playstation.com

Informacje prawne

Regulamin

Zawody FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (część 2)

Region EMEA

Wymagania dotyczące udziału w zawodach

 

1.                Zawody FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (część 2) (określane dalej jako „Zawody”) składają się z 2 (dwóch) różnych mistrzostw (każde z nich określane dalej jako „Mistrzostwa”):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (dalej „Nations Cup”): Nations Cup to mistrzostwa, w których o zwycięstwo rywalizują poszczególne państwa i terytoria. Gracz zostanie przypisany automatycznie do państwa/terytorium na podstawie informacji zapisanych na koncie PSN. Nie ma ograniczeń co do państwa pochodzenia samochodów, które będą brać udział w wyścigach.

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (dalej „Manufacturer Series”): Manufacturer Series to mistrzostwa, w których Uczestnicy ścigają się samochodami tego samego producenta. Najpierw będą rywalizować o tytuł mistrzowski dla producenta samochodu, a następnie będą się ścigać z Uczestnikami reprezentującymi innych producentów. Uczestnicy wybierają producenta z listy 25 (dwudziestu pięciu) producentów.

Zawody te są kontynuacją Zawodów FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (region EMEA), które odbywały się od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje o Mistrzostwach przedstawiono w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series). 

2.                Uczestnicy Nations Cup:

a.  Do Regionalnych finałów sieciowych regionu EMEA zaproszenie otrzyma 12 (dwunastu) Uczestników z regionu EMEA, którzy brali udział w Zawodach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Region EMEA), odbywających się od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r.

b.  4 (cztery) miejsca w Regionalnych finałach sieciowych regionu EMEA będą zarezerwowane dla najlepszych graczy, którzy wezmą udział w etapie dodatkowym Nations Cup. W etapie dodatkowym mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy, z wyjątkiem 12 (dwunastu) uczestników wybranych z Zawodów FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (region EMEA), które odbywały się od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r.

c.  Zwycięzca Zawodów GT World Tour 2020 – Sydney, które odbywały się w ramach Nations Cup w dniach 14–16 lutego 2020 r., otrzyma zaproszenie do Światowego finału sieciowego Nations Cup.

3.                Uczestnicy Manufacturer Series:

a.  Do finałów Manufacturer Series zaproszenie otrzymają Uczestnicy wybrani spośród tych, którzy brali udział w Zawodach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (region EMEA), odbywających się od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r. Więcej informacji w Załączniku nr 2. W przypadku mistrzostw Manufacturer Series Regionalne finały sieciowe nie odbywają się.

4.                Wymagania dotyczące udziału: W Zawodach mogą wziąć udział osoby powyżej ustalonego wieku minimalnego (określonego w dalszej części dokumentu), będące mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (państwa te zwane są dalej „Państwami uczestniczącymi”), z wyjątkiem pracowników, przedstawicieli, wykonawców, doradców Organizatora (zdefiniowanych w dalszej części dokumentu) oraz członków ich rodzin, podmiotów powiązanych z Organizatorem i innych osób zawodowo związanych z Zawodami (osoby te zwane są dalej „Uczestnikami”). Państwa uczestniczące tworzą razem region EMEA.

5.                Udział w zawodach mogą wziąć Uczestnicy, którzy są mieszkańcami Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kataru, Libanu, Niemiec, Norwegii, Omanu, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii lub Włoch i ukończyli 18 lat oraz uczestnicy, którzy są mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ukończyli 21 lat (dalej „Wiek minimalny”).

6.                Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienie do wzięcia udziału w Zawodach. Jeżeli Uczestnik nie będzie w stanie przedstawić takiego dowodu, Organizator może go zdyskwalifikować i/lub nie przekazać mu nagrody.

7.                Zawody rozpoczynają się 15 października 2020 r. o godzinie 06.00 GMT („Data rozpoczęcia”), a kończą 6 grudnia 2020 r. o godzinie 23.59 GMT („Data zakończenia”).  Więcej informacji w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Okres od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie określa się jako „Okres trwania Zawodów”.

