playstation.com

Právní informace

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE ZAŘÍZENÍ PLAYSTATION®VR2 (Verze 1.1)

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ZAŘÍZENÍ PLAYSTATION®VR2 („SMLOUVA“), ABYSTE POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM A POVINNOSTEM.

TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE“). PŘÍSTUP K SOFTWARU SYSTÉMU PLAYSTATION®VR2 OD SIE („ZAŘÍZENÍ“) NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ JE VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO VAŠÍM PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. POUŽÍVÁNÍM SVÉHO ZAŘÍZENÍ PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE ZPŮSOBILÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY PODLE ZÁKONŮ VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU, A SOUHLASÍTE, ŽE PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY BUDOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.

Tuto smlouvu uzavíráte jménem svým a jménem ostatních osob, které budou mít přístup k: (i) vašemu zařízení; nebo (ii) vašemu účtu pro síť PlayStation™Network („účet“) prostřednictvím tohoto zařízení, které vlastníte či ovládáte; nebo je budou používat. Nesete odpovědnost za používání vašeho zařízení jinými osobami a za dodržování podmínek této smlouvy z jejich strany.

Společnost SIE si vyhrazuje právo v průběhu doby, s upozorněním nebo bez upozornění, měnit podmínky této smlouvy. Nejnovější verze této smlouvy nahrazuje všechny verze předchozí.

Tato smlouva se vztahuje na software a firmware zařízení, které jsou součástí vašeho zařízení, a na veškeré související záplaty, aktualizace, upgrady či nové verze. Veškerý software a firmware popsaný v tomto odstavci je v této smlouvě souhrnně označován jako „software“.

Pokud se nacházíte v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Austrálii, Oceánii, Indii, Ruské federaci nebo na Ukrajině, všechny hry a další software, které jsou k dispozici pro použití se systémem PS5, jsou poskytnuty formou licence, nikoli prodávány, a to v souladu s Podmínkami používání softwaru, které naleznete na adrese https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Pokud se nacházíte v Severní, Jižní nebo Střední Americe, všechny hry a další software, které jsou k dispozici pro použití se systémem PS5, jsou poskytnuty formou licence, nikoli prodávány, a to na základě Licenční smlouvy k softwarovému produktu, kterou naleznete na adrese http://us.playstation.com/softwarelicense.

POZNÁMKA: JE-LI VAŠE TRVALÉ BYDLIŠTĚ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO V ZEMI SEVERNÍ, STŘEDNÍ NEBO JIŽNÍ AMERIKY, TATO SMLOUVA OBSAHUJE V ODDÍLU 8 V NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU USTANOVENÍ O ZÁVAZNÉM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, KTERÉ MÁ DOPAD NA VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY A V SOUVISLOSTI S PŘÍPADNÝM SPOREM (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 8) MEZI VÁMI A SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 8). S TÍMTO USTANOVENÍM O ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, JAK JE UVEDENO V ODDÍLU 8, MÁTE PRÁVO NESOUHLASIT.

 

1. UDĚLENÍ LICENCE

V souladu s podmínkami této smlouvy vám společnost SIE uděluje omezené, nevýhradní, nekomerční, nepřevoditelné a odvolatelné právo používat software výhradně na zařízení. Vaše práva na používání předchozích verzí softwaru jiných než je aktuální verze softwaru končí, jakmile můžete získat nebo mít v zařízení nainstalovanou nejnovější verzi softwaru.

Některé licenční podmínky pro software, technologie nebo služby třetí strany licencované společností SIE mohou vyžadovat, aby vám společnost SIE poskytla upozornění a licenční podmínky k takovému softwaru, technologii nebo službě třetí strany. Tato upozornění a licenční podmínkou jsou vám k dispozici na playstation.com/en-us/ps-vr2/oss nebo jiných místech, která společnost SIE uzná za vhodné.

Veškerá práva k používání softwaru jsou udělena pouze na základě licence; žádná vlastnická práva, nároky nebo podíly k softwaru se tímto neudělují. Společnost SIE a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví k softwaru. Veškeré používání softwaru a přístup k němu podléhá podmínkám této smlouvy a platným zákonům o duševním vlastnictví. Společnost SIE a její poskytovatelé licencí vyhrazují veškerá práva k softwaru vyjma případů, kdy je tato smlouva výslovně uděluje.

