playstation.com

Juridisk

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SIE-APPLIKASJON (versjon 1.1)

1 september 2018

 

LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN FOR SIE-APPLIKASJON ("AVTALE") NØYE SLIK AT DU FORSTÅR DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). TILGANG TIL ELLER BRUK AV APPLIKASJONSPROGRAMVAREN (”APPLIKASJONSPROGRAMVARE”) SOM DISTRIBUERES AV SIE TIL BRUK PÅ ENHETEN (DEFINERT UNDER), HAR SOM UTTRYKT BETINGELSE AT DU GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. VED Å BRUKE APPLIKASJONSPROGRAMVAREN REPRESENTERER DU AT DU HAR LOV TIL Å INNGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVGIVNING I DIN JURISDIKSJON OG AT DU GODTAR AT DU ER UNDERLAGT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Du godtar denne AVTALEN på vegne av deg selv og på vegne av andre personer som åpner eller bruker: (i) APPLIKASJONSPROGRAMVAREN på enheten som du eier og har kontroll over og som på lovlig vis kjører de aktuelle versjonene av Microsoft Windows eller Mac OS ("ENHET"); eller (ii) din konto på PlayStation™Network med APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. Du er ansvarlig for disse personenes bruk av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN og for at de overholder vilkårene i denne AVTALEN.

Denne AVTALEN gjelder for APPLIKASJONSPROGRAMVAREN og alle oppdateringer, oppgraderinger eller nye versjoner av den programvaren.

MERK: HVIS DU ER BOSATT I USA ELLER BOSATT I ET LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA, I MAKSIMAL UTSTREKNING SOM TILLATT ETTER LOV, INNEHOLDER DENNE AVTALEN EN BINDENDE KLAUSUL OM FRASKRIVELSE FRA INDIVIDUELL MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL I AVSNITT 9 SOM HAR INNVIRKNING PÅ DINE RETTIGHETER UNDER DENNE AVTALEN ANGÅENDE EVENTUELLE "DISPUTTER" (SOM DEFINERT I AVSNITT 9) MELLOM DEG OG EN "SONY-ENHET" (SOM DEFINERT I AVSNITT 9). DU HAR RETT TIL Å TREKKE DEG FRA DE BINDENDE KLAUSULENE OM FRASKRIVELSE FRA MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL SLIK DE ER BESKREVET I AVSNITT 9.

 

1. LISENSBEVILGNING

Underlagt vilkårene i denne AVTALEN gir SIE deg en begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-kommersiell rett til å bruke APPLIKASJONSPROGRAMVAREN kun på ENHETEN. Dine rettigheter til å bruke tidligere versjoner av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN som ikke er den nyeste APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, avsluttes så snart du mottar eller har den nyeste versjonen av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN installert på ENHETEN.

Enkelte lisensvilkår for SIE-lisensiert tredjepartsprogramvare eller -tjenester kan kreve at SIE tilbyr deg notiser og lisensvilkår for den aktuelle tredjepartsprogramvaren eller -tjenesten. Disse notisene og lisensvilkårene er tilgjengelige på det stedet SIE anser det som passende å plassere dem.

Alle rettigheter til å bruke APPLIKASJONSPROGRAMVAREN bevilges kun via lisens, og du har ingen eierrettigheter eller interesser i APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. SIE og dets lisensgivere beholder alle immaterielle rettigheter til APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. All bruk av eller tilgang til APPLIKASJONSPROGRAMVAREN er underlagt vilkårene i denne AVTALEN og relevante lover om immaterielle rettigheter. Med unntak av slik denne AVTALEN uttrykkelig bevilger rettigheter, forbeholder SIE og dets lisensgivere seg alle rettigheter til APPLIKASJONSPROGRAMVAREN.