8.                Aby wziąć udział w Zawodach, Uczestnicy Nations Cup i Manufacturer Series muszą: (1) wypełnić formularz rejestracyjny w trybie „GT Sport ” – dostęp do niego otrzymają Uczestnicy, którzy wybiorą tryb „Sport” w grze, (2) w Okresie trwania Zawodów, każdorazowo przed rozpoczęciem wyścigu określić, w którym wydarzeniu w ramach Mistrzostw chcą wziąć udział, oraz (3) zaakceptować Regulamin Zawodów. Uznaje się, że Uczestnik, który zastosuje się do powyższego, dokonał „Zgłoszenia”.

9.                Uczestnicy muszą zgłosić udział w Zawodach w określony sposób i przed upływem terminu wskazanego jako Data zakończenia. W przeciwnym razie Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

10.             Udział w Zawodach jest bezpłatny i nie wymaga żadnego zakupu. Uczestnicy muszą posiadać lub mieć dostęp do konsoli PlayStation®4 i kopii Gran Turismo™ Sport na PlayStation®4 (dalej zwanej „Grą”). Muszą również być aktywnymi członkami PlayStation®Plus w Okresie trwania Zawodów. Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym również postanowienia Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 („Regulamin”).

11.             Niniejszy Regulamin (zgodnie z poniższą definicją) ma zastosowanie do Uczestników, którzy są mieszkańcami Państw uczestniczących, poza Francją.

12.             Uczestnicy rejestrują się do udziału w Zawodach przy użyciu konta PlayStation™Network („PSN”). Za kraj zamieszkania Uczestnika uważa się kraj zapisany na jego koncie PSN. Rejestracja w PSN wymaga akceptacji Warunków świadczenia usługi PSN i Polityki prywatności PSN (http://pl.playstation.com/legal/).

13.             Członkostwo PlayStation®Plus („PS Plus”) jest dostępne tylko dla osób posiadających konto PSN z dostępem do PlayStation™ Store („PS Store”) i szybkie łącze internetowe.  Korzystanie z PSN, PS Store i PS Plus odbywa się zgodnie z odnośnymi regulaminami świadczenia usług oraz podlega ograniczeniom geograficznym i językowym. Treści i usługi dostępne w PS Plus zależą od wieku abonenta. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat, a osoby poniżej 18. roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, z wyjątkiem obszaru Niemiec, gdzie wszyscy użytkownicy muszą mieć co najmniej 18 lat. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Funkcje online dostępne w poszczególnych grach mogą zostać wycofane, o czym informacja zostanie przekazana ze stosownym wyprzedzeniem – pl.playstation.com/gameservers. Członkostwo w PS Plus jest ciągłe i musi być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, w zależności od subskrypcji zakupionej w cenie obowiązującej w PS Store, chyba że zostanie anulowane. Bezpłatne wersje próbne PS Plus przechodzą w subskrypcję miesięczną, chyba że zostaną anulowane. Zastosowanie ma Regulamin korzystania z usługi PSN, dostępny pod adresem pl.playstation.com/legal.

14.             Uczestnikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont w celu wzięcia udziału w Zawodach, zwiększenia szans na zakwalifikowanie się do nich lub przejście do ich kolejnych etapów i przeszkadzania innemu Uczestnikowi w wyścigu. Zabronione jest uczestnictwo innej osoby w wyścigu w imieniu Uczestnika i celowe zamienianie się pozycjami.  W takich przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestników według własnego uznania.

15.             Zwycięzców Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Zwycięzca”). Pozostałych Laureatów Zawodów zdefiniowano w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series), zgodnie z zasadami danych Mistrzostw (każdy z nich określany jest jako „Laureat”).

