playstation.com

Juridisk

PLAYSTATION® LISENSAVTALE FOR PRODUKTPROGRAMVARE (versjon 1.0)

LES DENNE LISENSAVTALEN FOR PRODUKTPROGRAMVARE FOR PLAYSTATION («AVTALEN») NØYE FOR Å FORSTÅ HVILKE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER DU HAR.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. («SIE»). TILGANG TIL ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN (DEFINERT NEDENFOR) PÅ EN HVILKEN SOM HELST PLAYSTATION-KONSOLL, PLAYSTATION-ENHET (SOM F.EKS. VR-HODESETT) ELLER ANDRE EKSTERNE PLAYSTATION-ENHETER («PRODUKTET») HAR SOM UTTRYKT BETINGELSE AT DU GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. VED Å BRUKE PRODUKTET ERKLÆRER DU AT DU ER I STAND TIL Å INNGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIN JURISDIKSJON OG AT DU GODTAR AT DU ER UNDERLAGT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Du godtar denne avtalen på egne vegne og på vegne av andre (inkludert, men ikke begrenset til, personer som bruker produktet med din tillatelse eller under ditt tilsyn, som f.eks. barn) som får tilgang til eller bruker Produktet. Du står ansvarlig for andre personers bruk av Produktet og for at de overholder vilkårene i denne Avtalen.

SIE forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne Avtalen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av denne Avtalen vil erstatte alle tidligere versjoner.

«Programvaren» i denne Avtalen betyr (i) enhver programvare som SIE distribuerer eller gjør tilgjengelig for deg eller er inkludert i Produktet underlagt denne Avtalen og (ii) eventuelle rettelser, oppdateringer eller nye versjoner av denne («Oppdateringer»). Programvaren inkluderer (men er ikke begrenset til) systemprogramvare, fastvare, enhetsprogramvare.

Hvis du er i Europa, Midtøsten, Afrika, Australia, Oseania, India, Den russiske føderasjonen eller Ukraina, blir alle spill og annen programvare som gjøres tilgjengelig for bruk sammen med Produktet, lisensiert til deg – ikke solgt – i samsvar med vilkårene for bruk av programvare som du finner på https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/. DU KAN DESSUTEN HA RETTIGHETER UNDER GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING SOM IKKE KAN EKSKLUDERES, BEGRENSES ELLER ENDRES. DISSE RETTIGHETENE GÅR FORAN ALT ANNET I DENNE AVTALEN.

Hvis du er i Nord-Amerika, Sør-Amerika eller Mellom-Amerika, blir alle spill og annen programvare som gjøres tilgjengelig for bruk til deg  sammen med Produktet, lisensiert – ikke solgt – til deg i samsvar med lisensavtalen for programvareprodukter som du finner på https://www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense/.

OBS! HVIS DU ER INNBYGGER I USA ELLER ET LAND/OMRÅDE I NORD-, MELLOM- ELLER SØR-AMERIKA, INNEHOLDER DENNE AVTALEN, I DEN STØRSTE UTSTREKNING LOVEN TILLATER, ET BINDENDE AVKALL PÅ RETTIGHETER TIL INDIVIDUELL MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL I AVSNITT 8, SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER I DENNE AVTALEN OG MED HENSYN TIL ENHVER «TVIST» (SOM DEFINERT I AVSNITT 8) MELLOM DEG OG EN «SONY-ENHET» (SOM DEFINERT I AVSNITT 8). DU HAR RETT TIL Å VELGE Å IKKE GODTA DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER TIL MEKLING OG GRUPPESØKSMÅL SOM BESKREVET I AVSNITT 8.

 

1. BEVILGING AV LISENS

Underlagt vilkårene i denne Avtalen gir SIE deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-kommersiell, ikke-overførbar, opphevbar rett til å bruke Programvaren kun på Produktet. Retten til å bruke tidligere versjoner av Programvaren utenom den nyeste versjonen av Programvaren avsluttes så snart du mottar eller har installert den nyeste versjonen av Programvaren på Produktet.

