playstation.com

Juridisk

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR FASTVAREOPPDATERER FOR DUALSENSE TRÅDLØS KONTROLLER (Versjon 1.1)

2023-06

LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN FOR FASTVAREOPPDATERER FOR DUALSENSE TRÅDLØS KONTROLLER («AVTALEN») NØYE SLIK AT DU FORSTÅR HVILKE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER DU HAR.

DENNE AVTALEN ER MELLOM DEG OG SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. («SIE»). TILGANG TIL ELLER BRUK AV APPLIKASJONSPROGRAMVAREN, INKLUDERT EVENTUELL KONTROLLERENHETPROGRAMVARE («APPLIKASJONSPROGRAMVARE») SOM DISTRIBUERES AV SIE TIL BRUK PÅ ENHETEN (DEFINERT UNDER), HAR SOM UTTRYKT BETINGELSE AT DU GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. VED Å BRUKE APPLIKASJONSPROGRAMVAREN ERKLÆRER DU AT DU HAR LOV TIL Å INNGÅ EN KONTRAKT I HENHOLD TIL LOVGIVNING I DIN JURISDIKSJON OG AT DU GODTAR AT DU ER UNDERLAGT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Du godtar denne Avtalen på vegne av deg selv og på vegne av andre personer som åpner eller bruker Applikasjonsprogramvaren på enheter som du eier og har kontroll over (og som på lovlig vis kjører de aktuelle versjonene av Microsoft Windows eller macOS) eller på kontrollerenheter som selges eller er offisielt lisensiert av SIE («Enhet»). Du har ansvaret for andre personers bruk av Applikasjonsprogramvaren og for at de overholder vilkårene i denne Avtalen.

SIE forbeholder seg retten til å endre vilkårene i denne Avtalen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av denne Avtalen vil erstatte alle tidligere versjoner.

Denne Avtalen gjelder Applikasjonsprogramvaren og alle feilrettinger, oppdateringer, oppgraderinger og nye versjoner av den programvaren.

OBS! HVIS DU ER BOSATT I USA ELLER BOSATT I ET LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA, INNEHOLDER DENNE AVTALEN, I DEN UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER DET, EN KLAUSUL OM BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING OG FRAFALL AV GRUPPESØKSMÅL I AVSNITT 9, SOM HAR INNVIRKNING PÅ DINE RETTIGHETER UNDER DENNE AVTALEN ANGÅENDE EVENTUELLE «TVISTER» (SOM DEFINERT I AVSNITT 9) MELLOM DEG OG EN «SONY-ENTITET» (SOM DEFINERT I AVSNITT 9). DU HAR RETT TIL Å TREKKE DEG FRA DE KLAUSULENE OM BINDENDE MEKLING OG FRAFALL FRA GRUPPESØKSMÅL SLIK DE ER BESKREVET I AVSNITT 9.

 

1. LISENSBEVILGNING

Underlagt vilkårene i denne Avtalen gir SIE deg en begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-kommersiell rett til å bruke Applikasjonsprogramvaren kun på Enheten. Retten til å bruke tidligere versjoner av Applikasjonsprogramvaren som ikke er den nyeste Applikasjonsprogramvaren, avsluttes så snart du mottar eller har den nyeste versjonen av Applikasjonsprogramvaren installert på Enheten.

Enkelte lisensvilkår for SIE-lisensiert tredjepartsprogramvare eller -tjenester kan kreve at SIE gir deg varsler og lisensvilkår for den aktuelle tredjepartsprogramvaren eller -tjenesten. Disse varslene og lisensvilkårene er tilgjengelige på det stedet SIE anser det som passende å plassere dem.

Alle rettigheter med hensyn av bruk av Applikasjonsprogramvaren bevilges kun via lisens, og du har ingen eierrettigheter eller interesser i Applikasjonsprogramvaren. SIE og dets lisensgivere beholder alle immaterielle rettigheter til Applikasjonsprogramvaren. All bruk av eller tilgang til Applikasjonsprogramvaren er underlagt vilkårene i denne Avtalen og relevante lover om immaterielle rettigheter. Med unntak av rettigheter denne Avtalen uttrykkelig bevilger, forbeholder SIE og dets lisensgivere seg alle rettigheter til Applikasjonsprogramvaren.

