PlayStation

Juridisch

Privacyverklaring voor kandidaten

1. Over ons en deze Privacyverklaring

Het bedrijf Sony Interactive Entertainment (“SIE”) waarbij u solliciteert, is de beheerder van de persoonsgegevens die van u worden verzameld wanneer u een sollicitatie indient om voor dat bedrijf te werken (als werknemer, medewerker of opdrachtnemer). Zie sectie 6 van deze Privacyverklaring voor kandidaten (“Privacyverklaring”) voor meer informatie over de gegevensbeheerder.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we over u verzamelen, hoe we deze verzamelen, waarom we deze verzamelen, met wie we ze delen, waar ze worden verwerkt, hoe we ermee omgaan en wat uw keuzes en wettelijke rechten zijn.

Het is belangrijk dat u deze Privacyverklaring leest, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op andere kennisgevingen en het privacybeleid en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

2. Beginselen inzake gegevensbescherming

We zullen ons houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, wat betekent dat uw gegevens: 

 • Op een legale, eerlijke en transparante manier worden gebruikt.
 • Alleen worden verzameld voor geldige doeleinden die we duidelijk aan u hebben uitgelegd en niet worden gebruikt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.
 • Relevant zijn voor de doeleinden waarover we u hebben verteld en beperkt zijn tot deze doeleinden.
 • Nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden.
 • Slechts zo lang bewaard worden als nodig is voor de doeleinden waarover we u hebben verteld.
 • Veilig worden bewaard.

3. Gegevensverzameling en -verwerking

3.1. Over de persoonsgegevens die we over u verzamelen en bewaren

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een persoon waarmee die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit omvat dus geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). In verband met uw sollicitatie verzamelen, bewaren en gebruiken we de volgende categorieën persoonsgegevens over u:

 • Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in uw curriculum vitae (“CV”) en begeleidende brief.
 • Persoonsgegevens die u ons tijdens het wervingsproces hebt verstrekt, waaronder voor- en achternaam, interessegebieden aangaande het werk (soort functie, branche, ervaringsniveau), titel, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties, verwachtingen ten aanzien van salaris en vergoedingen, en opzegtermijn.
 • Details over het recht om te werken, zoals paspoort-, visum- of werkvergunningsgegevens.
 • Alle informatie die u ons verstrekt tijdens een sollicitatiegesprek of in e-mailberichten.
 • De gevoelige persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in sectie 3.5 hieronder.

3.2. Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld

We kunnen persoonsgegevens van kandidaten uit de volgende bronnen verzamelen:

 • Van jou, de kandidaat.
 • De door jou genoemde referenties.
 • Externe wervingsbureaus.
 • Aanbieders van antecedentenonderzoek (inclusief financieel en crimineel antecedentenonderzoek waar van toepassing en wettelijk toegestaan).

3.3. Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en deze Privacyverklaring. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens om:

 • Uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen.
 • Antecedentenonderzoek en controles van referenties uit te voeren (inclusief financieel en crimineel antecedentenonderzoek) waar van toepassing en wettelijk toegestaan.
 • Met jou over het wervingsproces te communiceren.
 • Gegevens bij te houden die verband houden met onze wervingsprocessen.
 • Te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.

Het is in ons legitieme belang om uw persoonsgegevens te verwerken om te beslissen of we u een bepaalde functie willen toewijzen, omdat het voor ons bedrijf voordelig zou zijn om die functie te vervullen. We moeten ook uw persoonsgegevens verwerken om te kunnen beslissen of we een contract met u willen sluiten.

Na ontvangst van uw CV, begeleidende brief, uw sollicitatieformulier en, waar van toepassing, de resultaten van een test die u tijdens dit wervingsproces hebt moeten doen, zullen we die informatie verwerken om te bepalen of u voldoet aan de basisvereisten om in aanmerking te komen voor een bepaalde functie. Als dat zo is, zullen we beslissen of uw sollicitatie sterk genoeg is om u uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Als we besluiten het gesprek met u aan te gaan, zullen we de informatie die u ons tijdens uw sollicitatiegesprek(ken) verstrekt gebruiken om te beslissen of we u de functie willen aanbieden. Als we besluiten u de functie aan te bieden, zullen we uw referenties gebruiken en/of, voor sommige functies, antecedentenonderzoek uitvoeren, nadat we u een aanbod hebben gedaan. U bent niet onderhevig aan beslissingen uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming die een aanzienlijke invloed op u zullen hebben.