16.             Nagrody zdefiniowane w Załączniku nr 1 (Nations Cup) i Załączniku nr 2 (Manufacturer Series) przyjmuje się bez zastrzeżeń, a ich wręczenia nie można odraczać. Nie można ich również przekazać innej osobie ani odsprzedać. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w ekwiwalencie pieniężnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnej Nagrody inną nagrodą o zbliżonej wartości. O ile nie określono inaczej, Nagrody nie obejmują kosztu przejazdów ani innych wydatków (np. wyżywienia, wydatków osobistych, podwyższenia standardu itp.). Wszystkie powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Zwycięzcę. Jeśli Nagroda obejmuje odbycie podróży zagranicznej, Zwycięzca musi być dostępny w wyznaczonym terminie i posiadać ważny paszport, niezbędne wizy oraz wszelkie pozostałe dokumenty. Jeśli Zwycięzca nie będzie w stanie przedstawić wymaganych do podróży dokumentów na czas wyjazdu, Organizator może go zdyskwalifikować i/lub nie przekazać mu Nagrody.

17.             Zwycięzcy i Laureaci mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od wygranych Nagród, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie zamieszkania, i ponoszą odpowiedzialność za uregulowanie zobowiązań podatkowych z tego tytułu.

18.             Nieodebranie Nagrody w terminie lub w określony sposób spowoduje unieważnienie roszczenia Zwycięzcy, a Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Nagrody kolejnym Uczestnikom, wybranym zgodnie z Regulaminem. Jeśli wręczenie Nagrody jest ograniczone czasowo i należy wyłonić Zwycięzcę przed upływem określonego terminu, w Regulaminie może zostać określony termin skontaktowania się ze Zwycięzcą, a Organizator skontaktuje się z nim, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Zwycięzcę w formularzu rejestracyjnym do danych Mistrzostw w trybie „GT Sport”. W celu nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą (lub Zwycięzcami) podjęte zostaną adekwatne starania. Jeśli nie będzie można się skontaktować ze Zwycięzcą lub nie uda się to w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, wybranemu zgodnie z Regulaminem. O ile nie określono inaczej, jeśli Zwycięzca nie odbierze Nagrody w przewidziany sposób i w określonym terminie, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

19.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci, sprzętu bądź oprogramowania, które mogą skutkować nieudaną rejestracją na Zawody lub utratą związanej z nią korespondencji. Dowód wysłania Zgłoszenia nie będzie traktowany jako dowód jego otrzymania. Zgłoszenia przedstawicieli, stron trzecich, grup zorganizowanych oraz zgłoszenia generowane automatycznie przez komputer nie będą przyjmowane.

20.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestnika w związku z Nagrodą i/lub Zawodami. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Organizatora.

21.             W jak najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłącza się wszelkie warunki, gwarancje i zapewnienia w odniesieniu do Nagrody i/lub Zawodów, udzielone zarówno wyraźnie, jak i dorozumiane.

22.             Jeśli jakakolwiek Nagroda w chwili jej otrzymania okaże się niedziałająca, wadliwa lub uszkodzona, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została otrzymana.  Powyższe nie ma wpływu na ustawowe prawa przysługujące Zwycięzcy i Laureatom (jeśli takie prawa im przysługują).

23.             Każdy Zwycięzca i każdy Laureat wyrażają zgodę na udział w uzasadnionym wymiarze we wszelkich działaniach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża na to zgody, powinien powiadomić Organizatora.

24.             Dane osobowe podane przez Uczestnika podczas rejestracji będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora, spółki z jego grupy oraz jego dostawców i kontrahentów w celu zorganizowania Zawodów, a także w innych celach, zgodnie z Polityką prywatności Organizatora, opublikowaną na stronie https://www.playstation.com/pl-pl/legal/privacy-policy/, oraz zgodnie z udokumentowanymi ustaleniami z Uczestnikiem.

25.             Organizator może, według własnego uznania, opublikować imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureatów na stronie internetowej Organizatora. Imię i nazwisko Zwycięzcy lub Laureata zostanie udostępnione na uzasadnioną prośbę osobom, które prześlą zaadresowaną do siebie kopertę z dopiskiem „FIA Gran Turismo™ Championships 2020” na adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania w terminie 6 (sześciu) tygodni od Daty zakończenia. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie wyraża zgody na publikację lub udostępnienie imienia i nazwiska, prosimy o kontakt z Organizatorem. Należy pamiętać, że Organizator może być zobowiązany do przekazania tych informacji organowi nadzorującemu.

