playstation.com

Právní informace

LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU PRO PRODUKT PLAYSTATION® (Verze 1.0)

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU PRO PRODUKT PLAYSTATION (DÁLE JEN „SMLOUVA“), ABYSTE POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM A POVINNOSTEM.

TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (DÁLE JEN „SIE“). PŘÍSTUP K SOFTWARU (DEFINOVANÉMU NÍŽE) A JEHO POUŽÍVÁNÍ NA JAKÉKOLI KONZOLI PLAYSTATION, ZAŘÍZENÍ PLAYSTATION (JAKO JE NÁHLAVNÍ SOUPRAVA PRO VR) NEBO JINÉM PEIFERNÍM ZAŘÍZENÍ PLAYSTATION (DÁLE JEN „PRODUKT“) JE VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO VAŠÍM PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE ZPŮSOBILÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY PODLE ZÁKONŮ VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU, A SOUHLASÍTE, ŽE PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY BUDOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.

Tuto Smlouvu přijímáte za sebe a za další osoby (včetně například osob používajících váš Produkt s vaším dovolením nebo pod vaším dohledem, jako jsou například děti), které budou mít přístup k vašemu Produktu nebo jej budou používat. Nesete odpovědnost za používání vašeho Produktu jinými osobami a za dodržování podmínek této Smlouvy z jejich strany.

Společnost SIE si vyhrazuje právo průběžně měnit podmínky této Smlouvy. Nejaktuálnější verze této Smlouvy nahrazuje všechny předchozí verze.

Software“ v této Smlouvě znamená (i) jakýkoli software, který společnost SIE distribuuje, který vám zpřístupňuje nebo který je zahrnut ve vašem Produktu podléhajícím této Smlouvě, a (ii) jakékoli jeho opravy, aktualizace nebo nové verze (dále jen „Aktualizace“). Software zahrnuje (například) systémový software, firmware, software zařízení.

Jestliže se nacházíte v Evropě, na Blízkém Východě, v Africe, Austrálii, Oceánii, Indii, Ruské federaci nebo na Ukrajině, potom jsou vám veškeré hry a další software zpřístupněny k používání na vašem Produktu na základě licence, nikoli prodány, a to dle licenční smlouvy k softwarovému produktu, kterou najdete na adrese  https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/. NAVÍC MÁTE JAKO SPOTŘEBITEL PRÁVA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ, KTERÁ NELZE VYLOUČIT, OMEZIT ANI ZMĚNIT. TATO PRÁVA MAJÍ PŘEDNOST PŘED ČÍMKOLI UVEDENÝM V TÉTO SMLOUVĚ.

Jestliže se nacházíte v Severní Americe, Jižní Americe nebo Střední Americe, potom jsou vám veškeré hry a další software zpřístupněny k používání na vašem Produktu na základě licence, nikoli prodány, a to dle licenční smlouvy k softwarovému produktu, kterou najdete na adrese https://www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense/.

POZNÁMKA: JE-LI VAŠE TRVALÉ BYDLIŠTĚ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO V ZEMI/REGIONU SEVERNÍ, STŘEDNÍ NEBO JIŽNÍ AMERIKY, TATO DOHODA OBSAHUJE V ODDÍLU 8 V NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU USTANOVENÍ O ZÁVAZNÉM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, KTERÉ MÁ DOPAD NA VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO DOHODY A V SOUVISLOSTI S PŘÍPADNÝM „SPOREM“ (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 8) MEZI VÁMI A „SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY“ (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 8). S TÍMTO USTANOVENÍM O ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, JAK JE UVEDENO V ODDÍLU 8, MÁTE PRÁVO NESOUHLASIT.

 

1. UDĚLENÍ LICENCE

Společnost SIE vám v souladu s podmínkami této Smlouvy uděluje omezené, nevýlučné, nekomerční, nepřevoditelné a odvolatelné právo používat Software výhradně v Produktu. Vaše práva používat předchozí verze Softwaru, jiné než aktuální verze Softwaru, skončí, jakmile můžete získat nebo máte nejaktuálnější verzi Softwaru nainstalovanou v Produktu.

Některé licenční podmínky pro software, technologii nebo službu třetí strany licencované společností SIE od společnosti SIE vyžadují, aby vám předala upozornění a licenční podmínky k softwaru, technologii nebo službě třetí strany. Tato upozornění a licenční podmínky jsou vám k dispozici na adrese https://www.playstation.com/oss/ nebo na jiném místě, které společnost SIE považuje za vhodné.