 

2. BEGRENSNINGER

Du kan ikke (i) lease, leie, underlisensiere, publisere, modifisere, lappe, tilpasse eller oversette Applikasjonsprogramvaren; (ii) tilbakevikle, dekompilere eller demontere Applikasjonsprogramvaren, skape derivatverk fra Applikasjonsprogramvaren; (iii) forsøke å opprette kildekoden til Applikasjonsprogramvaren fra objektkoden; (iv) bruke uautorisert, ulovlig, forfalsket eller modifisert maskinvare eller programvare med Applikasjonsprogramvaren; (v) bruke verktøy til å omgå, deaktivere eller overliste eventuell krypterings-, sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer i PlayStation-produkter; (vi) gjeninstallere tidligere versjoner av Applikasjonsprogramvaren; (vii) bryte lover, regler eller statutter eller rettigheter som SIE eller tredjeparter har i forbindelse med din tilgang til eller bruk av Applikasjonsprogramvaren; (viii) skaffe Applikasjonsprogramvaren på noen annen måte enn via SIEs autoriserte distribusjonsmetoder; eller (ix) utnytte Applikasjonsprogramvaren på noen ikke-lisensiert måte.

Disse begrensningene vil gjelde i den utstrekning det er tillatt ved lov i din jurisdiksjon.

 

3. TJENESTER OG OPPDATERINGER; TREDJEPARTSAVTALER OG -INNHOLD

Det kan være at SIE leverer visse Applikasjonsprogramvare-oppdateringer, -oppgraderinger og -tjenester til deg. Det er mulig at enkelte oppdateringer, oppgraderinger eller tjenester endrer de gjeldende innstillingene, forårsaker tap av data eller innhold eller fører til funksjonsfeil eller -tap.

Det er mulig at Applikasjonsprogramvaren henviser til, viser eller på annen måte leverer koblinger til nettsteder eller innhold som tredjeparter driver eller vedlikeholder uavhengig («Tredjeparters innhold og koblinger»).

SIE og dets tilknyttede selskaper har ikke styring eller kontroll over tredjeparters innhold og koblinger, og SIE og dets tilknyttede selskaper holder heller ikke øye med, godtar, bifaller, garanterer eller sponser noe av tredjeparters innhold og koblinger. SIE og dets tilknyttede selskaper har ikke erstatningsansvar overfor deg for tredjeparters innhold og koblinger. Hvis du setter din lit til tredjeparters innhold og koblinger, er dette på eget ansvar, og du påtar deg alt ansvar og alle konsekvenser som følge av at du bruker disse.

 

4. INNSAMLING AV INFORMASJON/AUTENTISERING

For å kunne drive SIEs forretninger og levere produkter og tjenester, kan det være at SIE samler inn og henter informasjon om Enheten og Applikasjonsprogramvaren. Denne informasjonen kan brukes til systemovervåking/-diagnose, til markedsføringsformål og sporing av brukeratferd anonymt. Du kan finne mer informasjon om hvordan disse opplysningene vil bli brukt og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål, i personvernerklæringen for din region, som du finner en kobling til på www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

5. INTERNETTFORBINDELSE

Det er mulig at enkelte av funksjonene i Applikasjonsprogramvaren krever en internettforbindelse. Du er ansvarlig for alle avgifter du pådrar deg i forbindelse med tilgang til eller bruk av internett.

 

6. GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

6.1. Applikasjonsprogramvaren tilbys «SOM DEN ER» uten uttrykte eller implisitte garantier, unntatt dine forbrukerrettigheter under relevant lokal lovgivning. SIE, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere fraskriver seg uttrykkelig alle implisitte garantier om salgbarhet, garantier om formålstjenlighet og garantier om ikke-overtredelse. SIE garanterer ikke at Applikasjonsprogramvaren fungerer feilfritt eller uten avbrudd, eller at Applikasjonsprogramvaren fungerer riktig på Enhetene. SIE kan, etter eget forgodtbefinnende, når som helst avslutte støtten for Applikasjonsprogramvaren, og SIE bærer ikke ansvar ved en slik avslutning.

