playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST SYSTEEMSOFTWARE VOOR PLAYSTATION®VITA EN/OF PLAYSTATION®TV OF PLAYSTATION®VITA TV (Versie 1.4)

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR SYSTEEMSOFTWARE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE"). TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN SYSTEEMSOFTWARE VAN UW PlayStation®Vita EN/OF PlayStation®TV OF PlayStation®Vita TV-SYSTEEM ("PS Vita-systeem") VAN SCE IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN DE AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR UW PS Vita-systeem TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle systeemsoftware, firmware of internetbrowsersoftware die onderdeel van het PS Vita-systeem vormt, samen met eventuele patches, updates, upgrades of nieuwe versies van de systeemsoftware, firmware of internetbrowsersoftware die worden geleverd of beschikbaar worden gesteld voor uw PS Vita-systeem via alle mogelijke diensten of online netwerken van SCE of Sony, PlayStation™Network, de SCE-website of gamemedia voor het PS Vita-systeem. De in deze paragraaf beschreven software wordt gezamenlijk de "Systeemsoftware" genoemd.

OPMERKING: INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 8 EEN BEPALING OVER EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, WAARDOOR UW RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK "GESCHIL" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) TUSSEN U EN EEN "SONY-ENTITEIT" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 8) WORDEN BEÏNVLOED. U HEEFT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 8.

1. LICENTIEVERLENING

Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, verleent SCE u een niet-exclusief, niet-commercieel recht de Systeemsoftware te gebruiken op uw PS Vita-systeem. Uw recht op het gebruik van eerdere versies van de Systeemsoftware, behalve de huidige versie van de Systeemsoftware, eindigt zodra u de meest recente versie van de Systeemsoftware kunt ontvangen of hebt geïnstalleerd op uw PS Vita-systeem.

Bepaalde licentiebepalingen voor software of diensten van derden die door SCE in licentie worden gebruikt, kunnen vereisen dat SCE u op de hoogte stelt van de kennisgevingen en licentiebepalingen van de betreffende software of diensten van derden. Deze kennisgevingen en licentiebepalingen worden gepubliceerd op http://www.scei.co.jp/psvita-license/index.html of op andere, door SCE geschikt geachte locaties.

Alle rechten om deze Systeemsoftware te gebruiken, worden enkel in licentie verleend. U heeft geen eigendomsrechten op of belangen in de Systeemsoftware. SCE en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de Systeemsoftware. Al het gebruik van of de toegang tot de Systeemsoftware is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en al het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht. Behalve voor zover zij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, behouden SCE en haar licentiegevers zich alle rechten op de Systeemsoftware voor.

2. BEPERKINGEN

U mag de Systeemsoftware niet leasen, verhuren, in onderlicentie geven, publiceren, wijzigen, patchen, adapteren of vertalen. U mag de Systeemsoftware niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren, afgeleide werken ervan maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode ervan een Systeemsoftware-broncode te creëren. Het is niet toegestaan (i) enige ongeautoriseerde, illegale, vervalste of gewijzigde hardware of software te gebruiken met de Systeemsoftware; (ii) hulpmiddelen te gebruiken voor het negeren, uitschakelen of omzeilen van enige codering, beveiliging of enig verificatiemechanisme voor het PS Vita-systeem; (iii) eerdere versies van de Systeemsoftware opnieuw te installeren ("downgrading"); (iv) wetten, regelgeving of verordeningen te schenden, of rechten van SCE of derden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Systeemsoftware; (v) hardware of software te gebruiken waardoor het mogelijk wordt dat de Systeemsoftware ongeautoriseerde, illegale of illegaal gekopieerde software of hardware accepteert of gebruikt; (vi) de Systeemsoftware op enige andere wijze te verkrijgen dan via geautoriseerde distributiemethoden van SCE; of (vii) de Systeemsoftware op enige andere wijze te exploiteren dan voor gebruik op uw PS Vita-systeem, zulks conform de bijgevoegde documentatie en met geautoriseerde software of hardware, inclusief het gebruik van de Systeemsoftware voor het ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren van ongeautoriseerde software of hardware voor gebruik in verband met het PS Vita-systeem. Deze beperkingen zijn in die mate van toepassing als de wetgeving in uw rechtsgebied toestaat.

