playstation.com

Juridisk

LISENSAVTALE FOR ENHETSPROGRAMVARE FOR PLAYSTATION®VR2 (versjon 1.1)

LES DENNE LISENSAVTALEN FOR ENHETSPROGRAMVARE FOR PLAYSTATION®VR2 («AVTALEN») NØYE SLIK AT DU SKJØNNER DINE RETTIGHETER OG PLIKTER.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. («SIE»). TILGANG TIL, ELLER BRUK AV, SIES PLAYSTATION®VR2-SYSTEM («ENHETEN») ER UTTRYKKELIG AVHENGIG AV AT DU GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. VED Å BRUKE ENHETEN DIN ERKLÆRER DU AT DU ER I STAND TIL Å INNGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER I DIN RETTSKRETS OG GODTAR AT DU ER BUNDET TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Du godtar denne avtalen på egne vegne og på vegne av andre som har tilgang til eller bruker: (i) enheten din; eller (ii) kontoen din i PlayStation™Network («kontoen») med denne enheten som du eier eller kontrollerer. Du er ansvarlig for andres bruk av dine enhet og for at de etterlever avtalens vilkår.

SIE forbeholder seg retten til, fra tid til annen og med og uten forvarsel til deg, å endre vilkårene i denne avtalen. Den nyeste versjonen av denne avtalen vil erstatte alle tidligere versjoner.

Denne avtalen gjelder all enhetsprogramvare og maskinvare i din enhet og alle endringer, oppgraderinger eller nye versjoner av disse. All programvare og maskinvare beskrevet i dette avsnittet kalles sammen «programvaren» i denne avtalen.

Hvis du er i Europa, Midtøsten, Afrika, Australia, Oceania, India, Den russiske føderasjon eller Ukraina, er alle spill og all programvare som blir gjort tilgjengelig for deg til bruk med PS5-systemet ditt, lisensiert, ikke solgt, til deg i henhold til bruksvilkårene for programvaren som du finner på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Hvis du er i Nord-Amerika, Sør-Amerika eller Sentral-Amerika, er alle spill og all programvare som blir gjort tilgjengelig for deg til bruk med PS5-systemet ditt, lisensiert, ikke solgt, til deg i henhold til lisensavtalen for programvareprodukter som du finner på http://us.playstation.com/softwarelicense.

MERK: HVIS DU BOR I USA ELLER I ET LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA, INNEHOLDER DENNE AVTALEN I KAPITTEL 8, I DEN GRAD LOVEN TILLATER, BESTEMMELSER OM BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL I KAPITTEL 8, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN OG MED HENSYN TIL ENHVER "TVIST" (SOM DEFINERT I KAPITTEL 8) MELLOM DEG OG EN "JURIDISK ENHET FRA SONY" (SOM DEFINERT I KAPITTEL 8). DU HAR RETT TIL Å VELGE Å IKKE GODTA BESTEMMELSENE OM BINDENDE MEKLING OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL SOM BESKREVET I KAPITTEL 8.

 

1. LISENSBEVILGNING

Underlagt vilkårene i denne avtalen, gir SIE deg en begrenset, ikke eksklusiv, ikke kommersiell, ikke overdragbar, gjenkallelig rett til å bruke programvaren utelukkende på enheten. Dine rettigheter til å bruke andre versjoner av programvaren enn gjeldende versjon opphører så fort du kan du kan motta eller besitter den nyeste versjonen av programvaren installert på enheten.

Visse lisenser for SIE-lisensierte tredjeparts programvare eller tjenester kan forutsette at SIE gir deg varsler og lisensvilkår for denne tredjeparts programvaren, teknologien eller tjenesten. Disse varslene og lisensvilkårene er også tilgjengelig på playstation.com/en-us/ps-vr2/oss eller andre steder SIE anser som egnede.

Alle rettigheter til å bruke programvaren gis kun gjennom lisensen, og du har ikke eierskap, rettigheter eller interesser i programvaren. SIE og lisensgiverne beholder alle immaterielle rettigheter i programvaren. All bruk av eller tilgang til programvaren er underlagt vilkårene i denne avtalen og all gjeldende åndsverklovgivning. Med mindre avtalen uttrykkelig sier noe annet, beholder SIE og lisensgiverne alle rettigheter til programvaren.

 

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke (i) distribuere, kopiere, leie, underlisensiere, publisere, endre, oppdatere, tilpasse eller oversette programvaren; (ii) dekonstruere, dekompilere, eller ta fra hverandre programvaren, lage avledede verker av programvaren eller forsøke å skape kildekode ut fra maskinkoden; (iii) bruke uautorisert, ulovlig, forfalsket eller endret maskinvare eller programvare sammen med programvaren; (iv) bruke verktøy for å omgå eller deaktivere enhetskryptering eller sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer; (v) reinstallere tidligere versjoner av programvaren («nedgradering»); (vi) bryte lover, forskrifter og statutter eller krenke rettighetene til SIE eller tredjeparter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av programvaren; (vii) bruke maskinvare eller programvare til å få programvaren til å godta eller bruke ikke autorisert, piratkopiert programvare eller maskinvare; (viii) skaffe deg programvaren på andre måter enn gjennom SIEs autoriserte distribusjonsmetoder; eller (ix) utnytte programvaren på noen annen måte enn til bruk med enheten i henhold til dokumentasjonen som følger med og med autorisert programvare og maskinvare, inkludert å bruke programvaren til å utforme, utvikle, oppdatere eller distribuere uautorisert programvare i forbindelse med enheten.

Disse restriksjonene vil gjelde i den grad som tillates av lovgivningen i din rettskrets.

 

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER; TREDJEPARTS AVTALER OG -INNHOLD

SIE kan levere enkelte programvareoppdateringer, -oppgraderinger og -tjenester til deg. Noen oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan komme automatisk uten at du blir varslet når du logger deg på PlayStation™Network, og andre kan være tilgjengelige gjennom SIEs nettside eller autoriserte kanaler. Du samtykker til at SIE kan tilby deg disse automatiske oppdateringene, oppgraderingene eller tjenestene. Tjenestene kan inkludere den siste oppdateringen eller nedlastingen av en ny utgivelse av programvaren som inneholder sikkerhetsoppgraderinger, ny teknologi og reviderte innstillinger, og funksjoner som kan hindre tilgang for uautorisert eller piratkopiert innhold eller hindre bruk av uautorisert maskinvare eller programvare i forbindelse med enheten.  Disse oppdateringene, oppgraderingene og tjenestene kan innvirke på funksjonaliteten til enheten, og SIE er ansvarlig overfor deg for effekter eller skade som måtte forårsakes av installasjonsprosessen.

Du må installere eller ha installert den siste versjonen av programvaren så snart som rimelig mulig. Enkelte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester kan endre de nåværende innstillingene, føre til tap av data, innhold, funksjonalitet eller funksjoner.

Tredjeparter kan gjøre andre tjenester eller annet innhold tilgjengelig for deg, og de kan kreve at du godtar deres vilkår og personvernerklæring. Programvaren kan vise til, vise eller gi deg lenker til nettsteder eller innhold som uavhengig driftes og vedlikeholdes av tredjeparter («tredjeparters innhold og lenker»).

SIE og tilknyttede selskaper hverken kontrollerer eller styrer tredjeparters innhold og lenker, og SIE og tilknyttede selskaper overvåker ikke, godkjenner ikke, bifaller ikke, har ikke ansvar for og støtter heller ikke tredjeparters innhold og lenker. SIE og tilknyttede selskaper bærer intet ansvar overfor deg for tredjeparters innhold og lenker. Din bruk av tredjeparters innhold og lenker er på egen risiko, og du har alt ansvar og bærer alle konsekvenser som følge av bruk av tredjeparters innhold og lenker.

 

4. INFORMASJONSINNHENTING/-AUTENTISERING

Alle opplysninger som samles inn fra denne enheten, behandles i henhold til SIEs personvernerklæring for din region. For mer informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor de samles inn, og hvor og hvordan de behandles, samt dine juridiske rettigheter, se SIEs personvernerklæring for det landet du har kontoen din i, som er tilgjengelig fra din enhet eller fra www.playstation.com/legal/privacy-policy.

I den grad det er tillatt av lov, frasier du deg, hvis du er bor i USA, land i Nord-Amerika, Mellom-Amerika eller Sør-Amerika, Japan eller land eller områder i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, herved eventuelle rettigheter til eller forventninger om personvern, konfidensialitet eller bekjentgjøring av informasjon mht. din spilling eller din kommunikasjon med enheten, bortsett fra som beskrevet i brukerveiledningen for PS5 og personvernerklæringen for din region.

