playstation.com

Informacje prawne

Warunki korzystania z oprogramowania

(na komputerach i urządzeniach mobilnych)

 

1.         Kim jesteśmy?

1.1.      Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Europe Limited (nr rej. 03277793), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania. 

2.         Definicje

2.1.      „Systemy autoryzowane” oznacza urządzenia (które nie są konsolą PlayStation lub urządzeniem służącym do przesyłania strumieniowego treści z konsoli PlayStation), dla których udostępniamy Oprogramowanie w celach komercyjnych (np. w przypadku Steam: komputer; w przypadku iTunes Store: Apple iOS; w przypadku Google Play Store: Android).

2.2.      „Oprogramowanie” oznacza grę lub aplikację wydaną przez PlayStation PC LLC, nas lub nasze spółki powiązane, opracowaną w celu korzystania w ramach jednego lub więcej Systemów autoryzowanych.

3.         Kiedy mają zastosowanie niniejsze Warunki korzystania z oprogramowania?

3.1.      Nasze Warunki korzystania z oprogramowania („Warunki”) odnoszą się do korzystania z wszelkiego Oprogramowania działającego w Systemach autoryzowanych.

3.2.      Niniejsze Warunki mają zastosowanie w relacjach między użytkownikiem a nami, a nie właścicielem sklepu („Właściciel Sklepu”), za pośrednictwem którego użytkownik nabył Oprogramowanie („Sklep z Oprogramowaniem”). 

4.         Oprogramowanie jest licencjonowane

4.1.      Oprogramowanie jest w całości licencjonowane i nie podlega cesji, co oznacza, że użytkownik nabywa prawa do korzystania z Oprogramowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach, lecz nie nabywa prawa własności Oprogramowania.  W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków mamy prawo odebrać użytkownikowi licencję na Oprogramowanie, co oznacza, że użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania.

4.2.      Nabywając licencję na Oprogramowanie, użytkownik dokonuje zakupu od podmiotu wskazanego jako sprzedawca w warunkach korzystania ze Sklepu z Oprogramowaniem („Sprzedawca”).

5.         Ograniczenia użytkowania Oprogramowania

5.1.      Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna licencja osobista na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach autoryzowanych (jak podano w opisie produktu w przypadku Oprogramowania lub w inny sposób przez nas podawany) oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii. Licencji na korzystanie z gier nie można przenieść, chyba że jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa.

5.2.      Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody.

5.3.      Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania. 

5.4.      Nie wolno emulować Oprogramowania.

5.5.      W najwyższym stopniu dozwolonym przez prawo nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji, rozkładu ani kopiować żadnej części Oprogramowania ani tworzyć jego pochodnych, ani w żaden inny sposób próbować stworzyć kod źródłowy z kodu źródłowego Oprogramowania.

5.6.      Nie wolno korzystać z żadnych sposobów obchodzenia lub wyłączania jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania albo uwierzytelniania ani sposobów uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek konta, usługi, sprzętu, oprogramowania lub sieci, lub ingerowania w powyższe.  

5.7        Nie wolno używać kradzionych ani uzyskanych niezgodnie z prawem Systemów autoryzowanych i Oprogramowania.

5.8        Korzystanie z funkcji społecznościowych udostępnianych przez Oprogramowanie zgodnie z niniejszymi Warunkami i naszej Polityki prywatności nie stanowi naruszenia punktów 5.2 i 5.5 niniejszych Warunków.

6.         Odsprzedaż

6.1.      Odsprzedaż gier licencjonowanych na mocy niniejszych Warunków jest zabroniona, chyba że za naszą wyraźną zgodą. 

7.         Ograniczenia wiekowe

7.1.      Jeśli Oprogramowanie objęte jest klasyfikacją wiekową, oznacza to, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób w wieku niższym niż określony w tej klasyfikacji. Rodzice i opiekunowie prawni powinni nadzorować dostęp dzieci i korzystanie przez nie z Oprogramowania oraz – szczególnie – korzystanie przez nie z wszelkich funkcji społecznościowych.

