playstation.com

Informacje prawne

PLAYSTATION®PLUS EASTER EGG CHALLENGE

OFICJALNY REGULAMIN


Biorąc udział w PlayStation®Plus Easter Egg Challenge („Promocji”), zgadzasz się na niniejszy oficjalny regulamin i decyzje Sponsora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich aspektach i nie podlegają odwołaniu.

ZAKUP NIE JEST KONIECZNY, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI, WYGRAĆ LUB ODEBRAĆ NAGRODĘ. Zakup lub płatność nie zwiększy szansy uczestnika na wygraną.

 

1.    SPONSOR: W tabeli poniżej podano Sponsorów Promocji dla każdego z Uczestniczących Krajów/Regionów.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

 

Uczestniczące Kraje/Regiony: Australia, Austria, Belgia, Bahrajn, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Izrael, Kuwejt, Holandia, Norwegia, Portugalia, Arabia Saudyjska, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie („Region SIEE”)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone

 

Uczestniczące Kraje/Regiony: Argentyna, Brazylia, Kanada, Chile, Meksyk i Stany Zjednoczone („Region SIEA”)

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio, 108-8270, Japonia

 

Uczestniczące Kraje/Regiony: Hongkong, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia. Jednakże, Uczestnicy w Japonii nie będą uprawnieni do wygrania nagrody („Region SIEI”).

 

2.    OKRES PROMOCJI: Promocja rozpoczyna się 31 sierpnia 2022 r., o godz. 11:00 czasu polskiego, a kończy się 12 października 2022 r., o godz. 11:00 czasu polskiego albo w momencie, w którym globalnie wręczonych zostanie 1 milion nagród, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze(„Okres promocji”).

 

3.    MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA: W niniejszej Promocji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która: (i) ma ukończone 18 lat, (ii) jest legalnym rezydentem jednego z Uczestniczących Krajów/Regionów, (iii) posiada dostęp do komputera z przeglądarką, która umożliwia dostęp do strony www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ oraz (iv) posiada aktywne szybkie połączenie internetowe. Każda taka osoba zwana jest „Uczestnikiem”.

 

Pracownicy Sponsora oraz jego spółek macierzystych, spółek zależnych, spółek stowarzyszonych, agencji reklamowych i promocyjnych (łącznie „Podmioty odpowiedzialne za Promocję”) oraz każdy z członków ich najbliższej rodziny (np. małżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, a także ich małżonkowie oraz pasierbowie/pasierbice każdego z nich, niezależnie od miejsca zamieszkania), jak również osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym każdego z nich, niezależnie od tego, czy są spokrewnione, nie są uprawnieni do udziału w Promocji ani do wygranej. Postanowienie jest nieważne w przypadku, gdy jest zabronione lub ograniczone przez prawo.

 

Udział w Promocji oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Uczestnika niniejszego Oficjalnego Regulaminu oraz decyzji i interpretacji Sponsora, które są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Promocją.

 

W przypadku Argentyny, Chile, Meksyku i Brazylii Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia i/lub modyfikacji Promocji lub jakiejkolwiek jej części. 

 

4.      ZASADY UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział Uczestnik musi przejść pod adres www.playstation.com/ps-plus/whats-new i obejrzeć wideo „Mr Malcolm” w PlayStation®Plus („Wideo”), a następnie kliknąć w dowolny z 18 growych easter eggów, zawartych w wideo. Easter Egg to element ukryty w filmie, który odnosi się do gry wideo lub gatunku gier wideo.

 

Limit uczestnictwa:  Obowiązuje limit jednego zgłoszenia na osobę w Czasie Trwania Promocji.

 

WAŻNE: Jeżeli Uczestnik bierze udział w Promocji na swoim urządzeniu mobilnym, mogą zostać naliczone opłaty za przesyłanie wiadomości i transmisję danych. Uczestnicy powinni sprawdzić obowiązujące opłaty u swojego dostawcy usług mobilnych. Zgłoszenie mobilne nie jest wymagane, aby wziąć udział lub wygrać nagrodę w Promocji.