Veškerá práva k používání Softwaru jsou udělena pouze prostřednictvím licence; žádná vlastnická práva, právní tituly nebo nároky k Softwaru se tímto neudělují. Společnost SIE a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví k Softwaru. Na veškeré používání Softwaru a přístup k němu se vztahují podmínky této Smlouvy a platných právních předpisů o duševním vlastnictví. Společnost SIE a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva k Softwaru vyjma případů, kdy je tato smlouva výslovně uděluje.

 

2. OMEZENÍ

Nesmíte: (i) Software distribuovat, pronajímat, půjčovat, poskytovat k němu podlicenci, publikovat jej, opravovat, přizpůsobovat ani překládat; (ii) zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat, ani z něj vytvářet odvozená díla ani pokoušet se o vytvoření zdrojového kódu Softwaru z jeho objektového kódu; (iii) používat neautorizovaný, nelegální, padělaný nebo změněný hardware nebo software; (iv) používat nástroje k obejití, vypnutí nebo deaktivaci šifrování, bezpečnostního nebo ověřovacího mechanismu Softwaru nebo Produktu; (v) znovu instalovat starší verze Softwaru; (vi) porušovat zákony, nařízení, předpisy nebo práva společnosti SIE nebo třetích stran v souvislosti s vaším přístupem k Softwaru nebo Produktu nebo jeho používáním; (vii) používat hardware nebo software, který by způsobil, že Software nebo Produkt akceptuje nebo bude používat neautorizovaný, nelegální nebo pirátský software nebo hardware; (viii) získávat Software jinak než pomocí způsobů distribuce schválených společností SIE, ani (ix) využívat Software jinak než podle příslušné dokumentace a pomocí autorizovaného softwaru nebo hardwaru, a to včetně používání Softwaru k navrhování, vyvíjení, aktualizování nebo distribuci neautorizovaného softwaru nebo hardwaru pro použití ve spojení se Softwarem nebo Produktem.

 

3.  AKTUALIZACE, SMLOUVY SE TŘETÍMI STRANAMI A JEJICH OBSAH

Společnost SIE vám může poskytovat Aktualizace. Některé Aktualizace mohou být poskytovány, jakmile se přihlásíte k síti PlayStation™Network; ostatní vám mohou být zpřístupněny prostřednictvím webových stránek nebo autorizovaných kanálů společnosti SIE.  Aktualizace mohou zahrnovat nejnovější aktualizace nebo stažení nových verzí Softwaru obsahující bezpečnostní opravy, nové technologie nebo revidovaná nastavení a funkce, které mohou bránit v přístupu neoprávněnému nebo pirátskému obsahu nebo mohou bránit použití neautorizovaného hardwaru nebo softwaru v souvislosti s Produktem. 

Vzhledem k tomu, že se Produkt může čas od času změnit, mohou mít tyto Aktualizace vliv na funkčnost Produktu. Některé Aktualizace mohou odstranit aktuální funkce nebo nastavení celku nebo části a změnit nebo smazat vaše aktuální nastavení, data nebo obsah.  Společnost SIE vám doporučuje provádět pravidelné zálohování všech dat, které můžete zálohovat.

Jakékoli Aktualizace a nejaktuálnější verzi Softwaru jste povinni nainstalovat nebo nechat nainstalovat co možná nejdříve.  Pokud nenainstalujete nebo nenecháte nainstalovat jakékoli Aktualizace nebo Software co možná nejdříve, váš Produkt nemusí fungovat správně nebo nemusíte získat nejnovější bezpečnostní opravy. S výjimkou případů vadné Aktualizace společnost SIE nenese odpovědnost za jakékoli škody vám způsobené Aktualizací v případě, že instalační proces nebyl proveden v souladu s pokyny společnosti SIE.

Třetí strany vám mohou zpřístupnit další služby nebo obsah a mohou po vás požadovat přijetí jejich samostatných smluvních podmínek a zásad ochrany osobních údajů. Software se může odvolávat na odkazy webových stránek nebo obsah, které třetí strany nezávisle provozují nebo spravují (dále jen „Obsah a odkazy třetích stran“), nebo takové odkazy či obsah mohou zobrazovat či vám je poskytovat.

Společnost SIE a její dceřiné společnosti nekontrolují ani neřídí Obsah a odkazy třetích stran, ani Obsah a odkazy třetích stran nemonitorují, neschvalují, nepotvrzují ani nesponzorují. Společnost SIE ani její dceřiné společnosti nenesou ve vztahu k vám žádnou odpovědnost za Obsah a odkazy třetích stran. Vaše spoléhání se na Obsah a odkazy třetích stran je na vaše vlastní riziko a nesete plnou odpovědnost a důsledky z toho plynoucí.

