playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST SYSTEEMSOFTWARE (VERSIE 1.4) VOOR HET PlayStation®3-SYSTEEM

10 Dec 2009

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR OM TE ZIEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SYSTEEMSOFTWARE IN DE SYSTEEMEENHEID VOOR COMPUTER ENTERTAINMENT PlayStation®3 ("PS3™-systeem") VAN SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE") IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Deze overeenkomst vormt een contract met SCE. Deze overeenkomst is van toepassing op alle Systeemsoftware of firmware die onderdeel van het PS3™-systeem vormt, samen met eventuele patches, updates, upgrades of nieuwe versies van de Systeemsoftware of firmware die geleverd worden of beschikbaar worden gesteld voor uw PS3™-systeem via alle mogelijke diensten van SCE of het online-netwerk, de SCE-website of gameschijf voor het PS3™-systeem (de software wordt gezamenlijk de “Systeemsoftware” genoemd).

1. LICENTIEVERLENING

Afhankelijk van de naleving van de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, wordt alle Systeemsoftware aan gebruikers in licentie verleend uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op het PS3™-systeem in het land waarin het PS3™-systeem volgens het ontwerp van SCE werkt. Voor zover dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan, eindigt uw recht op het gebruik van of toegang tot de huidige versie van de Systeemsoftware zodra een nieuwere versie van de Systeemsoftware op uw PS3™-systeem wordt geïnstalleerd, ongeacht of een dergelijke installatie plaatsvindt via handmatig of automatisch downloaden door SCE via het online netwerk van SCE of anderszins. SCE verleent geen licentie op Systeemsoftware die gebruikers hebben verkregen op enige andere wijze dan via de door SCE geautoriseerde distributiemethoden. Uw gebruik van of toegang tot “Open Source” software of “Freeware” welke onderdeel zijn van de Systeemsoftware, is onderworpen aan aanvullende algemene voorwaarden in de instructiehandleiding of de PS3™-systeemdocumentatie of op http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. Dergelijke aanvullende voorwaarden zijn ter verwijzing hierbij opgenomen. U heeft geen eigendomsrechten op of belangen in de Systeemsoftware. Alle intellectuele eigendomsrechten daarop behoren toe aan SCE en haar licentiegevers en al het gebruik van of toegang tot dergelijke Systeemsoftware is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst en al het toepasselijke recht op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom. Behalve voor zover zij uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, behouden SCE en haar licentiegevers zich alle rechten, belangen en rechtsmiddelen voor.

2. BEPERKINGEN

U mag geen enkel deel van de Systeemsoftware leasen, verhuren, in onderlicentie geven, publiceren, wijzigen, adapteren of vertalen. Voor zover dit rechtens is toegestaan, mag u geen enkel deel van de Systeemsoftware onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren of eventuele afgeleide werken ervan maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode ervan een Systeemsoftware broncode te creëren. Het is niet toegestaan (i) enige ongeautoriseerde, illegale, vervalste of gewijzigde hardware of software in verband met de Systeemsoftware te gebruiken, inclusief het gebruik van hulpmiddelen voor het negeren, uitschakelen of omzeilen van enige codering, beveiliging of verificatiemechanisme voor het PS3™-systeem; (ii) wetten, regelgeving of verordeningen te schenden, of rechten van SCE, de bij haar aangesloten maatschappijen of derden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Systeemsoftware te schenden, inclusief de toegang tot, het gebruik van of de distributie van enige software of hardware waarvan u weet of had moeten weten dat deze een inbreuk vormt op de rechten van anderen of die illegaal gekopieerd is; (iii) hardware of software te gebruiken waardoor het mogelijk wordt dat de Systeemsoftware ongeautoriseerde, illegale of illegaal gekopieerde software of hardware accepteert of gebruikt; (iv) de Systeemsoftware op enige andere wijze te verkrijgen dan via een geautoriseerde distributiemethode van SCE; of (v) de Systeemsoftware op enige andere wijze te exploiteren dan voor gebruik op uw PS3™-systeem, zulks conform de bijgevoegde documentatie en met geautoriseerde software of hardware, inclusief het gebruik van de Systeemsoftware voor het ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren van ongeautoriseerde software of hardware voor gebruik in verband met het PS3™-systeem, om welke reden dan ook. Zonder de reikwijdte van de rechtsmiddelen van SCE te beperken, zal ellke schending van deze beperkingen zal de garantie van het PS3™-systeem ongeldig maken en zal uw aanspraak aantasten op de garantie- en reparatiediensten van SCE of de bij haar aangesloten maatschappijen.