 

5.      OKREŚLENIE ZWYCIĘZCY I WARTOŚCI NAGRODY

 

Aby zyskać dostęp do nagrody, wymagane jest konto w PlayStation®Network, konsola PlayStation®4 lub PlayStation®5 oraz połączenie z szybkim Internetem.

 

Po kliknięciu na Easter Egg, Uczestnik powinien wybrać opcję „Odbierz nagrodę” w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie należy skopiować kod pobrania i kliknąć „Wykorzystaj kod”. Wklej kod w pole poniżej napisu „Wykorzystaj swój kod vouchera tutaj” i naciśnij enter. Awatary będą dostępne do pobrania na konsolę PlayStation®4 lub PlayStation®5 w bibliotece przypisanej do konta, na którym je odblokowano.

 

W Czasie Trwania Promocji na całym świecie przyznanych zostanie do miliona nagród. Przybliżona wartość detaliczna (ARV) każdego pakietu voucherów wynosi 0 USD. Łączna wartość ARV wszystkich nagród to 0 USD. Nagrody nie posiadają wartości ani zastosowania poza PlayStation®Network, nie można ich sprzedać, przekazać lub wymienić na prawdziwe pieniądze ani na cenne przedmioty.

 

Nagrody nie będą przyznawane Uczestnikom w Japonii.

 

6.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE WYŁĄCZA ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPONSORA ZA OSZUSTWO, WINĘ UMYŚLNĄ, ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE JEGO ZANIEDBANIEM, ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE, W JAKIM TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA W ŚWIETLE PRAWA. Biorąc udział w niniejszej Promocji, Uczestnicy zgadzają się, że Podmioty odpowiedzialne za Promocję oraz każdy z ich odpowiednich podmiotów stowarzyszonych, zależnych, przedstawicieli, konsultantów, wykonawców, radców prawnych, agencji reklamowych, public relations, promocyjnych, realizacyjnych i marketingowych, dostawców stron internetowych oraz każdy z ich odpowiednich dyrektorów, kierowników, udziałowców, pracowników, przedstawicieli, desygnatów i agentów („Strony Zwolnione z Odpowiedzialności”) nie są odpowiedzialne za: (i) zagubione, spóźnione, niekompletne, skradzione, błędnie skierowane, należne za pobraniem lub niedostarczone wiadomości e-mail/powiadomienia tekstowe lub przesłane pocztą; (ii) wszelkie komputerowe, telefoniczne, satelitarne, kablowe, sieciowe, elektroniczne lub internetowe usterki sprzętu lub oprogramowania, awarie, brak połączenia lub dostępności; (iii) zakłócenia w transmisji, dostępność usługodawcy/sieci, dostępność lub wysokie natężenie ruchu; (iv) wszelkie błędy techniczne, mechaniczne, drukarskie, typograficzne lub inne; (v) nieprawidłowe lub niedokładne przechwycenie informacji rejestracyjnych lub brak przechwycenia lub utratę takich informacji; (vi) wszelkie błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych, błędy techniczne, kradzieże, uszkodzenia lub nieautoryzowany dostęp do Promocji; (vii) wszelkie uszkodzenia komputera dowolnej osoby związane z uczestnictwem w Promocji i/lub przyjęciem Nagrody; oraz (viii) zgłoszenia, które są spóźnione, sfałszowane, zagubione, błędnie umieszczone, źle skierowane, podrobione, niekompletne, usunięte, uszkodzone, zniekształcone lub w inny sposób niezgodne z Oficjalnym Regulaminem. Ponadto Podmioty odpowiedzialne za Promocję nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek powiadomienia o zwycięzcy, na które nie udzielono odpowiedzi lub które nie mogły zostać dostarczone.  