Enkelte lisensvilkår for SIE-lisensiert tredjepartsprogramvare, -teknologi eller -tjenester kan kreve at SIE gir deg varsler og lisensvilkår for den aktuelle tredjepartsprogramvaren, -teknologien eller -tjenesten. Disse varslene og lisensvilkårene er også tilgjengelig for deg på https://www.playstation.com/oss/ eller andre steder SIE anser som egnede.

Alle rettigheter til å bruke Programvaren bevilges kun ved lisens, og du bevilges ingen eierrettigheter eller eierinteresser i Programvaren. SIE og dets lisensgivere beholder alle immaterielle rettigheter til Programvaren. All bruk av eller tilgang til Programvaren er underlagt vilkårene i denne Avtalen og relevante lover om immaterielle rettigheter. Med unntak av rettigheter denne Avtalen uttrykkelig bevilger, forbeholder SIE og dets lisensgivere seg alle rettigheter til Programvaren.

 

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke: (i) distribuere, kopiere, lease, leie ut, underlisensiere, publisere, modifisere, feilrette, tilpasse eller oversette Programvaren; (ii) dekonstruere, dekompilere eller demontere Programvaren, skape derivatverk fra Programvaren eller prøve å opprette kildekoden til Programvaren fra objektkoden; (iii) bruke uautorisert, ulovlig, forfalsket eller modifisert maskinvare eller programvare sammen med Programvaren; (iv) bruke verktøy til å omgå, deaktivere eller overliste eventuell krypterings-, sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer i Programvaren eller Produktet; (v) gjeninstallere tidligere versjoner av Programvaren; (vi) bryte lover, forskrifter eller statutter eller rettigheter som SIE eller tredjeparter har i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Programvaren eller Produktet; (vii) bruke noen maskinvare eller programvare til å forårsake at Programvaren eller Produktet godtar eller bruker uautorisert, ulovlig eller piratkopiert programvare eller maskinvare; (viii) anskaffe Programvaren på noen annen måte enn gjennom SIEs autoriserte distribusjonsmetoder; eller (ix) på noen måte utnytte Programvaren utenom å bruke den i henhold til medfølgende dokumentasjon og med autorisert programvare eller maskinvare, inkludert bruk av Programvaren til å utforme, oppdatere eller distribuere uautorisert programvare eller maskinvare til bruk i forbindelse med Programvaren eller Produktet.

 

3. OPPDATERINGER, TREDJEPARTSAVTALER OG INNHOLD

SIE kan skaffe deg Oppdateringer. Noen Oppdateringer kan leveres når du logger deg på PlayStation™Network, og andre kan være tilgjengelige gjennom SIEs nettsted eller autoriserte kanaler.  Oppdateringene kan omfatte den siste oppdateringen av eller nedlastingen av en ny utgivelse av Programvaren som inneholder nye sikkerhetsrettelser, ny teknologi eller reviderte innstillinger og funksjoner som kan hindre tilgang til uautorisert eller piratkopiert innhold eller hindre bruk av uautorisert fastvare eller programvare i forbindelse med Produktet. 

Siden Produktet kan endres fra tid til annen, kan disse Oppdateringene påvirke funksjonaliteten til Produktet. Noen Oppdateringer kan fjerne nåværende funksjonalitet, funksjoner eller innstillinger helt eller delvis og endre eller slette noen av nåværende innstillinger, data eller innhold.  SIE anbefaler at du jevnlig sikkerhetskopierer alle data du kan.

Du må installere eller få installert alle Oppdateringer og den nyeste versjonen av Programvaren så snart som rimelig mulig.  Hvis du ikke installerer eventuelle Oppdateringer eller eventuell Programvare innen rimelig tid, vil Produktet kanskje ikke fungere som det skal, eller du får kanskje ikke de nyeste feilrettingene. Med mindre Oppdateringen er mangelfull, er ikke SIE ansvarlig overfor deg for eventuelle skader forårsaket av Oppdateringen hvis installasjonsprosessen ikke ble utført i henhold til SIEs instruksjoner.