8.         Prywatność

8.1      Użytkownik może mieć możliwość korzystania z Oprogramowania w trybie online.  W takim przypadku możemy gromadzić informacje dotyczące użytkownika.  Wyjaśnienie sposobów korzystania z danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności na stronie playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Zachowanie wobec nas oraz innych użytkowników

9.1.      Nasze Oprogramowanie może udostępniać funkcje społecznościowe, które umożliwiają grę z innymi osobami lub przeciwko nim, komunikację i interakcję z innymi osobami, a także udostępnianie informacji dotyczących gry i innych działań za pośrednictwem sieci społecznościowych. Podczas korzystania z takich funkcji w naszym Oprogramowaniu należy przestrzegać następujących zasad (nazywamy je „Kodeksem postępowania") we wszystkich kontaktach z nami i pozostałymi członkami społeczności internetowej:

✓ Nikogo nie wykluczaj.

Nasze gry są przeznaczone dla wszystkich, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności.

☒ Nie rób ani nie mów niczego, kierując się nienawiścią. Więcej informacji znajdziesz na stronie playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj, nie zachęcaj też innych, by to robili.

☒ Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób.

✓  Zachowuj się rozsądnie. Postępuj zgodnie z prawem.

☒ Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.

☒ Nie zachęcaj nikogo do ranienia samego siebie lub innych osób.

☒ Nie stosuj gróźb, nie przyzwalaj na żadne nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.

☒ Nie podszywaj się pod inne osoby.

☒ Nie naruszaj prywatności innych osób ani nie propaguj kłamstw na ich temat.

☒ Nie naruszaj własności intelektualnej innych.

✓ Traktuj innych życzliwie.

Pomagaj innym. Każdy kiedyś zaczynał. Zachowując rozsądek, możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

 ✓  Szanuj innych.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy muszą się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.

☒ Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji marki PlayStation lub społeczności Twojej gry.

✓ Zachowuj się odpowiedzialnie.

Jeśli uważasz, że w Oprogramowaniu lub jakichkolwiek naszych produktach albo usługach występuje luka w zabezpieczeniach, zgłoś ją, abyśmy mogli ją naprawić. Informacje na temat programu BugBounty znajdziesz na stronie HackerOne.com/PlayStation.

☒ Nie używaj naszych produktów do spamowania ani do prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, nie łącz też ich z taką działalnością.

☒ Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, danych o kontach ani innych danych uwierzytelniających, nie udzielaj na nie podlicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym.

✓ Graj zespołowo.

☒ Nie utrudniaj innym rozgrywki ani jej nie przerywaj.

☒ Nie oszukuj.

☒ Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w Produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę.

☒ Nie próbuj włamywać się na konta ani zbierać informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.

☒ Nie wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.

☒ Nie rozpowszechniaj informacji, które wprowadzają innych w błąd.

✓ Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami.

☒ Nie ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Cię lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują między innymi nicki w sieciach społecznościowych, profile w aplikacjach do obsługi wiadomości, numery telefonów, adresy e-mail i adresy rzeczywiste, takie jak dom, szkoła lub tymczasowe miejsce pobytu.

☒ Nie udostępniaj materiałów pornograficznych, obscenicznych ani takich, które przedstawiającą skrajną lub odrażającą przemoc.

☒ Nie udostępniaj bez zgody danej osoby żadnych obrazów ani multimediów ją przedstawiających, nie groź też, że to zrobisz.

✓ Pomóż nam sprawić, aby nasze gry były najlepszym miejscem do zabawy.

Dokładamy wszelkich starań, by stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko. Jeśli naruszysz postanowienia tego Kodeksu postępowania albo Twoje zachowanie offline da nam powody, by uznać je za zagrażające bezpieczeństwu i dobrostanowi naszej społeczności, możemy podjąć wszelkie uzasadnione działania, aby chronić nasze produkty i naszych graczy.

Jeśli uważasz, że ktoś naruszył postanowienia tego Kodeksu postępowania, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności. Szczególnie ważne jest poinformowanie nas w sytuacji, gdy uznasz, że ktoś może zostać skrzywdzony w prawdziwym życiu. Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje:

√ Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Więcej informacji o zgłaszaniu zażaleń i blokowaniu znajdziesz na stronach playstation.com/reporting i playstation.com/blocking.

√ Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień tego Kodeksu postępowania.

☒ Nie przesyłaj fałszywych zażaleń i nie nadużywaj systemu zgłaszania zażaleń w żaden inny sposób.

✓ Postępuj zgodnie ze wszelkimi szczegółowymi zasadami każdego produktu.