 

2. OMEZENÍ

Pokud jde o software, nesmíte (i) jej distribuovat, kopírovat, pronajímat, půjčovat, poskytovat na něj sublicenci, publikovat, přizpůsobovat, opravovat ani překládat; (ii) jej zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat, vytvářet z něj odvozená díla nebo se pokoušet vytvořit zdrojový kód z jeho objektového kódu; (iii) používat s ním neautorizovaný, nezákonný, padělaný nebo upravený hardware nebo software; (iv) pomocí nástrojů obcházet, deaktivovat nebo vyřazovat jakékoli šifrovací, bezpečnostní nebo ověřovací mechanismy zařízení; (v) přeinstalovat jeho dřívější verze (provádět takzvaný „downgrade“); (vi) porušovat jakékoli zákony, nařízení či předpisy nebo práva společnosti SIE nebo třetích stran v souvislosti s přístupem k softwaru nebo jeho používáním; (vii) používat jakýkoli hardware nebo software k tomu, aby akceptoval nebo používal neoprávněný, nelegální nebo pirátský software nebo hardware; (viii) získávat jej jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím autorizovaných způsobů distribuce společnosti SIE; nebo (ix) využívat jej jakýmkoli způsobem než k jeho použití se zařízením v souladu s přiloženou dokumentací a s autorizovaným softwarem nebo hardwarem, včetně jeho použití k návrhu, vývoji, aktualizaci nebo distribuci neautorizovaného softwaru nebo hardwaru pro použití v souvislosti se zařízením.

Tato omezení budou vykládána tak, že platí v nejširším rozsahu povoleném zákonem v rámci vašeho právního řádu.

 

3. SLUŽBY A AKTUALIZACE; SMLOUVY S TŘETÍMI STRANAMI A OBSAH

Společnost SIE vám může poskytnout určité aktualizace, upgrady nebo služby k softwaru. Některé aktualizace, upgrady nebo služby vám mohou být poskytnuty automaticky bez předchozího upozornění při přihlášení ke službě PlayStation™Network a jiné vám mohou být k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti SIE nebo autorizovaných kanálů. Souhlasíte s tím, aby vám společnost SIE tyto automatické aktualizace, upgrady a služby poskytovala. Služby mohou zahrnovat nejnovější aktualizaci nebo stažení nové verze softwaru obsahující bezpečnostní záplaty, nové technologie nebo upravená nastavení a funkce, které mohou zabránit přístupu k neoprávněnému nebo pirátskému obsahu nebo zabránit používání neoprávněného hardwaru nebo softwaru v souvislosti se zařízením.  Tyto aktualizace, upgrady a služby mohou mít vliv na funkčnost zařízení a společnost SIE nenese odpovědnost za takové dopady nebo škody způsobené procesem instalace.

Musíte nainstalovat nebo nechat nainstalovat nejnovější verzi softwaru, jakmile to bude možné. Některé aktualizace, upgrady nebo služby mohou změnit vaše stávající nastavení, způsobit ztrátu dat či obsahu nebo způsobit ztrátu funkčnosti či vlastností.

Třetí strany vám mohou zpřístupnit další služby nebo obsah a mohou po vás vyžadovat přijetí samostatných podmínek a zásad ochrany soukromí. Software se může odvolávat na webové stránky nebo obsah, které nezávisle provozují nebo spravují třetí strany („obsah a odkazy třetích stran“), zobrazovat je nebo na ně odkazovat.

Společnost SIE a její spřízněné společnosti nekontrolují ani neřídí obsah a odkazy třetích stran, ani obsah a odkazy třetích stran nesledují, neschvalují, nepodporují, nesponzorují a ani za ně neručí. Společnost SIE a její přidružené společnosti vůči vám nenesou žádnou odpovědnost za obsah a odkazy třetích stran. Na obsah a odkazy třetích stran se spoléháte na vlastní riziko a přebíráte veškerou odpovědnost a důsledky vyplývající z takového spoléhání.