Tredjeparter kan gjøre andre tjenester eller annet innhold tilgjengelig for deg, og de kan kreve at du godtar deres vilkår og betingelser og personvernerklæring. Programvaren kan henvise til, vise eller fremskaffe koblinger til nettsteder eller innhold som uavhengig driftes og vedlikeholdes av tredjeparter («tredjepartsinnhold og -koblinger»).

SIE og tilknyttede selskaper kontrollerer og styrer ikke tredjepartsinnhold og -koblinger, og SIE og tilknyttede selskaper overvåker, godkjenner, bifaller, har ansvar for eller støtter heller ikke tredjepartsinnhold og -koblinger. SIE og dets tilknyttede selskaper bærer ikke ansvar overfor deg for tredjepartsinnhold og -koblinger. Du stoler på tredjepartsinnhold og -koblinger på egen risiko, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følger av å stole på tredjepartsinnhold og -koblinger.

 

4. INNSAMLING AV INFORMASJON / AUTENTISERING

Alle data som samles inn fra Produktet eller Programvaren, behandles i samsvar med SIE-personvernerklæringen for ditt område. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken personlig informasjon som samles inn, hvorfor den samles inn, hvor og hvordan den behandles, hvem den deles med, og dine juridiske rettigheter, kan du lese-personvernerklæringen for landet/området ditt, som du finner i enhetsinnstillingene eller ved å gå til https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning for innbyggere i USA, land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, Japan eller land/områder i Øst-Asia eller Sørøst-Asia frasier du deg med dette eventuelle rettigheter til eller forventninger om personvern, konfidensialitet eller bekjentgjøring av informasjon mht. spill eller kommunikasjon via Produktet, med unntak av det som er beskrevet i -brukerveiledningen og personvernerklæringen for ditt område.

 

5. GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSET ANSVAR

Programvaren leveres «SOM DEN ER» uten noen uttrykkelige eller implisitte garantier, unntatt som levert under lovfestede forbrukerrettigheter under gjeldende lokale lover. SIE, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere fraskriver seg uttrykkelig alle implisitte garantier om salgbarhet, garantier om formålstjenlighet og garantier om ikke-overtredelse.

IKKE I NOE TILFELLE ER SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LISENSGIVERE ANSVARLIGE FOR NOE TAP AV DATA, TAP AV FORTJENESTE ELLER NOE SLAGS TAP ELLER SKADER, ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER DERAV FØLGENDE, UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, SOM RESULTAT AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN KAN HÅNDHEVES I DIN JURISDIKSJON, GJELDER DE FORANSTÅENDE BEGRENSNINGNE, UTELUKKELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DEN UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER MISLYKKES I SITT FORMÅL. ENKELTE LAND/OMRÅDER TILLATER IKKE DE OVENSTÅENDE UTELUKKELSENE ELLER BEGRENSNINGENE, SÅ DISSE BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

HVIS DU HAR TILHOLD I JAPAN ELLER LAND/OMRÅDER I ØST-ASIA ELLER SØRØST-ASIA OG HVIS SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE ER ANSVARLIGE, UTEN HENSYN TIL OM SKADEN ER TAP AV DATA, TAP AV FORTJENESTE ELLER ETHVERT TAP ELLER SKADE, DET VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV SYSTEMPROGRAMVAREN, TIL TROSS FOR ENHVER ANNEN BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN, VIL DETTE ANSVARET VÆRE BEGRENSET TIL DIREKTE SKADER DU HAR PÅDRATT DEG OPPTIL DET BELØPET DU FAKTISK HAR BETALT FOR PRODUKTET DER PROGRAMVAREN SOM LA GRUNNLAG FOR ANSVARET, BLE INSTALLERT, MED MINDRE SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE HAR OPPTRÅDT FORSETTLIG ELLER GROVT UAKTSOMT.  SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN KAN HÅNDHEVES I DIN JURISDIKSJON, GJELDER DE FORANSTÅENDE BEGRENSNINGNE, UTELUKKELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DEN UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER MISLYKKES I SITT FORMÅL.  ENKELTE LAND/OMRÅDER TILLATER IKKE DE OVENSTÅENDE UTELUKKELSENE ELLER BEGRENSNINGENE, SÅ DISSE BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Hvis du er i Europa, Midtøsten, Afrika, Australia, Oseania, India, Den russiske føderasjonen eller Ukraina, gjelder følgende:

5.1. Du kan ha rettigheter under gjeldende lokal lovgivning som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres. Disse rettighetene går foran alt annet i denne avtalen, også det som står i bestemmelse 5 heri.