3.4. Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Als u niet de gevraagde informatie verstrekt die nodig is om uw sollicitatie in overweging te nemen (zoals bewijs van kwalificaties of arbeidsverleden), kunnen we uw sollicitatie niet in behandeling nemen. Als we bijvoorbeeld referenties nodig hebben voor deze functie en u ons niet van relevante details voorziet, kunnen we uw sollicitatie niet verder behandelen.

3.5. Speciale categorieën persoonsgegevens

Waar dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of wanneer u hiermee instemt, kunnen we ook gevoeligere persoonsinformatie verzamelen, bewaren en gebruiken wanneer u ervoor kiest om deze te verstrekken, zoals informatie over ras of etniciteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit en informatie over een eventuele beperking (handicap). Dit zijn allemaal speciale categorieën persoonsgegevens. We zullen deze informatie gebruiken om ons te helpen de beste praktijken voor gelijke kansen te handhaven en barrières voor de gelijkheid van werknemerste identificeren. We kunnen ook informatie over uw beperking gebruiken om te overwegen of we tijdens het wervingsproces de nodige aanpassingen moeten aanbrengen, bijvoorbeeld of er tijdens uw sollicitatiegesprek aanpassingen moeten worden aangebracht.

3.6. Controles criminele achtergrond

Waar dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, overwegen we de mogelijkheid om informatie over strafrechtelijke veroordelingen te bewaren. We zullen tijdens het wervingsproces alleen informatie over strafrechtelijke veroordelingen verzamelen als dat gepast is gezien de aard van de functie en waar dat wettelijk is toegestaan. We zullen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven gebruiken om de geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen en om onze wettelijke verplichtingen na te komen. We zullen beschikken over een passend beleid en passende beveiliging die we wettelijk verplicht zijn te handhaven bij de verwerking van dergelijke gegevens.

3.7. Verandering van doel

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat deze reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonlijke informatie voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrondslag uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.

3.8. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens tijdens en na uw deelname aan ons wervingsproces niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt en in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van documenten. We zullen uw persoonsgegevens vervolgens veilig vernietigen in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van documenten en de toepasselijke wetten en voorschriften.

3.9. Gegevensbeveiliging

We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of ingezien, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, opdrachtnemers en andere derden die dit vanuit zakelijk oogpunt nodig hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken op onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben procedures ingesteld om een vermoedelijke schending van persoonsgegevens te behandelen en zullen jou en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een schending als we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

4. Gegevens delen

4.1. Met wie we uw persoonsgegevens delen

We zullen uw persoonsgegevens alleen delen met de volgende externe partijen voor de verwerking van uw sollicitatie:

·       Andere entiteiten in de SIE-bedrijvengroep (SIE Group).

·       Aanbieders van wervingsdiensten.

·       IT-serviceproviders (bijv. Greenhouse Software, Inc.).

·       Professionele adviseurs (bijv. auditors).

We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren, gebruiken en/of openbaar maken indien dat is vereist of toegestaan door wet, regelgeving of bevel, inclusief aan de politie of andere bevoegde autoriteiten, om klachten van of tegen u te onderzoeken, of om onszelf of anderen te beschermen of te verdedigen tegen illegale, criminele of schadelijke activiteiten.

4.2. Beveiliging van persoonsgegevens die binnen de SIE Group en aan derden wordt overgedragen

Al onze externe dienstverleners en andere entiteiten in de SIE Group zijn verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid en de toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming.