 

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ / OVĚŘOVÁNÍ

Veškeré údaje získané z tohoto zařízení jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti SIE pro váš region. Další informace o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, proč jsou shromažďovány, kde a jak jsou zpracovány, s kým jsou sdíleny a o vašich právech najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti SIE pro zemi, kde máte účet. K těmto zásadám lze získat přístup z nastavení vašeho zařízení nebo na stránce www.playstation.com/legal/privacy-policy.

V nejširším zákonem povoleném rozsahu pro obyvatele USA, země v Severní, Střední nebo Jižní Americe, Japonsko nebo země/oblasti ve Východní nebo Jihovýchodní Asii se tímto vzdáváte veškerých práv nebo očekávání v souvislosti se soukromím, důvěrností nebo publicitou, pokud jde o údaje ve vašich hrách nebo komunikacích prostřednictvím zařízení, vyjma případů uvedených v uživatelské příručce konzole PS5 a zásadách ochrany soukromí pro váš region.

 

5. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1. Software je poskytován „TAK, JAK JE“ bez výslovných nebo předpokládaných záruk kromě těch, na jaké máte coby uživatel nárok v rámci vašich příslušných místních zákonů. Společnost SIE, její přidružené společnosti a poskytovatelé licence výslovně odmítají jakoukoli předpokládanou záruku obchodovatelnosti, záruku vhodnosti pro konkrétní účel a záruku neporušení práva.

5.2. SPOLEČNOST SIE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, UŠLÝ ZISK NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU, AŤ JIŽ PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA K NIM DOŠLO V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K SOFTWARU NEBO JEHO POUŽITÍ. DOKUD BUDE TOTO USTANOVENÍ V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU VYMAHATELNÉ, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ PLATIT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZE ZÁKONA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPADNÁ NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ ZEMĚ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEUMOŽŇUJÍ, TAKŽE TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT.
Czech, Czech Republic POKUD SÍDLÍTE V JAPONSKU NEBO V ZEMI/OBLASTI VE VÝCHODNÍ NEBO JIHOVÝCHODNÍ ASII A V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SIE., JEJÍ PROPOJENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NESOU ODPOVĚDNOST BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ODPOVĚDNOST SOUVISÍ SE ZTRÁTOU DAT, ZTRÁTOU ZISKU NEBO JAKOUKOLIV ZTRÁTOU ČI ŠKODOU, AŤ JIŽ PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNOU, BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB JEJICH VZNIKU, V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K SYSTÉMOVÝ SOFTWARE NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ, ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA JAKÁKOLIV DALŠÍ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, JEJICH ODPOVĚDNOST BUDE OMEZENA NA PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ UTRPÍTE, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY VÁMI SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ZA SYSTÉM PLAYSTATION®VR2, POKUD SE SPOLEČNOST SIE., JEJÍ PROPOJENÉ OSOBY A POSKYTOVATELÉ LICENCE DOPUSTILI ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI. POKUD JE TOTO USTANOVENÍ V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU VYMAHATELNÉ, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ PLATIT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZE ZÁKONA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPADNÁ NÁHRADA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ ZEMĚ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEUMOŽŇUJÍ, TAKŽE TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Pokud se nacházíte v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Austrálii, Oceánii, Indii, Ruské federaci nebo na Ukrajině, platí pro vás následující:

5.1. V souladu s platnými místními právními předpisy vám mohou náležet práva, která nelze vyloučit, omezit ani změnit. Taková práva mají přednost před jakýmkoliv ustanovením této smlouvy, včetně tohoto článku 5.

5.2. Tato smlouva:

5.2.1. nemá dopad na žádné zákonné záruky či garance, které vám náleží jako spotřebiteli v souladu s platnými místními právními předpisy (jako například vaše práva v případě poruchy systémový software);

5.2.2. nijak nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost v případě smrti nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti nebo nedbalosti našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů;

5.2.3. nijak nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za svévolné porušení, podvod, klamavá tvrzení či hrubou nedbalost; ani

5.2.4. nijak nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost, pokud to platné místní právní předpisy neumožňují.

5.3. V souladu s články 5.1 a 5.2 je naše odpovědnost vůči vám omezena na cenu, kterou jste zaplatili za hardware související se systémový software, který je důvodem vzniku odpovědnosti.