3. DIENSTEN EN UPDATES; OVEREENKOMSTEN EN CONTENT VAN DERDEN

SCE kan bepaalde Systeemsoftware-updates, -upgrades of -diensten ter beschikking stellen. Sommige updates, upgrades of diensten zullen automatisch en zonder kennisgeving worden verleend wanneer u zich aanmeldt voor het PlayStation™Network. Andere diensten kunnen beschikbaar voor u zijn via de website van SCE of geautoriseerde kanalen. U gaat ermee akkoord dat SCE u deze automatische updates, upgrades en diensten verleent. Deze diensten kunnen bestaan uit de meest recente update of download van een nieuwe versie van de Systeemsoftware met beveiligingspatches, nieuwe technologie, herziene instellingen of features die de toegang tot ongeautoriseerde of illegaal gekopieerde content voorkomen, of het gebruik van ongeautoriseerde hardware of software samen met het PS Vita-systeem voorkomen. U moet de meest recente versie van de Systeemsoftware installeren of geïnstalleerd hebben zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Sommige updates, upgrades of diensten kunnen uw huidige instellingen wijzigen, of verlies van gegevens, content, functionaliteit of features veroorzaken. SCE raadt u aan regelmatig reservekopieën te maken van alle gegevens voor zover mogelijk.

Het is mogelijk dat derden andere diensten of content aan u aanbieden en dat zij van u verlangen dat u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden en privacybeleid. Systeemsoftware kan verwijzen naar of u voorzien van koppelingen naar websites of content die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden ("Content en koppelingen van derden"). SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen hebben geen controle over of invloed op Content en koppelingen van derden, noch bieden SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen enige controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot Content en koppelingen van derden. SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen zijn niet aansprakelijk tegenover u voor Content en koppelingen van derden. Indien u op Content en koppelingen van derden vertrouwt, doet u dat op eigen risico en accepteert u alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en gevolgen.

Lees de gebruikershandleiding van het PS Vita-systeem voor informatie over het regelen van toegang tot Content en koppelingen van derden via het ouderlijk toezicht van het PS Vita-systeem of het PlayStation™Network.

4. INTERNETFEATURES

Het gebruik van Systeemsoftware-features waarvoor toegang tot een internetverbinding nodig is ("internetfeatures") kan een draadloze internetverbinding vereisen via een provider van draadloos internet en/of een mobiel netwerk ("internetserviceprovider"). Het kan zijn dat op uw locatie GEEN internettoegang beschikbaar is, of dat deze niet gratis of vrij van onderbrekingen of verbrekingen is. Indien u gebruik wilt maken van de diensten van een internetserviceprovider voor uw PS Vita-systeem, moet u voor deze diensten de noodzakelijke overeenkomst afsluiten met een internetserviceprovider. U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen in verband met de toegang tot en het gebruik van het internet.

De werking van bepaalde internetfeatures is onderhevig aan internetverbindingsfactoren die buiten de macht van SCE liggen. Het browsen op websites, gebruiken of downloaden van programma's of gegevens kan virussen, verlies of aantasting van gegevens of andere problemen tot gevolg hebben. U accepteert de verantwoordelijkheid en gevolgen van dergelijke activiteiten die u met uw PS Vita-systeem onderneemt.

Indien u op uw PS Vita-systeem locatiediensten inschakelt voor bepaalde toepassingen van derden, gaat u ermee akkoord dat SCEI uw geografische coördinaten en IP- en/of MAC-adres aan de betreffende serviceprovider ("derde") stuurt, zodat deze derde u de diensten kan leveren waar u om vraagt. Voor het leveren van deze diensten kan de derde vereisen dat u akkoord gaat met zijn algemene voorwaarden en/of privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende derde om te weten hoe deze informatie wordt gebruikt.

5. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Systeemsoftware wordt geleverd "ZOALS GEZIEN", zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt.

SCE, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SYSTEEMSOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN.

6. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN DE RECHTEN EN SCE-RECHTSMIDDELEN

Als SCE bepaalt dat u de bepalingen van deze Overeenkomst heeft geschonden, kan SCE zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de weigering van toegang tot of het gebruik van een deel van de of van alle Systeemsoftware, beëindiging van uw toegang tot het PlayStation™Network, weigering van diensten zoals garantie, reparatie of andere services die voor uw PS Vita-systeem ter beschikking staan alsmede de implementatie van upgrades of apparaten die bedoeld zijn om ongeautoriseerd gebruik te stoppen of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of anderszins niet toegestane Systeemsoftware te voorkomen. SCE, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze Overeenkomst. SCE behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de Systeemsoftware.

7. EXPORTBEPERKING EN NALEVING VAN WETGEVING

De Systeemsoftware kan technologie bevatten die onderworpen is aan bepaalde beperkingen van de exportcontrolewet en -regelgeving van de Verenigde Staten. Als zodanig mag het PS Vita-systeem eventueel niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen die op grond van die wet- en regelgeving zijn verboden. U moet deze wetten naleven wanneer u de Systeemsoftware gebruikt.

8. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR BEPAALDE INGEZETENEN

De onderstaande bepalingen van dit Artikel 8 zijn, voor zover de wet dit toestaat, alleen op u van toepassing als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of van een ander land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

De term 'Geschil' omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SCE, Sony Computer Entertainment America LLC of enig andere bij SCE aangesloten maatschappij ("Sony-entiteit") met betrekking tot het gebruik van de Systeemsoftware op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze veroorzaking of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit Artikel 8 (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). "Geschil" heeft de ruimst mogelijke betekenis die kan worden afgedwongen. Indien u een Geschil heeft met een Sony-entiteit of de voorzitters, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-entiteit ("Sony-wederpartij") dat niet kan worden opgelost door overleg, zoals is vereist en hieronder wordt beschreven met uitzondering van de gevallen zoals beschreven in de clausule Uitsluiting van arbitrage, dienen u en de Sony-wederpartij het Geschil uitsluitend op te lossen via een arbitrage conform de bepalingen van Artikel 8 en geen rechtszaak aan te spannen over dit Geschil. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

U EN DE SONY-ENTITEITEN STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE VORDERING DIE DOOR U OF EEN SONY-ENTITEIT WORDT INGEDIEND BIJ EEN "SMALL CLAIMS COURT" (RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN) NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEBEPALINGEN VAN DIT Artikel 8.

INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN EEN COLLECTIEF PROCES VOLGENS DIT Artikel 8 DIENT U SCE HIER SCHIFTELIJK VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN BINNEN 30 DAGEN NADAT U MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD BENT GEGAAN. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER EN MOET BEVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) UW AANMELD-ID, INDIEN U DIE HEEFT EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET EENDER WELKE SONY-ENTITEIT NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

INDIEN U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-ENTITEIT DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG. U gaat ermee akkoord gedurende niet minder dan 60 dagen na de kennisgeving van het Geschil in goed overleg een oplossing te zoeken voor het Geschil. Indien de Sony-wederpartij uw Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil heeft opgelost, kunt u of kan de Sony-wederpartij het Geschil voorleggen voor arbitrage conform de bepalingen van dit Artikel 8.

