playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR FIRMWARE-UPDATEPROGRAMMA VOOR DUALSENSE DRAADLOZE CONTROLLER (versie 1.1)

2023-06

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR FIRMWARE-UPDATEPROGRAMMA VOOR DUALSENSE DRAADLOZE CONTROLLER ('OVEREENKOMST') ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ('SIE'). TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIESOFTWARE, INCLUSIEF DE SOFTWARE VAN HET CONTROLLERAPPARAAT, ('DE APPLICATIESOFTWARE') DIE DOOR SIE IS VERSPREID VOOR GEBRUIK OP HET APPARAAT (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD) IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN UW AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE APPLICATIESOFTWARE BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U gaat akkoord met deze Overeenkomst namens uzelf en namens anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Applicatiesoftware op computerapparaten die u bezit of beheert (en waarop rechtmatig de toepasselijke versies van Microsoft Windows of macOS worden uitgevoerd) of op controllerapparaten die door SIE worden verkocht of waarvoor SIE een officiële licentie heeft ('Apparaat'). U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatiesoftware door anderen en de naleving van de bepalingen van deze Overeenkomst door deze personen.

SIE behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van deze Overeenkomst vervangt alle eerdere versies.

Deze Overeenkomst is van toepassing op de Applicatiesoftware en alle patches, updates, upgrades en nieuwe versies van die software.

LET OP: ALS U EEN INGEZETENE BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA, BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 9 EEN BEPALING OVER EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, WAARDOOR UW RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK 'GESCHIL' (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 9) TUSSEN U EN EEN 'SONY-ENTITEIT' (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 9) WORDEN BEÏNVLOED. U HEBT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 9.

 

1. LICENTIEVERLENING

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent SIE u een beperkt, niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet-commercieel recht om de Applicatiesoftware uitsluitend op het Apparaat te gebruiken. Uw recht op het gebruik van eerdere versies van de Applicatiesoftware, anders dan de huidige versie van de Applicatiesoftware, eindigt zodra u de meest recente versie van de Applicatiesoftware kunt ontvangen of hebt geïnstalleerd op het Apparaat.

Bepaalde licentiebepalingen voor software of diensten van derden die door SIE in licentie worden gebruikt, kunnen vereisen dat SIE u op de hoogte stelt van de kennisgevingen en licentiebepalingen van de betreffende software of diensten van derden. Deze kennisgevingen en licentiebepalingen worden gepubliceerd op door SIE geschikt geachte locaties.

Alle rechten op het gebruik van de Applicatiesoftware worden uitsluitend in licentie verleend en u verkrijgt geen eigendomsrechten of belangen in de Applicatiesoftware. SIE en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de Applicatiesoftware. Elk gebruik van of elke toegang tot de Applicatiesoftware is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. Behalve voor zover deze Overeenkomst dit uitdrukkelijk toestaat, behouden SIE en haar licentiegevers zich alle rechten op de Applicatiesoftware voor.

 

2. BEPERKINGEN

U mag (i) de Applicatiesoftware niet leasen, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, wijzigen, patchen, adapteren, vertalen of via een netwerk ter beschikking stellen aan andere gebruikers; (ii) de Applicatiesoftware niet reverse-engineeren, decompileren, demonteren of afgeleide werken ervan maken; (iii) niet trachten om uit de objectcode van de Applicatiesoftware de broncode te creëren; (iv) generlei ongeautoriseerde, illegale, vervalste of gewijzigde hardware of software gebruiken met de Applicatiesoftware; (v) geen hulpmiddelen gebruiken om coderings-, beveiligings- of verificatiemechanismen van PlayStation-producten te omzeilen of uit te schakelen; (vi) niet eerdere versies van de Applicatiesoftware opnieuw installeren; (vii) geen wetten, regelgeving of verordeningen of rechten van SIE of derden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Applicatiesoftware schenden; (viii) de Applicatiesoftware niet op enigerlei andere wijze verkrijgen dan via geautoriseerde distributiemethoden van SIE; of (ix) de Applicatiesoftware op enigerlei wijze exploiteren zonder licentie.

Deze beperkingen zijn in die mate van toepassing als de wetgeving in uw rechtsgebied toestaat.

 

3. DIENSTEN EN UPDATES; OVEREENKOMSTEN EN CONTENT VAN DERDEN

SIE kan bepaalde Applicatiesoftware-updates, -upgrades of -diensten ter beschikking stellen. Sommige updates, upgrades of diensten kunnen uw huidige instellingen wijzigen, of verlies van gegevens, content, functionaliteit of functies veroorzaken.

