playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR SIE APPLICATIES (Versie 1.1)

1 september 2018

 

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR SIE APPLICATIES ("DE OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (‘SIE’). TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIESOFTWARE ("DE APPLICATIESOFTWARE") DIE DOOR SIE IS VERSPREID VOOR GEBRUIK OP DE APPARATEN (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD) APPLICATIESOFTWARE IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN UW AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE APPLICATIESOFTWARE BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U gaat akkoord met deze OVEREENKOMST namens uzelf en namens anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van: (i) de APPLICATIESOFTWARE op het apparaat hetgeen u bezit of beheert en hetwelk draait op de van toepassing zijnde versies van Microsoft Windows of Mac OS; of (ii) uw account op PlayStation™Network op de APPLICATIESOFTWARE. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de APPLICATIESOFTWARE door dergelijke anderen en dat ze de bepalingen van deze OVEREENKOMST naleven.

Deze OVEREENKOMST heeft betrekking op de APPLICATIESOFTWARE en alle patches, updates, upgrades en/of nieuwe versies van die software.

LET OP: INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 9 EEN BEPALING OVER EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, WAARDOOR UW RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK 'GESCHIL' (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 9) TUSSEN U EN EEN 'SONY-ENTITEIT' (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 9) WORDEN BEÏNVLOED. U HEBT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 9.

 

1. LICENTIEVERLENING

Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze OVEREENKOMST, verleent SIE u een beperkt, niet-exclusief, niet-commercieel recht de APPLICATIESOFTWARE uitsluitend te gebruiken op het APPARAAT. Uw recht op het gebruik van eerdere versies van de APPLICATIESOFTWARE anders dan de huidige versie van de APPLICATIESOFTWARE, eindigt zodra u de meest recente versie van de APPLICATIESOFTWARE kunt ontvangen of hebt geïnstalleerd op uw APPARAAT.

Bepaalde licentiebepalingen voor software of diensten van derden die door SIE in licentie worden gebruikt, kunnen vereisen dat SIE u op de hoogte stelt van de kennisgevingen en licentiebepalingen van de betreffende software of diensten van derden. Deze kennisgevingen en licentiebepalingen worden gepubliceerd op door SIE geschikt geachte locaties.

Alle rechten om deze APPLICATIESOFTWARE te gebruiken, worden enkel in licentie verleend. U hebt geen eigendomsrechten op of belangen in de APPLICATIESOFTWARE. SIE en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de APPLICATIESOFTWARE. Alle gebruik van of de toegang tot de APPLICATIESOFTWARE is onderworpen aan de bepalingen van deze OVEREENKOMST en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrecht. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze OVEREENKOMST verleend, behouden SIE en haar licentiegevers zich alle rechten op de APPLICATIESOFTWARE voor.

 

2. BEPERKINGEN

U mag (i) de APPLICATIESOFTWARE niet leasen, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, wijzigen, patchen, adapteren, vertalen of via een netwerk ter beschikking stellen aan andere gebruikers; (ii) de APPLICATIESOFTWARE niet reverse-engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken ervan maken; (iii) niet trachten om uit de objectcode van de APPLICATIESOFTWARE de broncode te creëren; (iv) generlei ongeautoriseerde, illegale, vervalste of gewijzigde hardware of software gebruiken met de APPLICATIESOFTWARE; (v) niet eerdere versies van de APPLICATIESOFTWARE opnieuw installeren; (vi) geen wetten, regelgeving of verordeningen of rechten van SIE of derden in verband met uw toegang tot of gebruik van de APPLICATIESOFTWARE schenden; (vii) de APPLICATIESOFTWARE niet op enigerlei andere wijze verkrijgen dan via geautoriseerde distributiemethoden van SIE; of (viii) de APPLICATIESOFTWARE op enigerlei wijze exploiteren zonder licentie.

Deze beperkingen zijn in die mate van toepassing als de wetgeving in uw rechtsgebied toestaat.

 

3. DIENSTEN EN UPDATES; OVEREENKOMSTEN EN CONTENT VAN DERDEN

SIE kan bepaalde APPLICATIESOFTWARE-updates, -upgrades of -diensten ter beschikking stellen. Sommige updates, upgrades of diensten kunnen uw huidige instellingen wijzigen, of verlies van gegevens, content, functionaliteit of features ten gevolge hebben.

De APPLICATIESOFTWARE kan verwijzen naar of u koppelingen tonen en geven naar websites of content die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden ('Content en koppelingen van derden').

SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen hebben geen controle over of invloed op Content en koppelingen van derden, noch bieden SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen enige controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot Content en koppelingen van derden. SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen zijn niet aansprakelijk tegenover u voor enigerlei Content en koppelingen van derden. Indien u op Content en koppelingen van derden vertrouwt, doet u dat op eigen risico en accepteert u alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en gevolgen.