 

6. PORUŠENÍ SMLOUVY; UKONČENÍ PRÁVA NEBO PRÁV A NÁHRADY SPOLEČNOSTI SIE

Jestliže společnost SIE zjistí, že jste porušili podmínky této smlouvy, může společnost SIE sama přijmout jakékoli opatření na ochranu svých zájmů nebo zajistit, aby takové opatření bylo přijato, tj. například znemožnit přístup k některému nebo všem softwarům, nebo jejich použití, zakázat používání zařízení online nebo offline, ukončit váš přístup k síti PlayStation™Network, odmítnout jakoukoli záruku, opravu nebo jinou službu poskytovanou k zařízení, implementovat automatické nebo povinné aktualizace nebo zařízení určené k přerušení neoprávněného používání, nebo se spolehnout na případné jiné pokusy o nápravu, které mohou být důvodně nutné, aby se zabránilo použití upraveného softwaru nebo nepovolenému použití softwaru.

Společnost SIE, její přidružené společnosti a poskytovatelé licence si vyhrazují právo v případě porušení této smlouvy podat žalobu. Společnost SIE se může podílet na vládní či soukromé žalobě nebo vyšetřování v souvislosti s vaším používáním softwaru.

 

7. OMEZENÍ EXPORTU A SOULAD SE ZÁKONY

Software může obsahovat technologii, která podléhá určitým omezením v rámci právních předpisů a nařízení o kontrole vývozu. Vaše zařízení jako takové nemůže být vyvezeno nebo zpětně vyvezeno osobám a subjektům v rozporu s těmito právními předpisy a nařízeními. Při používání softwaru musíte tyto právní předpisy dodržovat.

 

8. ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PRO NĚKTERÉ REZIDENTY

Následující podmínky v tomto oddílu 8 se v plném ze zákona povoleném rozsahu na vás vztahují pouze v případě, že máte trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo v zemi Severní, Střední nebo Jižní Ameriky.

Pojmem „spor“ se rozumí jakýkoli spor, nárok nebo neshoda mezi vámi a společnostmi SIE, Sony Interactive Entertainment LLC nebo jejich současnými nebo minulými přidruženými společnostmi, nebo případnými předchůdci či nástupci některé ze společností uvedených výše, včetně Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC a Sony Interactive Entertainment America LLC (dále jen „subjekt společnosti Sony“) týkající se jakéhokoli použití softwaru, mimo jiné včetně shromažďování, používání, ukládání nebo zveřejňování dat vyplývajících z jakéhokoli použití softwaru, ať již na základě smlouvy, ze zákona, nařízení, vyhlášky nebo občanskoprávního deliktu (včetně podvodu, uvedení v omyl, podvodného navádění nebo nedbalosti), nebo na základě jakékoli jiné právní teorie či teorie vztahující se k právu spravedlnosti, a zahrnuje platnost, vymahatelnost či rozsah tohoto oddílu 8 (vyjma vymahatelnosti níže uvedeného bodu o vzdání se práva na skupinovou žalobu). Pojem „spor“ má nejširší možný význam, který bude vymáhán.

Vedete-li spor (jiný, než který je popsán níže jako vyloučený z rozhodčího řízení) s některým subjektem společnosti Sony nebo s vedoucími pracovníky, řediteli, zaměstnanci nebo zástupci subjektu společnosti Sony („oponující subjekt společnosti Sony“), který nelze vyřešit vyjednáváním, jak je požadováno níže, musíte vy a oponující subjekt společnosti Sony požádat o vyřešení sporu v rámci rozhodčího řízení ve věci sporu dle podmínek oddílu 8 a nikoli vést spor před soudem. Rozhodčím řízením se rozumí, že spor bude vyřešen nestranným rozhodcem namísto soudcem nebo porotou soudu.

VY I SUBJEKTY SPOLEČNOSTI SONY SOUHLASÍTE, ŽE JAKÝKOLI NÁROK UPLATNĚNÝ VÁMI NEBO SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PŘED SOUDEM ZABÝVAJÍCÍM SE DROBNÝMI ŽALOBAMI NEPODLÉHÁ PODMÍNKÁM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ UVEDENÝM V TOMTO ODDÍLU 8.