4.3. Internationale gegevensoverdrachten

Uw informatie kan worden verwerkt, opgeslagen en overgedragen in of naar een locatie buiten uw land van verblijf en buiten het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Economische Ruimte (EER), voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, zoals in de Verenigde Staten of Japan. Wetgeving inzake gegevensbescherming in deze landen biedt mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als in uw land (het VK of de EER) en u hebt mogelijk minder wettelijke rechten met betrekking tot uw informatie. Daarom zorgen we ervoor dat er voldoende beveiliging aanwezig is bij het overdragen van uw gegevens naar een locatie buiten uw land (het VK en de EER). Dit omvat het vertrouwen op de door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardclausules of andere wettelijke mechanismen, waaronder dat de overdracht alleen plaatsvindt wanneer dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5. Uw rechten

5.1. Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons

Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op onze legitieme belangen (of die van een externe partij), hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking als u ons specifieke redenen voor uw bezwaar geeft op basis van uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, kunnen we uw persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die dringender zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking bedoeld is voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims. Neem contact op met ons Data Protection Office (DPO) op siee.dpo@sony.com als u op deze manier bezwaar wilt maken.

5.2. Uw rechten om uw persoonsgegevens te corrigeren, in te zien en te vragen om deze te wissen

Neem contact op met ons DPO via siee.dpo@sony.com als u persoonsgegevens wilt corrigeren, als u toegang wilt vragen tot persoonsgegevens die we over u hebben of als u vragen hebt over deze Privacyverklaring. U hebt in bepaalde situaties ook het recht te vragen om het wissen van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard en verwerkt (het ‘recht om te worden vergeten’). Ons DPO kan u meer informatie bieden over het recht om vergeten te worden als u hierom vraagt.

5.3. Uw recht om te vragen om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Neem contact op met ons DPO via siee.dpo@sony.com als u ons wilt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, waarbij: (i) u wilt dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens vaststellen; (ii) u gelooft dat ons gebruik van uw persoonsgegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze gegevens wissen; (iii) u wilt dat we uw persoonsgegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, om juridische claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

5.4. Uw recht om toestemming in te trekken

Als onze verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming in te trekken. Neem contact op met ons DPO via siee.dpo@sony.com als u uw toestemming wilt intrekken.

5.5 Uw recht op portabiliteit van gegevens

In bepaalde situaties hebt u mogelijk het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen van de ene toezichthoudende instantie naar de andere. Neem contact op met ons DPO op siee.dpo@sony.com voor meer informatie over dit recht.

5.3. Hoe u een klacht kunt indienen

We hopen dat ons DPO alle vragen of zorgen kan beantwoorden of wegnemen die u over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt hebben. Neem dus contact op met ons DPO via siee.dpo@sony.com. Als u niet tevreden bent met de oplossing van uw vraag of probleem door ons DPO, hebt u ook het recht contact op te nemen met of een klacht in te dienen bij uw bevoegde toezichthoudende autoriteit. Zie voor meer informatie sectie 6 van deze Privacyverklaring.

5.4. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment bij te werken. We zullen u een nieuwe Privacyverklaring verschaffen wanneer we belangrijke wijzigingen doorvoeren. We kunnen u ook op andere manieren van tijd tot tijd op de hoogte stellen van de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Contactgegevens

6.1. SIE-bedrijven:

·       Sony Interactive Entertainment Europe Limited ('SIEE')

10 Great Marlborough Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, W1F 7LP

·       Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH ('SIE Germany')

Frankfurter Str. 190a, 63263 Neu-Isenburg, Duitsland

·       Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. ('SIE Benelux')

Olympia 1, 1213 NS Hilversum, Nederland, bedrijfsnummer 32061972

6.2. Regionale autoriteiten voor gegevensbescherming:

·       Verenigd Koninkrijk: de Information Commissioner’s Office, +44 (0)303 123 1113

 ico.org.uk/concerns/

·       Duitsland (Frankfurt)): de Hessische commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Postbus 3163, 65021 Wiesbaden, +49 611 1408-0, poststelle@datenschutz.hessen.de

·       Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, (+31) - (0)70 - 888 85 00, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl