playstation.com

Juridisch

Algemene voorwaarden

Read the Runes Competitie

De competitie "Read the Runes" ter promotie van God of War Ragnarok ("Competitie") is gratis toegankelijk en het is niet nodig over te gaan tot de aankoop van enige product of dienst bij Organisator. Door aan de Competitie deel te nemen, accepteren Deelnemers deze voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden") en zijn zij hieraan gebonden. De Competitie wordt georganiseerd door Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. , geregistreerd in het handelsregister onder nummer 32061972 ("Organisator"). 

Promotieperiode

1.         De Competitie opent voor inzendingen op 9 november 2022 om 00:01 CET ("Openingsdatum") en de laatste inzendingen moeten worden gedaan vóór 15 november 2022 om 23:59 CET ("Sluitingsdatum").  De periode van de Openingsdatum tot en met de Sluitingsdatum wordt de "Actieperiode" genoemd.

 

Deelname

2.         De Competitie staat open voor personen die: (i) 18 jaar of ouder zijn; en (ii) woonachtig zijn in België of Nederland ("Deelnemende Landen"). Werknemers, agenten, contractanten of adviseurs van de Organisator en hun naaste familie, aan de Organisator gelieerde bedrijven en anderen die beroepshalve met de Competitie te maken hebben, komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van een Prijs. Alle personen die aan de bovenstaande criteria voldoen, komen in aanmerking als "Deelnemers".

 

3.         Deelnemers kunnen worden verzocht bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat zij in aanmerking komen voor deelname aan de Competitie. Als een Deelnemer dit bewijs op verzoek niet kan overleggen, kan de Organisator die Deelnemer diskwalificeren voor de Competitie en/of zijn Prijs inhouden.

 

Wijze van deelname

4.         Om deel te nemen aan de Competitie moeten Deelnemers: (1) een Rune Rock vinden; (2) de QR-code op de Rune Rock scannen; (3) het raadsel beantwoorden dat wordt gepresenteerd via de URL die deze QR-code biedt en (4) als de Deelnemer het juiste antwoord heeft gegeven, zijn contactgegevens (e-mailadres) indienen om kans te maken op een Prijs. Het raadsel verschijnt alleen na het scannen van een QR-code. Elke Deelnemer die deze stappen uitvoert, wordt geacht een "Inschrijving" te hebben gedaan.

 

5.         Er zijn in totaal zes Rune Rocks, met drie Rune Rocks in elk van de Deelnemende Landen. Volg ons op: Twitter (playstationnl, playstationbe), Facebook (PlayStation Nederland, PlayStation België) & Instagram (playstation_nl, playstation_be) tijdens de Actieperiode voor hints over de locatie van de Rune Rocks.

 

6.         Deelnamelimiet: Er is een limiet van één (1) inzending per persoon tijdens de Actieperiode. Als er meer dan één (1) inzending wordt ontvangen van dezelfde persoon, kunnen al deze inzendingen naar eigen goeddunken van de Organisator worden gediskwalificeerd. Deelnemers mogen niet meer dan één (1) e-mailadres, account of meerdere identiteiten gebruiken. Als wordt vastgesteld of vermoed dat een deelnemer meer dan één e-mailadres of meerdere identiteiten gebruikt om meer dan één keer aan de Competitie deel te nemen, kan die Deelnemer, naar eigen goeddunken van Organisator, worden gediskwalificeerd en niet in aanmerking komen om een Prijs te winnen.

 

Prijzen

7.       Er zijn achttien (18) Prijzen beschikbaar, waaronder:

 

  • zes (6) exemplaren van de Jotnar Edition van God of War Ragnarok (ter waarde van circa € 270,-); en
  • twaalf (12) goodiebags met God of War Ragnarok merchandise, bestaande uit één (1) t-shirt, één (1) lanyard, één (1) notitieboekje, één (1) pen en één (1) mok (ter waarde van circa € 35,-), (ieder een "Prijs" en samen de "Prijzen").

 

8.         Prijzen moeten worden afgenomen zoals vermeld, kunnen niet in delen worden ingewisseld en kunnen niet worden uitgesteld. Prijzen zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Er zijn geen alternatieven in contanten; de Organisator behoudt zich echter het recht voor om een Prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde. Niet geclaimde Prijzen blijven eigendom van de Organisator.

 

Winnaarselectie, kennisgeving en prijsuitreiking

9.         De Winnaars worden op 21 november 2022 ("trekkingsdatum") door middel van een computerproces willekeurig gekozen. In totaal zullen 18 Deelnemers als winnaar ("Winnaar") worden aangewezen.

