playstation.com

Právní informace

Oficiální pravidla: TREAT CODES 2022

ÚČAST V AKCI, VÝHRA ANI PŘEVZETÍ CENY NEJSOU PODMÍNĚNY NÁKUPEM ČI PLATBOU JAKÉHOKOLIV DRUHU. JAKÝKOLIV NÁKUP ANI PLATBA NEZVÝŠÍ ŠANCE ÚČASTNÍKA NA VÝHRU. 

1.            OBDOBÍ PROPAGAČNÍ AKCE.  Treat Codes 2022 („propagační akce”) začíná 15. února 2022 v 19:00 hodin středoevropského času a končí 7. března 2022 v 19.00 hodin středoevropského času („období propagační akce“). Oficiálními hodinami pro všechny záležitosti týkající se propagační akce je počítač sponzora (termín „sponzor“ je vymezen v oddílu 11).

 

2.            ZPŮSOBILOST K ÚČASTI. Propagační akce se mohou zúčastnit pouze osoby, které splňují všechny následující podmínky uvedené v tomto oddíle.

 

Jednotlivci musí:

 

a.            mít platný pobyt v jedné z následujících zemí nebo regionů („účastnické území”): Argentina, Kanada, Chile, Mexiko a Spojené státy americké*, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko, Austrálie, Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Polsko, Spojené království.

*Platné pro 50 států USA a Washington, D. C. Propagační akce není platná v nezačleněných územích USA, provinciích a zámořských vojenských zařízeních a tam, kde je to jinak zakázáno nebo omezeno zákonem.

 

b.            dosáhnout věku alespoň 18 let a dosáhnout plnoletosti platné v účastnickém území, ve kterém v okamžiku vstupu do propagační akce žijí;

 

c.            mít připojení k internetu;

 

d.            mít účet pro síť PlayStation™Network(„účet PSN”); a

 

e.            při odesílání příspěvků být přihlášeni ke svému účtu PSN.

 

Každý jednotlivec, který splňuje podmínky způsobilosti, je „účastníkem“.

 

Pro Argentinu, Chile a Mexiko: Sponzor si vyhrazuje právo propagační akci nebo její část zrušit, pozastavit nebo upravit.

 

Výjimky: Účastníci nesmí být (a) zaměstnanci sponzora nebo společnosti RealTime Media, Inc. (zprostředkovatel cen) nebo jejich mateřských společností, přidružených společností, dceřiných společností nebo spřízněných společností a agentur; nebo (b) nejbližší členové rodiny (definovaní jako jejich rodiče, děti, sourozenci a manželé/manželky a jejich příslušní manželé/manželky bez ohledu na to, kde žijí) nebo ve společné domácnosti s kýmkoli z kategorie (a), ať už v příbuzenském vztahu nebo ne.

 

3.            JAK SE ZÚČASTNIT. Pro účast v propagační akci musejí účastníci:

 

a.            Vyhledat kód.

b.            Přejít na www.playstation.com a přihlásit se ke svému účtu PSN.

c.            Kliknout na widget Treat Codes a dle pokynů zadat kód.

d.            V případě zadání správného kódu budou mít účastníci možnost odpovědět na otázku. Po zadání odpovědi se má za to, že účastníci odeslali svůj „příspěvek“. Upozorňujeme, že: (i) vícenásobné odpovědi nebudou akceptovány a (ii) odpověď nelze po odeslání změnit.

               

Od 15. února 2022 do 7. března bude zpřístupněno 14 „kódů“. Každý kód se bude skládat z deseti symbolů, které zahrnují akční tlačítka (trojúhelník, kolečko, křížek, čtvereček), tlačítka L1/R1, tlačítka L2/R2 a tlačítka nahoru/dolů/doleva/doprava na ovladačích PlayStation. Kódy se budou v účastnických územích objevovat v klíčových kulturních momentech, mimo jiné v těchto oblastech: sport, videohry, film, hudba a móda. Kódy bude možné najít také v online prostředí, a to prostřednictvím kanálů sociálních médií, jako jsou YouTube a Twitter. Během období propagační akce najdete na blogu PlayStation Blog (blog.playstation.com) nebo našem účtu na Twitteru @playstation (www.twitter.com/playstation) řadu tipů a triků.