ALLE GERECHTELIJKE ACTIES OM TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN VOOR HET GESCHIL, HETZIJ VIA ARBITRAGE HETZIJ IN EEN RECHTBANK, WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS GEVOERD EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEF PROCES OF PROCES VIA VERTEGENWOORDIGING, OF ALS EEN GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN COLLECTIEF, OF DOOR MIDDEL VAN GECONSOLIDEERDE, GEMACHTIGDE OF 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' ACTIES,TENZIJ ZOWEL U ALS DE SONY-WEDERPARTIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN DIT TE DOEN NADAT DE ARBITRAGE IN GANG IS GEZET.

Indien u of de Sony-wederpartij ervoor kiest het Geschil via arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrage in gang zet de arbitrageprocedure starten bij de American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com. De bepalingen van dit Artikel 8 zijn leidend indien zij conflicteren met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen kiezen.

De Federal Arbitration Act ("FAA") is leidend voor de arbitrage van alle Geschillen waarbij handel tussen de staten is betrokken. Het kan echter ook zijn dat er federale wetgeving of wetgeving van een staat van toepassing is op het onderwerp van een Geschil. Voor vorderingen van minder dan 75.000 US dollar zijn de "Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes" (aanvullende procedures voor consumentengeschillen) ("Supplementary Procedures") van de AAA van toepassing, met inbegrip van het overzicht van arbitragevergoedingen zoals uiteengezet in artikel C-8 van de Supplementary Procedures. Voor vorderingen boven de 75.000 US dollar zijn de Commercial Arbitration Rules (commerciële arbitrageregels) en relevante vergoedingsoverzichten voor niet-collectieve gerechtelijke acties van toepassing. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Indien uw vorderingen minder dan 75.000 US dollar bedragen, u de Sony-wederpartij op de hoogte heeft gesteld en in goed vertrouwen heeft overlegd zoals boven beschreven, en de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, heeft u recht op een redelijke restitutie van de advocatenhonoraria en -kosten, dit te bepalen door de arbiter, naast de mogelijke rechten die u heeft om dergelijke kosten terug te krijgen volgens de leidende federale of statenwetgeving die voor de Sony-wederpartij of u geldt. De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak van de arbiter is bindend en finaal, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren om te worden afgedwongen.

U of de Sony-wederpartij kunnen een arbitrage in gang zetten in San Mateo Country, Californië, of in de staat waarin u woont. Als u de staat kiest waarin u woont, kan de Sony-wederpartij de arbitrage verleggen naar San Mateo County, mits zij zich akkoord verklaart de extra honoraria of kosten die u maakt ten gevolge van deze locatiewisseling te betalen, dit te bepalen door de arbiter.

Indien een willekeurige clausule van dit Artikel 8 (buiten het hierboven vermelde afzien van het recht op een collectief proces) onwettig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze clausule geschrapt uit dit Artikel 8, en blijft het resterende deel van dit Artikel 8 volledig van kracht. Indien de clausule over het afzien van het recht op een collectief proces onwettig of niet afdwingbaar is, is dit hele Artikel 8 niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

Dit Artikel 8 blijft bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst.

9. LEIDENDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Als u in Japan woont of in een land/gebied in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst kunnen enkel en alleen worden beslecht via de Tokyo District Court in Tokio, Japan.

Als u een inwoner bent van Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India en de Russische Federatie, dan is deze overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Britse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels.

Als u ergens anders woont, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

10. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

U bent gebonden aan de meest recente versie van deze Overeenkomst. SCE kan de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk willekeurig moment wijzigen. Ga naar http://www.scei.co.jp/psvita-eula om de meest recente versie van deze Overeenkomst te printen. Wij verzoeken u op gezette tijden deze URL te controleren om te zien of deze Overeenkomst is gewijzigd. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Systeemsoftware is blijk van uw aanvaarding van eventuele wijzigingen van deze Overeenkomst.

Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt voor SCE, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SCE recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet gelden. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en SCE met betrekking tot de Systeemsoftware en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze Overeenkomst wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als een afstanddoening van dit recht. SCE kan een willekeurig recht volgens deze Overeenkomst, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SCE aangesloten maatschappij.