 i nie mogą rozwiązywać sporu w drodze postępowania sądowego. Arbitraż oznacza, że spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra zamiast przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie.

UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKI SONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEDNOSTKĘ SONY W SĄDACH DO SPRAW DROBNYCH WYKROCZEŃ NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM ARBITRAŻU OPISANYM W NINIEJSZEJ SEKCJI 8.

JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZYWAĆ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO ARBITRAŻU I ZRZEC SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI 8, MUSI POWIADOMIĆ PISEMNIE FIRMĘ SIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER I MUSI ZAWIERAĆ: (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES UŻYTKOWNIKA, (3) IDENTYFIKATOR WPISU, JEŻELI UŻYTKOWNIK TAKI POSIADA, ORAZ (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z JEDNOSTKAMI SONY W DRODZE ARBITRAŻU.

W PRZYPADKU SPORU Z JEDNOSTKĄ SONY UŻYTKOWNIK MUSI PRZESŁAĆ PISEMNE POWIADOMIENIE DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. NA RĘCE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, ABY UMOŻLIWIĆ PRZECIWNEJ JEDNOSTCE SONY NIEFORMALNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W DRODZE NEGOCJACJI.

Użytkownik zobowiązuje się negocjować w dobrej wierze rozstrzygnięcie sporu przez co najmniej 60 dni po dostarczeniu powiadomienia o sporze. Jeżeli przeciwna jednostka Sony nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu w ciągu 60 dni od otrzymania powiadomienia o sporze, użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą kontynuować roszczenie w drodze arbitrażu na warunkach opisanych w niniejszej sekcji 8.

WSZELKIE POSTĘPOWANIA W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW, CZY TO W DRODZE ARBITRAŻU, CZY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, BĘDĄ PRZEPROWADZANE WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, IMIENNYCH LUB ANONIMOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ALBO PRZEDSTAWICIELA PUBLICZNEGO, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK I PRZECIWNA JEDNOSTKA SONY WYRAŻĄ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ PO ROZPOCZĘCIU ARBITRAŻU.

Jeżeli użytkownik lub przeciwna jednostka Sony wybiorą rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe może wnieść je do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, „AAA”), www.adr.org lub JAMS www.jamsadr.com. W razie sprzeczności z regulaminem organizacji arbitrażowej wybranej przez strony obowiązują warunki niniejszej sekcji 8.

Użytkownik i jednostki Sony uzgadniają, że niniejsze ustalenia dotyczące arbitrażu potwierdzają zawarcie transakcji w ramach handlu międzystanowego, w związku z czym o interpretacji i wykonaniu postanowień niniejszej sekcji 8 decydują postanowienia materialne i proceduralne federalnej ustawy arbitrażowej (Federal Arbitration Act, FAA) oraz procedury AAA wskazane poniżej. W przypadku roszczeń nieprzekraczających 75 000 USD mają zastosowanie procedury uzupełniające sporów konsumenckich AAA („procedury uzupełniające”), w tym wykaz opat za arbitraż określony w sekcji C-8 procedur uzupełniających. W przypadku roszczeń przekraczających 75 000 USD mają zastosowanie reguły arbitrażu handlowego AAA i odpowiedni wykaz opłat za postępowania niezbiorowe.

Informacje o regułach AAA można uzyskać pod adresem www.adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Ponadto jeżeli roszczenia użytkownika nie przekraczają 75 000 USD, użytkownik przekazał powiadomienie przeciwnej jednostce Sony i przeprowadził z nią w dobrej wierze negocjacje, jak opisano powyżej, i arbiter uzna podczas arbitrażu użytkownika za stronę zwycięską, użytkownik będzie uprawniony do uzyskania pokrycia kosztów sądowych w zakresie określonym przez arbitra w uzupełnieniu do praw do ich pokrycia zgodnie z właściwym prawem stanowym lub federalnym.

Arbiter ogłosi werdykt na piśmie, ale nie musi wydawać uzasadnienia, o ile nie zażąda tego któraś ze stron. Werdykt arbitra będzie wiążący i ostateczny, za wyjątkiem praw do apelacji udzielanych przez FAA, i może zostać zgłoszony w celu egzekucji w dowolnym sądzie, którego jurysdykcji podlegają strony sporu.

Użytkownik lub przeciwna jednostka Sony mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe w okręgu San Mateo w stanie Kalifornia lub w okręgu, w którym rezyduje użytkownik. W przypadku wyboru okręgu, w którym rezyduje użytkownik, przeciwna jednostka Sony może przenieść arbitraż do okręgu San Mateo, jeżeli wyrazi zgodę na pokrycie dodatkowych opłat i kosztów poniesionych przez użytkownika w wyniku zmiany lokalizacji w wysokości określonej przez arbitra.

Jeżeli któryś z zapisów w niniejszej sekcji 8 (za wyjątkiem zamieszczonego powyżej zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych) okaże się niedozwolony lub nieegzekwowalny, zostanie on usunięty z sekcji 8, a pozostała część sekcji 8 pozostanie w pełnej mocy. Jeżeli klauzula zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych okaże się niedozwolona lub nieegzekwowalna, cała sekcja 8 staje się nieegzekwowalna, a spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Sekcja 8 pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

 

9. PRAWO WŁAŚCIWE

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Japonii lub kraju/regionu położonego w Azji Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, niniejsza umowa podlega prawu japońskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową powinny być zgłaszane wyłącznie do sądu dystryktu tokijskiego w Tokio (Japonia).

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europy, Afryki, Australii i Oceanii, Bliskiego Wschodu, Indii, Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej, niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami, ale użytkownik zostanie objęty dodatkową ochroną zgodnie z prawem obowiązującym w kraju/regionie zamieszkania. Użytkownik może egzekwować wykonanie niniejszej Umowy w sądzie właściwym dla kraju/regionu, w którym mieszka, lub w Anglii/Walii.

Jeżeli użytkownik rezyduje w innym miejscu, niniejsza umowa podlega prawu stanu Kalifornia i powinna być interpretowana zgodnie z nim z wyłączeniem kolizji zasad prawnych. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, spory niepodlegające arbitrażowi i niewniesione do sądu do spraw drobnych roszczeń muszą być rozstrzygane w sądzie właściwej jurysdykcji, w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornia w okręgu San Mateo lub w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

 

10. OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Użytkownik jest związany postanowieniami najnowszej wersji niniejszej Umowy. Bieżąca wersja niniejszej Umowy jest dostępna na stronie https://www.playstation.com/legal/product-ssla/. Dalsze uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania lub jego użytkowanie będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika najnowszej wersji niniejszej Umowy.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, niedozwolone lub nieegzekwowalne, ważność, legalność i egzekwowalność pozostałych postanowień Umowy nie zostanie w żaden sposób naruszona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszej Umowy może narazić firmę SIE na nienaprawialne szkody, w przypadku których odszkodowanie pieniężne może nie być adekwatnym zadośćuczynieniem, i że firma SIE ma prawo do godziwego zadośćuczynienia w uzupełnieniu do innych dostępnych prawnie środków naprawczych.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a firmą SIE w odniesieniu do Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie egzekwowania praw wynikających z niniejszej Umowy nie powoduje zrzeczenia się tych praw. Firma SIE może przenieść wszelkie prawa przysługujące jej na mocy niniejszej Umowy, w tym prawa do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy, na dowolny stowarzyszony z nią podmiot.