3. DIENSTEN EN UPDATES

Op gezette tijd kan SCE bepaalde updates, upgrades of diensten voor uw PS3™-systeem verlenen om ervoor te zorgen dat het systeem naar behoren volgens de richtlijnen van SCE werkt of nieuwe aanbiedingen aan u doen. Sommige diensten kunnen automatisch en zonder kennisgeving worden verleend wanneer u online bent en andere diensten zijn eventueel beschikbaar voor u via het online netwerk van SCE of andere geautoriseerde kanalen. Zonder enige beperking kan onder de diensten het leveren van de laatste update of download van nieuwe releases vallen, waarbij beveiligingspatches, nieuwe technologie of herziene instellingen en features kunnen zijn inbegrepen waardoor de toegang tot niet-geautoriseerde of illegaal gekopieerde content of het gebruik van ongeautoriseerde hardware of software in verband met het PS3™-systeem wordt voorkomen. Daarnaast is de weergave van uw eigen content misschien niet mogelijk als het om content gaat die wordt beschermd door verificatietechnologie. Sommige diensten kunnen uw huidige instellingen wijzigen, verlies van gegevens of content veroorzaken of wat functionaliteitverlies veroorzaken. U wordt aangeraden regelmatig reservekopieën te maken van alle mogelijke gegevens op de harde schijf die geschikt zijn om daarvan reservekopieën te maken. Het is mogelijk dat derden andere diensten of content aan u aanbieden die mogelijk van u verlangen dat u hun algemene voorwaarden en privacybeleid aanvaardt (“overeenkomst met derden”). SCE kan verwijzen naar of u voorzien van koppelingen naar websites die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden (“gekoppelde websites”). SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen hebben geen controle over of invloed op gekoppelde websites en SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen bieden geen controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot informatie, conclusies, aanbevelingen, reclame, producten, diensten of content die worden beschreven op gekoppelde websites. U erkent en accepteert dat SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen niet aansprakelijk zijn tegenover u voor de informatie op de gekoppelde websits. Als u op dergelijke informatie vertrouwt, doet u dat op eigen risico en u accepteert alle verantwoordelijkheid en gevolgen die hieruit voortkomen. Lees de gebruikershandleiding voor informatie over het regelen van toegang tot gekoppelde websites via het ouderlijk toezicht van het PS3™-systeem. Ondanks elke bepaling van welke algemene voorwaarden ook, zal ingeval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige overeenkomst en de overeenkomst met de derde, de onderhavige overeenkomst tussen u en SCE prevaleren.

4. OPHALEN VAN INFORMATIE/VERIFICATIE

SCE kan informatie over uw hardware en software ophalen voor verificatie, kopieerbescherming, accountblokkering, systeembewaking/diagnosticeren, regeltenuitvoerlegging, gamebeheer, marketingdoeleinden, het volgen van gebruikersgedrag en andere doeleinden. De informatie die wordt verzameld, is geen informatie die u persoonlijk identificeert. SCE kan het DNAS-systeem (Dynamic Network Authentication System) toepassen, een auteursrechtelijk beschermd systeem dat is ontworpen om gametitels en het PS3™-systeem te verifiëren als u het PS3™-systeem op een netwerk aansluit, teneinde deze informatie op te halen. Elke ongeautoriseerde overdracht, vertoning, export, import of transmissie van programma's en apparaten die het DNAS-systeem omzeilen, zijn bij wet verboden. SCE behoudt zich het recht voor om een ander verificatie- of beveiligingssysteem of -methode in verband met het PS3™-systeem te gebruiken. Voor meer informatie over de manier waarop SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen gebruik kunnen maken van de verzamelde informatie kunt u terecht bij het privacybeleid op de website van SCE voor uw land. Het betreffende privacybeleid geldt voor de manier waarop u het PS3™-systeem gebruikt.