JESTLIŽE SI NEPŘEJETE BÝT VÁZÁNI ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM NEBO VZDÁNÍM SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU V TOMTO ODDÍLU 8, MUSÍTE TUTO SKUTEČNOST SPOLEČNOSTI SIE PÍSEMNĚ OZNÁMIT DO 30 DNŮ OD DATA, KDY JSTE TUTO SMLOUVU PŘIJALI. VAŠE PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ MUSÍ BÝT POSLÁNO SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, K RUKÁM: PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ – VZDÁNÍ SE PRÁVA, A MUSÍ OBSAHOVAT: (1) VAŠE JMÉNO, (2) VAŠI ADRESU, (3) VAŠE PŘIHLAŠOVACÍ ID, POKUD JEJ MÁTE, A (4) JASNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE SI NEPŘEJETE ŘEŠIT SPORY S KTERÝMKOLI SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

VEDETE-LI SPOR S NĚKTERÝM SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY, MUSÍTE POSLAT PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, K RUKÁM: PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ – ŘEŠENÍ SPORŮ, ABYSTE OPONUJÍCÍMU SUBJEKTU SPOLEČNOSTI SONY UMOŽNILI VYŘEŠIT SPOR NEFORMÁLNÍ CESTOU PROSTŘEDNICTVÍM VYJEDNÁVÁNÍ.

Souhlasíte, že při řešení sporu budete jednat v dobré víře maximálně 60 dnů od okamžiku, kdy jste doručili oznámení o sporu. Pokud oponující subjekt společnosti Sony váš spor do 60 dnů od přijetí oznámení o sporu nevyřeší, můžete se vy nebo oponující subjekt společnosti Sony domáhat svého nároku v rámci rozhodčího řízení dle podmínek tohoto oddílu 8.

PŘÍPADNÉ ŘÍZENÍ NA VYŘEŠENÍ SPORU, AŤ JIŽ VEDENÉ FORMOU ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEBO PŘED SOUDEM, BUDE PROBÍHAT POUZE NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI A NIKOLI JAKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA V ZASTOUPENÍ NEBO JAKO ŽALOBA PODANÁ JMENOVANÝM NEBO NEJMENOVANÝM ČLENEM SKUPINY, ŽALOBA SPOLEČNÁ S JEDNÍM ZÁSTUPCEM NEBO ŽALOBA ZE STRANY SOUKROMÉHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, POKUD SE NA TAKOVÉM POSTUPU VY A OPONUJÍCÍ SUBJEKT SPOLEČNOSTI SONY VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ NEDOHODNETE PO ZAHÁJENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

Pokud se vy nebo oponující subjekt společnosti Sony rozhodnete vyřešit váš spor prostřednictvím rozhodčího řízení, může strana, která rozhodčí řízení iniciovala, postoupit toto řízení Americké arbitrážní asociaci („AAA“ – American Arbitration Association) na www.adr.org, nebo Soudní rozhodčí a mediační službě („JAMS“ – Judicial Arbitration and Mediation Services) na www.jamsadr.com. V případě, že podmínky tohoto oddílu 8 budou v rozporu s řádem rozhodčí organizace, kterou si strany zvolí, mají přednost podmínky tohoto oddílu 8.

Vy i subjekty společnosti Sony souhlasíte, že tato rozhodčí doložka je dokladem transakce mezistátního obchodu a na interpretaci a uplatnění tohoto oddílu 8 se tedy uplatní podmínky a pravidla zákona Federal Arbitration Act a řády AAA uvedené níže. Pro nároky do výše 75 000 amerických dolarů se použijí doplňkové postupy asociace AAA pro spory týkající se spotřebitelů (dále jen „Doplňkové postupy“), včetně sazebníku poplatků za rozhodčí řízení uvedeného v části C-8 doplňkových postupů. Pro nároky převyšující 75 000 amerických dolarů se uplatní řád pro komerční rozhodčí řízení obchodní asociace AAA a příslušné sazebníky poplatků pro řízení zabývající se jinou než skupinovou žalobou.