 

Limit příspěvků: Každý účastník může v rámci jednoho kódu odeslat pouze jeden příspěvek. To znamená, že během období propagační akce může každý účastník odeslat maximálně 14 příspěvků (jeden příspěvek v rámci každého kódu). Každý jednotlivec, který se pokusí odeslat více než jeden příspěvek v rámci jednoho kódu, může být dle uvážení sponzora diskvalifikován. Účastníci nesmějí používat více než jednu e-mailovou adresu, účet nebo identitu. Pokud dojde ke zjištění nebo bude existovat podezření, že jednotlivec používá k účasti v propagační akci více než jednu e-mailovou adresu nebo více identit, může být takový jednotlivec podle uvážení sponzora diskvalifikován a nemusí mít nárok na výhru.

 

Účastí v této propagační akci každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami uvedenými v těchto oficiálních pravidlech.

 

POKUD SE ÚČASTNÍK TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE ÚČASTNÍ NA SVÉM MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ, MOHOU MU BÝT ÚČTOVÁNY POPLATKY ZA ZPRÁVY A VYUŽITÁ DATA.  ÚČASTNÍCI BY MĚLI NAHLÉDNOUT DO CENOVÉ NABÍDKY SVÉHO POSKYTOVATELE MOBILNÍCH SLUŽEB.  ÚČAST ANI VÝHRA CENY V TÉTO PROPAGAČNÍ AKCI NEJSOU PODMÍNĚNY ODESLÁNÍM PŘÍSPĚVKU Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ.

 

4.            CENY.

 

a.            Ceny. V souvislosti s každým kódem budou mít účastníci v každé ze tří účastnických skupin možnost vyhrát jednu ze 126 dostupných konzolí PlayStation 5 (s optickou mechanikou).

 

Účastnické skupiny jsou:

 

Účastnická území

Skupina A               Argentina, Kanada, Chile, Mexiko a Spojené státy americké*.

*Platné pro 50 států USA a Washington, D. C. Propagační akce není platná v nezačleněných územích USA, provinciích a zámořských vojenských zařízeních a tam, kde je to jinak zakázáno nebo omezeno zákonem.

 

Skupina B               Hongkong, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko.

 

Skupina C               Austrálie, Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Polsko, Spojené království.

 

Každá cena (konzole PlayStation 5) má hodnotu 499,99 USD / 449,99 GBP / 49 980 JPY. Celková nabídka cen v podobě 126 konzolí PlayStation 5 má hodnotu 62 998,74 USD / 56 698,74 GBP / 6 297 480 JPY.

 

b.            Žádné náhrady. Ceny jsou nepřenosné a žádosti o náhradu, výměnu nebo ekvivalentní hotovost nebudou akceptovány. Pokud je to nezbytné a nevyhnutelné, může sponzor rozhodnout o nahrazení ceny alternativní cenou stejné nebo vyšší hodnoty (například pokud se cena stane nedostupnou). 

c.            Daně a náklady. Hodnota jakékoliv ceny udělené výherci může mít za následek povinnost zaplatit daň v zemi výherce. S výjimkou případů, kdy to zakazují místní zákony, nesou výherci výhradní odpovědnost za veškeré příslušné daně, výdaje, náklady nebo poplatky spojené s výhrou nebo cenami, které obdrží. V případě dalších otázek ohledně daňového režimu ceny, kterou obdržíte, doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem. 

 

Pouze pro obyvatele USA: Výherci ceny v hodnotě 600 USD nebo vyšší, kteří jsou obyvateli Spojených států amerických, obdrží federální daňový formulář 1099.

 

d.            Určení výherce ceny. V souvislosti s každým kódem budou za „potenciální výherce“ v každé z účastnických skupin považováni tři (3) účastníci s nejbližší správnou odpovědí, a to až do ukončení procesu ověřování výherců, během kterého dojde k prověření způsobilosti jednotlivců a jejich souladu s těmito oficiálními pravidly.

 

Aby mohli být prohlášeni za výherce a získat příslušnou cenu, mohou být potenciální výherci, kteří mají bydliště v Argentině, Chile, Mexiku, Spojených státech amerických nebo Kanadě, požádáni, aby během časového limitu a bez pomoci správně odpověděli na otázku dovednostního testu položenou sponzorem, a to způsobem, který si sponzor sám určí. Tato otázka může být podle uvážení sponzora položena online, e-mailem, telefonicky nebo jako součást prohlášení potenciálního výherce o způsobilosti.

 

e.            Oznámení a ověření výherce. Potenciální výherci budou informováni sponzorem pověřeným zprostředkovatelem cen prostřednictvím e-mailové adresy spojené s jejich účtem PSN a mohou být požádáni o vyplnění prohlášení o způsobilosti, v němž potvrdí způsobilost potenciálního výherce a dodržování oficiálních pravidel.