5.2. Denne avtalen vil ikke:

5.2.1. påvirke noen lovfestede garantier du har som forbruker under gjeldende lokal lovgivning (som for eksempel dine rettigheter hvis Programvaren er mangelfull);

5.2.2.  på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet fra vår side eller uaktsomhet hos våre medarbeidere, representanter eller underleverandører;

5.2.3. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar for bevisst brudd, svindel, feilaktig fremstilling eller grov uaktsomhet; eller

5.2.4. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar med mindre vi har lov til det under din lokale lovgivning.

5.3. Underlagt bestemmelse 5.1 og 5.2 er vårt ansvar overfor deg begrenset til prisen du betalte for Produktet der Programvaren som la grunnlag for ansvaret, ble installert.

 

6. BRUDD PÅ AVTALEN; OPPHØR AV RETTIGHETER OG SIE-RETTSMIDLER

Dersom SIE fastslår at du har brutt vilkårene i denne avtalen, kan SIE selv eller gjennom en annen part rette tiltak for å beskytte egne interesser, som å fjerne tilgangen til eller muligheten til å bruke en del av eller hele Programvaren, hindre bruk av Produktet online eller offline, hindre tilgang til PlayStation Network, benekte garantier, reparasjoner eller andre tjenester tilbudt Produktet, implementere oppgraderinger eller enheter beregnet på å stanse uautorisert bruk, eller ta i bruk andre tiltak som anses som nødvendige for å stanse bruk av modifisert Programvare eller ikke-tillatt bruk av Programvaren. Tiltakene SIE kan iverksette, og varigheten av samme, vil begrenses av det som objektivt sett er nødvendig for å beskytte deg, SIEs interesser og interessene til andre brukere.

SIE, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere forbeholder seg retten til å gå til rettslige tiltak ved eventuelle brudd på denne Avtalen. SIE kan delta i myndigheters eller private søksmål eller etterforskning tilknyttet din bruk av Programvaren.

 

7. EKSPORTKONTROLL OG OVERHOLDELSE AV LOVER

Programvaren kan inneholde teknologi som er underlagt enkelte restriksjoner i henhold til lover og bestemmelser. Som sådan kan ikke Programvaren eksporteres eller gjeneksporteres til personer og entiteter hvis dette bryter disse lovene og reglene. Du må overholde disse lovene når du bruker Programvaren.

 

8. BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING FOR VISSE INNBYGGERE

Følgende betingelser i dette avsnitt 8, i så stor utstrekning som lover tillater, gjelder bare hvis du er innbygger i USA eller et land/område i Nord-, Mellom- eller Sør-Amerika.

Termen «tvist» betyr enhver/ethvert uenighet, krav eller konflikt mellom deg og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, noen av deres nåværende eller tidligere tilknyttede selskaper eller noen forløpere eller etterfølgere til noen av de forannevnte, deriblant Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC («Sony-enhet») angående enhver bruk av Programvaren, deriblant men ikke begrenset til, innsamling, bruk, lagring eller formidling av data som resulterer fra enhver bruk av Programvaren, enten basert på kontrakt, vedtekt, forordning, bestemmelse, tort (deriblant svindel, feilaktig fremstilling, uredelig motiv eller forsømmelse) eller annen juridisk eller rettslig definisjon, og inkluderer gyldigheten, tvangskraften eller omfanget til dette avsnitt 8 (med unntak av tvangskraften til bestemmelsen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål nedenfor). «Tvist» skal tolkes i bredest mulig betydning.