 

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ / OVĚŘOVÁNÍ

Veškerá data získaná z Produktu nebo Softwaru jsou zpracována v souladu se Zásadami ochrany soukromí pro váš region. Další informace o tom, jaké osobní informace jsou shromažďovány, proč jsou shromažďovány, kde a jak jsou zpracovány, s kým jsou sdíleny, stejně jako informace o vašich právech najdete v Zásadách ochrany soukromí pro zemi/region. K Zásadám lze získat přístup na stránkách https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

V nejširším zákonem povoleném rozsahu pro obyvatele USA, země v Severní, Střední nebo Jižní Americe, Japonsko nebo země/regiony ve Východní nebo Jihovýchodní Asii se tímto vzdáváte veškerých práv nebo očekávání v souvislosti se soukromím, důvěrností nebo publicitou, pokud jde o informace ve vašich hrách nebo komunikacích prostřednictvím Produktu, vyjma případů uvedených v příslušné uživatelské příručce a Zásadách ochrany osobních údajů k systému pro váš region.

 

5. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Software je poskytován „TAK, JAK JE“ bez výslovných nebo předpokládaných záruk kromě těch, na které máte coby spotřebitel nárok v souladu s vašimi příslušnými místními zákony. Společnost SIE, její dceřiné společnosti a poskytovatelé licence výslovně odmítají jakoukoli předpokládanou záruku obchodovatelnosti, záruku vhodnosti pro konkrétní účel a záruku neporušení práva.

SPOLEČNOST SIE, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU DAT, UŠLÝ ZISK NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU, AŤ JIŽ PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA K NIM DOŠLO V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K SOFTWARU NEBO JEHO POUŽITÍ. DOKUD BUDE TOTO USTANOVENÍ V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU VYMAHATELNÉ, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ PLATIT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZE ZÁKONA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPADNÁ NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ ZEMĚ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEUMOŽŇUJÍ, TAKŽE TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT.

POKUD SÍDLÍTE V JAPONSKU NEBO V ZEMI/REGIONU VE VÝCHODNÍ ASII NEBO JIHOVÝCHODNÍ ASII A V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SIE, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NESOU ODPOVEDNOST, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE ODPOVĚDNOST VZTAHUJE K JAKÉKOLIV ZTRÁTĚ DAT, ZTRÁTĚ ZISKU NEBO K JAKÝMKOLIV ZTRTÁTÁM NEBO ŠKODÁM, PŘÍMÝM I NEPŘÍMÝM, NÁHODNÝM, SPECIÁLNÍM NEBO NÁSLEDNÝM, BEZ OHLEDU NA TO, JAK VZNIKLY, V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K SYSTÉMOVÉMU SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ, ANIŽ BY TÍM BYLO DOTČENO JAKÉKOLIV JINÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, JEJICH ODPOVĚDNOST BUDE OMEZENA NA PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ UTRPÍTE, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA PRODUKT, NA KTERÉM BYL NAINSTALOVÁN SOFTWARE, JENŽ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VYVOLAL, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI SIE, JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ A POSKYTOVATELŮ LICENCE.  DOKUD BUDE TOTO USTANOVENÍ V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU VYMAHATELNÉ, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ PLATIT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZE ZÁKONA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPADNÁ NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.  NĚKTERÉ ZEMĚ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEUMOŽŇUJÍ, TAKŽE TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT.

Jestliže se nacházíte v Evropě, na Blízkém Východě, v Africe, Austrálii, Oceánii, Indii, Ruské federaci nebo na Ukrajině, potom pro vás platí následující:

5.1. Máte práva podle příslušných místních zákonů, která nelze vyloučit, omezit ani změnit. Tato práva mají přednost před čímkoli uvedeným v této Smlouvě, včetně obsahu tohoto bodu 5.

5.2. Tato Smlouva:

5.2.1. nemá vliv na žádné zákonné záruky ani záruky, na které máte právo coby spotřebitel podle příslušných místních zákonů (jako jsou vaše práva v případě, že Software je vadný);

5.2.2.  nevylučuje ani neomezuje žádným způsobem naši odpovědnost za úmrtí nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů;

5.2.3. nevylučuje ani neomezuje žádným způsobem naši odpovědnost za svévolné porušení, podvod, uvedení v omyl nebo hrubou nedbalost; ani

5.2.4. nevylučuje ani neomezuje žádným způsobem naši odpovědnost, pokud na to nemáme právo podle příslušných místních zákonů.