 

5. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

5.1. Programvaren leveres «SOM DEN ER», uten uttrykte eller implisitte garantier, med unntak av de som følger av dine lovfestede forbrukerrettigheter. SIE, tilknyttede selskaper og lisensgivere fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-overtredelser.

5.2. SIE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE, ELLER ANDRE SKADER ELLER TAP, DE VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV AKSESSERING AV ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN ER RETTSKRAFTIG I DIN RETTSKRETS, VIL ALLE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER, UNNTAK OG ANSVARSFRASKRIVELSER GJELDE SÅ LANGT TILLATT INNENFOR GJELDENDE LOVGIVNING, SELV OM EN BEFØYELSE IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL. NOEN LAND TILLATER IKKE UNNTAKENE OG BEGRENSNINGENE OVER, DISSE GJELDER DERFOR KANSKJE IKKE FOR DEG.
Norwegian - Norway-Norsk-no HVIS DU ER BOSATT I JAPAN ELLER I ET LAND/OMRÅDE I ØST-ASIA ELLER SØRØST-ASIA OG I TILFELLE SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE ER ANSVARLIGE, UAVHENGIG OM ANSVARET GJELDER TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAP, DET VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN, TRASS I ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN, VIL ANSVARET VÆRE BEGRENSET TIL DIREKTE TAP DU HAR PÅDRATT DEG, OPPTIL BELØPET DU FAKTISK BETALTE FOR PLAYSTATION®VR2, MED MINDRE SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE HAR VÆRT GROVT ELLER FORSETTLIG UAKTSOMME. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN ER RETTSKRAFTIG I DIN JURISDIKSJON, GJELDER ALLE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER, UTELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVGIVNING, SELV OM EN EVENTUELLE RETTSMIDLER MISLYKKES I SITT FORMÅL. NOEN LAND/OMRÅDER TILLATER IKKE OVENNEVNTE EKSKLUDERINGER ELLER BEGRENSNINGER, SÅ DISSE BEGRENSNINGENE OG EKSKLUDERINGENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Hvis du er i Europa, Midtøsten, Afrika, Australia, Oseania, India, Den russiske føderasjonen eller Ukraina, gjelder følgende: 

5.1. Du kan ha rettigheter under gjeldende lokal lovgivning som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres. Disse rettighetene har prioritet fremfor alt annet i denne avtalen, også det som står i bestemmelse 5 heri.

5.2. Denne avtalen vil ikke:

5.2.1. påvirke noen lovfestede garantier du har som forbruker under gjeldende lokal lovgivning (som for eksempel dine rettigheter hvis programvaren er mangelfull);

5.2.2. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet fra vår side eller uaktsomhet hos våre medarbeidere, representanter eller underleverandører;

5.2.3. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar for bevisst brudd, svindel, feilaktig fremstilling eller grov uaktsomhet fra vår side; eller

5.2.4. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar med mindre dette tillates under din gjeldende lokal lovgivning.

5.3. Underlagt bestemmelse 5.1 og 5.2 er vårt ansvar overfor deg begrenset til prisen du betalte for maskinvaren forbundet med programvaren som la grunnlag for ansvaret.

 

6. AVTALEBRUDD; OPPHØR AV RETTIGHETER OG SIES RETTSMIDLER

Dersom SIE fastslår at du har brutt vilkårene i denne avtalen, kan SIE selv eller gjennom en annen part iverksette tiltak for å beskytte egne interesser, som å fjerne tilgangen til eller muligheten til å bruke en del av eller all programvare, hindre bruk av enheten på eller frakoblet internett, hindre tilgang til PlayStation™Network, nekte garantier, reparasjoner eller andre tjenester tilbudt for enheten, implementering av automatiske oppgraderinger eller enheter beregnet på å stanse uautorisert bruk, eller ta i bruk andre tiltak som ansees som nødvendige for å stanse bruk av modifisert programvare eller ikke tillatt bruk av programvaren.

SIE, tilknyttede selskaper og rettighetshavere forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt dersom denne avtalen brytes. SIE kan delta i eventuelle offentlige eller private søksmål eller etterforskninger i tilknytning til din bruk av programvaren.

 

7. EKSPORTKONTROLL OG OVERHOLDELSE AV LOVER

Programvaren kan inneholde teknologi som er underlagt enkelte restriksjoner i henhold til eksportlover og -forskrifter. Derfor kan ikke enheten din eksporteres eller reeksporteres til personer og enheter hvis dette er i konflikt med slike lover og forskrifter. Du må overholde disse lovene når du bruker programvaren.

