playstation.com

Informacje prawne

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NARZĘDZIA DO AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO KONTROLERA BEZPRZEWODOWEGO DUALSENSE (wersja 1.1)

2023-06

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NARZĘDZIA DO AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO KONTROLERA BEZPRZEWODOWEGO DUALSENSE (DALEJ „UMOWĘ”), ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA UMOWA STANOWI UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (DALEJ „SIE”). DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA APLIKACJI, W TYM DO OPROGRAMOWANIA KONTROLERÓW, (DALEJ „OPROGRAMOWANIA APLIKACJI”) DYSTRYBUOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SIE Z PRZEZNACZENIEM DO UŻYTKU NA URZĄDZENIU (ZGODNIE Z DEFINICJĄ PONIŻEJ) ORAZ KORZYSTANIE Z NIEGO SĄ W SPOSÓB WYRAŹNY UZALEŻNIONE OD ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA APLIKACJI, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA ZDOLNOŚĆ DO ZAWARCIA UMOWY ZGODNIE Z PRAWAMI GO OBOWIĄZUJĄCYMI I WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę w imieniu własnym oraz w imieniu innych osób, które uzyskują dostęp do Oprogramowania aplikacji lub korzystają z niego na urządzeniach komputerowych, których właścicielem jest użytkownik lub nad którymi sprawuje on kontrolę (oraz na których legalnie działają odpowiednie wersje systemu operacyjnego Microsoft Windows lub macOS) lub na kontrolerach, które firma SIE sprzedaje lub na które oficjalnie udziela licencji (dalej „Urządzenie”). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Oprogramowania aplikacji przez inne osoby oraz za zachowanie przez nie zgodności z warunkami niniejszej Umowy.

SIE zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany warunków niniejszej Umowy. Najnowsza wersja niniejszej Umowy zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do Oprogramowania aplikacji oraz do wszelkich wprowadzanych do niego poprawek, aktualizacji i uaktualnień oraz jego nowych wersji.

UWAGA: JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB REZYDENTEM KRAJU POŁOŻONEGO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ, NINIEJSZA UMOWA, W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRAWEM ZAKRESIE, ZAWIERA W SEKCJI 9 KLAUZULĘ ZWIĄZANIA ARBITRAŻEM INDYWIDUALNYM ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH, KTÓRA WPŁYWA NA PRAWA UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ W ZWIĄZKU ZE WSZELKIMI „SPORAMI” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 9) POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A „JEDNOSTKĄ SONY” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W SEKCJI 9). UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SPOSÓB OPISANY W SEKCJI 9.

 

1. UDZIELENIE LICENCJI

Na mocy warunków niniejszej Umowy firma SIE udziela użytkownikowi ograniczonego, nieprzenoszalnego, niewyłącznego prawa do niekomercyjnego korzystania z Oprogramowania aplikacji wyłącznie na Urządzeniu. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji Oprogramowania aplikacji innych niż jego bieżąca wersja wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji Oprogramowania aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu.

Niektóre warunki licencyjne na licencjonowane przez SIE oprogramowanie lub usługi firm zewnętrznych mogą wymagać przedstawienia przez SIE uwag i warunków licencji takiego oprogramowania lub usługi firmy zewnętrznej. Te uwagi i warunki licencji są udostępniane użytkownikowi w miejscu, które firma SIE uzna za odpowiednie.

Wszelkich praw do użytkowania Oprogramowania aplikacji udziela się wyłącznie na zasadzie licencji; użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do Oprogramowania aplikacji. Firma SIE i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania aplikacji. Wszelkie korzystanie z Oprogramowania aplikacji lub dostęp do niego podlegają warunkom niniejszej Umowy oraz stosownym prawom własności intelektualnej. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowie firma SIE i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa do Oprogramowania aplikacji.