 

Przystępując do Promocji, każdy Uczestnik zgadza się:  (i) na podleganie postanowieniom niniejszego Oficjalnego Regulaminu, w tym wymogów dotyczących uczestnictwa; (ii) na zrzeczenie się wszelkich praw do powoływania się na niejednoznaczność w odniesieniu do niniejszego Oficjalnego Regulaminu; (iii) na zrzeczenie się wszelkich swoich praw do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń, powództw lub wszczynania postępowań przeciwko którejkolwiek ze Stron Zwolnionych z Odpowiedzialności w związku z Promocją; oraz (iii) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; bezterminowo i nieodwołalnie zgadza się na zwolnienie i zabezpieczenie każdej ze Stron Zwolnionych z Odpowiedzialności od wszelkich roszczeń, pozwów, wyroków, przyczyn powództwa, postępowań, żądań, grzywien, kar, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (w tym między innymi uzasadnionych honorariów adwokackich), które mogą powstać w związku z: (a) Promocją, w tym między innymi wszelkimi działaniami związanymi z Promocją lub jej elementem, a także zgłoszeniem Uczestnika, udziałem lub niemożnością udziału w Promocji; (b) naruszeniem jakichkolwiek praw prywatności, osobistych, prawa do wizerunku lub praw własności osób trzecich; (c) akceptacją, obecnością, odbiorem, podróżą, udziałem, dostawą, posiadaniem, wadami, użytkowaniem, nieużywaniem, niewłaściwym użytkowaniem, niemożnością użytkowania, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, zaniedbaniem lub umyślnym wykroczeniem w związku z korzystaniem z Nagrody (lub jej dowolnego elementu); (d) jakąkolwiek zmianą nagrody (lub jej elementów); (e) błędem ludzkim; (f) jakimkolwiek błędnym, niedbałym lub nieuprawnionym działaniem lub zaniechaniem ze strony którejkolwiek ze Stron Zwolnionych z Odpowiedzialności; (g) zagubieniem, opóźnieniem, kradzieżą, błędnym skierowaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem nagrody (lub jej elementów); lub (h) zaniedbaniem lub umyślnym działaniem Uczestnika.

 

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Promocja nie może przebiegać zgodnie z planem, Sponsor zastrzega sobie prawo według własnego uznania do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Promocji i/lub kontynuowania Promocji, w tym wyłonienia zwycięzcy w sposób, który uzna za uczciwy oraz rozsądny, w tym wyłonienia zwycięzcy spośród uprawnionych zgłoszeń otrzymanych przed takim anulowaniem, zakończeniem, modyfikacją lub zawieszeniem. W żadnym wypadku nie zostanie przyznana większa liczba Nagród niż określona w niniejszym Oficjalnym Regulaminie. W przypadku gdy z powodu błędów technicznych, typograficznych, mechanicznych, administracyjnych, drukarskich, produkcyjnych, komputerowych lub innych, liczba zwycięzców jest większa niż podano w niniejszym Oficjalnym Regulaminie, w celu wyłonienia zwycięzcy zostanie przeprowadzone losowanie wśród osób zgłaszających.

 

BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ WSZYSTKO, CO DOTYCZY NINIEJSZEJ PROMOCJI, W TYM NAGRODY, JEST DOSTARCZANE W AKTUALNYM STANIE („TAKIE JAK JEST”), BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZEŃ.