Hvis Applikasjonsprogramvaren bruker online-servere, forplikter ikke SIE seg til å fortsette å sørge for at disse serverne er tilgjengelige.

6.2. IKKE I NOE TILFELLE ER SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LISENSGIVERE ANSVARLIGE FOR NOE TAP AV DATA, TAP AV FORTJENESTE ELLER NOE SLAGS TAP ELLER SKADER, ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER DERAV FØLGENDE, UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, SOM RESULTAT AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV APPLIKASJONSPROGRAMVAREN. SÅ LENGE DENNE KLAUSULEN KAN HÅNDHEVES I DIN JURISDIKSJON, GJELDER DE FORANSTÅENDE BEGRENSNINGNE, UTELUKKELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DEN UTSTREKNING SOM LOVEN TILLATER SELV OM EVENTUELLE RETTSMIDLER MISLYKKES I SITT FORMÅL. ENKELTE LAND TILLATER IKKE DE OVENSTÅENDE UTELUKKELSENE ELLER BEGRENSNINGENE, SÅ DISSE BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

HVIS DU ER BOSATT I JAPAN ELLER I ET LAND/OMRÅDE I ØST-ASIA ELLER SØRØST-ASIA OG I TILFELLE SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE ER ANSVARLIGE, UAVHENGIG OM ANSVARET GJELDER TAP AV DATA, TAPT FORTJENESTE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAP, DET VÆRE SEG DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE, UAVHENGIG AV ÅRSAK, SOM EN FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV DE APPLICATIESOFTWARE, TRASS I ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN, VIL ANSVARET VÆRE BEGRENSET TIL DIREKTE TAP DU HAR PÅDRATT DEG, OPPTIL BELØPET DU FAKTISK BETALTE FOR APPARAAT, MED MINDRE SIE, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG RETTIGHETSHAVERE HAR VÆRT GROVT ELLER FORSETTLIG UAKTSOMME. SÅ LENGE DENNE BESTEMMELSEN ER RETTSKRAFTIG I DIN JURISDIKSJON, GJELDER ALLE OVENNEVNTE BEGRENSNINGER, UTELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER SÅ LANGT DET ER MULIG INNENFOR GJELDENDE LOVGIVNING, SELV OM EN EVENTUELLE RETTSMIDLER MISLYKKES I SITT FORMÅL. NOEN LAND/OMRÅDER TILLATER IKKE OVENNEVNTE EKSKLUDERINGER ELLER BEGRENSNINGER, SÅ DISSE BEGRENSNINGENE OG EKSKLUDERINGENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

Hvis du er i Europa, Midtøsten, Afrika, Australia, Oseania, India, Den russiske føderasjonen eller Ukraina, gjelder følgende: 

6.2.1. Du kan ha rettigheter under gjeldende lokal lovgivning som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres. Disse rettighetene har prioritet fremfor alt annet i denne avtalen, også det som står i bestemmelse 6 heri.

6.2.2. Denne avtalen vil ikke:

6.2.2.1. påvirke noen lovfestede garantier du har som forbruker under gjeldende lokal lovgivning (som for eksempel dine rettigheter hvis DE APPLICATIESOFTWARE er mangelfull);

6.2.2.2. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet fra vår side eller uaktsomhet hos våre medarbeidere, representanter eller underleverandører;

6.2.2.3. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar for bevisst brudd, svindel, feilaktig fremstilling eller grov uaktsomhet fra vår side; eller

6.2.2.4. på noen måte ekskludere eller begrense vårt ansvar med mindre dette tillates under din gjeldende lokal lovgivning.

6.2.3. Underlagt bestemmelse 6.2.1 og 6.2.2 er vårt ansvar overfor deg begrenset til prisen du betalte for maskinvaren forbundet med DE APPLICATIESOFTWARE som la grunnlag for ansvaret.