5.3. V souladu s body 5.1 a 5.2 je naše odpovědnost vůči vám omezena do výše ceny, kterou jste zaplatili za Produkt, ve kterém byl nainstalován Software, jenž odpovědnost za škodu vyvolal.

 

6. PORUŠENÍ SMLOUVY, UKONČENÍ PRÁV A NÁHRADY SPOLEČNOSTI SIE

Jestliže společnost SIE průkazně zjistí, že jste porušili podmínky této Smlouvy, může společnost SIE sama přijmout jakékoli opatření na ochranu svých zájmů, nebo zajistit, aby takové opatření bylo přijato, tj. například znemožnit přístup k Softwaru jako celku nebo jeho částem, nebo jejich použití, zakázat používání Produktu online nebo offline, ukončit váš přístup k síti PlayStation Network, odmítnout jakoukoli záruku, opravu nebo jinou službu poskytovanou k vašemu Produktu, implementovat automatické nebo povinné aktualizace nebo zařízení určená k přerušení neoprávněného používání, nebo se spolehnout na případné jiné pokusy o nápravu, které mohou být důvodně nutné, aby se zabránilo použití upraveného Softwaru nebo nepovolenému použití Softwaru. Opatření případně uplatněná společností SIE  a jejich trvání budou omezeny na dobu objektivně nutnou k ochraně vás, zájmů společnosti SIE a dalších uživatelů.

Společnost SIE, její dceřiné společnosti a poskytovatelé licence si vyhrazují právo v případě porušení této Smlouvy podat žalobu. Společnost SIE se může účastnit vládní či soukromé žaloby nebo vyšetřování v souvislosti s vaším používáním Softwaru.

 

7. OMEZENÍ EXPORTU A SOULAD SE ZÁKONY

Software může obsahovat technologii, která podléhá určitým omezením v rámci právních předpisů a nařízení o kontrole vývozu. Software jako takový nemůže být vyvezen nebo zpětně vyvezen osobám a subjektům v rozporu s těmito právními předpisy a nařízeními. Při používání Softwaru musíte dodržovat tyto právní předpisy.

 

8. ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PRO NĚKTERÉ REZIDENTY

Následující podmínky v tomto Oddílu 8 se v plném ze zákona povoleném rozsahu na vás vztahují pouze v případě, že máte trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo v zemi/regionu Severní, Střední nebo Jižní Ameriky.

Pojmem „Spor“ se rozumí jakýkoli spor, nárok nebo neshoda mezi vámi a společnostmi SIE, Sony Interactive Entertainment LLC nebo jejich současnými nebo minulými dceřinými společnostmi, nebo případnými předchůdci či nástupci některé ze společností uvedených výše, včetně Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC a Sony Interactive Entertainment America LLC (dále jen „subjekt společnosti Sony“) ohledně používání Softwaru, ať již na základě smlouvy, ze zákona, nařízení, vyhlášky nebo občanskoprávního deliktu (včetně podvodu, uvedení v omyl, podvodného navádění nebo nedbalosti), nebo na základě jakékoli jiné právní teorie či teorie vztahující se k právu spravedlnosti, a zahrnuje platnost, vymahatelnost či rozsah tohoto Oddílu 8 (vyjma vymahatelnosti níže uvedeného bodu o Vzdání se práva na skupinovou žalobu). Pojem „Spor“ má nejširší možný význam, který bude vymáhán.

Vedete-li Spor (jiný, než který je popsán níže jako vyloučený z rozhodčího řízení) s některým subjektem společnosti Sony nebo s vedoucími pracovníky, řediteli, zaměstnanci nebo zástupci subjektu společnosti Sony (dále jen „Oponující subjekt společnosti Sony“), který nelze vyřešit vyjednáváním, jak je požadováno níže, musíte vy a Oponující subjekt společnosti Sony požádat o vyřešení Sporu v rámci rozhodčího řízení ve věci Sporu dle podmínek Oddílu 8 a nikoli vést Spor před soudem. Rozhodčím řízením se rozumí, že Spor bude vyřešen nestranným rozhodcem namísto soudcem nebo porotou soudu.

VY I SUBJEKTY SPOLEČNOSTI SONY SOUHLASÍTE, ŽE JAKÝKOLI NÁROK UPLATNĚNÝ VÁMI NEBO SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PŘED SOUDEM ZABÝVAJÍCÍM SE DROBNÝMI ŽALOBAMI NEPODLÉHÁ PODMÍNKÁM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ UVEDENÝM V TOMTO ODDÍLU 8.

