eement/">
playstation.com

Juridisk

LISENSAVTALE FOR SYSTEMPROGRAMVARE (Versjon 1.4) FOR PlayStation®3-SYSTEMET

10 Des, 2009

LES GRUNDIG GJENNOM DENNE LISENSAVTALEN FOR SYSTEMETS PROGRAMVARE, SLIK AT DU FORSTÅR DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER.

TILGANG TIL, ELLER BRUK AV, SYSTEMPROGRAMVAREN I PlayStation®3 DATAUNDERHOLDNINGSSYSTEMET ("PS3™-systemet") FRA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE") ER UTTRYKKELIG AVHENGIG AV AT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN GODTAS.

Denne avtalen er en kontrakt med SCE. Denne avtalen gjelder for all systemprogramvare eller -fastvare som er inkludert i PS3™-systemet, samt alle oppdateringer, reparasjoner, oppgraderinger eller nye versjoner av systemprogramvaren eller fastvaren som følger med eller er tilgjengelig for PS3™-systemet via enhver SCE-tjeneste eller webbasert nettverk, SCE-nettside eller spillplate for PS3™-systemet (programvare kalles kollektivt for “systemprogramvare”).

1. LISENSBEVILGNING

I henhold til alle vilkår og betingelser i denne avtalen lisensieres all systemprogramvare til brukerne kun for personlig, ikke-kommersiell bruk på PS3™-systemet i det landet det er ment brukt av SCE. I den grad loven tillater det, opphører din rett til å bruke eller få tilgang til den gjeldende versjonen av systemprogramvaren ved installering av en nyere versjon av systemprogramvaren på PS3™-systemet, uavhengig av om en slik installering skjer via manuell eller automatisk nedlasting fra SCE via SCEs webbaserte nettverk eller på annet vis. SCE tildeler ikke lisens til systemprogramvare som er blitt anskaffet av brukere på annet vis enn gjennom SCEs godkjente distribusjonskanaler. Bruk eller tilgang til åpen kode-programvare eller gratis programvare som følger med systemprogramvaren, er underlagt tilleggsvilkår og -betingelser som er angitt i instruksjonshåndboken eller dokumentasjonen for PS3™-systemet eller på http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Disse tilleggsvilkårene er herved innlemmet ved at de er referert til. Du besitter ingen eierrettigheter eller eierinteresser i systemprogramvaren. Alle opphavsrettigheter tilhører SCE og deres rettighetshavere, og all bruk eller tilgang til slik systemprogramvare skal være underlagt vilkårene i denne avtalen og all anvendelig lovgivning knyttet til opphavsrett og åndsverk. Med de eksplisitte unntak som gis i denne avtalen, forbeholder SCE og deres rettighetshavere seg alle rettigheter og rettsmidler.

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke leie, leie ut, underlisensiere, publisere, modifisere, tilpasse eller oversette noen del av systemprogramvaren. Så langt lovverket tillater det, kan du ikke bedrive omvendt utvikling, dekompilere eller disassemblere noen deler av systemprogramvaren, eller lage derivert innhold, eller på annet vis prøve å lage kildekode for systemprogramvare fra dennes objektkode. Du kan ikke (i) benytte noen form for uautorisert, forfalsket, ulovlig eller modifisert maskinvare eller programvare i forbindelse med systemprogramvaren, inkludert bruk av verktøy for å omgå, deaktivere eller forbikoble enhver form for kryptering, sikkerhet eller autentiseringsmekanisme for PS3™-systemet; (ii) bryte lover, forordninger eller statutter, eller rettigheter tilhørende SCE, dets tilknyttede selskaper, eller tredjepart i forbindelse med din tilgang til eller bruk av systemprogramvaren, inkludert tilgangen, bruken eller distribusjonen av programvare eller maskinvare som du vet, eller burde ha visst, var et brudd på gjeldende lov eller piratkopiert; (iii) bruke noen form for programvare eller maskinvare som fører til at systemprogramvaren godtar eller bruker uautorisert, ulovlig, eller piratkopiert programvare eller maskinvare; (iv) få tak i systemprogramvaren på en annen måte enn gjennom SCEs godkjente distribusjonsmetoder; eller (v) utnytte systemprogramvaren på noen annen måte enn til bruk i ditt PS3™-system i samsvar med medfølgende dokumentasjon og med godkjent programvare eller maskinvare, inkludert bruken av systemprogramvare til å lage, utvikle, oppdatere eller distribuere uautorisert programvare eller maskinvare som kan brukes i tilknytning til PS3™-systemet, uansett årsak. Uten å begrense omfanget av SCEs rettsmidler vil alle brudd på disse begrensningene oppheve garantien på PS3™-systemet og påvirke retten til reklamasjonstjenester eller -reparasjoner fra SCE eller deres tilknyttede selskaper.