26.             W przypadku sporów decyzje Organizatora są ostateczne. Wyklucza się możliwość prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji lub dyskusji.

27.             Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów (w całości lub w części) i zmiany treści niniejszego Regulaminu na dowolnym etapie, jeśli uzna to za konieczne lub z przyczyn niezależnych od niego.

28.             Jeśli zaistnieje podejrzenie, że nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu lub podano nieprawidłowe, niezrozumiałe, niezgodne z prawdą lub niewłaściwe informacje, Organizator może według własnego uznania odmówić rejestracji zgłoszenia lub nie przyznać Nagrody. Jeśli Uczestnik nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2, albo korzysta z wielu kont lub automatycznego systemu do udziału w rozgrywce, zostanie wykluczony z Zawodów, a jego Zgłoszenie będzie uznane za nieważne.

29.             „Organizatorem” jest: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Wielka Brytania.

30.             W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii, a umowę pomiędzy każdym z Uczestników a Organizatorem uznaje się za zawartą i wykonywaną w Anglii.

 

Załącznik nr 1 – Nations Cup 2020 (część 2)

1.1             Nations Cup

1.2             Mistrzostwa Nations Cup odbywają się wyłącznie w sieci i składają się z:

1.2.1        Etapu dodatkowego,

1.2.2        Regionalnego finału sieciowego,

1.2.3        Światowego finału sieciowego.

WYDARZENIE

DATY

Etap dodatkowy

15 października 2020 r., godz. 07.00 GMT – 25 października 2020 r., godz. 23.00 GMT

Regionalny finał sieciowy regionu EMEA

Sobota 7 listopada 2020 r. w godz. 07.00–23.59 CET

Regionalny finał sieciowy regionu Ameryk

Niedziela 8 listopada 2020 r. w godz. 07.00–23.59 PST

Regionalny finał sieciowy regionu Azji i Oceanii

Sobota 14 listopada 2020 r. w godz. 07.00–23.59 JST

Światowy finał sieciowy

Sobota 5 grudnia 2020 r., godz. 07.00 GMT – niedziela 6 grudnia 2020 r., godz. 23.59 GMT

 

1.                Etap dodatkowy

1.1.   W etapie dodatkowym mogą wziąć udział Uczestnicy, których wynik w Zawodach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Region EMEA), odbywających się od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r., nie pozwolił na zakwalifikowanie się do Regionalnych finałów sieciowych EMEA. Tym samym mają oni szansę na zakwalifikowanie się do Regionalnych finałów sieciowych EMEA.

1.2.           W okresie od 15 października 2020 r., od godz. 06.00 GMT, do 25 października 2020 r., do godz. 23.59 GMT, Uczestnicy mogą wziąć udział w próbie czasowej dowolną liczbę razy, aby uzyskać jak najkrótszy czas okrążenia. Wszyscy Uczestnicy będą rywalizować ze sobą w tym samym samochodzie, na tym samym torze i w tych samych warunkach pogodowych panujących na torze. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją pozycję w rankingu na tablicy wyników.

1.3.           Po zakończeniu etapu dodatkowego 4 (czterech) najlepszych Uczestników z regionu EMEA, którzy nie zakwalifikowali się na podstawie wyników w Zawodach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Region EMEA), odbywających się od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r., awansuje do Regionalnego finału sieciowego.

1.4.           Uwaga: Uczestnicy zaproszeni do mistrzostw Nations Cup (zdefiniowani w dalszej części dokumentu) nie mogą wziąć udziału w etapie dodatkowym.

2.                Regionalny finał sieciowy

2.1.           Regionalny finał sieciowy regionu EMEA odbędzie się w niedzielę 7 listopada 2020 r. w godz. 07.00–23.59 PST.

