playstation.com

Juridisk

Offisielle Regler: TREAT CODES 2022

DET KREVES INGEN FORM FOR KJØP ELLER BETALING FOR Å KUNNE DELTA ELLER VINNE EN PREMIE. KJØP ELLER BETALINGER ØKER IKKE DELTAKERENS VINNERSJANSER. 

1.            KAMPANJEPERIODE.  Treat Codes 2022 («kampanjen») begynner 15. februar 2022 kl. 19.00 norsk tid og avsluttes 7. mars 2022 kl. 19.00 norsk tid («kampanjeperioden»). Det er sponsorens datamaskin som er den offisielle klokken for alt vedrørende kampanjen («sponsor» er definert i kapittel 11 under).

 

2.            DELTAKELSE. Kampanjen er kun åpen for personer som oppfyller alle deltakelseskravene som er angitt i dette kapittelet.

 

Deltakerne må:

 

a.            ha registrert bostedsadresse i et av følgende land eller regioner («deltakerområdene»): Argentina, Canada, Chile, Mexico, USA*, Hongkong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Australia, Østerrike, Belgia, Kroatia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Nederland, Norge, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, New Zealand, Polen, Storbritannia.

*Gyldig i 50 amerikanske stater samt District of Columbia. Kampanjen er ikke gyldig i amerikanske territorier, biland og utenlandske militæranlegg samt andre steder der den er forbudt eller begrenset ved lov.

 

b.            være minst 18 år gamle og myndige i deltakerområdet de bor i på tidspunktet for påmelding;

 

c.            ha internettforbindelse;

 

d.            ha en konto for PlayStation™Network («PSN-konto»); og

 

e.            være logget inn på PSN-kontoen for å kunne sende inn påmeldingen.

 

Alle som oppfyller deltakelseskravene, kan være en «deltaker».

 

For Argentina, Chile og Mexico: Sponsoren forbeholder seg retten til å avlyse, utsette og/eller endre kampanjen eller deler av den.

 

Unntak: Deltakere kan ikke være (a) ansatt hos sponsoren eller i RealTime Media, Inc. («premieagenten») eller deres moderselskaper, tilknyttede selskaper, underselskaper eller tilknyttede selskaper eller agenter; eller (b) et nært familiemedlem (definert som foreldre, barn, søsken og ektefelle samt deres respektive ektefeller, uavhengig av hvor de bor) eller bo i samme husstand som noen av kategori (a), uavhengig av om de er i slekt med dem.

 

3.            PÅMELDING. For å kunne delta i kampanjen må man:

 

a.            Finne en kode

b.            Gå til www.playstation.com og logge inn på PSN-kontoen sin

c.            Klikke på Treat Codes-widgeten og følge instruksjonene om å oppgi koden

d.            Hvis koden er riktig, får man muligheten til å svare på et spørsmål. Etter at svaret er oppgitt, anses man å ha sendt inn en «påmelding». Merk at: (i) flere svar ikke godtas, og (ii) svaret kan ikke endres etter innsending.

               

14 «koder» blir gjort tilgjengelig mellom 15. februar 2022 og 7. mars 2022. Hver kode vil bestå av 10 symboler, som kan være handlingsknappene (trekant, sirkel, kryss, firkant), L1/R1-knappene, L2/R2-knappene og opp-/ned-/venstre-/høyre-knappene som er å finne på PlayStation-kontrollere. Kodene vil dukke opp i deltakerområdene under kulturelle begivenheter knyttet til for eksempel: sport, videospilling, film, musikk og mote. Kodene vil også bli mulig å finne på nett via sosiale medier som YouTube og Twitter. Følg med på PlayStation-bloggen (blog.playstation.com) og/eller Twitter-kontoen @playstation (www.twitter.com/playstation) for hint og tips underveis i kampanjeperioden.

 

Grense for påmeldinger: Hver deltager kan kun sende inn én påmelding per kode. Det betyr at hver deltaker kan sende inn maks 14 påmeldinger i løpet av kampanjeperioden (én påmelding per kode). Enhver som forsøker å sende inn flere enn én påmelding per kode, kan bli diskvalifisert etter sponsorens eget forgodtbefinnende. Deltakerne har ikke lov til å bruke mer enn én e-postadresse, konto eller flere identiteter. Dersom det avdekkes eller mistenkes at noen bruker mer enn én e-postadresse eller flere identiteter til å delta i kampanjen, kan vedkommende etter sponsorens eget forgodtbefinnende diskvalifiseres og miste retten til å vinne en premie.