 

2. OGRANICZENIA

Zabronione jest (i) wynajmowanie, wypożyczanie, udzielanie podlicencji, publikowanie, modyfikowanie, poprawianie, adaptowanie oraz tłumaczenie Oprogramowania aplikacji; (ii) odtwarzanie, dekompilowanie oraz dezasemblowanie Oprogramowania aplikacji, a także tworzenie dzieł pochodnych Oprogramowania aplikacji; (iii) podejmowanie prób utworzenia kodu źródłowego Oprogramowania aplikacji na podstawie jego kodu obiektowego; (iv) korzystanie z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z Oprogramowaniem aplikacji; (v) korzystanie z narzędzi w celu obejścia, wyłączenia lub pominięcia mechanizmów szyfrowania, bezpieczeństwa czy uwierzytelnienia produktów PlayStation; (vi) ponowne instalowanie wcześniejszych wersji Oprogramowania aplikacji; (vii) naruszanie jakichkolwiek praw, przepisów, statutów lub uprawnień firmy SIE albo firm zewnętrznych w związku z użytkowaniem Oprogramowania aplikacji lub dostępem do niego; (viii) pozyskiwanie Oprogramowania aplikacji w jakikolwiek sposób inny niż autoryzowane przez SIE metody dystrybucji; oraz (ix) wykorzystywanie Oprogramowania aplikacji w jakikolwiek sposób nieobjęty licencją.

Wymienione ograniczenia obowiązują w najszerszym dozwolonym przez prawo lokalne zakresie.

 

3. USŁUGI I AKTUALIZACJE; ZAWARTOŚĆ I UMOWY FIRM ZEWNĘTRZNYCH

SIE może dostarczać użytkownikowi pewne usługi, uaktualnienia i aktualizacje Oprogramowania aplikacji. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji.

Oprogramowanie aplikacji może odwoływać się do zawartości lub witryn internetowych prowadzonych lub utrzymywanych niezależnie przez firmy zewnętrzne bądź też wyświetlać lub udostępniać użytkownikowi łącza do nich („zawartość i łącza firm zewnętrznych”).

Firma SIE i jej podmioty stowarzyszone nie kontrolują ani nie nadzorują zawartości i łączy firm zewnętrznych ani też nie monitorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji ani nie sponsorują jakiejkolwiek zawartości i łączy firm zewnętrznych. Firma SIE i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość i łącza firm zewnętrznych. Użytkownik korzysta z zawartości i łączy firm zewnętrznych na własne ryzyko, przyjmując pełną odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje wynikające z ich użycia.

 

4. GROMADZENIE INFORMACJI/UWIERZYTELNIANIE

W związku z obsługą działalności firmy SIE oraz dostarczaniem produktów i usług firma SIE może gromadzić i pozyskiwać informacje dotyczące Urządzenia i Oprogramowania aplikacji. Informacje te mogą być wykorzystywane do celów związanych z monitorowaniem/diagnozowaniem systemu, do celów marketingowych oraz do śledzenia zachowań użytkowników w sposób anonimowy. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania tych informacji oraz dane kontaktowe osób, z którymi należy się kontaktować w razie pytań, można znaleźć w Polityce prywatności dla danego regionu www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

5. POŁĄCZENIE INTERNETOWE

Do korzystania z niektórych funkcji Oprogramowania aplikacji niezbędne może być połączenie internetowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.

 

6. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Oprogramowanie aplikacji dostarczane jest w stanie „TAK JAK JEST”, bez udzielania żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawowych prawach konsumenta wynikających z obowiązujących miejscowych przepisów. Firma SIE, jej firmy stowarzyszone i licencjodawcy wyraźnie zrzekają się wszelkiej dorozumianej odpowiedzialności w zakresie gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do określonego celu oraz gwarancji nienaruszalności praw. Firma SIE nie gwarantuje, że Oprogramowanie aplikacji będzie działać bez zakłóceń i błędów, ani że Oprogramowanie aplikacji będzie działać prawidłowo na Urządzeniach. Firma SIE może, według własnego uznania, zaprzestać obsługi Oprogramowania aplikacji w dowolnym momencie, a ponadto firma SIE nie ponosi w związku z takim zaprzestaniem żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli Oprogramowanie aplikacji korzysta z serwerów internetowych, firma SIE nie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłej dostępności tych serwerów.