2.2.           Do Regionalnego finału sieciowego regionu EMEA awansuje 12 (dwunastu) Uczestników z regionu EMEA, którzy brali udział w Zawodach FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Region EMEA), odbywających się od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r., i którzy zajęli 12 (dwanaście) najwyższych miejsc podczas etapów 1–3 Nations Cup Online Series („Uczestnicy zaproszeni do Nations Cup”). 4 (cztery) miejsca w Regionalnych finałach sieciowych są zarezerwowane dla najlepszych Uczestników, którzy biorą udział w etapie dodatkowym Nations Cup. Wszyscy wspomniani w tym punkcie Uczestnicy będą nazywani „Regionalnymi finalistami sieciowymi”.

2.3.           Dopuszcza się udział co najwyżej 3 (trzech) Regionalnych finalistów sieciowych na Państwo uczestniczące (ograniczenie zwane dalej „Limitem uczestników z poszczególnych państw”), do maksymalnie 16 (szesnastu) Uczestników z regionu EMEA. Jeżeli Uczestnik zajmuje czwarte miejsce w Państwie uczestniczącym, do Regionalnego finału sieciowego regionu EMEA awansuje następny w kolejności Uczestnik z innego Państwa uczestniczącego. Oznacza to, że Uczestnik zajmujący czwartą lub niższą pozycję wśród Uczestników z danego Państwa uczestniczącego nie może być Regionalnym finalistą sieciowym, nawet jeśli osiągnięty przez niego wynik jest wyższy od wyników trzech (trzech) najlepszych Uczestników z innego Państwa uczestniczącego.

2.4.           Jeżeli Regionalny finalista sieciowy nie może uczestniczyć w Regionalnym finale sieciowym, do finału może awansować Regionalny finalista sieciowy zajmujący następne w kolejności najwyższe miejsce w rankingu online, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub działającą w jego imieniu firmę Polyphony Digital Inc.

2.5.           Regionalni finaliści sieciowi:

·        Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów w grze Gran Turismo™ Sport według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych Regionalnym finalistom sieciowym przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

·        Będą nosić strój/rękawice dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

·        Będą prezentować elementy ozdobne dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

·        Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora uzna, że jest taka potrzeba.

·        Będą uczestniczyć w wyścigach wykorzystujących kamery kierowców dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora oraz we wszystkich innych wydarzeniach dotyczących Zawodów, takich jak wywiady w formie wideorozmów, jeśli firma Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora uzna, że jest taka potrzeba. 

·        Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora (w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.).

·        Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.

·        Będą używać kierownicy Thrustmaster T-GT i zestawu pedałów.

2.6.           Punkty będą przyznawane Regionalnym finalistom sieciowym na podstawie ich pozycji w każdym wyścigu. Punkty zdobyte przez każdego Uczestnika zostaną dodane do jego wyniku.Regionalny finalista sieciowy, który po zakończeniu wszystkich wyścigów zdobędzie łącznie najwięcej punktów, zostanie Zwycięzcą Regionalnych finałów sieciowych regionu EMEA.

2.7.           Punkty zdobywane na poczet klasyfikacji do Światowych finałów sieciowych zostaną przyznane Zwycięzcy i Laureatom regionalnych finałów sieciowych regionu EMEA na podstawie zajętego przez nich miejsca, według poniższego schematu:

1. miejsce: 8 punktów, 2. miejsce: 7 punktów, 3. miejsce: 6 punktów, 4. miejsce: 5 punktów, 5. miejsce: 4 punkty, 6. miejsce: 3 punkty, 7. miejsce: 2 punkty, 8. miejsce: 1 punkt.

2.8.           Punkty zdobywane na poczet klasyfikacji do Światowych finałów sieciowych zostaną przyznane Zwycięzcy i Laureatom mistrzostw Gran Turismo World Tour – Sydney, które odbywały się w dniach 15–17 lutego, na podstawie zajętego przez nich miejsca, według poniższego schematu:

1. miejsce: 3 punkty, 2. miejsce: 2 punkty, 3. miejsce: 1 punkt.

2.9.           Nagrody przyznawane Zwycięzcy oraz Laureatom Regionalnego finału sieciowego przedstawiają się następująco: 1. miejsce: trofeum, 2. miejsce: trofeum, 3. miejsce: trofeum.