 

Gjennom sin deltakelse i denne kampanje samtykker hver enkelt deltaker i vilkårene og betingelsene i disse offisielle reglene.

 

KOSTNADER FOR MELDINGER OG DATATRAFIKK KAN PÅLØPE VED PÅMELDING TIL KAMPANJEN VIA MOBILE ENHETER.  HER GJELDER DEN ENKELTE MOBILOPERATØRENS PRISER.  DU TRENGER IKKE Å MELDE DEG PÅ VIA MOBIL FOR Å DELTA ELLER VINNE EN PREMIE I DENNE KAMPANJEN.

 

4.            PREMIER.

 

a.            Premier. I tilknytning til hver kode vil deltakerne i hver av de tre deltakergruppene ha mulighet til å vinne en av 126 tilgjengelige PlayStation 5-konsoller (med optisk diskstasjon).

 

Deltakergruppene er:

 

Deltakerområder

Gruppe A               Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA*

*Gyldig i 50 amerikanske stater samt District of Columbia. Kampanjen er ikke gyldig i amerikanske territorier, biland og utenlandske militæranlegg samt andre steder der den er forbudt eller begrenset ved lov.

 

Gruppe B               Hongkong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand

 

Gruppe C               Australia, Østerrike, Belgia, Kroatia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Nederland, Norge, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, New Zealand, Polen, Storbritannia.

 

Hver premie (en PlayStation 5-konsoll) er verdt 499,99 USD / 449,99 GBP / 49,980 JPY. Den totale premiepotten på 126 PlayStation 5-konsoller er verdt 62 998,74 USD / 56 698,74 GBP / 6 297 480 JPY.

 

b.            Ingen bytterett. Premiene kan ikke overføres, og det aksepteres ingen forespørsler om bytte, innbytte eller innveksling til penger. Hvis det blir nødvendig og uunngåelig, kan sponsoren velge å bytte ut en premie med en alternative premie med tilsvarende eller større verdi (for eksempel dersom en premie blir utilgjengelig). 

c.            Skatter og avgifter. Verdien av premier som vinnes, kan føre til krav om betaling av skatt i landet der vinneren bor. Unntatt dersom det er forbudt ved lov, er vinnerne eneansvarlig for innbetaling av gjeldende skatter, kostnader og gebyrer knyttet til gevinsten eller premier som mottas. Vi anbefaler at du forhører deg med en skatterådgiver hvis du har ytterligere spørsmål om beskatning av premier. 

 

For personer bosatt i USA: Alle som vinner en premie til en verdi av 600 USD eller mer og er bosatt i USA, vil motta skjemaet Federal Tax Form 1099.

 

d.            Kåring av vinnere. For hver kode vil de tre (3) deltakerne i hver deltakergruppe som er nærmest det riktige svaret, bli ansett som «potensielle vinnere» inntil vinnerverifiseringsprosessen er fullført og det er kontrollert at vedkommende oppfyller deltakelseskravene og disse offisielle reglene.

 

Potensielle vinnere bosatt i Argentina, Chile, Mexico, USA eller Canada kan måtte svare riktig og uassistert på et tidsbegrenset kunnskapsspørsmål stilt av sponsoren for å kunne bli kåret som vinner og motta den aktuelle premien. Sponsoren velger etter eget forgodtbefinnende hvordan dette spørsmålet skal stilles, enten på internett, per e-post, på telefon eller som en del av den potensielle vinnerens erklæring om oppfyllelse av deltakelseskravene.

 

e.            Varsling og verifisering av vinnere. De potensielle vinnerne vil bli varslet av sponsorens premieagent på e-postadressen som er knyttet til PSN-kontoen deres, og kan bli bedt om å fylle ut en erklæring om oppfyllelse av deltakelseskravene for å bekrefte at de oppfyller deltakelseskravene og de offisielle reglene.

 

Når premieagenten har fått bekreftet at en potensiell vinner oppfyller deltakelseskravene og de offisielle reglene, blir vedkommende verifisert som vinner (og omtales heretter som en verifisert vinner). Premier deles bare ut til verifiserte vinnere. 

 

Dersom sponsoren ikke får kontakt med en potensiell vinner på e-postadressen knyttet til vedkommendes PSN-konto innen sju (7) virkedager etter første varslingsforsøk, eller dersom varselet kommer i retur som ulevert, frasier den potensielle vinneren seg retten til premien. Dersom en potensiell vinner ikke fremlegger all forespurt informasjon og dokumentasjon innen tidsperioden som er angitt i varselet (sju (7) virkedager), frasier den potensielle vinneren seg retten til premien.