 

4. HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van SIE en de levering van producten en diensten, kan SIE informatie over het APPARAAT en de APPLICATIESOFTWARE ophalen en verzamelen. Deze informatie kan gebruikt worden voor systeembewaking/diagnosticeren, marketingdoeleinden en het anoniem volgen van gebruikersgedrag. Als u zich met de APPLICATIESOFTWARE aanmeldt bij uw account, kan SIE deze informatie koppelen aan uw account en andere informatie met betrekking tot uw account. Wij verwijzen u naar het PSN(SM) Privacybeleid voor uw land bij de juridische informatie op https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html voor nadere informatie over hoe deze informatie gebruikt zal worden en met wie u contact dient op te nemen indien u vragen hierover hebt.

 

5. INTERNETVERBINDING

Voor bepaalde functies van de APPLICATIESOFTWARE is een internetverbinding vereist. U bent verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de toegang tot en het gebruik van het internet.

 

6. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De APPLICATIESOFTWARE wordt geleverd 'ZOALS GEZIEN' en zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. SIE en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt. SIE verleent geen garantie dat de werking van de APPLICATIESOFTWARE ononderbroken of foutvrij zal zijn, of dat de APPLICATIESOFTWARE juist zal werken op de APPARATEN. SIE kan, naar goeddunken van SIE, op elk moment besluiten de APPLICATIESOFTWARE niet langer te ondersteunen en SIE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een dergelijk besluit.

Indien de APPLICATIESOFTWARE gebruikmaakt van online servers, verplicht SIE zich niet die servers blijvend beschikbaar te maken.

SIE, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIESOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN.

 

7. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN DE RECHTEN EN SIE-RECHTSMIDDELEN

Als SIE vaststelt dat u de bepalingen van deze OVEREENKOMST heeft geschonden, kan SIE zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de weigering van toegang tot of het gebruik van een deel van de of van alle APPLICATIESOFTWARE, beëindiging van uw toegang tot het PSN, weigering van diensten zoals geleverd door de APPLICATIESOFTWARE of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of niet toegestane gebruik van de APPLICATIESOFTWARE te voorkomen.

SIE, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze OVEREENKOMST. SIE behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de APPLICATIESOFTWARE.

 

8. EXPORTBEPERKING EN NALEVING VAN WETGEVING

De APPLICATIESOFTWARE kan technologie bevatten die onderworpen is aan bepaalde beperkingen van de exportcontrolewet en -regelgeving van de Verenigde Staten. Als zodanig mag de APPLICATIESOFTWARE niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen die deze wet- en regelgeving overtreden. U moet deze wetten naleven wanneer u de APPLICATIESOFTWARE gebruikt. U garandeert en bevestigt dat u (i) niet gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan een embargo van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten bestempeld is als een land dat "terroristen ondersteunt" en dat u (ii) niet voorkomt op een overzicht van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

 

9. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR BEPAALDE INGEZETENEN

De onderstaande bepalingen van dit artikel 9 zijn, voor zover de wet dit toestaat, alleen op u van toepassing als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of van een ander land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

De term 'Geschil' omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, enige huidige of voormalige aangesloten maatschappijen of enigerlei voorafgaande of opvolgende entiteit met betrekking tot bovengenoemde entiteiten, inclusief Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC en Sony Interactive Entertainment America LLC ('Sony-entiteit') met betrekking tot het gebruik van de APPLICATIESOFTWARE op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze veroorzaking of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit artikel 9 (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). 'Geschil' heeft de ruimst mogelijke betekenis die kan worden afgedwongen.

Indien u een Geschil (anders dan beschreven in de clausule Uitsluiting van arbitrage) heeft met een Sony-entiteit of de voorzitters, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-entiteit ('Sony-wederpartij') dat niet kan worden opgelost door overleg, zoals is vereist en hieronder wordt beschreven, dienen u en de Sony-wederpartij het Geschil uitsluitend op te lossen via een arbitrage conform de bepalingen van artikel 9 en geen rechtszaak aan te spannen over dit Geschil. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

U EN DE SONY-ENTITEITEN STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE VORDERING DIE DOOR U OF EEN SONY-ENTITEIT WORDT INGEDIEND BIJ EEN 'SMALL CLAIMS COURT' (RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN) NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEBEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 9.

INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN EEN COLLECTIEF PROCES CONFORM DIT ARTIKEL 9, DIENT U SIE HIER SCHRIFTELIJK VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN BINNEN 30 DAGEN NADAT U MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD BENT GEGAAN. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER EN MOET HET VOLGENDE BEVATTEN: (I) UW NAAM, (II) UW ADRES, (III) UW AANMELDINGS-ID, INDIEN U DEZE HEEFT EN (IV) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET EENDER WELKE SONY-ENTITEIT NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

INDIEN U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-ENTITEIT DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG.

U gaat ermee akkoord gedurende niet minder dan 60 dagen na de kennisgeving van het Geschil in goed overleg een oplossing te zoeken voor het Geschil. Indien de Sony-wederpartij uw Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil heeft opgelost, kunt u of kan de Sony-wederpartij het Geschil voorleggen voor arbitrage conform de bepalingen van dit artikel 9.