2.10.        Organizator i/lub działająca w jego imieniu firma Polyphony Digital Inc. skontaktuje się ze Zwycięzcami i Laureatami za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do mistrzostw Nations Cup, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

3.               Światowy finał sieciowy

3.1.           Światowy finał sieciowy to wydarzenie sieciowe, które odbędzie się 5 i 6 grudnia 2020 r.

3.2.           Zwycięzca będących częścią Nations Cup rozgrywek Sydney World Tour 2020, które odbyły się w ramach Zawodów GT World Tour 2020 – Sydney, otrzyma zaproszenie do Światowego finału sieciowego („Uczestnik World Tour zaproszony do finału”). Do Uczestnika World Tour zaproszonego do finału dołączy jeszcze 15 (piętnastu) Uczestników, który osiągnęli najwyższe miejsca w rankingu online podczas Regionalnych finałów sieciowych regionów EMEA, Azji i Oceanii oraz Ameryk, według następującego schematu: 8 (ośmiu) najlepszych Uczestników Regionalnych finałów sieciowych regionu EMEA, 4 (czterech) najlepszych Uczestników Regionalnych finałów sieciowych regionu Ameryk i 3 (trzech) najlepszych Uczestników Regionalnych finałów sieciowych regionu Azji i Oceanii. Wszyscy wspomniani w tym punkcie Uczestnicy będą nazywani „Światowymi finalistami sieciowymi”.

3.3.           Jeżeli Światowy finalista sieciowy nie może uczestniczyć w Światowym finale sieciowym, do finału może awansować Regionalny finalista sieciowy z tego samego regionu, zajmujący następne w kolejności miejsce w rankingu danych Regionalnych finałów sieciowych, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub firmę Polyphony Digital Inc.

3.4.           Światowi finaliści sieciowi:

·        Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów w grze Gran Turismo™ Sport według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych Regionalnym finalistom sieciowym przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

·        Będą nosić strój/rękawice dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

·        Będą prezentować elementy ozdobne dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

·        Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora uzna, że jest taka potrzeba.

·        Będą uczestniczyć w wyścigach wykorzystujących kamery kierowców dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora oraz we wszystkich innych wydarzeniach dotyczących Zawodów, takich jak wywiady w formie wideorozmów, jeśli firma Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora uzna, że jest taka potrzeba. 

·        Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora (w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.).

·        Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.

·        Będą używać kierownicy Thrustmaster T-GT i zestawu pedałów.

3.5.           Światowi finaliści sieciowi wezmą udział w serii wyścigów. Punkty zostaną przyznane finalistom na podstawie ich wyników w tych wyścigach. Po uwzględnieniu punktów, które finaliści zdobyli podczas mistrzostw Sydney World Tour i/lub regionalnych finałów sieciowych, zostanie utworzony ranking finałowy, który wyłoni Zwycięzców i Laureatów.

3.6.           Zwycięzcy światowego finału sieciowego wygrają trofeum – po jednym dla każdego z 3 najlepszych Uczestników Nations Cup oraz po jednym dla każdego członka 3 najlepszych zespołów producentów.

3.7.           Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc. przekaże Światowym finalistom sieciowym informacje dotyczące światowego finału sieciowego za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do mistrzostw Nations Cup, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

4.                Transmisje z Regionalnego finału sieciowego oraz Światowego finału sieciowego

4.1.           Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że udzielają Organizatorowi lub działającej w jego imieniu firmie Polyphony Digital Inc. zgody na publikowanie nagrań z ich rozgrywki oraz ich zdjęć/wizerunku w transmisjach z regionalnych finałów sieciowych oraz Światowego finału sieciowego, a także na portalach społecznościowych lub blogach powiązanych z Zawodami oraz przyszłymi światowymi Mistrzostwami Gran Turismo. Aby wycofać tę zgodę, należy skontaktować się z Organizatorem.

