playstation.com

Juridisch

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR PLAYSTATION®VR2-APPARAATSOFTWARE (Versie 1.1)

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET PLAYSTATION®VR2-APPARAAT("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (“SIE”). TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN HET PLAYSTATION®VR2-SYSTEEM (“APPARAAT”) VAN SIE IS OP DE UITDRUKKELIJKE VOORWAARDE VAN UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR UW APPARAAT TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U aanvaardt deze Overeenkomst namens uzelf en namens andere mensen die gebruikmaken van of toegang hebben tot: (i) uw Apparaat; of (ii) uw account voor PlayStation™Network ("Account") met dit Apparaat, dat u bezit of beheert. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw Apparaat door andere mensen en de naleving van deze Overeenkomst door deze mensen.

SIE behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze Overeenkomst van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving aan u, te wijzigen. De meest recente versie van deze Overeenkomst vervangt alle eerdere versies.

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle software en firmware van uw Apparaat en alle patches, updates, upgrades of nieuwe versies ervan. Naar alle software en firmware die worden beschreven in dit lid wordt gezamenlijk verwezen met "Software" in deze overeenkomst.

Als u zich in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Oceanië, India, Rusland of Oekraïne bevindt, worden alle games en andere softwaretoepassingen die beschikbaar worden gesteld voor gebruik op uw PS5-systeem aan u in licentie gegeven, niet verkocht, overeenkomstig de bepalingen van de Voorwaarden voor softwaregebruik, die te vinden is op https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Als u zich in Noord-Amerika, Zuid-Amerika of Midden-Amerika bevindt, worden alle games en andere softwaretoepassingen die beschikbaar worden gesteld voor gebruik op uw PS5-systeem aan u in licentie gegeven, niet verkocht, overeenkomstig de bepalingen van de Softwareproductlicentieovereenkomst, die te vinden is op http://us.playstation.com/softwarelicense.

OPMERKING: INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 8 EEN BEPALING OVER BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN KWIJTSCHELDING INZAKE COLLECTIEVE ACTIES, DIE GEVOLGEN HEEFT VOOR UW RECHTEN, IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK "GESCHIL" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) TUSSEN U EN EEN "SONY-ENTITEIT" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8). U HEEFT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN HET RECHT OP COLLECTIEVE ACTIES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 8.

 

1. LICENTIEVERLENING

Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, verleent SIE u een beperkt, niet-exclusief, niet-commercieel, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht de Software te gebruiken op het Apparaat. Uw recht op het gebruik van eerdere versies van de Software, anders dan de huidige versie van de Software, eindigt zodra u de meest recente versie van de Software kunt ontvangen of hebt geïnstalleerd op het Apparaat.

Bepaalde licentiebepalingen voor software, technologie of diensten van derden die door SIE in licentie worden gebruikt, kunnen vereisen dat SIE u op de hoogte stelt van de kennisgevingen en licentiebepalingen van de betreffende software of diensten van derden. Deze kennisgevingen en licentiebepalingen worden gepubliceerd op playstation.com/en-us/ps-vr2/oss of op andere, door SIE geschikt geachte locaties.

Alle rechten om de Software te gebruiken, worden alleen in licentie verleend, en de eigendomsrechten, -titel of -belangen in de Software worden niet aan u verleend. SIE en diens licentieverleners behouden alle intellectuele-eigendomsrechten in de Software. Het gebruik van of de toegang tot deze Software is onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de geldende intellectuele-eigendomswetten. Tenzij deze Overeenkomst het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar maakt, behouden SIE en diens licentieverleners alle rechten in de Software.

 

2. BEPERKINGEN

Het is u niet toegestaan (i) de Software te distribueren, te kopiëren, te leasen, te verhuren, te sublicentiëren, te publiceren, aan te passen, te patchen of te vertalen; (ii) de Software te reverse-engineeren, te decompileren, uit elkaar te halen, te gebruiken om afgeleide werken te maken, Software-broncode te maken op basis van de objectcode van de Software; (iii) ongeautoriseerde, illegale, nagemaakte of aangepaste hardware of software te maken met de Software; (iv) tools te gebruiken om de versleuteling, beveiliging of het authenticatiemechanisme van het Apparaat te omzeilen, uit te schakelen of te ontwijken; (v) eerdere versies van de Software te installeren (“downgraden”); (vi) wetten, regels of statuten of rechten van SIE of derden te schenden in het kader van uw toegang tot of gebruik van de Software; (vii) hardware of software te gebruiken die ervoor zorgt dat de Software ongeautoriseerde of illegale software of hardware accepteert of gebruikt; (viii) Software te bemachtigen op andere manieren dan de door SIE geautoriseerde distributiemethoden; of (ix) Software te benutten op een andere manier dan het gebruik van het Apparaat in overeenstemming met de bijgeleverde documentatie en met geautoriseerde software of hardware, inclusief het gebruik van de Software om ongeautoriseerde software of hardware te ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren voor gebruik in connectie met het Apparaat.