Więcej informacji znajdziesz w dodatkowych zasobach na stronach playstation.com/safety i playstation.com/behavior.

10.       Tworzenie i udostępnianie w sieci

10.1       Korzystając z funkcji społecznościowych online, możesz mieć możliwość tworzenia i przekazywania wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, filmów, zasobów gier, filmów z gier oraz innych materiałów i informacji („Treści generowane przez użytkownika).  Należy przy tym zachowywać się przyzwoicie, z szacunkiem i poszanowaniem innych osób, przestrzegając naszego Kodeksu postępowania.   

10.2.   Treści stworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednak my nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do takich Treści użytkownika. Tym samym nie wolno mu wykorzystywać takich treści do celów komercyjnych bez naszej zgody. 

10.3.   Użytkownik udziela pozwolenia zarówno nam i powiązanym z nami podmiotom, jak i innym użytkownikom Oprogramowania na używanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, wyświetlanie i publikowanie jego Treści, jego nazwy/identyfikatora internetowego (oraz imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać), między innymi, na stronach internetowych powiązanych z Oprogramowaniem. Każdy użytkownik udziela nam także pozwolenia, bez opłat na swoją rzecz, na licencjonowanie, sprzedaż i inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych utworzonych przez siebie treści (np. sprzedaż subskrypcji pozwalających na dostęp do jego treści, osobno lub w połączeniu z innymi treściami, lub uzyskiwanie przychodów z reklam w związku z treściami użytkownika), oraz na wykorzystywanie utworzonych przez niego treści do promowania naszych produktów, Oprogramowania i usług. Użytkownik uznaje, że my i inni użytkownicy Oprogramowania mogą zmieniać lub usuwać Treści generowane przez użytkownika. Przesłanie Treści generowanych przez użytkownika oznacza, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich Treści i do udzielania praw określonych w tym punkcie.

11.       Co zrobić, jeśli spotkają mnie nieprzyjemności w sieci?

11.1.   Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czerpali przyjemność z uczestnictwa we wspólnocie sieciowej, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że każdy będzie zachowywać się w sposób właściwy.  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za działania oraz Treści generowane przez innych użytkowników ani wobec innych użytkowników za działania i Treści generowane przez jakiegokolwiek użytkownika.  

11.2.   Jeśli podczas gry użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem, prosimy o powiadomienie nas o tym. 

11.3.   Choć możemy umożliwiać wszystkim użytkownikom łączenie się z serwisami społecznościowymi, nie ponosimy odpowiedzialności za te serwisy.  Jeśli użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem w serwisie społecznościowym, należy zgłosić to w odpowiednim serwisie społecznościowym poprzez system składania zażaleń dostępny w tym serwisie.

12.       Składanie skarg poprzez wydawane przez nas gry

12.1.   Systemy składania zażaleń stosujemy tam, gdzie uważamy, że mogą być najbardziej przydatne.  Na przykład, użytkownik może zobaczyć opcję zgłaszania lub narzędzie do zgłaszania w grze w Oprogramowaniu, jeżeli Oprogramowanie oferuje możliwość udostępniania Treści użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z najbliższego narzędzia do składania zażaleń, ma wtedy również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie.  Na przykład, jeśli zgłosisz problem dotyczący zasobów gry lub poziomu, który ktoś stworzył, wysyłając nam zgłoszenie, możesz również przesłać nam te zasoby lub poziom. Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia pod jego adresem i w odniesieniu do wygenerowanych przez niego treści. 

12.2.   Jeżeli Oprogramowanie nie zawiera opcji składania zażaleń, a użytkownik zamierza dokonać zgłoszenia, należy skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta. Pomoc online (strony pomocy i formularz kontaktowy): playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Czy monitorujemy aktywność w sieci?

13.1.   Tak, ale nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich działań w Internecie i nie podejmujemy się tego zadania.

13.2.      Możemy śledzić i rejestrować działania użytkownika związane z Oprogramowaniem oraz usuwać wszelkie Treści generowane przez użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki, bez konieczności powiadamiania o tym użytkownika. Inni użytkownicy mogą zgłaszać kwestie, na które zwrócą uwagę i wysyłać je do nas.

13.3.      Uzyskiwane przez nas informacje mogą obejmować treści, wiadomości głosowe i tekstowe, filmy z rozgrywek, czas i lokalizację aktywności użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko użytkownika, identyfikator internetowy oraz adres IP.