5. INTERNETFEATURES

Het gebruik van elke feature waarvoor toegang tot een internetverbinding nodig is, met inbegrip van de internetbrowser van het PS3™-systeem (“internetfeatures”), vindt plaats op eigen risico. Voor internetfeatures is wellicht draadloze LAN-toegang vereist die misschien NIET gratis of vrij van onderbrekingen of verbrekingen op uw locatie beschikbaar is. Voor nadere bijzonderheden dient u uw draadloze LAN-serviceprovider te raadplegen. Het is mogelijk dat internetfeatures niet alle draadloze LAN-toegangspunten of websites ondersteunen. Het browsen op websites of de toegang tot welke content ervan ook kan leiden tot schade ten gevolge van virussen, verlies of aantasting van gegevens of andere problemen. U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U wordt verwezen naar andere algemene gebruiksvoorwaarden in de handleidingen. U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen in verband met de toegang tot en het gebruik van het internet.

6. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Systeemsoftware en de content, programma's, diensten en websites in verband met of geleverd via de Systeemsoftware, met inbegrip van de internetfeatures en de informatie op gekoppelde websites, worden geleverd “ZOALS GEZIEN”. SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt. SCE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN SLUITEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE DOOR U OF DERDEN WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SYSTEEMSOFTWARE OF ENIGE CONTENT, PROGRAMMA'S, FEATURES, DIENSTEN OF INFORMATIE OP DE SYSTEEMSOFTWARE OF DIE VIA DEZE SYSTEEMSOFTWARE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN.

7. BEËINDIGING

Als SCE bepaalt dat u de voorwaarden van deze overeenkomst heeft geschonden, kan SCE alle maatregelen nemen om haar belangen te beschermen, waaronder de weigering van enige diensten zoals garantie- en reparatiediensten die voor uw PS3™-systeem ter beschikking staan alsmede de beëindiging van uw toegang tot het PlayStation®Network, de implementatie van upgrades of apparaten die bedoeld zijn om ongeautoriseerd gebruik te stoppen of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van een gemodificeerd PS3™-systeem of enig andere illegaal gekopieerd materiaal of apparatuur te voorkomen. SCE en haar licentieverleners behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze overeenkomst. SCE behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gedrag.

8. EXPORTBEPERKING

Het PS3™-systeem kan technologie bevatten die onderworpen is aan bepaalde beperkingen onder de wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole van de Verenigde Staten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de Export Administration Regulations en het systeem voor embargo's en sancties van de U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Als zodanig mag het PS3™-systeem eventueel niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen die op grond van die wet- en regelgeving zijn verboden.

9. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

Door toegang tot de Systeemsoftware of het gebruik ervan gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan alle huidige voorwaarden van deze overeenkomst. Ga naar http://www.scei.co.jp/ps3-eula/ op uw pc om een actuele kopie van deze overeenkomst te printen. SCE kan volledig naar eigen goeddunken de voorwaarden van deze overeenkomst op welk moment ook wijzigen, met inbegrip van alle voorwaarden in de documentatie of handleiding van het PS3™-systeem of op http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html. U dient op gezette tijden deze website te controleren om te zien of deze overeenkomst is gewijzigd. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Systeemsoftware is blijk van uw aanvaarding van eventuele wijzigingen van deze overeenkomst. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen de onderhavige overeenkomst en de voorwaarden van de diensten- en gebruiksovereenkomst voor het online netwerk van SCE, zijn de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing op het gebruik van of de toegang tot de Systeemsoftware.