 

f.             Frasagte premier.  Dersom en premie blir frasagt av en aller annen grunn, kan sponsoren beslutte å utdele den relevante premien til en alternativ vinner som velges ut blant de gjenværende godkjente påmeldingene (i tråd med eventuelle skrevne retningslinjer som fremgår av gjeldende lov eller forskrift). Dersom sponsoren etter et forsøk i god tro ikke er i stand til å utdele en premie til en verifisert vinner, kan premien isteden utdeles til den deltakeren i deltakergruppen som er den neste i rekken av nærmest riktige svar.

 

g.            Diskvalifisering. Hvis en potensiell eller verifisert vinner blir diskvalifisert, ikke oppfyller deltakelseskravene eller de offisielle reglene, eller av en eller annen grunn ikke tar imot premien, kan det anses at den potensielle vinneren frasier seg retten til premien.

 

h.            Vinnerliste. Sponsoren kan etter eget forgodtbefinnende publisere navnene på alle de verifiserte vinnerne på sponsorens nettsted(er). Navnet på verifiserte vinnere vil på rimelig forespørsel bli gjort tilgjengelig for alle som innen 30 dager etter endt kampanjeperiode sender en ferdigadressert konvolutt merket med «Treat Codes 2022» til sponsorens adresse, som er angitt i kapittel 11 under. Hvis en verifisert vinner ikke ønsker navnet sitt publisert eller offentliggjort, bes vedkommende kontakte sponsoren. Vær oppmerksom på at sponsoren kan være forpliktet til å oppgi denne informasjonen til reguleringsmyndigheter.

 

5.            UTLEVERING AV PREMIER. Premiene vil av premieagenten bli utlevert innen 60 dager etter verifisering til de verifiserte vinnernes bostedsadresse (som de verifiserte vinnerne oppgir under verifiseringsprosessen). Dersom en premie kommer i retur som ulevert, kan det anses at den potensielle vinneren har frasagt seg retten til premien.

 

6.            PROMOTERING. Ved å delta i denne kampanjen samtykker hver verifiserte vinner til å delta i promotering arrangert av sponsoren, innenfor rimelighetens grenser. Alle verifiserte vinnere gir sponsoren tillatelse til å bruke deres navn, adresse (poststed, stat/land), PSN-ID, avatar og annen informasjon og annet oppgitt innhold i forbindelse med sponsorens globale promotering av kampanjen (enten på internett eller i tradisjonelle medier) uten forvarsel, gjennomsynsrett eller ytterligere godkjenning og uten øvrig kompensasjon, unntatt der dette er forbudt ved lov. Dersom verifiserte vinnere ønsker å reservere seg mot slik promotering og publisitet, må de kontakte sponsoren skriftlig om dette via adressen som er oppgitt i kapittel 11.

 

7.            INNSAMLING OG BEHANDLING AV DATA.

Informasjon som samles inn i forbindelse med kampanjen, vil bli samlet inn i henhold til sponsorens personvernerklæring, som er tilgjengelig på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Gjennom sin deltakelse i kampanjen samtykker deltakerne i vilkårene i sponsorens personvernerklæring. Informasjon som samles inn av premieagenten i forbindelse med kampanjen, vil bli samlet inn i henhold til premieagentens personvernerklæring, som er tilgjengelig på https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

For Argentina, Chile og Mexico: Deltakelse innbefatter uttrykkelig samtykke til offentlig distribusjon, overføring, nyoverføring, reproduksjon eller publisering av film, fotografier, bilder eller bilde- og/eller taleopptak av og/eller personlige opplysninger om deltakerne generelt og vinnerne spesielt, i all og enhver form for kommunikasjon (visuell, i form av lyd eller annet, inklusiv presentasjoner via bakkenett, kabel-TV, satellitt-TV, radio, internett osv.) for et hvilket som helst formål i forbindelse med konkurransen og opptil tre (3) år etter fullførelse av den, uten at deltakeren har rett til å kreve kompensasjon for det. Deltakerne garanterer at det ikke finnes en tredjepart som har eksklusive rettigheter til fremvisning, publisering, distribusjon og/eller reproduksjon av deres stemme og/eller personlige opplysninger. Hvis ikke forplikter de seg til å holde sponsoren skadesløs for krav som tredjeparter kan ha av denne grunnen. Deltakerne anerkjenner at deltakelsen ikke innebærer finansielle tap for dem, og frasier seg derfor retten til ethvert krav knyttet til reduserte inntekter.