13.4.      Informacje te są wykorzystywane przez nas (lub firmy powiązane) w celu egzekwowania niniejszych Warunków, przestrzegania prawa, ochrony naszych praw oraz praw naszych licencjodawców i użytkowników, a także w celu ochrony naszej społeczności. Możemy przekazać te informacje policji lub innym odpowiednim władzom.

13.5.      Więcej informacji na temat wykorzystania tych informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem playstation.com/legal/privacy-policy/.

14.       Aktualizacje Oprogramowania i wycofanie usługi

14.1.   Oprogramowanie może być okresowo aktualizowane, ale tylko wtedy, gdy wprowadzane zmiany są niewielkie i uzasadnione. Możemy przykładowo wprowadzać następujące zmiany:

14.1.1 aby zagwarantować, że Oprogramowanie działa w sposób zamierzony (np. naprawa błędów i usterek) i poprawić jego działanie,

14.1.2 ze względów bezpieczeństwa,

14.1.3 aby dostosować Oprogramowanie do nowego systemu lub środowiska technicznego,

14.1.4 aby ulepszyć Oprogramowanie. Może to obejmować zaktualizowanie przedmiotów, poziomów i zadań w grze oraz zmianę nagród za realizowanie zadań w grze, lub

14.1.5 aby dostosować Oprogramowanie do zmiany liczby jego użytkowników albo zapewnić rentowność handlową Oprogramowania.

15. Przekazywanie uwag oraz próbne wersje beta

15.1. Jesteśmy otwarci na pomysły i uwagi dotyczące naszych usług oraz produktów, jednak użytkownicy mogą przekazywać nam wyłącznie swoje własne pomysły oraz uwagi. Przekazując nam swoje pomysły oraz uwagi, użytkownik przenosi na nas prawo własności do nich, jednak decyzja o zastosowaniu się do nich pozostaje w naszej gestii. Użytkownik nie otrzyma zapłaty ani żadnego innego wynagrodzenia za przekazane pomysły lub uwagi, chyba że stwierdzimy inaczej. 

15.2. Jeśli użytkownik decyduje się uczestniczyć w testowaniu bezpłatnych wersji beta lub jeśli wykorzysta kupon na taką wersję, wyraża zgodę na następujące warunki dodatkowe:

15.2.1. użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo oprogramowania w wersji beta i utrzymywać je w dobrym stanie, nie może kopiować, przekazywać ani sprzedawać oprogramowania w wersji beta żadnym innym osobom, nie może też próbować dokonywać inżynierii odwrotnej ani wykorzystywać oprogramowania w wersji beta do tworzenia dzieł pochodnych;

15.2.2. udzielana użytkownikowi licencja na korzystanie z oprogramowania dotyczy wyłącznie wersji beta tego oprogramowania;

15.2.3. nie udzielamy gwarancji, że oprogramowanie w wersji beta będzie działać prawidłowo (ani że w ogóle będzie działać);

15.2.4. podczas testowania wersji beta możemy modyfikować oprogramowanie w wersji beta bez powiadamiania, co może wiązać się z dodawaniem lub usuwaniem danych, zawartości oraz funkcji, a użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności w związku z utratą wszelkich tego rodzaju danych, zawartości i funkcji; oraz

15.2.5. w dowolnym momencie możemy zakończyć testowanie wersji beta lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niej.

16.       Prawa autorskie

16.1.   Całe Oprogramowanie zawiera programy bibliotek, do których prawa autorskie ma firma Sony Interactive Entertainment Inc., i na które mamy wyłączną licencję w regionie geograficznym, gdzie prowadzimy działalność.Użytkownik może też być powiadamiany o innych prawach autorskich oraz prawach własności intelektualnej występujących w Oprogramowaniu.

17.       Ograniczenie odpowiedzialności

17.1. Jako konsument, użytkownik może mieć prawa wynikające z obowiązujących przepisów lokalnych, których nie można wykluczyć, ograniczyć ani zmienić. Użytkownik może korzystać z wszelkich takich praw w odniesieniu do Sprzedawcy. Prawa te mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień niniejszych Warunków, w tym niniejszego punktu 17.