 

Poté, co zprostředkovatel cen potvrdí, že potenciální výherce splňuje podmínky účasti a dodržuje oficiální pravidla, bude tato osoba ověřena jako výherce (a dále bude označována jako ověřený výherce). Ceny budou uděleny pouze ověřeným výhercům. 

 

Pokud se sponzorovi nepodaří kontaktovat potenciálního výherce prostřednictvím e-mailové adresy spojené s jeho účtem PSN do sedmi (7) pracovních dnů od prvního pokusu o takové oznámení nebo pokud se jakékoli oznámení vrátí jako nedoručitelné, ztrácí potenciální výherce nárok na cenu. Pokud potenciální výherce neposkytne všechny požadované informace a dokumenty ve lhůtě uvedené v oznámení (sedm (7) pracovních dnů), ztrácí nárok na cenu.

 

f.             Propadlé ceny.  Pokud cena z jakéhokoli důvodu propadne, může sponzor rozhodnout o udělení příslušné ceny náhradnímu výherci vybranému ze všech zbývajících způsobilých příspěvků (s výhradou písemných pokynů vydaných podle platných zákonů nebo předpisů). Pokud sponzor ani po pokusu v dobré víře nemůže udělit cenu ověřenému výherci, může být cena udělena dalšímu účastníkovi s nejbližší správnou odpovědí v dané účastnické skupině.

 

g.            Diskvalifikace. Pokud je potenciální výherce nebo ověřený výherce diskvalifikován, je shledán nezpůsobilým, nedodržuje oficiální pravidla nebo z jakéhokoli důvodu nepřevezme cenu, může mu příslušná cena propadnout.

 

h.            Seznam výherců. Sponzor může dle vlastního uvážení zveřejnit jméno každého ověřeného výherce na svých webových stránkách. Jméno každého ověřeného výherce bude na základě přiměřené žádosti zpřístupněno jednotlivcům, kteří zašlou na adresu sponzora uvedenou v oddíle 11 níže obálku se zpáteční adresou a nápisem „Treat Codes 2022“, a to do 30 dnů od skončení období propagační akce. Pokud ověřený výherce nesouhlasí se zveřejněním nebo zpřístupněním svého jména, nechť kontaktuje sponzora. Upozorňujeme, že sponzor může být povinen poskytnout tyto informace regulačnímu orgánu.

 

5.            POSKYTNUTÍ CENY. Ceny budou zprostředkovatelem cen doručeny ověřeným výhercům do 60 dnů od ověření výherce, a to na adresu bydliště ověřeného výherce (kterou ověřený výherce uvede během procesu ověření výherce). Všechny ceny, které se vrátí jako nedoručitelné, mohou propadnout.

 

6.            PRÁVO NA PROPAGAČNÍ LICENCI. Účastí v této propagační akci každý ověřený výherce vyjadřuje svůj souhlas s tím, že se zúčastní veškeré přiměřené propagace požadované sponzorem. Každý ověřený výherce povoluje sponzorovi použít své jméno, adresu (město/stát/země), PSN ID, avatara a další informace a obsah, které poskytne, a to v souvislosti s jakoukoli propagací, kterou sponzor zařídí za účelem prezentace propagační akce po celém světě (online nebo v offline médiích), a to bez předchozího upozornění, práva na přezkoumání nebo schválení a bez dalších náhrad, s výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon. Ověřený výherce může sponzora písemně informovat o tom, že se chce z takové propagace odhlásit, a to na adresu sponzora uvedenou v oddíle 11.

 

7.            SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

Informace shromážděné v souvislosti s propagační akcí budou shromažďovány v souladu se zásadami ochrany soukromí sponzora, které jsou k dispozici na adrese https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Účastí v propagační akci každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami zásad ochrany soukromí sponzora. Informace shromážděné zprostředkovatelem cen v souvislosti s propagační akcí budou shromažďovány v souladu s jeho zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na adrese https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf .

 

Pro Argentinu, Chile a Mexiko: účast zahrnuje výslovné svolení k veřejnému šíření, přenosu, rozšiřování, reprodukci nebo zveřejnění filmových záběrů, fotografií, obrázků či obrazových nebo hlasových záznamů nebo osobních údajů účastníků obecně a zejména výherce, a to všemi a jakýmikoliv komunikačními prostředky (obrazovými, zvukovými nebo jinými, včetně prezentace prostřednictvím terestrického vysílání, antény, kabelu, satelitu, rádia, internetu atd.).) za jakýmkoli účelem po dobu trvání soutěže a až tři (3) roky po jejím skončení, aniž by měl účastník právo požadovat náhradu nebo odškodnění. Účastníci zaručují, že neexistují žádné třetí strany, které by měly výhradní práva na vystavování, zveřejňování, šíření nebo reprodukci jejich hlasu nebo osobních údajů. V opačném případě se zavazují, že sponzora ochrání před jakýmikoliv nároky, které by z tohoto důvodu mohly takové třetí strany vznést. Účastníci berou na vědomí, že jim účast v soutěži nezpůsobí žádnou finanční újmu, a proto se vzdávají jakýchkoli nároků, které by mohli uplatnit v důsledku snížení svých příjmů.