 

7. BRUDD PÅ AVTALEN; OPPHEVELSE AV RETTIGHETER OG SIE-RETTSMIDLER

Hvis SIE avgjør at du har brutt vilkårene i denne Avtalen, kan SIE selv iverksette alle mulige tiltak, eller få andre til å gjøre det, for å beskytte SIEs interesser, som for eksempel ved å deaktivere tilgang til eller bruk av deler av eller all Applikasjonsprogramvare, nekte bruk av alle tjenester som tilbys i Applikasjonsprogramvaren, eller bruke andre hjelpetiltak i den grad det er rimelig er nødvendig for å forhindre bruk av modifisert eller forbudt bruk av Applikasjonsprogramvaren.

SIE, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere forbeholder seg retten til å gå til rettslige tiltak ved eventuelle brudd på denne Avtalen. SIE kan delta i myndigheters eller private søksmål eller etterforskning tilknyttet din bruk av Applikasjonsprogramvaren.

 

8. EKSPORTKONTROLL OG OVERHOLDELSE AV LOVER

Det er mulig at Applikasjonsprogramvaren inneholder teknologi som er underlagt visse begrensninger under eksportkontrollover og -regler. Som sådan kan ikke Applikasjonsprogramvaren eksporteres eller gjeneksporteres til personer og entiteter hvis dette bryter disse lovene og reglene. Du må overholde disse lovene når du bruker Applikasjonsprogramvaren.

 

9. BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING FOR INNBYGGERE I USA ELLER LAND I NORD-, SENTRAL- ELLER SØR-AMERIKA

De følgende vilkårene i dette avsnitt 9 gjelder, i den grad det tillates i henhold til lovgivningen, hvis du er innbygger i USA eller et land i Nord-, Sentral- eller Sør-Amerika.

9.1. Formål Begrepet «tvist» betyr alle tvister, krav eller uenigheter mellom deg og SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, noen av deres nåværende eller tidligere tilknyttede selskaper eller forløpere til eller etterfølgere av noen av de forannevnte, deriblant Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC og Sony Interactive Entertainment America LLC («Sony-entitet») angående bruk av Applikasjonsprogramvaren, deriblant, men ikke begrenset til innsamling, bruk, oppbevaring eller fremleggelse av data som følge av bruk av Applikasjonsprogramvaren, uansett om det er basert på kontrakt, statutt, forskrift, bestemmelse, skyldsansvar (inkludert svindel, feilaktig fremstilling, uredelig motiv eller uaktsomhet), eller noen annen juridisk eller rimelig teori, og inkluderer gyldigheten, evnen til tvangsfullbyrdelse eller omfanget av dette avsnittet om «BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING» (med unntak av tvangskraften til klausulen om frafall av gruppesøksmål nedenfor). «Tvist» skal ha den mest omfattende betydningen som kan håndheves. Hvis du har en tvist med noen Sony-entitet eller en funksjonær, leder, ansatt eller representant for en Sony-entitet som ikke kan løses gjennom forhandlinger som beskrevet i Varsel om tvist nedenfor, må du og motstående Sony-entitet kun søke løsning på tvisten gjennom mekling i henhold til vilkårene i dette avsnittet, og ikke prosessføre denne tvisten i retten, med unntak av de tilfellene som er oppført i Unntak fra mekling. Mekling betyr at tvisten skal løses av en nøytral meklingsmann i stedet for av en dommer eller jury i en rettssak.

9.2. Unntak fra mekling DU OG SONY-ENTITETENE ERKJENNER AT ETHVERT KRAV SOM FREMSTILLES AV DEG ELLER AV EN SONY-ENTITET I «SMALL CLAIMS COURT», IKKE ER UNDERLAGT VILKÅRENE FOR MEKLING I DETTE AVSNITTET.