 

8. BINDENDE INDIVIDUELL MEGLING FOR INNBYGGERE i VISSE LAND

Følgende betingelser i dette kapittel 8, i den grad loven tillater, gjelder kun hvis du bor i USA eller et land i Nord-Amerika, Mellom-Amerika eller Sør-Amerika.

Ordet «tvist» betyr alle tvister, krav eller konflikter mellom deg og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC eller et annet nåværende eller tidligere tilknyttet selskap, forløpere og etterfølgere til disse, inkludert Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC («Sony-enhet») angående bruk av systemprogramvaren, inkludert, men ikke begrenset til, innsamling, bruk, lagring og deling av opplysninger som følger av bruk av programvaren, uavhengig av om det er basert på kontrakt, statutt, forskrift, bestemmelse, erstatningsrettslig forhold (inkludert bedrageri, forvrengning, uredelig insitament eller uaktsomhet), eller annet tilsvarende rettslig begrep, og inkluderer gyldigheten, håndhevbarheten og gyldighetsområdet til dette kapittel 8 (med unntak av håndhevbarheten av klausulen om avkall på retten til gruppesøksmål under). «Tvist» skal tolkes bredest mulig.

Hvis du har en tvist (som ikke er utelukket fra megling under) med en Sony-enhet eller en funksjonær, leder, ansatt eller representant for en Sony-enhet («Sony-motpart») som ikke kan løses gjennom forhandlinger i henhold til vilkårene som beskrives nedenfor, skal du og Sony-motparten kun søke å løse tvisten gjennom mekling i henhold til betingelsene i kapittel 8 under, og ikke prosessføre tvisten i retten. Mekling betyr at tvisten løses av en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i retten av en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENHETENE SAMTYKKER I AT ETHVERT KRAV INNSENDT AV DEG ELLER EN SONY-ENHET TIL FORLIKSRÅDET IKKE ER UNDERLAGT MEKLINGSVILKÅRENE I DETTE KAPITTEL 8.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE OM BINDENDE MEKLING OG AVKALL PÅ RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL I DETTE KAPITTEL 8, MÅ DU MELDE DETTE SKRIFTLIG TIL SIE INNEN 30 DAGER ETTER AT DU GODTOK DENNE AVTALEN. DENNE SKRIFTLIGE MEDDELELSEN MÅ SENDES PER POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OG MÅ INKLUDERE: (1) DITT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIN INNLOGGINGS-ID, DERSOM DU HAR EN, OG (4) EN TYDELIG ERKLÆRING OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER MED SONY-ENHETER GJENNOM MEKLING.

HVIS DU HAR EN TVIST MED EN SONY-ENHET, MÅ DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI SONY-MOTPARTEN EN MULIGHET TIL Å LØSE TVISTEN GJENNOM UFORMELLE FORHANDLINGER.

Du godtar å forhandle om en løsning på tvisten i god tro i ikke mindre enn 60 dager etter at du informerer Sony om tvisten. Hvis Sony-motparten ikke løser tvisten innen 60 dager etter å ha mottatt meddelelsen, kan du eller Sony-motparten bringe saken inn for retten i henhold til vilkårene i dette kapittel 8.

ALLE PROSESSER FOR TVISTLØSNING, ENTEN VED MEKLING ELLER I RETTEN, VIL BARE UTFØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE- ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER SOM ET NAVNGITT ELLER IKKE NAVNGITT MEDLEM AV ET GRUPPESØKSMÅL, FORENT SØKSMÅL, REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER GENERELT SØKSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT, MED MINDRE BÅDE DU OG SONY-MOTPARTEN SPESIFIKT BLIR SKRIFTLIG ENIGE OM Å GJØRE DETTE ETTER AT MEKLINGEN ER PÅBEGYNT.

Hvis du eller Sony-motparten ønsker å løse tvisten gjennom mekling, kan parten som tar initiativ til meklingsprosessen, initiere den hos American Arbitration Association (Den amerikanske meklingsforening) («AAA»), www.adr.org, eller JAMS, www.jamsadr.com. Betingelsene i dette kapittel 8 har forrang hvis de er i strid med reglene i meklingsorganisasjonen som partene velger.