JESTLIŽE SI NEPŘEJETE BÝT VÁZÁNI ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM NEBO VZDÁNÍM SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU V TOMTO ODDÍLU 8, MUSÍTE TUTO SKUTEČNOST SPOLEČNOSTI SIE PÍSEMNĚ OZNÁMIT DO 30 DNŮ OD DATA, KDY JSTE TUTO SMLOUVU PŘIJALI. VAŠE PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ MUSÍ BÝT POSLÁNO SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, K RUKÁM: PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ – VZDÁNÍ SE PRÁVA, A MUSÍ OBSAHOVAT: (1) VAŠE JMÉNO, (2) VAŠI ADRESU, (3) VAŠE PŘIHLAŠOVACÍ ID, POKUD JEJ MÁTE, A (4) JASNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE SI NEPŘEJETE ŘEŠIT SPORY S KTERÝMKOLI SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

VEDETE-LI SPOR S NĚKTERÝM SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY, MUSÍTE POSLAT PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, K RUKÁM: PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ – ŘEŠENÍ SPORŮ, ABYSTE OPONUJÍCÍMU SUBJEKTU SPOLEČNOSTI SONY UMOŽNILI VYŘEŠIT SPOR NEFORMÁLNÍ CESTOU PROSTŘEDNICTVÍM VYJEDNÁVÁNÍ.

Souhlasíte, že při řešení Sporu budete jednat v dobré víře maximálně 60 dnů od okamžiku, kdy doručíte oznámení o Sporu. Pokud Oponující subjekt společnosti Sony váš Spor do 60 dnů od přijetí oznámení o Sporu nevyřeší, můžete se vy nebo Oponující subjekt společnosti Sony domáhat svého nároku v rámci rozhodčího řízení dle podmínek tohoto Oddílu 8.

PŘÍPADNÉ ŘÍZENÍ NA VYŘEŠENÍ SPORU, AŤ JIŽ VEDENÉ FORMOU ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEBO PŘED SOUDEM, BUDE PROBÍHAT POUZE NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI A NIKOLI JAKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA V ZASTOUPENÍ NEBO JAKO ŽALOBA PODANÁ JMENOVANÝM NEBO NEJMENOVANÝM ČLENEM SKUPINY, ŽALOBA SPOLEČNÁ S JEDNÍM ZÁSTUPCEM NEBO ŽALOBA ZE STRANY SOUKROMÉHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, POKUD SE NA TAKOVÉM POSTUPU VY A OPONUJÍCÍ SUBJEKT SPOLEČNOSTI SONY VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ NEDOHODNETE PO ZAHÁJENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

Pokud se vy nebo Oponující subjekt společnosti Sony rozhodnete vyřešit váš Spor prostřednictvím rozhodčího řízení, může strana, která rozhodčí řízení iniciovala, postoupit toto řízení Americké arbitrážní asociaci („AAA“ – American Arbitration Association) na www.adr.org, nebo Soudní rozhodčí a mediační službě („JAMS“ – Judicial Arbitration and Mediation Services) na www.jamsadr.com. V případě, že podmínky tohoto Oddílu 8 budou v rozporu s řádem rozhodčí organizace, kterou si strany zvolí, mají podmínky tohoto Oddílu 8 přednost.

Vy i Subjekty společnosti Sony souhlasíte, že tato rozhodčí doložka je dokladem transakce mezistátního obchodu a na výklad a uplatnění tohoto Oddílu 8 se tedy uplatní podmínky a pravidla zákona Federal Arbitration Act a řád AAA uvedené níže. Pro nároky do výše 75 000 amerických dolarů se použijí doplňkové postupy asociace AAA pro Spory týkající se spotřebitelů (dále jen „Doplňkové postupy“), včetně sazebníku poplatků za rozhodčí řízení uvedeného v části C-8 Doplňkových postupů. Pro nároky převyšující 75 000 amerických dolarů se uplatní Řád pro komerční rozhodčí řízení obchodní asociace AAA a příslušné sazebníky poplatků pro řízení zabývající se jinou než skupinovou žalobou.