 

For Argentina: BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA: Deltakerne kan kostnadsfritt be om tilgang til dataene, men ikke hyppigere enn hver sjette (6.) måned, med mindre det kan fremlegges juridiske interesser om annet i tråd med bestemmelsene i artikkel 14, paragraf 3 i lov nr. 25 326. Det NASJONALE DIREKTORATET FOR BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA kontrollerer lov nr. 25 326.

 

8.            BEGRENSNINGER PÅ OG FRASKRIVELSE AV ERSTATNINGSANSVAR. 

I den grad loven tillatter det, samtykker deltakerne gjennom sin deltakelse i kampanjen til å holde sponsoren, inkludert alle deres respektive ansatte, agenter, moderselskaper, partnere, underselskaper og tilknyttede selskaper (de «skadesløse partene») skadesløse for alt av erstatningsansvar, tap og skader som følge av eller knyttet til kampanjen, inkludert materielle skader, personskader og dødsfall i forbindelse med, forberedelse til, reise til eller deltakelse i kampanjen, eller mottak, besittelse eller bruk av premier, eller deltakelse i aktiviteter knyttet til kampanjen og krav basert på publisitetsrettigheter, brudd på opphavs- eller varemerkeretten, injurier, krenkelser av privatlivets rett, databeskyttelse eller utlevering av markedsføringsmateriell.

 

Uten å begrense det foregående, og med mindre det er påkrevd av lokale lover, skal de skadesløse partene ikke være ansvarlige for: uriktig eller upresis påmeldingsinformasjon; menneskelige feil; tekniske feil; tapte, stjålne, ødelagte, feilleverte, feilfrankerte, ugyldige, ufullstendige eller forsinkede påmeldinger som kan begrense deltakerens evne til å delta i kampanjen, selv om det er forårsaket av sponsorens uaktsomhet; feil, utelatelser, avbrytelser, nedleggelser av eller defekter på telefonnettverk, internettsystemer, datautstyr, servere, leverandører eller programvare, inklusiv eventuelle skader på deltakerens eller andre personers datamaskin i forbindelse med deltakelse eller manglende evne til å delta i kampanjen; problemer med tilgang til nettstedet eller opplasting av informasjon eller data; tyveri, tukling med, ødeleggelse av eller uautorisert tilgang til eller endring av påmeldinger; data som blir behandlet for sent eller feil eller er ufullstendige eller går tapt på grunn av telefon-, datamaskin- eller elektronisk feil eller overbelastning av telefonlinjer eller internett eller et bestemt nettsted (inkludert nettstedet) eller av en hvilken som helst annen grunn; trykkmessige eller andre feil; eller en kombinasjon av disse. Bevis på opplasting av informasjon eller data eller på tilgang til nettstedet anses ikke som kvittering eller bevis på innlevering. Ugyldige, dupliserte eller ufullstendige påmeldinger vil bli diskvalifisert. Falske, uredelige eller bedragerske påmeldinger eller handlinger, som fastslått av sponsoren, vil føre til at deltakeren og alle vedkommendes tilknyttede påmeldinger blir gjort ugyldige.

 

I den grad loven tillater det, skal de skadesløse partene uansett omstendighet ikke kunne holdes erstatningsansvarlige eller ansvarlige for tilfeldige eller følgemessige skader eller ikke-økonomisk tap som oppstår som følge av eller i tilknytning til kampanjen.

 

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ ELLER UNNTAK FRA ERSTATNINGSANSVAR FOR TILFELDIGE, FØLGEMESSIGE ELLER ANDRE SKADER. DERFOR KAN DET VÆRE AT VISSE DELER AV DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE IKKE GJELDER FOR DELTAKERE SOM ER BOSATT I DISSE JURISDIKSJONENE.

 

9.            GENERELLE VILKÅR.

a.            Retten til å endre, utsette eller avlyse. Sponsoren forbeholder seg retten til å avlyse, utsette eller endre kampanjen eller en hvilken som helst del av den dersom sponsoren beslutter at

 

i.             kampanjen ikke kan gjennomføres som sponsoren hadde tenkt, eller

 

ii.            feil, utelatelser, svindel, tekniske feil, tukling, datavirus, krig, helsekatastrofer eller andre faktorer, tekniske eller øvrige, utenfor sponsorens rimelige kontroll hindrer eller kan hindre sponsorens evne til å gjennomføre kampanjen ordentlig, i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

 

Ved en slik kansellering, avlysning eller utsettelse kan sponsoren beslutte å foreta en trekning blant alle godkjente, ikke-mistenkelige påmeldinger som er mottatt på dette tidspunktet. En slik trekning vil eventuelt bli kunngjort på sponsorens nettsted www.playstation.com.