17.2. Niniejsze Warunki:

17.2.1. Nie mają wpływu na żadne gwarancje ustawowe lub gwarancje przysługujące użytkownikowi jako konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (takie jak prawa użytkownika w przypadku wadliwego Oprogramowania);

17.2.2.  nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, jeśli spowodujemy śmierć albo obrażenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców;

17.2.3. w jakikolwiek sposób wykluczają lub ograniczają naszą odpowiedzialność za nasze umyślne naruszenie, oszustwo, oszukańcze wprowadzenie w błąd lub rakowe zaniedbanie; lub

17.2.4. nie wyłączają ani nie ograniczają w żaden sposób naszej odpowiedzialności, chyba że jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

17.3. Jeśli użytkownik jest konsumentem, z zastrzeżeniem punktów 17.1 i 17.2, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika jest ograniczona do 100 GBP (lub równowartości w walucie lokalnej) lub – jeśli jest ona wyższa – do ceny Oprogramowania, które spowodowało powstanie takiej odpowiedzialności.

17.4. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

17.4.1. Nie ograniczamy naszej odpowiedzialności (i) jeśli spowodujemy śmierć albo obrażenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; (ii) nasze oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) wszelką odpowiedzialność, której nie można ograniczyć lub wykluczyć na mocy obowiązujących przepisów lokalnych.

17.4.2. z zastrzeżeniem punktu 17.4.1, my, nasze podmioty powiązane (w tym PlayStation PC LLC), licencjodawcy oraz Właściciele Sklepów, nie przyjmujemy odpowiedzialności z tytułu: (i) utraty zysków, (ii) utraty sprzedaży lub udziału w rynku, (iii) utraty umów lub kontraktów, (iv) utraty przewidywanych oszczędności, (v) utraty lub uszkodzenia oprogramowania, (vi) utraty danych lub informacji, (vii) utraty lub zmniejszenia wartości firmy, oraz (viii) jakichkolwiek strat pośrednich lub wynikowych.

17.4.3 Z zastrzeżeniem punktu 17.4.1, całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika ze strony nas, naszych podmiotów powiązanych (w tym PlayStation PC LLC), licencjodawców oraz Właścicieli Sklepów na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, czy to w ramach umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nie przekroczy kwoty 100 GBP (lub równowartości w walucie lokalnej).

17.5.   Ani my, ani PlayStation PC LLC, ani żaden Właściciel Sklepu nie oferuje jakichkolwiek usług utrzymania lub pomocy technicznej w odniesieniu do Oprogramowania.

17.6.   Nie dokonywaliśmy akceptacji ani nie weryfikowaliśmy witryn osób trzecich, poprzez które użytkownik realizuje dostęp do Oprogramowania lub korzysta z Oprogramowania, lub w których znajdują się łącza do Oprogramowania, i w żaden sposób nie odpowiadamy za ich zawartość. Korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych innych firm podlega regulaminom tych firm i platform.

18.       Beneficjenci będący osobami trzecimi

18.1.   Właściciel Sklepu i jego podmioty zależne oraz nasze spółki powiązane (w tym PlayStation PC LLC) są beneficjentami będącymi osobami trzecimi w ramach niniejszych Warunków i każda z nich ma prawo (i uznaje się, że przyjęła prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec użytkownika w charakterze beneficjenta będącego osobą trzecią.

19.       Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich

19.1.   Jeśli użytkownik korzysta z Oprogramowania jako konsument:

19.1.1. niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii, ale użytkownik będzie miał dodatkową ochronę wynikającą z obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszka. Prawo obowiązujące kraju, w którym mieszka użytkownik, ma pierwszeństwo przed prawem Anglii i Walii.

19.1.2.  Możemy egzekwować niniejsze Warunki w sądzie właściwej jurysdykcji w kraju, w którym mieszka użytkownik.

19.1.3.  Użytkownik może egzekwować przestrzeganie niniejszych Warunków w sądzie właściwej jurysdykcji w kraju, w którym mieszka użytkownik lub w którym zarejestrowana jest nasza firma. 

19.2. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta z Oprogramowania w celach innych niż konsumenckie:

19.2.1. Niniejsze Warunki, wszelkie umowy zawarte zgodnie z nimi oraz wszelkie spory, jakie możemy mieć w związku z nimi, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem Anglii i Walii; oraz

19.2.2. Sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję.

 

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2022 r.