4.2.           Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że nie będą udostępniać informacji na temat Zawodów, w tym informacji dotyczących wyników, zdjęć/filmów z wyścigów, transmisji z wyścigów itp.

 

Załącznik nr 2 – Manufacturer Series 2020 (część 2)

1.      Manufacturer Series

1.1   Mistrzostwa Manufacturer Series odbywają się wyłącznie w sieci i składają się ze Światowego finału sieciowego.

2.      Wybór Światowych finalistów sieciowych

2.1.   Światowi finaliści sieciowi zostaną wybrani na podstawie poniższych kryteriów:

2.1.1.      najlepsi Uczestnicy („Kierowcy reprezentujący”),

2.1.2.      12 najlepszych Producentów (wybranych zgodnie z pkt. 2.3),

2.1.3.      3 (trzy) Regiony reprezentujące (zgodnie z pkt. 2.6).

2.2.   Łącznie zostaną wybrani 3 (trzej) Światowi finaliści sieciowi (zależnie od przypadku), którzy będą reprezentować poszczególnych Producentów podczas Światowego finału sieciowego (zależnie od przypadku), z których każdy będzie mieszkańcem Regionu reprezentującego.

2.3.   W Światowym finale sieciowym będzie rywalizować łącznie 12 (dwunastu) Producentów, wybranych według następujących kryteriów (zgodnie z kolejnością) (dalej „12 najlepszych Producentów”):

2.3.1.     status oficjalnego Producenta Partnera lub „Zespołu Fabrycznego” Zawodów,

2.3.2.     pozycja w Globalnym rankingu producentów (zgodnie z pkt. 3.4 w dalszej części dokumentu).

Po zakończeniu zmagań Manufacturer Series Online Series, odbywających się w ramach Zawodów FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (Region EMEA) i mających miejsce od 25 kwietnia do 8 sierpnia 2020 r., utworzony został „Globalny ranking producentów”.

2.4.   Na koniec każdego etapu ustalany jest Regionalny ranking producentów, uwzględniający wszystkie 5 (pięć) regionów wybranych podczas Manufacturer Series Online Series. Punkty z trzech (3) regionów z najwyższą liczbą punktów Regionalnego rankingu producentów dla każdego z Producentów zostaną zliczone, aby ustalić „Globalny ranking producentów”:

               https://www.gran-turismo.com/pl/gtsport/sportmode/championship/2256/manufacturer_ranking'

2.5.   3 (trzy) regiony z największą liczbą punktów w Regionalnym rankingu producentów (każdy z nich zwany „Regionem reprezentującym”) dla każdego z 12 najlepszych Producentów przejdą do Światowych finałów sieciowych.

2.6.   Jeśli dwójce albo większej liczbie Kierowców reprezentujących różnych Producentów zostanie przydzielona na koniec Rundy równa liczba punktów, punkty Rankingu producentów zostaną podzielone pomiędzy ich producentów i rozdzielone po równo.

2.7.   Jeśli dwójka lub większa liczba Producentów zdobędzie tyle samo punktów w Globalnym rankingu producentów, awansujący Producent zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

a)     producent z największą liczbą punktów Rankingu producentów we wszystkich pięciu regionach,

b)     producent z największą liczbą punktów Rankingu producentów we wszystkich pięciu regionach i wszystkich rundach,

c)      w przypadku dalszego remisu – producent z największą liczbą zgłoszeń zarejestrowanych na koniec odpowiedniego etapu Manufacturer Series.

2.8.   Jeśli co najmniej dwa regiony zdobędą tyle samo punktów w Globalnym rankingu producentów, awansujący region zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów:

a)     Region z największą liczbą punktów Rankingu producentów we wszystkich rundach,

b)     w przypadku dalszego remisu – region z największą liczbą punktów Rankingu producentów w pojedynczej rundzie,

c)      w przypadku dalszego remisu – region, którego kierowca reprezentujący zdobył najwięcej punktów.

2.9.       Jeżeli Światowy finalista sieciowy nie może uczestniczyć w Światowym finale sieciowym, do finału może awansować Uczestnik reprezentujący tego samego Producenta z najwyższym wynikiem w etapie z regionu, który zajmuje następne w kolejności najwyższe miejsce, o czym zostanie powiadomiony przez Organizatora lub działającą w jego imieniu firmę Polyphony Digital Inc. Jeśli osoba na zastępstwo nie zostanie znaleziona w regionach zajmujących 4. i 5. miejsce, wówczas zostanie wybrany Uczestnik reprezentujący tego samego Producenta z następnym najwyższym wynikiem w etapie z regionu Uczestnika, który nie może uczestniczyć w rozgrywkach.

2.10.    Światowi finaliści sieciowi zostaną powiadomieni o wyborze do finału do 28 listopada 2020 r.

3.           Światowy finał sieciowy

3.1.       Światowi finaliści sieciowi:

3.1.1.Będą uczestniczyć w serii sieciowych wyścigów w grze Gran Turismo™ Sport według zasad określonych przez Organizatora i przekazanych Regionalnym finalistom sieciowym przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, nie później niż 1 (jeden) tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

3.1.2.Będą nosić strój/rękawice dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

3.1.3.Będą prezentować elementy ozdobne dostarczone przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora.

3.1.4.Będą uczestniczyć w sesjach testowych, jeśli firma Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora uzna, że jest taka potrzeba.

3.1.5.Nie będą przekazywać jakichkolwiek informacji o wyścigach sieciowych innym osobom, nie otrzymawszy wyraźnej zgody firmy Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora (w tym prowadzić transmisji na żywo z wyścigów, udostępniać wyników itp.).

3.1.6.Będą przestrzegać wytycznych dostarczonych przez firmę Polyphony Digital Inc. w imieniu Organizatora, dotyczących barw samochodów, barw kierowców, wyboru koloru samochodu i innych ustawień związanych z wyścigami.

3.1.7.Będą używać kierownicy Thrustmaster T-GT i zestawu pedałów.

3.2.       Regionalni finaliści sieciowi wezmą udział w serii wyścigów. Punkty zostaną przyznane finalistom na podstawie ich wyników w tych wyścigach.

3.3.       Zwycięski zespół Producenta oraz Laureaci zostaną wybrani na podstawie liczby punktów każdego zespołu Producenta.

3.4.       Punkty zdobywane na poczet klasyfikacji do Światowych finałów sieciowych zostaną przyznane zwycięskiemu zespołowi Producenta i Laureatom mistrzostw Gran Turismo World Tour – Sydney, które odbywały się w dniach 15–17 lutego, na podstawie zajętego przez nich miejsca, według poniższego schematu:

1. miejsce: 3 punkty, 2. miejsce: 2 punkty, 3. miejsce: 1 punkt.

3.5.       Zwycięzcy Światowego finału sieciowego wygrają trofeum: po jednym dla każdego z 3 członków zespołów Producentów zajmujących 1., 2. i 3. miejsce.

3.6.        Organizator i/lub firma Polyphony Digital Inc. działająca w imieniu Organizatora przekaże Światowym finalistom sieciowym informacje dotyczące Światowego finału sieciowego za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do mistrzostw Manufacturer Series, który Uczestnicy wypełnili w trybie „GT Sport”.

4.      Transmisje z Regionalnego finału sieciowego oraz Światowego finału sieciowego

4.1.   Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że udzielają Organizatorowi lub działającej w jego imieniu firmie Polyphony Digital Inc. zgody na publikowanie nagrań z ich rozgrywki oraz ich zdjęć/wizerunku w transmisjach z regionalnych finałów sieciowych oraz Światowego finału sieciowego, a także na portalach społecznościowych lub blogach powiązanych z Zawodami oraz przyszłymi światowymi Mistrzostwami Gran Turismo. Aby wycofać tę zgodę, należy skontaktować się z Organizatorem.

4.2.   Biorąc udział w Zawodach, Uczestnicy potwierdzają, że nie będą udostępniać informacji na temat Zawodów, w tym informacji dotyczących wyników, zdjęć/filmów z wyścigów, transmisji z wyścigów itp.