Deze beperkingen zijn in die mate van toepassing als de wetgeving in uw rechtsgebied toestaat.

 

‎3.‎ DIENSTEN EN UPDATES; OVEREENKOMSTEN EN CONTENT VAN DERDEN

SIE kan bepaalde Software-updates, -upgrades of -diensten ter beschikking stellen. Sommige updates, upgrades of diensten zullen automatisch en zonder kennisgeving worden verleend wanneer u zich aanmeldt voor PlayStation™Network. Andere diensten kunnen beschikbaar voor u zijn via de website van SIE of geautoriseerde kanalen. U gaat ermee akkoord dat SIE u deze automatische updates, upgrades en diensten verleent. Deze diensten kunnen bestaan uit de meest recente update of download van een nieuwe versie van de Software met beveiligingspatches, nieuwe technologie, herziene instellingen of features die de toegang tot ongeautoriseerde of illegaal gekopieerde content voorkomen, of het gebruik van ongeautoriseerde hardware of software samen met het Apparaat voorkomen.  Deze updates, upgrades en diensten kunnen van invloed zijn op de functionaliteit van het Apparaat en SIE is niet aansprakelijk voor deze effecten of eventuele schade die wordt veroorzaakt door de installatie.

U moet de meest recente versie van de Software installeren of geïnstalleerd hebben zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Sommige updates, upgrades of diensten kunnen uw huidige instellingen wijzigen, of verlies van gegevens, content, functionaliteit of features veroorzaken.

Het is mogelijk dat derden u andere diensten of content aanbieden en dat zij van u verlangen dat u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden en privacybeleid. Software kan verwijzen naar of u voorzien van koppelingen naar websites of content die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden ("Content en koppelingen van derden").

SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen hebben geen controle over of invloed op Content en Koppelingen van derden, noch bieden SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen enige controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot Content en Koppelingen van derden. SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen zijn niet aansprakelijk tegenover u voor Content en koppelingen van derden. Indien u op Content en Koppelingen van derden vertrouwt, doet u dat op eigen risico en accepteert u alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en gevolgen.

 

‎4.‎ VERZAMELEN VAN INFORMATIE/ AUTHENTICATIE

Alle gegevens die worden verzameld over dit Apparaat worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van SIE voor uw regio. Meer informatie over welke persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld, waar en hoe ze worden opgeslagen, met wie ze worden gedeeld, en uw wettelijke rechten vindt u in het Privacybeleid van SIE voor het land waarin uw account is geregistreerd, dat u kunt vinden via de instellingen van uw apparaat en op www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Voor zover de wet dit toelaat zien inwoners van de Verenigde Staten, landen in Noord-, Midden- of Centraal Amerika, Japan of landen/gebieden in Oost- of Zuidoost-Azië hierbij af van eventuele rechten of verwachtingen op het gebied van privacy, vertrouwelijkheid of publiciteit voor enige informatie in uw gameplay of communicaties via uw Apparaat, behalve voor zover dit is vastgelegd in de Gebruikershandleiding van de PS5 en het Privacybeleid voor uw regio.

 

5. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

5.1. De Software wordt "voetstoots" geleverd, zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, behoudens hetgeen is voorzien in het kader van uw wettelijke rechten als consument op basis van de geldende wetgeving. SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat er geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt.