De Applicatiesoftware kan verwijzen naar of u voorzien van koppelingen naar websites of content die onafhankelijk worden gerund of onderhouden door derden ('Content en Koppelingen van derden').

SIE en haar dochterondernemingen hebben geen controle over of invloed op Content en Koppelingen van derden, noch bieden SIE en haar dochterondernemingen enige controle, goedkeuring, onderschrijving, garantie of steun met betrekking tot Content en Koppelingen van derden. SIE en haar dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk tegenover u voor Content en Koppelingen van derden. Indien u Content en Koppelingen van derden vertrouwt, doet u dat op eigen risico en accepteert u alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en gevolgen.

 

4. VERZAMELEN VAN INFORMATIE/VERIFICATIE

Ten behoeve van de zakelijke activiteiten van SIE en de levering van de producten en diensten kan SIE informatie over het Apparaat en de Applicatiesoftware verzamelen en achterhalen. Deze informatie kan worden gebruikt voor systeemcontrole/diagnostiek, marketingtoepassingen en het anoniem volgen van gebruikersgedrag. Wij verwijzen u naar het Privacybeleid voor uw land op www.playstation.com/legal/privacy-policy voor nadere informatie over hoe deze informatie gebruikt zal worden en met wie u contact dient op te nemen indien u vragen hierover hebt.

 

5. INTERNETVERBINDING

Voor bepaalde functies van de Applicatiesoftware is een internetverbinding vereist. U bent verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de toegang tot en het gebruik van het internet.

 

6. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

6.1. De Applicatiesoftware wordt geleverd 'ALS ZODANIG' en zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, behalve zoals bepaald in uw wettelijke consumentenrechten volgens de toepasselijke lokale wetten. SIE, haar dochterondernemingen en haar licentiegevers verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt. SIE verleent geen garantie dat de werking van de Applicatiesoftware ononderbroken of foutvrij zal zijn, of dat de Applicatiesoftware juist zal werken op de Apparaten. SIE kan, naar goeddunken van SIE, op elk moment besluiten de Applicatiesoftware niet langer te ondersteunen en SIE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een dergelijk besluit.

Indien de Applicatiesoftware gebruikmaakt van onlineservers, verplicht SIE zich niet die servers blijvend beschikbaar te maken.

6.2. SIE, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIESOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN. SOMMIGE LANDEN STAAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET TOE, ZODAT DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Dutch - Netherlands-nl WOONT U IN JAPAN OF IN EEN LAND/REGIO IN OOST-AZIË OF ZUIDOOST-AZIË EN IN GEVAL SIE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN, ONGEACHT OF HET BIJ DE AANSPRAKELIJKHEID GAAT OM DATAVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF BIJZONDERE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE ANWENDUNGSSOFTWARE, NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN LICENTIEGEVERS BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE DIE U HEBT GELEDEN TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR UW Gerät, TENZIJ ER BIJ HET HANDELEN VAN SIE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN LICENTIEGEVERS SPRAKE IS VAN OPZETTELIJKE OF GROVE NALATIGHEID. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN. DE HIERVOOR VERMELDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN ZIJN IN BEPAALDE LANDEN NIET TOEGESTAAN. HET KAN DUS ZIJN DAT DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Als u zich in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Oceanië, India, de Russische Federatie of Oekraïne bevindt, is het volgende op u van toepassing:

6.2.1. U hebt mogelijk rechten op grond van de wetgeving in uw land of regio die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd. Deze rechten hebben voorrang ten opzichte van alle bepalingen in deze overeenkomst, inclusief de bepalingen van deze clausule (6).

6.2.2. Deze overeenkomst:

6.2.2.1. heeft geen invloed op garanties die u als consument heeft op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land of regio (zoals uw rechten als de ANWENDUNGSSOFTWARE defect is);

6.2.2.2. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;

6.2.2.3. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in geval van opzettelijke schending, fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken of grove nalatigheid; en

6.2.2.4. vormt op geen enkele manier een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid tenzij we dit mogen doen op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land of regio.

6.2.3. Onder voorbehoud van clausule 6.2.1 en 6.2.2 is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt tot de prijs die u hebt betaald voor d hardware die hoort bij de ANWENDUNGSSOFTWARE die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid.

 

7. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN DE RECHTEN EN SIE-RECHTSMIDDELEN

Als SIE vaststelt dat u de bepalingen van deze Overeenkomst hebt geschonden, kan SIE zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de weigering van toegang tot of het gebruik van een deel van de of van alle Applicatiesoftware, weigering van diensten zoals geleverd door de Applicatiesoftware of het nemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of niet-toegestaan gebruik van de Applicatiesoftware te voorkomen.