6.2. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SIE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ORAZ INNE STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE, BEZ WZGLĘDU NA POWÓD ICH POWSTANIA, A WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA APLIKACJI LUB JEGO UŻYTKOWANIA. TAK DŁUGO JAK NINIEJSZE POSTANOWIENIE MA ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE POPRZEDZAJĄCE JE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NAWET JEŚLI ŚRODKI PRAWNE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ PIERWOTNEMU CELOWI. W NIEKTÓRYCH KRAJACH POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIE SĄ DOZWOLONE; MOGĄ ONE ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST REZYDENTEM JAPONII LUB KRAJU/OBSZARU POŁOŻONEGO W AZJI WSCHODNIEJ LUB AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, FIRMA SIE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZY UTRATY DANYCH, UTRATY ZYSKÓW, LUB JAKIEJKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIEJ, POŚREDNIEJ, PRZYPADKOWEJ, SPECJALNEJ LUB WYNIKOWEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB POWSTAŁA, W WYNIKU UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA APLIKACJI, NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA BĘDZIE OGRANICZONA DO BEZPOŚREDNICH SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA Urządzenie, CHYBA ŻE FIRMA SIE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I LICENCJODAWCY DOPUŚCILI SIĘ UMYŚLNEGO LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. TAK DŁUGO JAK TO POSTANOWIENIE JEST WYKONALNE W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA, POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZASTRZEŻENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. NIEKTÓRE KRAJE/OBSZARY NIE ZEZWALAJĄ NA POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA, WIĘC TE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Jeśli użytkownik mieszka w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii, Oceanii, Indiach, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainie, mają zastosowanie poniższe postanowienia:

6.2.1. Właściwe przepisy lokalne mogą przyznawać użytkownikowi prawa, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić. Prawa takie mają pierwszeństwo przed wszelkimi postanowieniami niniejszej Umowy, włącznie z wymienionymi w niniejszej sekcji 6.

6.2.2. Niniejsza Umowa:

6.2.2.1. nie wpływa na jakiekolwiek gwarancje ustawowe ani inne prawa użytkownika jako konsumenta przyznane na mocy właściwych przepisów lokalnych (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego OPROGRAMOWANIA APLIKACJI);

6.2.2.2. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;

6.2.2.3. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za celowe naruszenie prawa, oszustwo, wprowadzenie w błąd lub rażące zaniedbanie;

6.2.2.4. w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności, chyba że takie wyłączenie jest możliwe na mocy właściwych przepisów lokalnych w miejscu zamieszkania użytkownika.

6.2.3. Z zachowaniem postanowień punktów 6.2.1 i 6.2.2 nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty, którą użytkownik zapłacił za sprzt skojarzony z OPROGRAMOWANIA APLIKACJI, w powiązaniu z którym wystąpiła podstawa odpowiedzialności.

 

7. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY, WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE SIE

W przypadku stwierdzenia przez firmę SIE naruszenia warunków niniejszej UMOWY przez użytkownika firma może, samodzielnie lub poprzez pełnomocnika, podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę jej interesów, między innymi uniemożliwić dostęp do całości lub części Oprogramowania aplikacji lub korzystanie z niego, odmówić dostępu do usług udostępnianych w Oprogramowaniu aplikacji lub zastosować inne mechanizmy mające na celu uniemożliwienie użytkowania zmodyfikowanego Oprogramowania aplikacji lub użytkowania go w niedozwolony sposób.

Firma SIE, jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Firma SIE zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w postępowaniu prawnym, wszczynanym z urzędu lub z oskarżenia prywatnego, oraz w dochodzeniu dotyczącym korzystania przez użytkownika z Oprogramowania aplikacji.