 

7.  OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin oraz wszelkie spory wynikające z niego lub związane z Promocją będą rozstrzygane w sposób określony poniżej:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

W przypadku Uczestników mieszkających w kraju należącym do Regionu SIEE, niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa angielskiego i będzie zgodnie z nimi interpretowany, a strony (każdy Uczestnik oraz Promotor) poddadzą się niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

 

Sony Interactive Entertainment LLC

W przypadku Uczestników mieszkających w kraju należącym do Regionu SIEA niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa stanu Kalifornia i będzie zgodnie z nimi interpretowany, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory niepodlegające arbitrażowi oraz nie zainicjowane w sądzie ds. drobnych roszczeń mogą być wniesione przez każdą ze stron do sądu Superior Court o właściwej jurysdykcji w stanie Kalifornia dla hrabstwa San Mateo lub sądu District Court dla północnego dystryktu Kalifornii.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

W przypadku Uczestników mieszkających w kraju należącym do Regionu SIEI niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa japońskiego i będzie zgodnie z nimi interpretowany, a strony (każdy Uczestnik oraz Promotor) poddadzą się niewyłącznej jurysdykcji sądów District Court w Tokio.

 

Uczestnik oraz Sponsor Regionalny poddają się wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej odpowiednich sądów określonych powyżej, a także zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących jurysdykcji, właściwości miejscowej i rzeczowej tych sądów. W przypadku postępowania sądowego w związku z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu wszelkie koszty i opłaty, w tym honoraria prawników, pokrywane są przez stronę przegrywającą.

 

8.  PRYWATNOŚĆ:  Polityka prywatności Sponsora dostępna jest pod adresem: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

Dla Argentyny, Chile, Meksyku i Brazylii:  uczestnictwo obejmuje  wyraźne upoważnienie do publicznego rozpowszechniania, transmisji, retransmisji, reprodukcji lub publikacji filmów, zdjęć, obrazów lub wizerunku i/lub nagrań głosowych i/lub Danych Osobowych wszystkich Uczestników, a w szczególności zwycięzcy, we wszystkich środkach komunikacji (wizualnych, dźwiękowych lub innych, w tym prezentacji w telewizji ogólnodostępnej, antenowej, kablowej, satelitarnej, w radio, Internecie itp.) w jakimkolwiek celu dotyczącym niniejszej Promocji oraz spraw z nią związanych w czasie trwania konkursu i do trzech (3) lat po jego zakończeniu, bez prawa Uczestnika do żądania odszkodowania lub wynagrodzenia. Uczestnicy gwarantują, że nie istnieją żadne osoby trzecie, które posiadają wyłączne prawa do wystawiania, publikowania, rozpowszechniania i/lub reprodukcji głosu i/lub danych osobowych. W przeciwnym wypadku Uczestnicy zobowiązują się zabezpieczyć Sponsora przed wszelkimi roszczeniami, jakie z tego powodu mogą zgłosić osoby trzecie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo nie spowoduje żadnych szkód finansowych, a więc zrzekają się jakichkolwiek roszczeń w związku z utratą przychodów.

 

Dla Argentyny: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:  Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do udostępnianych danych bezpłatnie w odstępach nie krótszych niż sześć (6) miesięcy, chyba że zostanie udowodniony uzasadniony interes w tym zakresie zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 3 ustawy nr 25.326. NARODOWY DYREKTORIAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ciało kontrolne ustawy nr 25 326.

 