SIE, haar dochterondernemingen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze Overeenkomst. SIE behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de Applicatiesoftware.

 

8. EXPORTBEPERKING EN NALEVING VAN WETGEVING

De Applicatiesoftware kan technologie bevatten die is onderworpen aan bepaalde beperkingen van exportcontrolewetgeving en -regelgeving. Als zodanig mag de Applicatiesoftware eventueel niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen als dat op grond van die wet- en regelgeving is verboden. U moet deze wetten naleven wanneer u de Applicatiesoftware gebruikt.

 

9. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR INGEZETENEN VAN DE VERENIGDE STATEN OF LANDEN IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA

De onderstaande bepalingen van dit artikel 9 zijn, voor zover de wet dit toestaat, op u van toepassing als u een ingezetene bent van de Verenigde Staten of van een ander land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

9.1. Doel. De term 'Geschil' omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, enige huidige of voormalige aangesloten maatschappijen of enigerlei voorafgaande of opvolgende entiteit met betrekking tot bovengenoemde entiteiten, inclusief Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC en Sony Interactive Entertainment America LLC ('Sony-entiteit') met betrekking tot alle vormen van gebruik van de Applicatiesoftware, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het verzamelen, gebruiken, opslaan of openbaar maken van gegevens voortvloeiend uit enig gebruik van de Applicatiesoftware, op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze veroorzaking of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit artikel over BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). Aan het begrip 'Geschil' moet de ruimst mogelijke betekenis worden gegeven. Als u een Geschil hebt met een Sony-entiteit of een van de functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-entiteit die niet via onderhandeling kan worden opgelost binnen het tijdsbestek in de clausule 'Kennisgeving van geschil' hieronder, moeten u en de Sony-entiteit waarmee u een geschil hebt ermee instemmen om het Geschil uitsluitend via arbitrage op te lossen in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel, en het Geschil bij een rechtbank aanhangig te maken, behalve voor zaken die staan vermeld in de clausule Uitsluitingen van arbitrage. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

9.2. Uitsluitingen van arbitrage. U EN DE SONY-ENTITEITEN KOMEN OVEREEN DAT EEN VORDERING DIE DOOR U OF DOOR EEN SONY-ENTITEIT IS INGEDIEND BIJ EEN KANTONGERECHT, NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEVOORWAARDEN IN DIT ARTIKEL.

9.3. Afstandsrecht. U HEBT HET RECHT OM BINNEN 30 DAGEN AF TE ZIEN VAN BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND TE DOEN VAN GROEPSVORDERINGEN. INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN IN DIT ARTIKEL, DIENT U ONS HIERVAN BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DEZE OVEREENKOMST AANVAARDT IN KENNIS TE STELLEN, TENZIJ OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT EEN LANGERE TERMIJN IS VEREIST. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION. DEZE MOET HET VOLGENDE OMVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) UW AANMELDINGS-ID, INDIEN U DEZE HEBT, EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET EENDER WELKE SONY-ENTITEIT NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

9.4. Kennisgeving van geschil. INDIEN U EEN GESCHIL HEBT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-ENTITEIT, DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG.

U stemt ermee in om ten minste 60 dagen nadat u een kennisgeving van het Geschil hebt verstuurd te goeder trouw te onderhandelen over de oplossing van het Geschil. Indien de Sony-entiteit waarmee u een geschil hebt, dit Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil oplost, kunt u of de Sony-entiteit waarmee u een geschil hebt, uw vordering krachtens arbitrage voortzetten in overeenstemming met de voorwaarden in dit artikel.

9.5. Afstand van groepsvorderingen. U EN DE SONY-ENTITEIT WAARMEE U EEN GESCHIL HEBT, KOMEN OVEREEN DAT ARBITRAGE UITSLUITEND WORDT UITGEVOERD OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET IN EEN GROEPSGEDING OF ACTIE DOOR BELANGENBEHARTIGERS OF ALS LID MET OF ZONDER NAAM IN EEN GROEPSGEDING, GECONSOLIDEERDE ACTIE, OF EEN ACTIE DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER OF PROCUREUR-GENERAAL, TENZIJ U EN DE SONY-ENTITEIT WAARMEE U EEN GESCHIL HEBT SPECIFIEK SCHRIFTELIJK ZIJN OVEREENGEKOMEN DIT TE DOEN NA AANVANG VAN DE ARBITRAGE. ALS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE HANDHAVING VAN DE BEPERKING IN DEZE PARAGRAAF UITSLUIT MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD RECHTSMIDDEL, DAN MOET EEN VOERDERING DIE DAT RECHTSMIDDEL (EN ALLEEN DAT RECHTSMIDDEL) BEOOGT, WORDEN GESCHEIDEN VAN DE ARBITRAGE EN VOOR DE RECHTER WORDEN GEBRACHT.