ALLE GERECHTELIJKE ACTIES OM TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN VOOR HET GESCHIL, HETZIJ VIA ARBITRAGE HETZIJ VOOR EEN RECHTBANK, WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS GEVOERD EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEF PROCES OF PROCES VIA VERTEGENWOORDIGING, OF ALS EEN GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN COLLECTIEF, OF DOOR MIDDEL VAN GECONSOLIDEERDE, GEMACHTIGDE OF 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' ACTIES, TENZIJ ZOWEL U ALS DE SONY-WEDERPARTIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN DIT TE DOEN NADAT DE ARBITRAGE IN GANG IS GEZET.

Indien u of de Sony-wederpartij ervoor kiest het Geschil via arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrage in gang zet de arbitrageprocedure starten bij de American Arbitration Association ('AAA'), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com. De bepalingen van dit artikel 9 zijn leidend indien zij conflicteren met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen kiezen.

De Federal Arbitration Act ('FAA') is leidend voor de arbitrage van alle Geschillen waarbij handel tussen de staten is betrokken. Het is echter ook mogelijk dat federale wetgeving of wetgeving van een staat van toepassing is op het onderwerp van een Geschil. Voor vorderingen van minder dan 75.000 US dollar zijn de 'Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes' (aanvullende procedures voor consumentengeschillen) ('Supplementary Procedures') van de AAA van toepassing, met inbegrip van het overzicht van arbitragevergoedingen zoals uiteengezet in artikel C-8 van de Supplementary Procedures. Voor vorderingen boven de 75.000 US dollar zijn de 'Commercial Arbitration Rules' (commerciële arbitrageregels) en relevante vergoedingsoverzichten voor niet-collectieve gerechtelijke acties van toepassing.

De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Indien uw vorderingen minder dan 75.000 US dollar bedragen en u de Sony-wederpartij op de hoogte heeft gesteld en in goed vertrouwen heeft overlegd zoals boven beschreven, en de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, heeft u recht op een redelijke restitutie van de advocatenhonoraria en -kosten, dit te bepalen door de arbiter, naast de mogelijke rechten die u hebt om dergelijke kosten terug te krijgen volgens de leidende federale of statenwetgeving die voor de Sony-wederpartij of u geldt.

De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak van de arbiter is bindend en definitief, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren om te worden afgedwongen.

U of de Sony-wederpartij kunnen een arbitrage in gang zetten in San Mateo Country, Californië, of in de staat waarin u woont. Als u de staat kiest waarin u woont, kan de Sony-wederpartij de arbitrage verleggen naar San Mateo County, mits zij zich akkoord verklaart de extra honoraria of kosten die u maakt ten gevolge van deze locatiewisseling te betalen, dit te bepalen door de arbiter.

Indien een willekeurige clausule van dit Artikel 9 (buiten het hierboven vermelde afzien van het recht op een collectief proces) onwettig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze clausule geschrapt uit dit Artikel 9, en blijft het resterende deel van dit Artikel 9 volledig van kracht. Indien de clausule over het afzien van het recht op een collectief proces onwettig of niet afdwingbaar is, is dit hele Artikel 9 niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

Dit Artikel 9 blijft bestaan na beëindiging van deze OVEREENKOMST.

 

10. LEIDENDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Als u in Japan woont of in een land/gebied in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze OVEREENKOMST onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze OVEREENKOMST, kunnen enkel en alleen worden beslecht via de Tokyo District Court in Tokio, Japan.

Als u een inwoner bent van Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India en de Russische Federatie, dan is deze OVEREENKOMST onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Britse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels.

Als u ergens anders woont, dan is deze OVEREENKOMST onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

 

11. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

U bent gebonden aan de meest recente versie van deze OVEREENKOMST. SIE kan de voorwaarden van deze OVEREENKOMST op elk willekeurig moment wijzigen. Ga naar https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html voor de meest recente versie van deze OVEREENKOMST, die u ook van daaruit kunt afdrukken. Raadpleeg deze URL regelmatig voor wijzigingen aan deze OVEREENKOMST. Met de continuerende toegang tot en het gebruik van deze APPLICATIESOFTWARE geeft u te kennen dat u de meest recente versie van deze OVEREENKOMST aanvaardt.

Indien om het even welke bepaling van deze OVEREENKOMST wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de OVEREENKOMST op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending door u van deze OVEREENKOMST onherstelbare schade veroorzaakt voor SIE, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SIE recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet mogelijk zijn.

Deze OVEREENKOMST is de volledige OVEREENKOMST tussen u en SIE met betrekking tot de APPLICATIESOFTWARE en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze OVEREENKOMST wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht. SIE kan een willekeurig recht volgens deze OVEREENKOMST, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze OVEREENKOMST af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SIE aangesloten maatschappij.

 

12. CONTACT OPNEMEN.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de APPLICATIESOFTWARE, dan kunt u hier contact opnemen met onze klantenservice: https://www.playstation.com/support/.

Microsoft en Windows zijn hetzij geregistreerde handelsmerken hetzij handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.