 

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke (i) lease, leie, underlisensiere, publisere, modifisere, lappe, tilpasse eller oversette APPLIKASJONSPROGRAMVAREN; (ii) tilbakevikle, dekompilere eller demontere APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, skape deriverte verk fra APPLIKASJONSPROGRAMVAREN; (iii) forsøke å opprette APPLIKASJONSPROGRAMVAREN kildekode fra objektkoden; (iv) bruke uautorisert, ulovlig, forfalsket eller modifisert maskinvare eller programvare med APPLIKASJONSPROGRAMVAREN; (v) gjeninstallere tidligere versjoner av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN; (vi) bryte lover, regler eller statutter eller rettigheter som SIE eller tredjeparter har i forbindelse med din tilgang til eller bruk av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN; (vii) skaffe APPLIKASJONSPROGRAMVAREN på noen annen måte enn via SIEs autoriserte distribusjonsmetoder; eller (viii) utnytte APPLIKASJONSPROGRAMVAREN på noen ikke-lisensiert måte.

Disse begrensningene vil gjelde i den maksimale utstrekning det er tillatt ved lov i din jurisdiksjon.

 

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER; TREDJEPARTSAVTALER OG -INNHOLD

Det kan være at SIE leverer bestemte APPLIKASJONSPROGRAMVARE-oppdateringer, -oppgraderinger og -tjenester til deg. Det er mulig at enkelte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester forårsaker tap av data, innhold, funksjoner eller funksjonalitet.

Det er mulig at APPLIKASJONSPROGRAMVAREN henviser til, viser eller på annen måte leverer koblinger til nettsteder eller innhold som tredjeparter driver eller vedlikeholder uavhengig ("Tredjeparters innhold og koblinger").

SIE og dets tilknyttede selskaper har ikke styring eller kontroll over tredjeparters innhold og koblinger, og SIE og dets tilknyttede selskaper holder heller ikke øye med, godtar, bifaller, garanterer eller sponser noe av tredjeparters innhold og koblinger. SIE og dets tilknyttede selskaper har ikke erstatningsansvar overfor deg for tredjeparters innhold og koblinger. Hvis du setter din lit til tredjeparters innhold og koblinger, er dette på eget ansvar, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som kan følge av du bruker disse.

 

4. INNSAMLING AV INFORMASJON

For å kunne drive SIEs forretninger og levere produkter og tjenester, kan det være at SIE samler inn og henter informasjon om ENHETEN og APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. Denne informasjonen kan brukes til systemovervåking/-diagnose, til markedsføringsformål og sporing av brukeratferd anonymt. Når du logger deg inn på din konto fra APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, er det mulig at SIE kan koble denne informasjonen med din konto og annen informasjon som er tilknyttet din konto. Du kan finne mer informasjon om hvordan disse opplysningene vil bli brukt og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål, i personvernerklæringen for PSN(SM) for din region, som du finner en kobling til på SIEs nettsted for juridiske dokumenter på https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html.

 

5. INTERNETTFORBINDELSE

Det er mulig at enkelte av funksjonene i APPLIKASJONSPROGRAMVAREN krever en internettforbindelse. Du er ansvarlig for alle avgifter du pådrar deg i forbindelse med tilgang til eller bruk av internett.

 

6. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

APPLIKASJONSPROGRAMVAREN tilbys "SOM DEN ER" uten uttrykte eller implisitte garantier. SIE, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere fraskriver seg uttrykkelig alle implisitte garantier om salgbarhet, garantier om formålstjenlighet og garantier om ikke-overtredelse. SIE garanterer ikke at APPLIKASJONSPROGRAMVAREN fungerer feilfritt eller uten avbrudd, eller at APPLIKASJONSPROGRAMVAREN fungerer riktig på ENHETENE. SIE kan, etter eget forgodtbefinnende, når som helst avslutte støtten for APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, og SIE bærer ikke ansvar ved en slik avslutning.

Hvis APPLIKASJONSPROGRAMVAREN bruker online-servere, forplikter ikke SIE seg til å fortsette å sørge for at disse serverne er tilgjengelige.