9.6. Inleiding van arbitrageprocedure/selectie van arbiter. Als u of de Sony-entiteit waarmee u een geschil hebt ervoor kiest om uw Geschil door middel van arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrageprocedure start, deze inleiden bij de American Arbitration Association ('AAA'), www.adr.org of JAMS www.jamsadr.com. De voorwaarden van dit artikel zijn van toepassing indien ze in strijd zijn met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen hebben geselecteerd.

9.7. Arbitrageprocedures. Door de software en/of dienst die de Sony-entiteit aan u levert hebt u een Geschil met betrekking tot tussenstatelijke handel, en regelt de Federal Arbitration Act ('FAA') de arbitrage van alle geschillen. Het is echter ook mogelijk dat federale wetgeving of wetgeving van een staat van toepassing is op grond van de Geschillen. Op vorderingen lager dan $ 75.000 zijn de aanvullende procedures voor consumentengeschillen ('Aanvullende procedures') van de AAA van toepassing, inclusief het schema van arbitragekosten zoals uiteengezet in artikel C-8 van de Aanvullende procedures; op vorderingen hoger dan $ 75.000 zijn de commerciële arbitrageregels van de AAA en relevante vergoedingsschema's voor niet-groepsvorderingen van toepassing. De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Indien uw vorderingen niet hoger zijn dan $ 75.000 en u de Sony-entiteit waarmee u een geschil hebt in kennis hebt gesteld en in goed vertrouwen hebt onderhandeld, zoals hierboven beschreven, hebt u, als de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, het recht om redelijke advocatenkosten, zoals bepaald door de arbiter, te verhalen, naast eventuele rechten om dergelijke kosten te verhalen uit hoofde van staats- of federale wetgeving die worden verleend aan de Sony-entiteit waarmee u een geschil hebt of met u. De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak is bindend en definitief, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren om te worden afgedwongen.

9.8. Arbitragelocatie. U of de van toepassing zijnde Sony-entiteit kunnen een arbitrage in gang zetten in San Mateo County, Californië, of in de staat waarin u woont. Indien u de staat in de Verenigde Staten selecteert waar u woont, kan de Sony-entiteit de arbitrage overdragen aan San Mateo County in het geval die ermee instemt om eventuele extra vergoedingen of kosten te betalen die voortvloeien uit het wijzigen van de locatie zoals bepaald door de arbiter.

9.9. Scheidbaarheid. Indien een clausule in deze arbitrageovereenkomst (anders dan de clausule Afstand van groepsvorderingen hierboven) onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt de desbetreffende clausule gescheiden van dit artikel en blijven de resterende onderdelen van deze arbitrageovereenkomst volledig bindend en rechtsgeldig. Indien de clausule over het afstand doen van groepsvorderingen in zijn geheel onwettig of niet afdwingbaar is, is deze hele arbitrageovereenkomst niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

9.10. Voortzetting. Dit artikel 9 blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSUITOEFENING

Als u in Japan woont of in een land/gebied in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst kunnen enkel en alleen worden beslecht via de Tokyo District Court in Tokio, Japan.

Indien u in Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India, Oekraïne of de Russische Federatie woont, is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform Engels recht, maar geniet u de aanvullende bescherming van het dwingend recht van het land waarin u woont.

Als u ergens anders woont, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een ingezetene bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court (rechtbank voor kleine vorderingen) wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in hetzij een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County hetzij de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

 

11. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

U bent gebonden aan de meest recente versie van deze Overeenkomst. Ga naar playstation.com/legal om de meest recente versie van deze Overeenkomst te printen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Applicatiesoftware is blijk van uw aanvaarding van de meest recente versie van deze Overeenkomst.

Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt voor SIE, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SIE recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet gelden.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en SIE met betrekking tot de Applicatiesoftware en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze Overeenkomst wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als het afstand doen van dit recht. SIE kan een willekeurig recht volgens deze Overeenkomst, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SIE aangesloten maatschappij.

 

Microsoft en Windows zijn hetzij gedeponeerde handelsmerken hetzij handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.