5.2. SIE, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN. IN SOMMIGE LANDEN ZIJN DE BOVENSTAANDE UITZONDERINGEN OF BEPERKINGEN NIET TOEGESTAAN, DUS DEZE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.
Dutch - Netherlands-nl WOONT U IN JAPAN OF IN EEN LAND/REGIO IN OOST-AZIË OF ZUIDOOST-AZIË EN IN GEVAL SIE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN, ONGEACHT OF HET BIJ DE AANSPRAKELIJKHEID GAAT OM DATAVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF BIJZONDERE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN LICENTIEGEVERS BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE DIE U HEBT GELEDEN TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR UW PLAYSTATION®VR2, TENZIJ ER BIJ HET HANDELEN VAN SIE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN LICENTIEGEVERS SPRAKE IS VAN OPZETTELIJKE OF GROVE NALATIGHEID. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN. DE HIERVOOR VERMELDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN IN BEPAALDE LANDEN NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Als u zich in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Oceanië, India, de Russische Federatie of Oekraïne bevindt, is het volgende op u van toepassing:

5.1. U hebt mogelijk rechten op grond van de wetgeving in uw land of regio die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang ten opzichte van alle bepalingen in deze overeenkomst, inclusief de bepalingen van deze clausule (5).

5.2. Deze overeenkomst:

5.2.1. heeft geen invloed op garanties die u als consument heeft op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land of regio (zoals uw rechten als de Software defect is);

5.2.2. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;

5.2.3. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in geval van opzettelijke schending, fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken of grove nalatigheid; en

5.2.4. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid tenzij we dit mogen doen op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land of regio.

5.3. Onder voorbehoud van clausule 5.1 en 5.2 is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt tot de prijs die u hebt betaald voor d hardware die hoort bij de Software die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid.

 

6. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN DE RECHTEN EN SIE-RECHTSMIDDELEN

Als SIE bepaalt dat u de bepalingen van deze Overeenkomst heeft geschonden, kan SIE zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de weigering van toegang tot of het gebruik van een deel van de of van alle Software, het gebruik van dit Apparaat online of offline onmogelijk maken, beëindiging van uw toegang tot PlayStation™Network, weigering van diensten zoals garantie, reparatie of andere services die voor uw Apparaat ter beschikking staan alsmede de implementatie van automatische of verplichte upgrades of apparaten die bedoeld zijn om ongeautoriseerd gebruik te stoppen of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of anderszins niet toegestane Software te voorkomen.

SIE, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze Overeenkomst. SIE behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de Software.

 

7. EXPORTBEPERKING EN NALEVING VAN WETGEVING

De Software kan technologie bevatten die onderworpen is aan bepaalde beperkingen van de exportcontrolewet en -regelgeving. Als zodanig mag uw Apparaat eventueel niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen als dat op grond van die wet- en regelgeving is verboden. U moet deze wetten naleven wanneer u de Software gebruikt.

 

8. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR BEPAALDE INGEZETENEN

De onderstaande bepalingen van dit Artikel 8 zijn, voor zover de wet dit toestaat, alleen op u van toepassing als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of van een ander land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

De term "Geschil" omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, haar huidige of voormalige gelieerde bedrijven, of een voorganger- of opvolgerentiteit van een of meerdere van de voorgaande bedrijven, inclusief Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC, en Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-entiteit") met betrekking tot het gebruik van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzamelen, het gebruik, de opslag of bekendmaking van gegevens als gevolg van enig gebruik van de software, op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze aansporing of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit Artikel 8 (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). "Geschil" heeft de ruimst mogelijke betekenis die kan worden afgedwongen.

Indien u een Geschil (anders dan hieronder omschreven als uitgesloten van arbitrage) heeft met een Sony-entiteit of de voorzitters, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-entiteit ("Sony-wederpartij") dat niet kan worden opgelost door overleg, dienen u en de Sony-wederpartij het Geschil uitsluitend op te lossen via een arbitrage conform de bepalingen van Artikel 8 en geen rechtszaak aan te spannen over dit Geschil. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

U EN DE SONY-ENTITEITEN STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE VORDERING DIE DOOR U OF EEN SONY-ENTITEIT WORDT INGEDIEND BIJ EEN "SMALL CLAIMS COURT" (RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN) NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEBEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 8.

INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN EEN COLLECTIEF PROCES VOLGENS DIT ARTIKEL 8 DIENT U SIE HIER SCHRIFTELIJK VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN BINNEN 30 DAGEN NADAT U MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD BENT GEGAAN. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER EN MOET BEVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) UW AANMELDINGS-ID, INDIEN U DIE HEEFT EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET EENDER WELKE SONY-ENTITEIT NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

INDIEN U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-ENTITEIT DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG.