IKKE I NOE TILFELLE ER SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LISENSGIVERE ANSVARLIGE FOR NOE TAP AV DATA, TAP AV FORTJENESTE ELLER NOE SLAGS TAP ELLER SKADE, ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER DERAV FØLGENDE, UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, SOM RESULTAT AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE KLAUSULEN KAN HÅNDHEVES I DIN JURISDIKSJON, GJELDER DE FORANSTÅENDE BEGRENSNINGNE, UTELUKKELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I MAKSIMAL UTSTREKNING SOM TILLATT VED LOV SELV OM EVENTUELL KOMPENSASJON MISLYKKES I SITT FORMÅL.

 

7. BRUDD PÅ AVTALEN; OPPHEVELSE AV RETTIGHETER OG SIE-TILTAK

Hvis SIE avgjør at du har brutt vilkårene i denne AVTALEN, kan SIE gå til søksmål selv eller kjøpe tjenester som går til søksmål for å beskytte SIEs interesser, som for eksempel ved å deaktivere tilgang til eller bruk av deler av eller all APPLIKASJONSPROGRAMVARE, opphevelse av din tilgang til PSN, nektet bruk av alle tjenester som tilbys i APPLIKASJONSPROGRAMVAREN eller bruk av andre opprettingstiltak slik det rimelig er nødvendig for å forhindre bruk av modifisert eller forbudt bruk av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN.

SIE, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere forbeholder seg retten til å gå til rettslige tiltak ved eventuelle brudd på denne AVTALEN. SIE kan delta i myndigheters eller private søksmål eller etterforskning tilknyttet din bruk av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN.

 

8. EKSPORTKONTROLL OG OVERHOLDELSE AV LOVER

Det er mulig at APPLIKASJONSPROGRAMVAREN inneholder teknologi som er underlagt bestemte begrensninger under eksportkontrollover og -regler. Som sådan kan ikke APPLIKASJONSPROGRAMVAREN eksporteres eller gjeneksporteres til personer og enheter hvis det bryter disse lovene og reglene. Du må overholde disse lovene når du bruker APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. Du representerer og garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt embargo fra USAs regjering, eller som har blitt klassifisert av USAs regjering som et land som "støtter terrorister"; og (ii) du ikke står oppført på noen liste USAs regjering har over forbudte eller begrensede parter.

 

9. BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING FOR VISSE INNBYGGERE

Følgende vilkår i dette avsnittet, 9, i så stor utstrekning som det er tillatt ved lov, gjelder bare hvis du er bosatt i USA eller et land i Nord-, Sentral- eller Sør-Amerika.

Begrepet "disputt" betyr alle tvister, krav eller strid mellom deg og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, noen av deres nåværende eller tidligere tilknyttede selskaper eller forløpere til eller etterfølgere av noen av de forannevnte, deriblant Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-enhet") angående bruk av APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, enten basert på kontrakt, statutt, forskrift, bestemmelse, skyldsansvar (inkludert svindel, feilaktig fremstilling, uredelig motiv eller uaktsomhet), eller noen annen juridisk eller rimelig teori, og inkluderer gyldigheten, tvangskraften eller omfanget av dette avsnitt 9 (med unntak av tvangskraften til klausulen om fraskrivelse av gruppesøksmål nedenfor). "Disputt" har den mest omfattende mulige betydningen som kan håndheves.