 

10.     De Organisator stelt de Winnaars binnen zeven (7) werkdagen na de trekkingsdatum per e-mail, naar het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres , op de hoogte van hun selectie. Om de Prijs te claimen, moet de Winnaar binnen zeven (7) werkdagen na de datum van de e-mail met de kennisgeving van de Organisator reageren en zijn volledige naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum en telefoonnummer doorgeven.

 

11.     Als een Winnaar niet binnen zeven (7) werkdagen na berichtgeving door de Organisator reageert, dan vervalt de Prijs en heeft de Organisator het recht om een andere winnaar te selecteren volgens het hierboven beschreven proces in overeenstemming met de Voorwaarden.

 

12.     De Organisator zal zich inspannen om de Prijs binnen vijftien (15) werkdagen vanaf de datum waarop de Winnaar diens gegevens aan de Organisator heeft verstrekt, te verzenden.

 

13.     Winnaars moeten mogelijk belasting betalen over gewonnen Prijzen in overeenstemming met de belastingwetgeving in hun rechtsgebied en zijn verantwoordelijk voor eventuele belastingverplichtingen.

 

14.     De Organisator kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of niet correct registreren een Inschrijving of andere correspondentie met betrekking tot de Competitie, als gevolg van netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Inschrijvingen van agenten, derden, georganiseerde groepen of automatisch door de computer gegenereerde inschrijvingen worden niet aanvaard.

 

15.     De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die een Deelnemer lijdt als direct of indirect gevolg van de Prijs en/of de Competitie. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Organisator voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid uit te sluiten of beperken.

 

16.     Alle voorwaarden, garanties en verklaringen expliciet of impliciet bij wet of anderszins met betrekking tot een Prijs en/of de Competitie zijn uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

17.     Als een Prijs bij ontvangst ongeldig, gebrekkig of beschadigd blijkt te zijn, moet de Organisator hiervan binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte worden gesteld, anders wordt de Prijs geacht te zijn geaccepteerd als ontvangen. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de Winnaar.

 

Publiciteit

18.     Door deel te nemen aan de Competitie stemt elke Winnaar ermee in om deel te nemen aan alle redelijke publicitaire activiteiten die de Organisator ontplooit. Om niet deel te nemen aan dergelijke publiciteit dient de Winnaar de Organisator hiervan op de hoogte te stellen.

 

19.     De Organisator kan naar eigen goeddunken de naam van elke Winnaar op de website(s) van de Organisator publiceren. De naam van elke Winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die een geadresseerde enveloppe met de vermelding Read the Runes Competitie' naar het volgende adres sturen: Sony Interactive Entertainment Benelux B.V., Olympia 1, 1213 NS Hilversum, Nederland binnen zes (6) weken na de Sluitingsdatum. Als een Winnaar bezwaar heeft tegen publicatie of beschikbaarstelling van zijn/haar naam, neem dan contact op met de Organisator. De Organisator kan verplicht zijn deze informatie te verstrekken aan een toezichthouder of aan andere derden, zoals vereist door de toepasselijke lokale wetgeving.

 

Algemeen

20.     De persoonlijke informatie die Deelnemers bij hun deelname verstrekken, wordt uitsluitend bewaard en gebruikt door de Organisator, zijn groepsmaatschappijen en zijn leveranciers en contractanten voor de uitvoering van de Competitie en anderszins in overeenstemming met het Privacybeleid van de Organisator, dat te vinden is op: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy en zoals uitdrukkelijk geaccepteerd door een Deelnemer.

 

21.     Als er enige reden is om aan te nemen dat deze Voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onjuiste informatie is verstrekt, kan de Organisator naar eigen goeddunken weigeren een inzending te verwerken of een toegekende Prijs uit te reiken. Als een Deelnemer deze Voorwaarden niet naleeft, of meerdere accounts en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om deel te nemen, wordt hij uitgesloten van de Competitie en wordt zijn Deelname ongeldig verklaard.

 

22.     In geval van klachten over de Competitie kan contact worden opgenomen met de Organisator. Dit kan door een e-mail te sturen naar [support@be.playstation.com].

 

23.     Indien en voor zover van toepassing zijn de Competitie en deze Voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

24.     In geval van een geschil is de beslissing van de Organisator definitief en wordt er niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

25.     De Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie geheel of gedeeltelijk te annuleren of deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen als de Organisator dat nodig acht of als zich omstandigheden voordoen waarop hij geen invloed heeft.

 

26.     Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden deze Voorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Nederland.