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER

Fra tid til annen tilbyr SCE oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester for PS3™-systemet for å sikre at systemet fungerer i henhold til SCEs retningslinjer eller for å gi nye tilbud. Enkelte tjenester blir gitt automatisk uten at det varsles om det mens du er på nett, mens andre gjøres tilgjengelig via SCEs webbaserte nettverk eller andre godkjente kanaler. Tjenestene kan, uten begrensninger, innbefatte oppdateringer eller nedlasting av en ny versjon som inneholder sikkerhetsutbedringer, ny teknologi samt nye eller reviderte innstillinger og funksjoner som kan forhindre tilgang til uautorisert eller piratkopiert innhold, eller bruk av uautorisert maskinvare eller programvare i tilknytning til PS3™-systemet. I tillegg vil du kanskje ikke kunne se ditt eget innhold hvis det inneholder eller viser innhold som er beskyttet av autentiseringsteknologi. Enkelte tjenester kan endre de nåværende innstillingene, forårsake data- eller innholdstap, eller funksjonalitetstap. Det anbefales at du foretar jevnlig sikkerhetskopiering av alle data på harddisken som kan sikkerhetskopieres.

Andre tjenester eller annet innhold kan gjøres tilgjengelig for deg via tredjepart som kan kreve at du godtar deres vilkår og betingelser og personvernpolicy (”tredjepartsavtale”). SCE kan henvise til eller fremskaffe lenker til nettsteder som uavhengig driftes og vedlikeholdes av tredjeparter (”lenkede nettsteder”). SCE og tilknyttede selskaper kontrollerer eller styrer ikke lenkede nettsteder, og SCE og tilknyttede selskaper overvåker, godkjenner, bifaller, garanterer eller støtter heller ikke informasjon, meninger, anbefalinger, kunngjøringer, produkter, tjenester eller innhold som beskrives på lenkede nettsteder. Du godtar og samtykker til at SCE og tilknyttede selskaper ikke bærer ansvar overfor deg for informasjonen på lenkede sider. Du stoler på slik informasjon på egen risiko, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følger av å stole på informasjonen. Se brukerveiledningen for informasjon om hvordan du kan kontrollere tilgangen til lenkede sider via PS3™-systemets foreldrekontroll. Til tross for enhver bestemmelse i ethvert vilkår eller betingelse, skal denne avtalen være styrende som mellom deg og SCE, ved enhver uoverensstemmelse mellom denne avtalen og tredjepartsavtaler.

4. INNHENTING AV INFORMASJON/AUTENTISERING

SCE kan innhente informasjon om maskinvare og programvare for autentisering, kopibeskyttelse, kontoblokkering, systemovervåking/-diagnose, regelhåndhevelse, spilladministrering, markedsføringsformål, sporing av brukeradferd og andre formål. Informasjonen som samles inn er ikke personidentifiserende informasjon. SCE kan bruke DNAS (Dynamic Network Authentication System), et patentert system som er laget for å autentisere spilltitler og PS3™-systemet når du kobler PS3™-systemet til et nettverk, til å samle inn slik informasjon. Enhver uautorisert overføring, visning, eksportering, importering eller videresending av programmer og enheter som omgår DNAS kan være lovstridig. SCE forbeholder seg retten til å bruke andre typer autentiserings-/sikkerhetssystemer eller metoder i tilknytning til PS3™-systemet. For mer informasjon om hvordan SCE eller tilknyttede selskaper kan bruke den innsamlede informasjonen henvises det til retningslinjene for personvern på nettstedet til SCE-selskapet i ditt område. De gjeldende retningslinjene for personvern gjelder for din bruk av PS3™-systemet.

