playstation.com

Informacje prawne

Warunki korzystania z oprogramowania

(dot. komputerów i urządzeń mobilnych)

 

1.         Kim jesteśmy?

1.1.     Nasza firma nazywa się Sony Interactive Entertainment Europe Limited, z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

2.         Zdefiniowane terminy

2.1.      „System Autoryzowany” oznacza dowolne z urządzeń, dla których udostępniamy na rynku Oprogramowanie (np. w przypadku usługi Steam jest to komputer; w przypadku sklepu iTunes Store jest to urządzenie z systemem Apple iOS; w przypadku sklepu Google Play Store — urządzenie z systemem Android).

2.2.      „Oprogramowanie” oznacza grę i/lub aplikację opublikowaną przez nas i opracowaną z myślą o jej działaniu na jednym lub większej ilości Systemów Autoryzowanych.

3.         Do czego odnoszą się Warunki korzystania z oprogramowania?

3.1.     Nasze Warunki korzystania z oprogramowania („Warunki”) odnoszą się do korzystania z wszelkiego Oprogramowania działającego w Systemach Autoryzowanych.

3.2.     Niniejsze Warunki dotyczą relacji pomiędzy użytkownikiem a nami, a nie właścicielem sklepu („właściciel sklepu”), w którym dokonano zakupu Oprogramowania („sklep z oprogramowaniem”). To my (a nie właściciel sklepu) ponosimy wyłączną odpowiedzialność za zawartość Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w niniejszych Warunkach.

4.         Licencjonowanie Oprogramowania

4.1.     Na wszystkie elementy Oprogramowania udzielane są licencje, i prawo własności nie ulega przeniesieniu, co oznacza, że użytkownik nabywa prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, ale nie nabywa on prawa własności do Oprogramowania. W razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków mamy prawo odebrać Licencję na Oprogramowanie, co oznacza, że użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania.

4.2.     Przy zakupie licencji na Oprogramowanie użytkownik dokonuje zakupu od firmy określonej jako sprzedawca detaliczny w warunkach korzystania ze sklepu z oprogramowaniem („Sprzedawca”). W większości przypadków jest to właściciel sklepu lub podmiot PlayStation Mobile Inc.

5.         Ograniczenia użytkowania Oprogramowania

5.1.     Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna, nieprzenoszalna licencja na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii.

5.2.     Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody.

5.3.     Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania.

5.4.     Nie wolno emulować Oprogramowania.

5.5.     W najwyższym stopniu dozwolonym przez prawo, nie wolno dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji ani rozkładu żadnej części Oprogramowania ani tworzyć jego pochodnych, ani w żaden inny sposób próbować stworzyć kod źródłowy na podstawie kodu źródłowego Oprogramowania.

5.6.     Nie wolno korzystać z żadnych sposobów obchodzenia lub wyłączania jakiegokolwiek mechanizmu szyfrowania lub uwierzytelniania ani sposobów uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do jakiegokolwiek konta, usługi, sprzętu, oprogramowania lub sieci.

6.         Odsprzedaż

6.1.     Nie wolno odsprzedawać Oprogramowania, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie.

7.         Klasyfikacja wiekowa

7.1.     Jeśli Oprogramowanie opatrzone jest klasyfikacją wiekową, oznacza to, że zawiera ono treści nieodpowiednie dla osób w wieku niższym niż określony w tej klasyfikacji. Rodzice i opiekunowie powinni nadzorować dostęp dzieci do Oprogramowania oraz korzystanie z niego, a w szczególności korzystanie z wszelkiego rodzaju funkcji społecznościowych.

8.         Prywatność

8.1      Użytkownik ma możliwość korzystania z Oprogramowania w Internecie. W takim przypadku możemy gromadzić informacje dotyczące użytkownika. Objaśnienie sposobu wykorzystania danych osobowych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności (dot. komputerów i urządzeń mobilnych) pod adresem eu.playstation.com/legal.