Hvis du har en tvist med en Sony-enhet eller en funksjonær, leder, ansatt eller representant for en Sony-enhet («Sony-motpart») som ikke kan løses gjennom forhandlinger i henhold til vilkårene som beskrives nedenfor, skal du og Sony-motparten kun søke løsning på tvisten gjennom mekling i henhold til vilkårene i avsnitt 8, og ikke prosessføre tvisten i retten. Mekling betyr at tvisten vil løses av en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i retten av en dommer eller jury.

DU OG SONY-ENHETENE SAMTYKKER I AT ETHVERT KRAV INNSENDT AV DEG ELLER EN SONY-ENHET I FORLIKSRÅDET IKKE ER UNDERLAGT MEKLINGSBETINGELSENE FREMSATT I DETTE AVSNITT 8.

HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DET BINDENDE AVKALLET PÅ RETTIGHETER TIL INDIVIDUELLE SØKSMÅL OG GRUPPESØKSMÅL I DETTE AVSNITT 8, MÅ DU SKRIFTLIG MEDDELE DETTE TIL SIE INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DA DU GODTOK DENNE AVTALEN. DENNE SKRIFTLIGE MEDDELELSEN MÅ SENDES PER POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER, OG MÅ INNEHOLDE: (1) DITT NAVN, (2) DIN ADRESSE, (3) DIN PÅLOGGINGS-ID, DERSOM DU HAR EN, OG (4) EN TYDELIG MEDDELELSE OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER MED NOEN SONY-ENHET GJENNOM MEKLING.

HVIS DU HAR EN TVIST MED EN SONY-ENHET, MÅ DU SENDE EN SKRIFTLIG MEDDELELSE TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI SONY-MOTPARTEN EN MULIGHET TIL Å LØSE TVISTEN GJENNOM UFORMELLE FORHANDLINGER.

Du samtykker i å forhandle om en løsning på tvisten i god tro i ikke mindre enn 60 dager etter at du meddeler Sony om tvisten. Hvis Sony-motparten ikke løser tvisten innen 60 dager etter å ha mottatt meddelelsen, kan du eller Sony-motparten bringe saken for retten i henhold til betingelsene i dette avsnitt 8.

ALLE PROSESSER FOR TVISTLØSNING, ENTEN VED MEKLING ELLER RETTSLIG, VIL BARE UTFØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE I ET GRUPPE- ELLER REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER SOM ET NAVNGITT ELLER IKKE NAVNGITT MEDLEM AV ET GRUPPESØKSMÅL, FORENT SØKSMÅL, REPRESENTANTSØKSMÅL ELLER GENERELT SØKSMÅL VIA PRIVAT ADVOKAT, MED MINDRE BÅDE DU OG SONY-MOTPARTEN SPESIFIKT BLIR ENIGE OM Å GJØRE DETTE SKRIFTLIG ETTER AT MEKLINGEN STARTER.

Hvis du eller Sony-motparten ønsker å løse tvisten gjennom mekling, kan parten som tar initiativ til meklingsprosessen, innlede den hos American Arbitration Association (Den amerikanske meklingsforening) («AAA»), www.adr.org, eller JAMS www.jamsadr.com. Vilkårene i avsnitt 8 gjelder hvis de er i konflikt med reglene i meklingsorganisasjonen som partene velger.

Du og Sony-enhetene godtar at denne meklingsavtalen beviser en transaksjon i mellomstatlig handel og dermed styrer de materielle reglene og saksbehandlingsbestemmelsene i Federal Arbitration Act og AAA-reglene som er lagt frem nedenfor, tolkningen og håndhevelsen av dette avsnittet (avsnitt 8). For krav på mindre enn USD 75 000 gjelder AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister («tilleggsprosedyrer»), deriblant satser på meklingsgebyr fremsatt i avsnitt C-8 av tilleggsprosedyrene. For krav som overskrider USD 75 000, vil AAAs meklingsregler for kommersielle anliggender og relevante avgiftssatser for søksmål som ikke er gruppesøksmål, gjelde.

AAA-reglene er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe +1-800-778-7879. Videre, hvis ditt krav ikke overskrider USD 75 000 og du har meddelt og forhandlet i god tro med Sony-motparten som beskrevet over, hvis voldgiftsdommeren avgjør at du er parten som får medhold i meklingen, vil du være berettiget til å få tilbakebetalt rimelige advokatgebyrer og -kostnader som bestemt av voldgiftsdommeren, i tillegg til eventuelle rettigheter til å få tilbakebetalt det samme under styrende statlig eller føderal lov, gitt til Sony-motparten eller deg.