 

Pro Argentinu: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastníci mají k poskytnutým údajům bezplatný přístup v intervalech nejméně šesti (6) měsíců, pokud v tomto smyslu není prokázán oprávněný zájem v souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 3 zákona č. 25 326. NÁRODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, kontrolní orgán zákona č. 25 326.

 

8.            OMEZENÍ A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI. 

Účastí v propagační akci se každý účastník zavazuje, že v maximálním rozsahu povoleném zákonem odškodní, zprostí odpovědnosti a ochrání sponzora a všechny jeho zaměstnance, zástupce, mateřské společnosti, partnery, dceřiné společnosti a přidružené společnosti („zproštěné strany“) před jakoukoli odpovědností nebo jakoukoliv újmou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu vzniklou v souvislosti s propagační akcí, včetně škod na majetku, zranění osob a úmrtí, k nimž může dojít v souvislosti s propagační akcí, přípravou na ni, cestou na ni nebo účastí v ní, nebo držením, přijetím nebo používáním cen nebo účastí na jakýchkoli aktivitách souvisejících s propagační akcí a nároky založenými na právech na propagaci, porušení autorských práv nebo ochranné známky, pomluvě nebo narušení soukromí, ochraně údajů a dodání zboží.

 

Bez omezení výše uvedeného, pokud to nevyžadují platné místní zákony, nejsou zproštěné strany odpovědné za: jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace o příspěvcích; lidské chyby; technické poruchy; ztracené, odcizené, poškozené, nesprávně doručené, poštou nedoručené, nečitelné, neúplné nebo pozdě dodané příspěvky, které mohou omezit možnost účastníka účastnit se propagační akce, a to i v případě, že byly způsobeny nedbalostí sponzora; selháním, opomenutím, přerušením, vymazáním nebo závadou jakékoli telefonní sítě, počítačového online systému, počítačového vybavení, serverů, poskytovatelů nebo softwaru, včetně jakékoliv újmy nebo poškození počítače účastníka nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí nebo nemožností účastnit se propagační akce; nemožností přístupu na stránky nebo nahrání informací či údajů; krádeží, neoprávněnou manipulací, zničením nebo neoprávněným přístupem k příspěvkům nebo jejich změnou; údaji, které jsou zpracovány pozdě nebo nesprávně nebo jsou neúplné či ztracené z důvodu telefonní, počítačové nebo elektronické poruchy nebo přetížení telefonních linek nebo internetu nebo jakékoliv webové stránky nebo z jakéhokoliv jiného důvodu; tiskové nebo jiné chyby; nebo jakákoli jejich kombinace. Důkaz o nahrání informací nebo údajů nebo zadání informací na stránkách se nepovažuje za důkaz o doručení nebo přijetí. Nečitelné, duplicitní a neúplné příspěvky budou vyřazeny. Příspěvky nebo jednání určené sponzorem za falešné, podvodné nebo klamavé znemožní účastníkům účast v soutěži a všechny související příspěvky se tím stanou neplatné.

 

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebudou zproštěné strany v žádném případě odpovědné za jakékoli náhodné, následné nebo sankční škody vzniklé v souvislosti s touto propagační akcí.

 

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY; V DŮSLEDKU TOHO SE NĚKTERÁ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA ÚČASTNÍKY, KTEŘÍ JSOU OBYVATELI TĚCHTO JURISDIKCÍ.

 

9.            VŠEOBECNÉ PODMÍNKY.

a.            Právo na změnu, pozastavení nebo zrušení. Sponzor má výhradní právo zrušit, pozastavit nebo upravit propagační akci nebo její část jakýmkoli způsobem, a to pokud se rozhodne, že

 

i.             propagační akce nemůže být provedena tak, jak sponzor zamýšlel, nebo

 

ii.            schopnost sponzora řádně provádět propagační akci, s výhradou platných zákonů a předpisů, narušuje nebo může narušit jakákoli chyba, opomenutí, podvod, technická porucha, neoprávněná manipulace, počítačový virus, válka, stav ohrožení veřejného zdraví nebo další technický či jakýkoliv jiný faktor, který sponzor nemůže ovlivnit.