Hvis du har en disputt (annet enn en som er beskrevet som utelukket fra mekling nedenfor) med noen Sony-enhet eller en funksjonær, leder, ansatt eller representant for en Sony-enhet (“motstående Sony-enhet”) som ikke kan løses gjennom forhandlinger som beskrevet nedenfor, må du og motstående Sony-enhet kun søke løsning på disputten gjennom mekling av disputten i henhold til vilkårene i avsnitt 9, og ikke prosessføre den disputten i retten. Mekling betyr at disputten vil løses av en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i retten av en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENHETENE SAMTYKKER I AT ETHVERT KRAV INNSENDT AV DEG ELLER EN SONY-ENHET I FORLIKSRÅDET IKKE ER UNDERLAGT MEKLINGSBETINGELSENE FREMSATT I DETTE AVSNITT 9.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER FOR INDIVIDUELLE SØKSMÅL OG GRUPPESØKSMÅL I DETTE AVSNITT 9, MÅ DU SKRIFTLIG MEDDELE DETTE TIL SIE INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DA DU GODTOK DENNE AVTALEN. DENNE SKRIFTLIGE MEDDELELSEN MÅ SENDES PER POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAIMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER OG MÅ INNEHOLDE: (I) DITT NAVN, (II) DIN ADRESSE, (III) DIN INNLOGGINGS-ID, HVIS DU HAR EN, OG (IV) EN TYDELIG MEDDELELSE OM AT DU IKKE VIL LØSE DISPUTTER MED NOEN SONY-ENHETER VIA MEKLING.

HVIS DU HAR EN DISPUTT MED EN SONY-ENHET, MÅ DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI DEN MOTSTÅENDE SONY-ENHETEN MULIGHETEN TIL Å LØSE DISPUTTEN UFORMELT VIA FORHANDLING.

Du samtykker i å forhandle om en løsning av disputten i god tro i ikke mindre enn 60 dager etter at du leverer meddelelse om disputten. Hvis motstående Sony-enhet ikke løser disputten innen 60 dager etter mottak av meddelelse om disputten, kan du eller motstående Sony-enhet bringe saken til mekling i henhold til betingelsene i dette avsnitt 9.

ALLE PROSESSER FOR DISPUTTLØSNING, ENTEN VED MEKLING ELLER RETTSLIG, VIL BARE UTFØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE- ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER SOM ET NAVNGITT ELLER IKKE NAVNGITT MEDLEM AV ET GRUPPESØKSMÅL, FORENT SØKSMÅL, REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER GENERELT SØKSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT, MED MINDRE BÅDE DU OG MOTSTÅENDE SONY-ENHET SPESIFIKT ENES OM Å GJØRE DETTE SKRIFTLIG ETTER START AV MEKLINGEN.

Hvis du eller motstående Sony-enhet ønsker å løse disputten gjennom mekling, kan parten som tar initiativ til meklingsprosessen sette den i gang med the American Arbitration Association (Den amerikanske meklingsforening) ("AAA"), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Vilkårene i dette avsnitt 9 gjelder hvis de er i konflikt med reglene i meklingsorganisasjonen som partene velger.

The Federal Arbitration Act (Den føderale meklingsloven) (“FAA”) styrer meklingspotensialet til alle disputter som omhandler kommersiell aktivitet mellom stater. Men gjeldende føderale eller statlige lover kan også avgjøre holdbarheten til en disputt. For krav mindre enn $75 000 gjelder AAA's tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte disputter ("tilleggsprosedyrer"), inkludert satser på meklingsgebyr fremsatt i avsnitt C-8 av tilleggsprosedyrene, for krav over $75 000 gjelder AAA's kommersielle meklingslover og relevante avgiftssatser for andre søksmål enn gruppesøksmål.

AAA-reglene er tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879. Videre, hvis ditt krav ikke overskrider $75 000 og du har gitt meddelelse til og forhandlet i god tro med motstående Sony-enhet som beskrevet over, hvis voldgiftsdommeren mener at du er parten som får medhold i meklingen, vil du være berettiget til å få tilbakebetalt rimelige advokatgebyrer og -kostnader som bestemt av voldgiftsdommeren, i tillegg til eventuelle rettigheter til å få tilbakebetalt det samme under kontrollerende statlig eller føderal lov, gitt til motstående Sony-enhet eller deg.