9.  INFORMACJE OGÓLNE:  Wszelkie próby udziału w niniejszej Promocji w inny sposób niż opisano w niniejszym dokumencie są nieważne. Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika, odnośnie którego stwierdzono lub podejrzewa się, według własnego uznania, że manipuluje działaniem Promocji, narusza niniejszy Oficjalny Regulamin, działa w sposób niezgodny z duchem rywalizacji lub z zamiarem zakłócenia normalnego działania niniejszej Promocji. Wszelkie próby przystąpienia do Promocji nieopisane w niniejszym Oficjalnym Regulaminie są nieważne. W przypadku wykrycia, że dana osoba zarejestrowała się lub próbowała zarejestrować się więcej niż raz, używając wielu numerów telefonów, adresów e-mail, adresów zamieszkania, wielu tożsamości, adresów IP, używając serwerów proxy lub podobnych metod, wszystkie zgłoszenia tej osoby zostaną uznane za nieważne, a takiej osobie nie zostanie przyznana żadna Nagroda, do której otrzymania mogłaby być uprawniona. Jakiekolwiek użycie zrobotyzowanych, automatycznych, makro, zaprogramowanych, zewnętrznych lub podobnych metod w celu wzięcia udziału w Promocji spowoduje unieważnienie wszelkich prób udziału dokonanych za pomocą takich metod oraz dyskwalifikację korzystającej z nich osoby. Uczestnicy i/lub potencjalni zwycięzcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dowodu tożsamości oraz prawa do uczestnictwa zgodnie z wymaganiami Sponsora. W przypadku sporu w kwestii tożsamości zwycięzcy, zwycięskie zgłoszenie zostanie uznane za dokonane przez uprawnionego posiadacza konta e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym, powiązanym z takim zgłoszeniem. „Uprawniony posiadacz konta” jest zdefiniowany jako osoba fizyczna, która jest przypisana do adresu e-mail przez dostawcę dostępu do Internetu, dostawcę usług online lub inną organizację (np. firmę, instytucję edukacyjną), która jest odpowiedzialna za przypisywanie adresów e-mail dla domeny związanej z przekazanym adresem e-mail. Każdy z Uczestników może być zobowiązany do przedstawienia dowodu bycia uprawnionym posiadaczem konta. UWAGA:  WSZELKIE PRÓBY CELOWEGO USZKODZENIA JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB PODWAŻENIA LEGALNEGO DZIAŁANIA PROMOCJI STANOWIĄ NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. JEŚLI TAKA PRÓBA ZOSTANIE PODJĘTA, SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA LUB ZASTOSOWANIA INNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH WZGLĘDEM OSOBY (OSÓB) ODPOWIEDZIALNEJ ZA TAKĄ PRÓBĘ W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub jakiekolwiek słowo, sformułowanie, klauzula, zdanie lub jego część zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne z jakiegokolwiek powodu, wówczas to postanowienie lub jego część zostanie zmienione lub usunięte w taki sposób, aby pozostałe postanowienia niniejszego Oficjalnego Regulaminu były ważne i wykonalne. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Oficjalnego Regulaminu lub dokumentów dotyczących Nagrody nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia. Żaden Uczestnik nie ma prawa modyfikować ani zmieniać niniejszego Oficjalnego Regulaminu. Nieegzekwowanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszego Oficjalnego Regulaminu nie będzie oznaczało zrzeczenia się tego postanowienia, a postanowienie to pozostanie w pełnej mocy. Wszystkie przesłane zgłoszenia i/lub materiały stają się własnością Sponsora oraz nie będą zwracane. W przypadku niezgodności pomiędzy szczegółami Promocji zawartymi w niniejszym Oficjalnym Regulaminie a szczegółami Promocji zawartymi w jakichkolwiek materiałach promocyjnych (w tym między innymi w punktach sprzedaży, reklamach telewizyjnych i drukowanych, opakowaniach promocyjnych oraz innych mediach promocyjnych), pierwszeństwo mają szczegóły Promocji określone w niniejszym Oficjalnym Regulaminie.

 

10.  LISTA ZWYCIĘZCÓW: Aby otrzymać listę Zwycięzców, zainteresowane osoby powinny wysłać kopertę z własnym adresem i naklejonym znaczkiem na adresy podane w poniższej tabeli dla danego regionu:

 

Region SIEA:

Lista zwycięzców, – PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone

 

Region SIEE:

Lista zwycięzców, – PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Wielka Brytania

 

SIEI Region:

Lista zwycięzców, – PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japonia

 

Prośby o listę zwycięzców muszą wpłynąć nie później niż 30 dni po zakończeniu Całkowitego Czasu Trwania Promocji.

 

Jeśli Zwycięzca nie zgadza się na publiczne udostępnienie swojego imienia i nazwiska, powinien skontaktować się ze Sponsorem pod adresem e-mail podanym w Polityce Prywatności: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.