Řády AAA jsou k dispozici na stránkách www.adr.org nebo telefonním čísle 1-800-778-7879. Kromě toho, pokud vaše nároky nepřevyšují hodnotu 75 000 amerických dolarů a vy jste předložili oznámení a v dobré víře jednali s oponujícím subjektem společnosti Sony, jak je uvedeno výše, a rozhodce vás shledá vítěznou stranou v rozhodčím řízení, máte nárok na náhradu přiměřených poplatků a nákladů spojených s právním zastoupením dle rozhodnutí rozhodce, a to vedle všech nároků na náhradu těchto poplatků a nákladů dle regulačních státních nebo federálních právních předpisů přiznaných oponujícímu subjektu společnosti Sony nebo vám.

Rozhodce vydá písemný nález, nemusí však poskytnout odůvodnění, pokud o něj strana nepožádá. Nález rozhodce bude závazný a konečný, vyjma práva na odvolání vyplývajícího ze zákona FAA, a pro účely výkonu může být předložen jakémukoli soudu, který má pravomoc nad stranami.

Vy nebo oponující subjekt společnosti Sony můžete zahájit rozhodčí řízení buď v okresu San Mateo v Kalifornii, nebo v okresu vašeho trvalého bydliště. Pokud si zvolíte okres vašeho trvalého bydliště, oponující subjekt společnosti Sony je oprávněn převést rozhodčí řízení do okresu San Mateo, jestliže souhlasí, že uhradí veškeré dodatečné poplatky nebo náklady, které vám v důsledku změny místa vzniknou, ve výši stanovené rozhodcem.

Pokud bude některý bod v rámci tohoto oddílu 8 (jiný než výše uvedený bod o vzdání se práva na skupinovou žalobu) nezákonný nebo nevymahatelný, bude příslušný bod z tohoto oddílu 8 oddělen a zbývající část tohoto oddílu 8 bude plně účinná. V případě, že bude bod o vzdání se práva na skupinovou žalobu shledán nezákonným nebo nevymahatelným, stane se nevymahatelným celý tento oddíl 8 a o sporu bude rozhodovat soud.

Tento oddíl 8 zůstává v platnosti i po ukončení smlouvy.

 

9. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Pokud se vaše trvalé bydliště nachází v Japonsku nebo v zemi/oblasti ve východní nebo jihovýchodní Asii, potom se tato smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s právním řádem Japonska s vyloučením jeho kolizních norem. Každý spor, který vyplyne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude předkládán výhradně okresnímu soudu v Tokiu v Japonsku.

Pokud se vaše trvalé bydliště nachází v Evropě, Africe, Austrálii a Oceánii, na Blízkém východě, v Indii, na Ukrajině nebo v Ruské federaci, potom se tato smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s anglickým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem, ale budete mít dodatečnou ochranu závazných práv země vašeho bydliště.

Pokud žijete jinde, bude se tato smlouva řídit, bude vykládána a interpretována v souladu se zákony státu Kalifornie, s vyloučením jeho kolizích norem. Pokud se vaše trvalé bydliště nachází ve Spojených státech amerických, každý spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení ani není veden před soudem zabývajícím se drobnými žalobami, musí být veden před příslušným soudem, a to buď před vrchním soudem pro stát Kalifornie v okresu San Mateo, nebo před okresním soudem Spojených států pro severní Kalifornii.

 

10. OBECNÉ PRÁVNÍ INFORMACE

Závazná je pro vás nejaktuálnější verze této smlouvy. Aktuální verzi této smlouvy vhodnou k vytištění najdete na adrese https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. Váš pokračující přístup k softwaru a jeho používání vyjadřuje váš souhlas s nejnovější verzí této smlouvy.

Pokud některé ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude nijak dotčena ani narušena. Berete na vědomí, že vaše porušení této smlouvy by mohlo společnosti SIE způsobit nenapravitelnou škodu, za kterou by peněžní náhrada nemusela být odpovídajícím nápravným opatřením, a že vedle všech ostatních nápravných opatření, které mohou společnosti SIE plynout ze zákona, má společnost SIE nárok na spravedlivé vyrovnání.

Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností SIE v souvislosti se softwarem a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání ohledně jejího předmětu. Neuplatnění nebo opožděné uplatnění jakéhokoli práva vyplývajícího z této smlouvy neznamená vzdání se tohoto práva. Společnost SIE může svá práva vyplývající z této smlouvy, včetně svých práv požadovat dodržování podmínek této smlouvy, postoupit kterékoli přidružené společnosti SIE.