Voldgiftsdommeren vil avgi sin kjennelse skriftlig, men behøver ikke å vedlegge en begrunnelse med mindre en av partene ber om det. Voldgiftsdommerens kjennelse vil være bindende og endelig, bortsett fra eventuelle ankerettigheter gitt av FAA, og kan inngås i enhver rett med jurisdiksjon over partene av håndhevingshensyn.

Du eller motstående Sony-enhet kan initiere mekling enten i San Mateo County, California eller området (county) du bor i. Hvis du velger området (county) du bor i, kan motstående Sony-enhet overføre meklingen til San Mateo County hvis den samtykker i å betale eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som måtte påløpe som et resultat av endring i beliggenhet som bestemt av voldgiftsdommeren.

Hvis noen klausul i dette avsnitt 9 (annet enn klausulen om fraskrivelse av gruppesøksmål over) er ulovlig eller ugjennomførlig, vil den klausulen utgå fra dette avsnitt 9, og resten av dette avsnitt 9 vil gis full effekt. Hvis klausulen om fraskrivelse av gruppesøksmål er ulovlig eller ugjennomførlig, vil hele dette avsnitt 9 være ugjennomførlig, og disputten vil avgjøres i retten.

Dette avsnitt 9 vil fortsatt gjelde etter avslutning av denne avtalen.

 

10. LOVVALG OG VERNETING

Hvis du er bosatt i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, skal denne AVTALEN underlegges, forstås og tolkes i henhold til japansk lovverk, med unntak av lovvalgsregler. Alle disputter som oppstår fra eller i tilknytning med denne AVTALEN skal kun legges for retten i Tokyo distriktsrett i Tokyo i Japan.

Hvis du er bosatt i Europa, Afrika, Australia og Oseania, Midtøsten, India eller Russland, skal denne AVTALEN underlegges, forstås og tolkes i henhold til engelsk lov med unntak av lovvalgsregler.

Hvis du er bosatt andre steder, skal denne AVTALEN underlegges, forstås og tolkes i henhold til loven i The State of California, med unntak av lovvalgsreglene. Hvis du er bosatt i USA, må alle disputter som ikke er underlagt mekling og som ikke er startet i forliksrett føres i retten i en rett med kompetent jurisdiksjon enten i Superior Court for the State of California i the County of San Mateo eller i United States District Court for the Northern District of California.

 

11. GENERELT JURIDISK

Du bindes av denne AVTALENs nyeste versjon. SIE kan modifisere vilkårene i denne AVTALEN når som helst. Du finner en gjeldende versjon av denne AVTALEN som kan skrives ut på https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Sjekk denne URL-adressen fra tid til annen for å se endringer i denne AVTALEN. Din fortsatte tilgang til og bruk av APLLIKASJONSPROGRAMVAREN vil angi at du godtar den nyeste versjonen av denne AVTALEN.

Hvis noen klausul i denne AVTALEN anses som ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, påvirker ikke dette gyldighet, lovlighet eller tvangskraft for resten av vilkårene i AVTALEN på noen måte. Du erkjenner at hvis du bryter denne AVTALEN kan det forårsake uopprettelig skade for SIE som pengeerstatning ikke vil være en adekvat erstatning for, og at SIE har rett til rimelig erstatning i tillegg til andre rettsmidler det har krav på i henhold til loven.

Denne AVTALEN utgjør hele AVTALEN mellom deg og SIE med hensyn til APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, og gjelder foran alle tidligere eller samtidige avtaler angående emnene i den. Mangel på bruk av eller forsinkelser i bruk av rettigheter under denne AVTALEN utgjør ikke en fraskrivelse av nevnte rettigheter. SIE kan tildele sine rettigheter under denne AVTALEN, inkludert retten til å håndheve vilkårene i AVTALEN, til et hvilket som helst selskap tilknyttet SIE.

 

12. KONTAKT.

Hvis du har spørsmål eller klager angående APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, kan du kontakte vårt støtteteam som står oppført på https://www.playstation.com/support/.

Microsoft og Windows er enheten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.