9.         Zachowanie we wspólnocie sieciowej

9.1.     W naszym Oprogramowaniu mogą być dostępne funkcje społecznościowe, które umożliwiają rywalizowanie z innymi użytkownikami, komunikowanie się z nimi i nawiązywanie interakcji, a także udostępnianie informacji dotyczących rozgrywki oraz innych działań w sieciach społecznościowych.

9.2.     Korzystając z funkcji społecznościowych, użytkownik może mieć możliwość udostępniania wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, plików wideo, modów/dodatków do gier, wizualnych zapisów gier i innych materiałów oraz informacji (dalej: „Media generowane przez użytkownika” lub „MGU”). W trakcie takich działań należy zachowywać się przyzwoicie, z rozwagą i szacunkiem wobec innych osób. Nie wolno udostępniać żadnych treści obraźliwych lub wulgarnych ani wykorzystywać funkcji społecznościowych w sposób mający na celu skrzywdzenie lub zastraszenie innej osoby. Przykładowo:

9.2.1.       nie udostępniać żadnych treści oszczerczych ani obraźliwych pod względem rasowym, etnicznym, religijnym lub seksualnym;

9.2.2.       nie podejmować działań nękających i zastraszających;

9.2.3.       nie prześladować nikogo;

9.2.4.       nie rozpowszechniać, nie wykorzystywać ani nie uzyskiwać dostępu do żadnych treści ani materiałów naruszających czyjąś prywatności lub prawa własności intelektualnej;

9.2.5.       nie prowadzić żadnych działań naruszających obowiązujące prawo; oraz

9.2.6.        zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrymi manierami.

10.       Tworzenie i udostępnianie w sieci

10.1.  MGU utworzone i udostępniane przez użytkownika są jego własnością, jednakże my nadal zachowujemy prawa własności intelektualnej do MGU użytkownika, tym samym nie wolno mu wykorzystywać MGU do celów komercyjnych bez naszej zgody.

10.2.  Każdy użytkownik udziela zarówno nam jak i innym użytkownikom Oprogramowania upoważnienia do używania, rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania, wyświetlania i publikowania jego MGU oraz identyfikatora sieciowego (a także imienia/nazwiska, jeśli zdecyduje się go używać), w tym również na stronach internetowych powiązanych z Oprogramowaniem. Każdy użytkownik upoważnia nas także, bez opłat na swoją rzecz, do licencjonowania, sprzedaży i innego wykorzystywania do celów komercyjnych jego MGU (np. sprzedaży subskrypcji dostępu do jego MGU (osobno lub w połączeniu z innymi MGU) i/lub uzyskiwania przychodów z reklam w związku z MGU), oraz do wykorzystywania jego MGU w promowaniu produktów, Oprogramowania i usług. Każdy użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zarówno my jak i inni użytkownicy Oprogramowania mogą dokonywać zmian w jego MGU, i zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich do swoich MGU. Zamieszczenie MGU będzie oznaczać, że użytkownik dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do zamieszczania takich MGU i do udzielania praw określonych w tym akapicie.

11.       Co robić w razie doznania nieprzyjemności w sieci?

11.1.  Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czerpali radość z uczestnictwa we wspólnocie sieciowej, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każdy będzie zachowywać się w sposób właściwy. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za działania oraz MGU innych użytkowników, ani wobec innych użytkowników za działania i MGU któregokolwiek użytkownika.

11.2.  Jeśli podczas gry użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem, prosimy o powiadomienie nas o tym.

11.3.  Choć możemy umożliwiać wszystkim uczestnikom łączenie się z serwisami społecznościowymi, nie ponosimy odpowiedzialności za te serwisy. Jeśli użytkownik zetknie się z niedopuszczalnym lub nieodpowiednim zachowaniem w serwisie społecznościowym, należy zgłosić to serwisowi społecznościowemu poprzez ich własny system składania zażaleń.