U gaat ermee akkoord gedurende niet minder dan 60 dagen na de kennisgeving van het Geschil in goed overleg een oplossing te zoeken voor het Geschil. Indien de Sony-wederpartij uw Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil heeft opgelost, kunt u of kan de Sony-wederpartij het Geschil voorleggen voor arbitrage conform de bepalingen van dit Artikel 8.

ALLE GERECHTELIJKE ACTIES OM TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN VOOR HET GESCHIL, HETZIJ VIA ARBITRAGE HETZIJ IN EEN RECHTBANK, WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS GEVOERD EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEF PROCES OF PROCES VIA VERTEGENWOORDIGING, OF ALS EEN GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN COLLECTIEF, OF DOOR MIDDEL VAN GECONSOLIDEERDE, GEMACHTIGDE OF 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' ACTIES, TENZIJ ZOWEL U ALS DE SONY-WEDERPARTIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN DIT TE DOEN NADAT DE ARBITRAGE IN GANG IS GEZET.

Indien u of de Sony-wederpartij ervoor kiest het Geschil via arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrage in gang zet de arbitrageprocedure starten bij de American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com. De bepalingen van dit Artikel 8 zijn leidend indien zij conflicteren met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen kiezen.

U en de Sony-entiteit gaan ermee akkoord dat deze arbitrageovereenkomst een transactie tussen de staten is en dat derhalve de materiële en procedurele wettelijke voorschriften van de Federal Arbitration Act en de AAA-regels, zoals hieronder uiteengezet, leidend zijn voor de interpretatie en handhaving van dit Artikel 8. Voor vorderingen van minder dan $75.000 zijn de "Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes" (aanvullende procedures voor consumentengeschillen) ("Supplementary Procedures") van de AAA van toepassing, met inbegrip van het overzicht van arbitragevergoedingen zoals uiteengezet in artikel C-8 van de Supplementary Procedures. Voor vorderingen boven de $75.000 dollar gelden de Commercial Arbitration Rules (commerciële arbitrageregels) en relevante vergoedingsoverzichten voor niet-collectieve gerechtelijke acties van de AAA.

De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Indien uw vorderingen minder dan $75.000 bedragen, u de Sony-wederpartij op de hoogte heeft gesteld en in goed vertrouwen heeft overlegd zoals boven beschreven, en de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, heeft u recht op een redelijke restitutie van de advocatenhonoraria en -kosten, dit te bepalen door de arbiter, naast de mogelijke rechten die u heeft om dergelijke kosten terug te krijgen volgens de leidende federale of staatswetgeving die voor de Sony-wederpartij of u geldt.

De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak van de arbiter is bindend en definitief, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren om te worden afgedwongen.

U of de Sony-wederpartij kan een arbitrage in gang zetten in San Mateo Country, Californië, of in de staat waarin u woont. Als u de staat kiest waarin u woont, kan de Sony-wederpartij de arbitrage verleggen naar San Mateo County, mits zij zich akkoord verklaart de extra honoraria of kosten die u maakt ten gevolge van deze locatiewisseling te betalen, dit te bepalen door de arbiter.

Indien een willekeurige clausule van dit Artikel 8 (buiten het hierboven vermelde afzien van het recht op een collectief proces) onwettig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze clausule geschrapt uit dit Artikel 8, en blijft het resterende deel van dit Artikel 8 volledig van kracht. Indien de clausule over het afzien van het recht op een collectief proces onwettig of niet afdwingbaar is, is dit hele Artikel 8 niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

Dit Artikel 8 blijft bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

9. LEIDENDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Als u in Japan woont of in een land/gebied in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform, de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst kunnen enkel en alleen worden beslecht via de districtsrechtbank van Tokio in Tokio, Japan.

Als u in Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India, Oekraïne of Rusland woont, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform, de Engelse wetgeving, maar krijgt u extra bescherming door de verplichte wetten van het land waarin u woont.

Als u ergens anders woont, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform, de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

 

10. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

U bent gebonden aan de meest recente versie van deze Overeenkomst. Voor een afdrukbaar actueel exemplaar van deze Overeenkomst kunt u terecht op https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Software is blijk van uw aanvaarding van de meest recente versie van deze Overeenkomst.

Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt voor SIE, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SIE recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet gelden.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en SIE met betrekking tot de Software en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze Overeenkomst wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als afstand doen van dit recht. SIE kan een willekeurig recht volgens deze Overeenkomst, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SIE aangesloten maatschappij.