5. INTERNETT-FUNKSJONER

Bruk av enhver funksjon som krever Internett-tilgang, inkludert PS3™-systemets nettleser (“Internett-funksjoner”), foregår på egen risiko. Internett-funksjoner kan kreve trådløs nettverkstilgang som kanskje IKKE er tilgjengelig der du er, gratis, eller fri for forstyrrelser eller avbrudd. Ta kontakt med din leverandør av trådløst nettverk for å finne ut mer. Internett-funksjoner støtter kanskje IKKE alle trådløse nettverkspunkter eller nettsider. Besøk på nettsider eller aksessering av innhold kan føre til virus, tap eller skade på data, eller andre problemer. Du må oppfylle alle aktuelle lover og bestemmelser. Se andre vilkår og betingelser for bruk i brukerveiledningene. Du er ansvarlig for alle avgifter knyttet til tilgang til eller bruk av Internett.

6. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSING

Systemprogramvaren og innholdet, programmer, tjenester og nettsider i eller levert gjennom systemprogramvaren, inkludert Internett-funksjoner og informasjon på lenkede nettsider, leveres ”som forevist”. SCE og tilknyttede selskaper fraskriver seg eksplisitt enhver implisitt garanti om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkende innhold. SCE OG TILKNYTTEDE SELSKAPER TAR IKKE ANSVAR FOR ETHVERT TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE, ELLER ANNEN SKADE ELLER TAP SOM ER BLITT PÅFØRT DEG ELLER EN TREDJEPART, UAVHENGIG AV OM DISSE ER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV AKSESSERING AV ELLER BRUK AV, SYSTEMPROGRAMVAREN ELLER DETS INNHOLD, PROGRAMMER, FUNKSJONER, TJENESTER ELLER INFORMASJON FRA ELLER GJENNOM SYSTEMPROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN ER RETTSKRAFTIG I DIN JURISDIKSJON, SKAL ALLE OVERNEVNTE BEGRENSNINGER, UTELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER GJELDE SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR AKTUELL LOVGIVNING, SELV OM EN BEFØYELSE IKKE OPPFYLLER SITT HOVEDFORMÅL.

7. OPPHØR

Dersom SCE fastsetter at du har brutt vilkårene i denne avtalen, kan SCE gripe inn for å beskytte sine interesser, inkludert å nekte tjenester som for eksempel garantiservice eller reparasjoner av ditt PS3™-system og opphevelse av din tilgang til PlayStation®Network, implementering av oppgraderinger eller enheter beregnet på å stanse uautorisert bruk, eller bruk av andre tiltak som ansees som nødvendige for å stanse bruken av et modifisert PS3™-system eller annet piratkopiert materiell eller utstyr. SCE og deres rettighetshavere forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt dersom denne avtalen brytes. SCE forbeholder seg retten til å delta i eventuelle offentlige eller private søksmål eller undersøkelser i tilknytning til din oppførsel.

8. EKSPORTKONTROLL

PS3™-systemet kan inneholde teknologi som er underlagt enkelte restriksjoner i henhold til lover og bestemmelser i USA vedrørende eksportkontroll, inkludert, men ikke begrenset til, Export Administration Regulations (eksportrådet), samt embargo og sanksjon av regimer i henhold til U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls (Det amerikanske finansdepartementet, avdeling for kontroll over utenlandske aktiva). Derfor kan ikke PS3™-systemet eksporteres eller re-eksporteres til personer og parter som omfattes av slike lover og bestemmelser.

9. GENERELL JURIDISK ANMERKNING

Ved bruk av eller tilgang til denne systemprogramvaren godtar du å være bundet til alle aktuelle vilkår i denne avtalen. Du finner en utskriftsversjon av denne avtalen på http://www.scei.co.jp/ps3-eula/. SCE kan når som helst etter eget forgodtbefinnende modifisere vilkårene i avtalene, inkludert alle vilkår i PS3™-systemets dokumentasjon eller håndbok, eller på http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Besøk denne nettsiden med jevne mellomrom for å se om det er blitt foretatt endringer i avtalen. Din fortsatte bruk av eller tilgang til systemprogramvaren uttrykker at du godtar enhver forandring i denne avtalen. Dersom det skulle oppstå en uoverensstemmelse mellom denne avtalen og tjeneste- og brukervilkårene for SCEs webbaserte nettverk, skal vilkårene i denne avtalen være gjeldende for bruk eller tilgang til systemprogramvaren.