 

V případě takového zrušení, ukončení nebo pozastavení může sponzor rozhodnout o losování ze všech způsobilých, nepodezřelých příspěvků, které obdrží před tímto okamžikem; oznámení o takovém losování bude poskytnuto prostřednictvím webových stránek sponzora na adrese www.playstation.com.

 

b.            Závady, chyby a poruchy. Sponzor neodpovídá za žádné problémy, chyby nebo poruchy, se kterými se mohou účastníci v rámci propagační akce setkat.

 

c.            Neoprávněný zásah do propagační akce. Z této propagační akce nebo z jakékoli jiné propagační akce pořádané nyní nebo v budoucnu sponzorem nebo některou z jeho sesterských společností, může sponzor vyloučit kteréhokoli účastníka (a všechny jeho příspěvky), a to v případě

 

i.             neoprávněného zásahu do procesu zpracování příspěvku; nebo

 

ii.            podvodu nebo příspěvku ovlivňujícího poctivost této propagační akce.

 

d.            Kontrola dodržování oficiálních pravidel. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito pravidly a jakýmikoli jinými materiály k propagační akci platí tato pravidla.

 

e.            Ustanovení o oddělitelnosti. Pokud soud příslušné jurisdikce dospěje k závěru, že některá část těchto pravidel je nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná, bude tato část pravidel považována za odstraněnou a zbytek těchto pravidel bude nadále platit.

 

f.             Přeložené verze. Sponzor může zpřístupnit oficiální překlady těchto pravidel v jiných jazycích než v angličtině.  V rozsahu povoleném platnými zákony platí v případě rozporu mezi anglickou verzí těchto pravidel a jejich překladem výklad podle anglické verze.

 

10.          SPONZOR. Sponzor propagační akce v jednotlivých účastnických územích je uveden v následující tabulce:

 

ÚČASTNICKÉ ÚZEMÍ                        REGIONÁLNÍ SPONZOR

Argentina, Kanada, Chile, Mexiko a Spojené státy americké*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hongkong, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio

108-8270 Japonsko

 

Austrálie, Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Polsko, Spojené království

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

Londýn, W1F 7LP

Spojené království

 

Rozhodnutí sponzora týkající se propagační akce a těchto oficiálních pravidel jsou konečná a závazná ve všech ohledech. Účastníci, kteří mají dotazy týkající se propagační akce nebo oficiálních pravidel, nechť se obrátí na sponzora v zeměpisné oblasti, ve které přebývají. Pro účely těchto pravidel se bydliště osoby určuje podle země, ve které je registrován její účet pro síť PlayStation Network.

 

11.          ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE. V rozsahu povoleném platnými zákony budou tato pravidla a případné spory řešeny podle níže uvedené tabulky pro každé účastnické území. V jakémkoli soudním sporu o vymáhání jakékoli části této dohody hradí veškeré náklady a poplatky, včetně poplatků za právní zastoupení, strana, která spor nevyhrála.

 

ÚČASTNICKÉ ÚZEMÍ                        ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Argentina, Kanada, Chile, Mexiko a Spojené státy americké*

Pro účastníky, kteří přebývají v těchto účastnických územích, se tato pravidla řídí zákony státu Kalifornie ve Spojených státech amerických a jsou vykládána a interpretována v souladu s nimi, bez ohledu na kolizní normy. Jakýkoli spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení a nebyl zahájen u soudu pro drobné nároky, může kterákoli ze stran předložit soudu příslušné jurisdikce buď u vrchního soudu státu Kalifornie v okrese San Mateo, nebo u okresního soudu Spojených států amerických v severním okrese Kalifornie, přičemž každá ze stran (soutěžící a sponzor) souhlasí s tím, že se podřídí výlučné jurisdikci a příslušnosti těchto soudů a vzdá se všech námitek týkajících se neslučitelnosti, místa konání a příslušnosti soudu.

 

Hongkong, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko

Pro účastníky, kteří přebývají v těchto účastnických územích, se tato pravidla vykládají podle japonských zákonů bez ohledu na kolizní normy. V případě soudního sporu se strany podřizují výlučné soudní pravomoci okresního soudu v Tokiu.

 

Austrálie, Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nový Zéland, Polsko, Spojené království

Pro účastníky, kteří přebývají v těchto účastnických územích, se tato pravidla vykládají podle anglického práva. V případě soudního sporu se strany podřizují nevýlučné soudní pravomoci soudů Anglie a Walesu.