 

8. KONTROLA EKSPORTU I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Oprogramowanie aplikacji może zawierać technologie podlegające określonym ograniczeniom w związku z prawami dotyczącymi kontroli eksportu. W związku z tym Oprogramowania aplikacji nie można eksportować ani reeksportować do osób lub jednostek naruszających te prawa. Korzystanie z Oprogramowania aplikacji wymaga przestrzegania tych praw.

 

9. ZWIĄZANIE INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM W PRZYPADKU OKREŚLONYCH REZYDENTÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB KRAJÓW AMERYKI PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ LUB POŁUDNIOWEJ

Następujące warunki w sekcji 9 w najszerszym dozwolonym prawem zakresie dotyczą użytkownika, jeżeli jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub kraju w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej.

9.1. Cel. Termin „spór” oznacza jakikolwiek spór, roszczenie lub kontrowersje pomiędzy użytkownikiem a SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, jej dowolnymi obecnymi lub wcześniejszymi podmiotami stowarzyszonymi lub dowolnym podmiotem będącym poprzednikiem lub następcą prawnym którejkolwiek z wymienionych firm, w tym Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC oraz Sony Interactive Entertainment America LLC („jednostką Sony”), odnośnie do użytkowania Oprogramowania aplikacji, w tym m.in. gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania lub ujawniania danych wynikających z jakiegokolwiek użycia Oprogramowania aplikacji, niezależnie od tego, czy dotyczą one postanowień kontraktu, statutu, regulacji, zarządzenia, czynu niedozwolonego (w tym oszustwa, fałszywego przedstawienia, zachęty do oszustwa lub zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz obejmuje ważność, egzekwowalność lub zakres niniejszej sekcji ZWIĄZANIE INDYWIDUALNYM ARBITRAŻEM (z wyjątkiem egzekwowalności poniższej klauzuli zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych). „Spór” ma najszersze możliwe egzekwowane znaczenie. W przypadku sporu z dowolną jednostką Sony lub członkami jej zarządu, dyrektorami, pracownikami i agentami jednostki Sony, który nie może zostać rozwiązany w drodze negocjacji w terminie opisanym w punkcie „Powiadomienie o sporze” poniżej, użytkownik i jednostka Sony muszą dążyć do rozwiązania sporu jedynie w drodze arbitrażu tego sporu zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej sekcji i nie rozwiązywać sporu w drodze postępowania sądowego, z wyjątkiem spraw wymienionych w punkcie Wyłączenia z arbitrażu. Arbitraż oznacza, że spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra zamiast przez sędziego lub ławę przysięgłych w sądzie.

9.2. Wyłączenia z arbitrażu UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKA SONY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEDNOSTKĘ SONY W SĄDACH DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ NIE PODLEGAJĄ WARUNKOM ARBITRAŻU OPISANYM W NINIEJSZEJ SEKCJI.

9.3. Prawo do rezygnacji UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO REZYGNACJI ZE ZWIĄZANIA SIĘ ARBITRAŻEM I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W TERMINIE 30 DNI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE ZWIĄZYWAĆ SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO ARBITRAŻU I ZRZEC SIĘ PRAW DO POZWÓW ZBIOROWYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI, MUSI POWIADOMIĆ NAS O TYM PISEMNIE W TERMINIE 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY, O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE WYMAGA DŁUŻSZEGO TERMINU. PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ DO FIRMY SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION I MUSI ZAWIERAĆ: (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES UŻYTKOWNIKA, (3) IDENTYFIKATOR WPISU, JEŻELI UŻYTKOWNIK TAKI POSIADA, ORAZ (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z JEDNOSTKAMI SONY W DRODZE ARBITRAŻU.

9.4. Powiadomienie o sporze W PRZYPADKU SPORU Z JEDNOSTKĄ SONY UŻYTKOWNIK MUSI PRZESŁAĆ PISEMNE POWIADOMIENIE DO SPÓŁKI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION, ABY UMOŻLIWIĆ PRZECIWNEJ JEDNOSTCE SONY NIEFORMALNE ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU W DRODZE NEGOCJACJI.

Użytkownik zobowiązuje się negocjować w dobrej wierze rozstrzygnięcie sporu przez co najmniej 60 dni po dostarczeniu przez użytkownika powiadomienia o sporze. Jeżeli jednostka Sony, z którą użytkownik prowadzi spór, nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu w terminie 60 dni od otrzymania powiadomienia o sporze, użytkownik lub jednostka Sony, z którą użytkownik prowadzi spór, mogą kontynuować roszczenie w drodze arbitrażu na warunkach opisanych w niniejszej sekcji.

9.5. Zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych UŻYTKOWNIK ORAZ JEDNOSTKA SONY, Z KTÓRĄ UŻYTKOWNIK PROWADZI SPÓR, UZGADNIAJĄ, ŻE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZENIE INDYWIDUALNIE, A NIE W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, IMIENNYCH LUB ANONIMOWYCH, SKONSOLIDOWANYCH LUB PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ALBO PRZEDSTAWICIELA PUBLICZNEGO, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK I JEDNOSTKA SONY, Z KTÓRĄ UŻYTKOWNIK PROWADZI SPÓR, WYRAŻĄ NA TO PISEMNĄ ZGODĘ PO ROZPOCZĘCIU ARBITRAŻU. JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYKLUCZA WYEGZEKWOWANIE OGRANICZENIA, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM USTĘPIE, W ZAKRESIE KONKRETNEGO ŚRODKA NAPRAWCZEGO, ROSZCZENIE O PRZYZNANIE TAKIEGO ŚRODKA NAPRAWCZEGO (I TYLKO JEGO) NALEŻY WYŁĄCZYĆ Z ARBITRAŻU I WNIEŚĆ DO SĄDU.

9.6. Rozpoczęcie arbitrażu/Wybór arbitra Jeżeli użytkownik lub jednostka Sony, z którą użytkownik prowadzi spór, wybiorą rozstrzygnięcie sporu w drodze arbitrażu, strona inicjująca postępowanie arbitrażowe może wnieść je do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association, „AAA”), www.adr.org, lub JAMS www.jamsadr.com. W razie sprzeczności z regulaminem organizacji arbitrażowej wybranej przez strony obowiązują warunki niniejszej sekcji.

9.7. Procedury arbitrażowe W związku z tym, że oprogramowanie i/lub usługa dostarczane użytkownikowi przez jednostkę Sony, z którą prowadzi on spór, dotyczą handlu międzystanowego, o możliwości arbitrażu we wszystkich sporach decyduje federalna ustawa arbitrażowa (Federal Arbitration Act, „FAA”). Na istotę sporu mogą wpływać jednak także stosowne prawa federalne lub stanowe. W przypadku roszczeń nieprzekraczających 75 000 USD mają zastosowanie uzupełniające procedury sporów konsumenckich AAA (dalej „procedury uzupełniające”), w tym wykaz opłat za arbitraż określony w sekcji C-8 procedur uzupełniających. W przypadku roszczeń przekraczających 75 000 USD mają zastosowanie reguły arbitrażu handlowego AAA i odpowiedni wykaz opłat za postępowania niezbiorowe. Informacje o regułach AAA można uzyskać pod adresem www.adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Ponadto jeżeli roszczenia użytkownika nie przekraczają 75 000 USD, użytkownik przekazał powiadomienie jednostce Sony, z którą prowadzi spór, i przeprowadził z nią w dobrej wierze negocjacje, jak opisano powyżej, i arbiter uzna podczas arbitrażu użytkownika za stronę wygrywającą, użytkownik będzie uprawniony do uzyskania zwrotu uzasadnionych kosztów honorarium adwokata oraz kosztów sądowych w zakresie określonym przez arbitra w uzupełnieniu do praw do ich pokrycia przysługujących użytkownikowi lub jednostce Sony, z którą użytkownik prowadzi spór, wynikających z właściwego prawa stanowego lub federalnego. Arbiter ogłosi werdykt na piśmie, ale nie musi wydać uzasadnienia, o ile nie zażąda tego któraś ze stron. Werdykt arbitra będzie wiążący i ostateczny, z wyjątkiem praw do apelacji udzielanych przez FAA, i może zostać zgłoszony w celu egzekucji w dowolnym sądzie, którego jurysdykcji podlegają strony sporu.