12.       Składanie skarg poprzez wydawane przez nas gry

12.1.  Udostępniamy mechanizmy składania zażaleń tam, gdzie naszym zdaniem mogą być najbardziej odpowiednie. Taka opcja lub narzędzie umożliwiające składanie zażaleń w grze mogą być dostępne w Oprogramowaniu, jeśli to Oprogramowanie oferuje możliwość udostępniania MGU. Jeśli użytkownik korzysta z najbliższego narzędzia do składania zażaleń, ma wtedy również możliwość przesłania nam odpowiedniego dowodu, co pozwoli nam ocenić jego zgłoszenie. Przykładowo: jeśli zażalenie dotyczy modów/dodatków do gier lub poziomów utworzonych przez jakiegoś użytkownika, przy wysyłaniu zgłoszenia można spróbować przesłać tego rodzaju MGU. Użytkownik musi mieć świadomość, że także inne osoby mogą zgłaszać zażalenia pod jego adresem i na jego MGU.

12.2.  Jeśli w Oprogramowaniu brakuje narzędzia do składania zażaleń, a użytkownik chce przesłać zgłoszenie, zapraszamy do skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta.

13.       Czy monitorujemy działania online?

13.1.  Tak, ale nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkich działań online i nie zobowiązujemy się do tego. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do monitorowania i odnotowywania wszelkiej działalności online, oraz do usuwania dowolnych MGU, według własnego uznania, bez konieczności dalszego powiadamiania. Korzystanie z naszych funkcji społecznościowych może być przez nas zapisywane, odbierane i przesyłane do nas przez innych użytkowników, jak opisano w punkcie 12.1. Wszelkie zebrane w ten sposób informacje, np. MGU, treść komunikatów głosowych i tekstowych, materiały filmowe z rozgrywki, czas i miejsce działań użytkownika, a także jego imię/nazwisko, identyfikator sieciowy oraz adres IP, mogą zostać wykorzystane przez nas lub powiązane z nami spółki w związku z egzekwowaniem niniejszych Warunków, przestrzeganiem prawa, ochroną naszych praw oraz praw licencjodawców i użytkowników, a także zapewnieniem osobistego bezpieczeństwa naszym pracownikom i użytkownikom. Dane te mogą być przekazywane policji lub innym odpowiednim służbom. Zgadzając się na przestrzeganie niniejszych Warunków, użytkownik wyraża na to wyraźną zgodę.

13.2.   Korzystanie z funkcji społecznościowych dostępnych w Oprogramowaniu nie stanowi naruszenia postanowień punktów 5.2 i 5.5 niniejszych Warunków.

14.       Aktualizacje Oprogramowania i wycofanie usługi

14.1.   Oprogramowanie może być poddawane aktualizacjom, co może oznaczać dodanie lub usunięcie istniejących funkcjonalności.

14.2.  Czasem uznajemy za konieczne wycofanie obsługi sieciowej określonej gry. Oznacza to koniec dostępności funkcji takich jak rozgrywka sieciowa w trybie wieloosobowym czy rankingi. Jeśli gra występuje tylko w wersji sieciowej, może to oznaczać koniec możliwości korzystania z niej.

14.3.   W razie decyzji o konieczności wyłączenia obsługi sieciowej danej gry będziemy starali się ogłosić tę decyzję z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem poprzez nasze fora dla graczy oraz pod adresem eu.playstation.com/gameservers.

15.       Prawa autorskie

15.1.  Oprogramowanie może zawierać programy bibliotek, do których prawa autorskie posiada Sony Interactive Entertainment Inc. i do których posiadamy wyłączną licencję. Użytkownik może też być powiadamiany o innych prawach autorskich oraz prawach własności intelektualnej występujących w Oprogramowaniu.