9.3. Rett til å trekke seg DU HAR RETT TIL Å TREKKE DEG FRA BINDENDE INDIVIDUELL MEKLING OG FRAFALL AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL INNEN 30 DAGER. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV BINDENDE MEKLING OG FRAFALL AV RETT TIL GRUPPESØKSMÅL I DETTE AVSNITTET, MÅ DU SKRIFTLIG MEDDELE DETTE TIL SIE INNEN 30 DAGER ETTER DATOEN DA DU GODTOK DENNE AVTALEN, MED MINDRE GJELDENDE LOVGIVNING SIER AT EN LENGRE PERIODE ER NØDVENDIG. DENNE SKRIFTLIGE MEDDELELSEN MÅ SENDES PER POST TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAIMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION OG INNEHOLDE: (1) NAVNET DITT, (2) ADRESSEN DIN, (3) PÅLOGGINGS-ID-EN DIN, HVIS DU HAR EN, OG (4) EN TYDELIG KUNNGJØRING OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER MED NOEN SONY-ENTITET GJENNOM MEKLING.

9.4. Varsel om tvist HVIS DU HAR EN TVIST MED EN SONY-ENTITET, MÅ DU SENDE ET SKRIFTLIG VARSEL TIL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAIMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION FOR Å GI SONY-MOTPARTEN MULIGHET TIL Å LØSE TVISTEN UFORMELT GJENNOM FORHANDLINGER.

Du godtar å forhandle om en løsning av tvisten i god tro i ikke mindre enn 60 dager etter at du leverer meddelelse om tvisten. Hvis Sony-entiteten du har en tvist med, ikke løser tvisten innen 60 dager etter mottak av meddelelse om tvisten, kan du eller Sony-entiteten du har en tvist med bringe saken til mekling i henhold til vilkårene i dette avsnittet.

9.5. Frafall av rett til gruppesøksmål DU OG SONY-ENTITETEN DU HAR EN TVIST MED, SAMTYKKER I AT MEKLINGEN KUN SKAL FOREGÅ PÅ INDIVIDUELL BASIS OG IKKE GJENNOM GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL ELLER SOM EN NAVNGITT ELLER ANONYM DEL AV EN GRUPPE, SAMLET, REPRESENTERT ELLER DER EN PRIVAT ADVOKAT FREMMER ET KOLLEKTIVT SØKSMÅL, MED MINDRE BÅDE DU OG SONY-MOTPARTEN DU HAR EN TVIST MED SPESIFIKT BLIR ENIGE OM DETTE SKRIFTLIG ETTER AT MEKLINGEN ER STARTET. HVIS GJELDENDE LOVGIVNING UTELUKKER HÅNDHEVELSE AV BEGRENSNINGEN I DENNE PARAGRAFEN NÅR DET GJELDER ET BESTEMT RETTSMIDDEL, MÅ ET KRAV SOM BER OM DETTE RETTSMIDDELET (OG KUN DETTE RETTSMIDDELET) SETTES TIL SIDE I MEKLINGEN OG TAS TIL RETTEN.

9.6. Meklingsstart/valg av megler Hvis du eller Sony-entiteten du har en tvist med velger å løse tvisten gjennom mekling, kan parten som innleder meklingsbehandlingen, starte prosessen gjennom American Arbitration Association («AAA»), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Vilkårene i dette avsnittet gjelder hvis de er i konflikt med reglene i meklingsorganisasjonen som partene velger.

9.7. Meklingsprosedyrer Ettersom programvaren og/eller tjenesten som tilbys deg av Sony-entiteten du har en tvist med gjelder kommersiell aktivitet å tvers av flere stater, styrer Federal Arbitration Act (Den føderale meklingsloven) («FAA») meklingspotensialet til alle tvister. Gjeldende føderale lover eller delstatslover kan imidlertid også gjelde for tvister. For krav under USD 75 000 skal AAAs tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister («tilleggsprosedyrer») gjelde, derunder tidsplanen for meklingshonorarer som fremlegges i avsnitt C-8 i tilleggsprosedyrene. For krav over USD 75 000 skal AAAs regler for kommersiell mekling og relevante tidsplaner for honorarer innen ikke-gruppesøksmål gjelde. AAA-reglene er tilgjengelige på www.adr.org eller ved å ringe +1-800-778-7879. Utover dette, hvis kravene dine ikke overskrider USD 75 000 og du har varslet og forhandlet i beste mening med Sony-entiteten du hadde en tvist med, som beskrevet over, får du, dersom megleren avgjør at du vinner frem i saken, dekket rimelig store advokathonorarer og -kostnader (dette avgjøres av megleren) i tillegg til å få dekket det samme i henhold til gjeldende delstatlige eller føderale lover som tilkjennegis Sony-entiteten du har en tvist med eller deg. Megleren må kunngjøre avgjørelsen skriftlig, men trenger ikke å grunngi kjennelsen med mindre en av partene ber om det. Avgjørelsen er bindende og endelig, med unntak for ankeretten som gis av FAA, og kan håndheves av enhver rettsmyndighet som har myndighet over partene.