 

b.            Programmeringsfeil og feilfunksjoner. Sponsoren er ikke ansvarlig for eventuelle problemer, programmeringsfeil eller feilfunksjoner deltakerne kan støte på i løpet av kampanjen.

 

c.            Tukling med eller forstyrrelser i kampanjen. Sponsoren kan diskvalifisere enhver deltaker (og alle hans/hennes påmeldinger) fra denne kampanjen eller andre kampanjer som sponsoren eller noen av sponsorens søsterselskaper arrangerer nå eller i fremtiden, i tilfelle

 

i.             tukling med påmeldingsprosessen; eller

 

ii.            svindel eller uriktig oppførsel som påvirker kampanjens integritet.

 

d.            De offisielle reglenes omfang. Ved eventuell uoverensstemmelse mellom reglene og annet kampanjemateriell er det reglene som gjelder.

 

e.            Utskillelsesbestemmelse. Dersom det av retten i en aktuell jurisdiksjon fastslås at en eller flere deler av disse reglene er ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal den eller de delen(e) av reglene anses som fjernet, mens resten av reglene fremdeles skal gjelde.

 

f.             Oversettelser. Sponsoren kan komme til å tilgjengeliggjøre offisielle oversettelser av disse reglene på andre språk enn engelsk.  I den grad loven tillatter det, skal det ved eventuell uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen av reglene og en oversatt versjon være den engelske versjonen som skal legges til grunn.

 

10.          SPONSORER. Sponsorene for kampanjen i de ulike deltakerområdene er oppgitt i den følgende tabellen:

 

DELTAKEROMRÅDE                        REGIONAL SPONSOR

Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hongkong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo

108-8270 Japan

 

Australia, Østerrike, Belgia, Kroatia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Nederland, Norge, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, New Zealand, Polen, Storbritannia.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

London W1F 7LP

Storbritannia

 

Sponsorens beslutninger i forbindelse med kampanjen og disse offisielle reglene er endelige og bindende i alle henseender. Deltakere som har spørsmål om kampanjen eller de offisielle reglene, bes kontakte sponsoren for det geografiske området de bor i. Når det gjelder disse reglene, anses en person bosatt i det landet som vedkommendes konto for PlayStation Network er registrert i.

 

11.          LOVVALG OG JURISDIKSJON. I den grad loven tillater det, skal disse reglene og eventuelle tvister som måtte oppstå, håndteres i tråd med tabellen under for de ulike deltakerområdene. Ved eventuell rettsbehandling i tilknytning til denne avtalen eller deler av den, skal alle kostnader og gebyrer, inkludert advokathonorarer, betales av den tapende part.

 

DELTAKEROMRÅDE                        LOVVALG OG JURISDIKSJON

Argentina, Canada, Chile, Mexico og USA*

For deltakere bosatt i disse deltakerområdene skal disse reglene være underlagt og tolkes i henhold til lovverket i staten California i USA, uavhengig av bestemmelsene om internasjonal privatrett. Enhver tvist som ikke er gjenstand for rettsmekling og ikke er startet i småkravsretten, kan av begge parter fremsettes for en kompetent domstol i enten overretten for staten California, i og for County of San Mateo, eller i amerikansk distriktsrett for Northern District of California, og partene (deltakeren og sponsoren) samtykker begge i å underkaste seg disse domstolenes eksklusive jurisdiksjon og verneting og å fraskrive seg alle motsigelser når det gjelder jurisdiksjon, verneting og forum non conveniens.

 

Hongkong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand

For deltakere bosatt i disse deltakerområdene skal disse reglene tolkes i henhold til lovverket i Japan, uavhengig av bestemmelsene om internasjonal privatrett. Ved eventuell rettstvist skal partene underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til Tokyos distriktsrett.

 

Australia, Østerrike, Belgia, Kroatia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Nederland, Norge, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, New Zealand, Polen, Storbritannia.

For deltakere bosatt i disse deltakerområdene skal disse reglene tolkes i henhold til engelsk lov. Ved eventuell rettstvist skal partene underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til retten i England og Wales.