Voldgiftsdommeren vil avgi en skriftlig kjennelse, men behøver ikke å legge ved en begrunnelse, med mindre en av partene ønsker det. Voldgiftsdommerens kjennelse vil være bindende og endelig, bortsett fra eventuelle ankerettigheter gitt av FAA, og vil være bindende for begge parter i et eventuelt søksmål.

Du eller Sony-motparten kan innlede mekling enten i San Mateo County, California eller området (county) du bor i. Hvis du velger området (county) du bor i, kan Sony-motparten overføre meklingen til San Mateo County hvis den samtykker i å betale eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som måtte påløpe som et resultat av endring i beliggenhet som bestemt av voldgiftsdommeren.

Hvis noen bestemmelse i dette avsnitt 8 (annen enn bestemmelsen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål over) er ulovlig eller ikke er mulig å håndheve, vil den bestemmelsen utgå fra dette avsnitt 8, og resten av dette avsnitt 8 gjelde til fulle. Hvis bestemmelsen om avkall på rettigheter for gruppesøksmål, er ulovlig eller ikke er mulig å håndheve, vil hele dette avsnitt 8 ikke kunne håndheves, og tvisten vil avgjøres i retten.

Dette avsnitt 8 vil fortsatt gjelde når denne avtalen opphører.

 

9. GJELDENDE LOV OG RETTSKRETS

Hvis du bor i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, reguleres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til japansk lov bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Enhver tvist som oppstår i løpet av eller i forbindelse med denne avtalen, skal kun sendes til Tokyo District Court (Tokyo distriktsrett) i Tokyo i Japan.

Hvis du bor i Europa, Afrika, Australia og Oseania, Midtøsten, India, Ukraina eller Den russiske føderasjonen, styres, oppfattes og fortolkes denne avtalen i henhold til engelsk lov og rett, men du vil dessuten dekkes av obligatoriske lover i landet/området du bor i. Denne Avtalen kan håndheves av en kompetent rettsinstans i landet/området du bor i eller i England og Wales.

Hvis du bor et annet sted, reguleres, oppfattes og fortolkes denne Avtalen i henhold til delstaten California bortsett fra der hvor det er konflikt i lovgivningen. Hvis du er innbygger i USA, vil enhver tvist som ikke er gjenstand for mekling og ikke er startet i forliksrådet, måtte prosessføres i en rettssak med tilstrekkelig jurisdiksjon enten i høyesteretten i delstaten California i San Mateo county eller i USAs distriktsrett for det nordlige distriktet i California.

 

10. GENERELT JURIDISK

Du er bundet av denne avtalens nyeste versjon. Du finner en utskriftsversjon av denne avtalen på https://www.playstation.com/legal/product-ssla/. Fortsatt tilgang til eller bruk av Programvaren medfører at du godtar den nyeste versjonen av denne Avtalen.

Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kunne håndheves, er de gjenværende bestemmelsene i Avtalen gyldige, lovlige og skal håndheves, og de påvirkes eller forringes ikke på noen måte. Du erkjenner at brudd på denne Avtalen fører til uopprettelig skade for SIE for hvilket økonomisk erstatning ikke er en tilstrekkelig godtgjørelse, og at SIE har rett til rettsmessig erstatning i tillegg til annen godtgjøring denne måtte ha rett til i henhold til loven.

Denne Avtalen utgjør avtalen mellom deg og SIE i sin helhet når det gjelder Programvaren, og den går foran alle tidligere eller samtidige tolkninger vedrørende innhold. Det å ikke oppfylle eller være forsinket i å utøve noen rettigheter som denne avtalen gir, betyr ikke at man gir avkall på denne rettigheten. SIE kan tildele alle sine rettigheter under denne avtalen, deriblant retten til å håndheve vilkårene i denne avtalen, til en hvilken som helst SIE-partner.