Řád AAA je k dispozici na stránkách www.adr.org nebo telefonním čísle 1-800-778-7879. Kromě toho, pokud vaše nároky nepřevyšují hodnotu 75 000 amerických dolarů a vy jste předložili oznámení a v dobré víře jednali s Oponujícím subjektem společnosti Sony, jak je uvedeno výše, a rozhodce vás shledá vítěznou stranou v rozhodčím řízení, máte nárok na náhradu přiměřených poplatků a nákladů spojených s právním zastoupením dle rozhodnutí rozhodce, a to vedle všech nároků na náhradu těchto poplatků a nákladů dle platných státních nebo federálních právních předpisů přiznaných Oponujícímu subjektu společnosti Sony nebo vám.

Rozhodce vydá písemný nález, nemusí však poskytnout odůvodnění, pokud o něj strana nepožádá. Nález rozhodce bude závazný a konečný, vyjma práva na odvolání vyplývajícího ze zákona FAA, a pro účely vymáhání může být předložen jakémukoli soudu, který má pravomoc nad stranami.

Vy nebo Oponující subjekt společnosti Sony můžete zahájit rozhodčí řízení buď v okresu San Mateo v Kalifornii, nebo v okresu vašeho trvalého bydliště. Pokud si zvolíte okres vašeho trvalého bydliště, Oponující subjekt společnosti Sony je oprávněn převést rozhodčí řízení do okresu San Mateo, jestliže souhlasí, že uhradí veškeré dodatečné poplatky nebo náklady, které vám v důsledku změny místa vzniknou, a to ve výši stanovené rozhodcem.

Pokud bude některý bod v rámci tohoto Oddílu 8 (jiný než výše uvedený bod o Vzdání se práva na skupinovou žalobu) nezákonný nebo nevymahatelný, bude příslušný bod z tohoto Oddílu 8 oddělen a zbývající část tohoto Oddílu 8 bude plně účinná. V případě, že bude bod o Vzdání se práva na skupinovou žalobu shledán nezákonným nebo nevymahatelným, stane se nevymahatelným celý tento Oddíl 8, a o Sporu bude rozhodovat soud.

Tento Oddíl 8 zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy.

 

9. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Pokud se vaše trvalé bydliště nachází v Japonsku nebo v zemi/regionu ve východní nebo jihovýchodní Asii, potom se tato Smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s právním řádem Japonska s vyloučením jeho kolizních norem. Každý spor, který vyplyne z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude předkládán výhradně okresnímu soudu v Tokiu v Japonsku.

Pokud se vaše trvalé bydliště nachází v Evropě, Africe, Austrálii a Oceánii, na Blízkém východě, v Indii, na Ukrajině nebo v Ruské federaci, potom se tato Smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s anglickým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem, ale budete mít dodatečnou ochranu závazných práv země/regionu vašeho bydliště. Práva vyplývající z této Smlouvy můžete uplatnit u příslušného soudu v zemi/regionu vašeho bydliště, případně v Anglii a Walesu.

Pokud žijete jinde, bude se tato Smlouva řídit, bude vykládána a interpretována v souladu se zákony státu Kalifornie, s vyloučením jeho kolizích norem. Pokud se vaše trvalé bydliště nachází ve Spojených státech amerických, každý Spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení ani není veden před soudem zabývajícím se drobnými žalobami, musí být veden před příslušným soudem, a to buď před vrchním soudem pro stát Kalifornie v okresu San Mateo, nebo před okresním soudem Spojených států pro severní Kalifornii.

 

10. OBECNÉ PRÁVNÍ INFORMACE

Závazná je pro vás nejaktuálnější verze této Smlouvy. Aktuální verzi této Smlouvy najdete na adrese https://www.playstation.com/legal/product-ssla/. Váš pokračující přístup k Softwaru a jeho používání vyjadřuje váš souhlas s nejnovější verzí této Smlouvy.

Pokud některé ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy tím nebude nijak dotčena ani narušena. Berete na vědomí, že vaše porušení této Smlouvy by mohlo společnosti SIE způsobit nenapravitelnou škodu, za kterou by peněžní náhrada nemusela být odpovídajícím nápravným opatřením, a že vedle všech ostatních nápravných opatření, které mohou společnosti SIE plynout ze zákona, má společnost SIE nárok na spravedlivé vyrovnání.

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností SIE v souvislosti se Softwarem a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání ohledně jejího předmětu. Neuplatnění nebo opožděné uplatnění jakéhokoli práva vyplývajícího z této Smlouvy neznamená vzdání se tohoto práva. Společnost SIE může svá práva vyplývající z této Smlouvy, včetně svých práv požadovat dodržování podmínek této Smlouvy, postoupit kterékoli dceřiné společnosti SIE.