9.8. Miejsce arbitrażu Użytkownik lub dana jednostka Sony, z którą prowadzi on spór, mogą rozpocząć arbitraż w okręgu San Mateo w Kalifornii lub w okręgu, w którym zamieszkuje użytkownik. W przypadku wyboru okręgu zamieszkania użytkownika jednostka Sony może przenieść arbitraż do okręgu San Mateo, jeżeli wyrazi zgodę na pokrycie dodatkowych opłat i kosztów poniesionych przez użytkownika w wyniku zmiany lokalizacji w wysokości określonej przez arbitra.

9.9. Rozdzielność postanowień. Jeżeli któryś z zapisów w niniejszej sekcji dotyczącej arbitrażu (z wyjątkiem zamieszczonego powyżej zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych) okaże się niedozwolony lub nieegzekwowalny, zostanie on usunięty z niniejszej sekcji, a pozostała część sekcji zachowa pełną moc obowiązującą. Jeżeli klauzula zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych okaże się niedozwolona lub nieegzekwowalna w całości, cała sekcja dotycząca arbitrażu staje się nieegzekwowalna, a spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

9.10. Dalsze obowiązywanie. Niniejsza sekcja 9 zachowuje ważność po rozwiązaniu Umowy.

 

10. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Japonii lub kraju/obszaru położonego w Azji Wschodniej lub Południowo-Wschodniej, niniejsza Umowa podlega prawu japońskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Umową powinny być zgłaszane wyłącznie do sądu dystryktu tokijskiego w Tokio, Japonia.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Europy, Afryki, Australii i Oceanii, Bliskiego Wschodu, Indii, Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej, niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami, ale użytkownik ma dodatkową ochronę w postaci obowiązkowych przepisów kraju, w którym zamieszkuje.

Jeżeli użytkownik rezyduje w innym miejscu, niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i powinna być interpretowana zgodnie z jego zasadami, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, spory niepodlegające arbitrażowi i niewniesione do sądu ds. drobnych roszczeń muszą być rozstrzygane w sądzie właściwej jurysdykcji, w Sądzie Najwyższym stanu Kalifornia w okręgu San Mateo lub w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii.

 

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik jest związany postanowieniami najnowszej wersji niniejszej Umowy. Bieżącą wersję niniejszej Umowy w postaci do druku można znaleźć pod adresem playstation.com/legal. Dalsze uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania aplikacji lub jej użytkowanie będzie oznaczać zaakceptowanie przez użytkownika najnowszej wersji niniejszej Umowy.

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, niedozwolone lub nieegzekwowalne, ważność, legalność i egzekwowalność pozostałych postanowień Umowy nie zostanie w żaden sposób naruszona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszej Umowy może narazić SIE na nienaprawialne szkody, w przypadku których odszkodowanie pieniężne może nie być adekwatnym zadośćuczynieniem, i że SIE ma prawo do godziwego zadośćuczynienia w uzupełnieniu do innych dostępnych prawnie środków naprawczych.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i SIE w odniesieniu do Oprogramowania aplikacji i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wynikających z niniejszej Umowy nie powoduje zrzeczenia się tych praw. Firma SIE może przenieść wszelkie prawa przysługujące jej na mocy niniejszej Umowy, w tym prawa do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy, na dowolny stowarzyszony z nią podmiot.

 

Microsoft oraz Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Mac oraz macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.