9.8. Meklingssted Du eller den aktuelle Sony-entiteten kan innlede mekling i enten San Mateo County i California eller i det fylket i USA der du bor. Hvis du velger fylket i USA der du bor, kan Sony-entiteten overføre meklingen til San Mateo County hvis Sony-entiteten godtar å dekke ekstra kostnader eller honorarer som måtte påløpe for deg som følge av endringen av sted (dette avgjøres av megleren).

9.9. Atskilt ugyldighet Hvis noen klausul i denne meklingsavtalen (annet enn klausulen om frafall av retten til gruppesøksmål over) er ulovlig eller ugjennomførlig, vil den klausulen utgå fra dette avsnittet, og resten av denne meklingsavtalen vil gis full effekt. Hvis klausulen om frafall av retten til gruppesøksmål er ulovlig eller ugjennomførlig, vil hele denne meklingsavtalen være ugjennomførlig, og tvisten vil avgjøres i retten.

9.10. Fortsettelse Dette avsnitt 9 vil fortsatt gjelde etter avslutning av denne avtalen.

 

10. GJELDENDE LOV OG RETTSINSTANS

Hvis du er innbygger i Japan eller et land/område i Øst-Asia eller Sørøst-Asia, skal denne avtalen være underlagt og tolkes i henhold til lovene i Japan med unntak for reglene om internasjonal privatrett. Alle konflikter som måtte oppstå under eller i forbindelse med denne Avtalen, skal behandles utelukkende av tingretten i Tokyo i Japan.

Hvis du er innbygger i Europa, Afrika, Australia og Oseania, Midt-Østen eller Den russiske føderasjon, skal denne avtalen være underlagt og tolkes i henhold til lovene i England, men du vil ha ytterligere beskyttelse av den gjeldende lovgivningen i landet du bor i.

Hvis du er innbygger et annet sted, skal denne avtalen være underlagt og tolkes i henhold til lovene i delstaten California med unntak for dennes regler om internasjonal privatrett. Hvis du er innbygger i USA, skal enhver tvist som ikke er underlagt mekling og ikke åpnes i «small claims court», behandles av en rettsinstans med gjeldende jurisdiksjon i enten Superior Court for the State of California i County of San Mateo eller i United States District Court for the Northern District of California.

 

11. GENERELT JURIDISK

Du er bundet av den nyeste versjonen av denne Avtalen. Du har tilgang til en utskrivbar versjon av den nyeste Avtalen på playstation.com/legal. Fortsatt tilgang til eller bruk av Applikasjonsprogramvaren medfører at du godtar den nyeste versjonen av denne Avtalen.

Hvis noen del av denne Avtalen blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kunne håndheves, er de gjenværende delene av Avtalen gyldige, lovlige og skal håndheves, og de påvirkes eller forringes ikke på noen måte. Du erkjenner at brudd på denne Avtalen fører til uopprettelig skade for SIE for hvilket økonomisk erstatning ikke er en tilstrekkelig godtgjørelse, og at SIE har rett til rettsmessig erstatning i tillegg til annen godtgjøring denne måtte ha rett til i henhold til loven.

Denne Avtalen utgjør avtalen mellom deg og SIE i sin helhet når det gjelder Applikasjonsprogramvaren, og den har forrang foran alle tidligere eller samtidige tolkninger vedrørende innhold. Hvis en rettighet i denne Avtalen ikke utøves, eller hvis den utøves forsinket, betyr det ikke at rettigheten frafalles. SIE kan tildele alle sine rettigheter under denne avtalen, deriblant retten til å håndheve vilkårene i denne avtalen, til en hvilken som helst SIE-partner.

 

Microsoft og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Mac og macOS er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.