16.       Ograniczenie odpowiedzialności

16.1.   Nie wykluczamy ani w żaden sposób nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:

16.1.1.      śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców;

16.1.2.      oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

16.1.3.      niezadowalającą jakość płatnego Oprogramowania, polegającą na jego niezdatności do określonego celu, o której wiedzieliśmy w momencie zakupu, oraz za niezgodność Oprogramowania z naszym opisem;

16.1.4.      wszelkie inne zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

16.2.  Jako konsumentowi mogą przysługiwać użytkownikowi prawa, na które nie mają wpływu niniejsze Warunki. Użytkownik może egzekwować wszelkie tego rodzaju prawa w odniesieniu do Sprzedawcy (tj. podmiotu, od którego nabył Oprogramowanie). Sprzedawca jest wyszczególniony w warunkach korzystania ze sklepu z oprogramowaniem i w większości przypadków jest to właściciel sklepu lub podmiot PlayStation Mobile Inc.

16.3.   Nasza firma, podmiot PlayStation Mobile Inc ani właściciel sklepu nie oferują żadnych usług konserwacyjnych ani wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania.

16.4.  Nie zatwierdziliśmy ani nie sprawdziliśmy żadnych witryn internetowych stron trzecich, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do Oprogramowania lub korzysta z niego, ani witryn połączonych z Oprogramowaniem, i w żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych stron trzecich podlega warunkom i zasadom obowiązującym w tych witrynach internetowych i na tych platformach.

16.5.   Zgodnie z punktem 16.1, my, firmy z nami stowarzyszone (w tym podmiot PlayStation Mobile Inc), licencjodawcy oraz właściciele sklepów zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika lub dowolną stronę trzecią w związku z Oprogramowaniem. Dotyczy to strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych lub następczych, powstałych w dowolny sposób (także w wyniku zaniedbania), w tym również w związku z:

16.5.1.      korzystaniem przez użytkownika z Oprogramowania lub uzyskiwaniem do niego dostępu albo niemożnością korzystania z Oprogramowania lub uzyskania do niego dostępu;

16.5.2.      utratą danych lub szkodami spowodowanymi pobieraniem Oprogramowania lub korzystaniem z niego;

16.5.3.     roszczeniami związanymi z jakością produktu;

16.5.4.     roszczeniami związanymi z niezgodnością Oprogramowania z dowolnymi obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi;

16.5.5.     roszczeniami wynikającymi z praw ochrony konsumenta lub podobnych ustaleń prawnych;

16.5.6.     roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Oprogramowanie praw własności intelektualnej strony trzeciej.

16.6.   Zgodnie z punktem 16.1 nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie straty związane z Oprogramowaniem, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, deliktowy (dot. również zaniedbania) czy oparta jest na innej podstawie, ogranicza się do kwoty 50 GBP.

17.       Zgodność z prawem

17.1.   Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem przez rząd Stanów Zjednoczonych, ani uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm”; oraz że (ii) nie jest wymieniony w sporządzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych spisie podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami.

18.       Beneficjenci będący stroną trzecią

18.1.  Właściciel sklepu oraz podmioty od niego zależne, a także podmioty stowarzyszone z nami (w tym podmiot PlayStation Mobile Inc) są na mocy niniejszych Warunków beneficjentami będącymi stroną trzecią i każdy z nich ma prawo (przy czym uznaje się, że to prawo przyjął) do egzekwowania niniejszych Warunków od użytkownika jako beneficjent będący stroną trzecią.

19.       Nasze prawo do przeniesienia umów zawartych z użytkownikiem

19.1.  W dowolnym momencie, bez zgody użytkownika możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków świadczenia usługi oraz dowolnych umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a nami w związku z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków świadczenia usługi ani umów zawartych z nami w związku z niniejszymi Warunkami.

20.       Prawo właściwe, jurysdykcja oraz prawa stron trzecich

20.1.  W granicach dozwolonych przez prawo użytkownik wyraża wraz z nami zgodę na to, by niniejsze Warunki, omówione w nich kwestie oraz wszelkie wynikłe z tego spory podlegały prawu angielskiemu i były zgodnie z nim interpretowane, a także zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich. Umowa pomiędzy użytkownikiem a nami jest zawarta w Anglii.

 

Październik 2015 r.