Du og Sony-enhetene er enige om at denne meklingsavtalen bevitner en mellomdelstatlig transaksjon og at prosedyrebestemmelsene i Federal Arbitration Act og AAA-reglene som henvises til under er styrende for tolkningen og håndhevelsen av dette kapittel 8. For krav på mindre enn USD 75 000 gjelder AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister («tilleggsprosedyrer»), inkludert satser for meklingshonorar beskrevet i paragraf C-8 av tilleggsprosedyrene. For krav på over USD 75 000 gjelder AAAs regler for kommersiell mekling og relevante honorarsatser for andre søksmål enn gruppesøksmål.

Du finner AAAs regler på www.adr.org. Du kan også ringe +47 1-800-778-7879. Videre, hvis ditt krav ikke overskrider USD 75 000 og du har varslet og forhandlet i god tro med Sony-motparten som beskrevet over, og hvis voldgiftsdommeren gir deg medhold, vil du være berettiget til å få tilbakebetalt rimelige advokathonorarer og saksomkostninger som bestemt av voldgiftsdommeren, i tillegg til eventuelle rettigheter du eller Sony-motparten har til tilbakebetaling av det samme under gjeldende delstatlig eller føderal lov.

Voldgiftsdommeren vil avgi en skriftlig kjennelse, men behøver ikke å legge ved en begrunnelse, med mindre en av partene ønsker det. Voldgiftsdommerens kjennelse vil være bindende og endelig, bortsett fra eventuelle ankerettigheter gitt av FAA, og vil være bindende for begge parter i et eventuelt søksmål.

Du eller Sony-motparten kan innlede mekling enten i San Mateo County, California eller fylket (county) du bor i. Hvis du velger fylket du bor i, kan Sony-motparten overføre meklingen til San Mateo County hvis Sony-motparten samtykker til å betale eventuelle tilleggshonorarer eller -kostnader som måtte påløpe som et resultat av dette og som fastsatt av voldgiftsdommeren.

Hvis en klausul i dette kapittel 8 (annen enn klausulen om avkall på retten til gruppesøksmål over) er ulovlig eller ikke kan håndheves, vil klausulen utgå fra dette kapittel 8, og resten av kapittelet gjelder til fulle. Hvis klausulen om avkall på retten til gruppesøksmål er ulovlig eller ikke kan håndheves, vil hele dette kapittel 8 ikke kunne håndheves, og tvisten vil avgjøres i retten.

Dette kapittel 8 vil fortsatt gjelde når denne avtalen opphører.

 

9. LOVVALG OG VERNETING

Hvis du bor i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til japansk rett bortsett japanske regler om motstrid mellom lover. Alle tvister som oppstår som følge av eller i henhold til denne avtalen skal utelukkende ha tingretten i Tokyo i Japan som verneting.

Hvis du er bosatt i Europa, Afrika, Australia og Oceania, Midtøsten, India, Ukraina eller Den russiske føderasjon, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til engelsk rett, men du er i tillegg beskyttet av ufravikelige lover i landet du bor i.

Hvis du bor et annet sted, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til californisk rett, med unntak av californiske regler om motstrid mellom lover. Hvis du bor i USA skal alle tvister som ikke underkastes megling og hvis behandling ikke påbegynnes i et forliksråd, føres for en rett i gjeldende rettskrets, enten for tingretten i San Mateo County eller for den føderale domstolen for Californias nordlige distrikt.

 

10. GENERELLE JURIDISKE VILKÅR

Du er bundet av nyeste versjon av denne avtalen. Hvis du vil ha en utskriftsklar og oppdatert versjon av denne avtalen, gå til https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. Din fortsatte tilgang til eller bruk av programvaren bekrefter at du godtar nyeste versjon av denne avtalen.

Dersom en bestemmelse i denne avtalen betraktes som ugyldig eller ikke kan håndheves, blir ikke gyldigheten, lovmessigheten og håndhevelsen av gjenværende bestemmelser i denne avtalen påvirket. Du erkjenner at brudd på denne avtalen vil gjøre irreversibel skade på SIE som et erstatningsbeløp ikke vil være tilstrekkelig godtgjøring for, og at SIE er berettiget til rimelig erstatning i tillegg til annen godtgjøring de lovmessig måtte ha rett på.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og SIE med hensyn til programvaren og erstatter alle tidligere eller samtidige overenskomster om dette. Manglende utøvelse eller forsinket utøvelse av rettigheter som denne avtalen gir, betyr ikke at man gir avkall på rettigheten. SIE kan overføre alle sine rettigheter i henhold til denne avtalen, inkludert rett til å håndheve denne avtalens betingelser, til ethvert SIE-tilknyttet selskap.