playstation.com

Právní informace

Záruka na opravený nebo vyměněný produkt

Pojem „produkt“ znamená opravený nebo vyměněný systém PlayStation®, který vám vrátí společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (dále jen „společnost SIEE“) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Upozorňujeme, že systémový software předinstalovaný v produktu nebo poskytnutý později prostřednictvím aktualizací či upgradovaných vydání je vám k dispozici na základě licence, není tedy prodáván a je určen k použití pouze jako součást daného produktu. Podmínky licence tohoto systémového softwaru najdete na stránce http://www.eu.playstation.com/legal.

Tuto záruku vám poskytuje společnost SIEE. Je pro vás osobně a nemůže ji používat nikdo jiný. Tato záruka se poskytuje nad rámec zákonných práv spotřebitelů podle příslušných zákonů (které vám mohou dávat právo na bezplatnou nápravu od prodejce) a žádným způsobem na ně nemá vliv.

Záruka, kterou vám poskytujeme: Společnost SIEE zaručuje, že tento produkt nevykazuje vady na materiálu ani dílenském zpracování, které by vedly k chybnému fungování produktu během běžného používání v souladu s podmínkami uvedenými níže, a že po dobu 3 (tří) měsíců, nebo po zbývající dobu původní záruky výrobce poskytované společností SIEE podle toho, které období je delší (dále jen „záruční doba“), zdarma opraví nebo případně podle rozhodnutí společnosti SIEE vymění tento produkt, pokud bude vykazovat vady na materiálu nebo dílenském zpracování. Výměna bude provedena za novou nebo podle rozhodnutí společnosti SIEE za renovovanou komponentu nebo systém a bude se na ni vztahovat buď záruka v délce 3 (tři) měsíce nebo v délce zbývající doby původní záruky výrobce poskytované společnosti SIEE podle toho, které období je delší. Tato záruka se nevztahuje na vaše data, software nebo hry pro systém PlayStation, periferní zařízení systému PlayStation, příslušenství k systému PlayStation ani na jiné periferní zařízení či příslušenství.

DŮLEŽITÉ

1. Pokud potřebujete uplatnit reklamaci v rámci této záruky, obraťte se na místní zákaznický servis telefonicky nebo prostřednictvím stránky eu.playstation.com/contact-us a požádejte o pokyny k vrácení.

2. Pokud vám společnost SIEE vrátí tento produkt v jakékoli zemi Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsku, Albánii, Andoře, Bosně a Hercegovině, Černé hoře, Chorvatsku, na Gibraltaru, v Grónsku, Makedonii, Monaku, na Normanských ostrovech, Ostrově Man, v Republice San Marino, Srbsku, Turecku nebo městě Vatikán, platí tato záruka ve všech těchto státech, za následujících podmínek:

a. záruční pečeť a sériové číslo na produktu nesmí jevit jakékoli známky poškození, smazání nebo porušení a

b. na produktu se nenalézají žádné známky (úspěšného nebo neúspěšného) pokusu o otevření nebo sejmutí krytu produktu.

3. Společnost SIEE může podle svého uvážení produkt opravit, nebo vyměnit.

4. Součástí opravy nebo výměny může být instalace nejnovějších aktualizací softwaru nebo firmwaru pro daný produkt.

5. Produkty s vyjímatelným pevným diskem („HDD“)

a. Produkty s vyjímatelným pevným diskem HDD musejí být vráceny i s pevným diskem HDD, když chcete využít záruční službu v rámci této záruky.

b. Oprava nebo výměna produktu bude obnášet i formátování pevného disku HDD.

c. Rozumíte a souhlasíte s tím, že formátování pevného disku HDD povede ke ztrátě vašich uložených dat, souborů a softwaru. Chcete-li předejít ztrátě softwaru, dat nebo souborů, které byste rádi zachovali, před odevzdáním produktu s pevným diskem HDD do záruční služby zálohujte a odstraňte všechna data z pevného disku HDD, pokud je to možné. Vymazání vašeho hesla pro službu PlayStation®Network pomůže ochránit jakékoli informace, které považujete za důvěrné.

6. Aby nedošlo k poškození nebo ztrátě či vymazání jiných vyměnitelných médií pro ukládání dat, periferních zařízení, příslušenství a neoriginálních komponent, je nutné je před odesláním produktu do záručního servisu odstranit.

7. Berete na vědomí, že tato záruka se nevztahuje na uložená data, soubory nebo software, a souhlasíte, že společnost SIEE nenese odpovědnost vůči vám za jakoukoli ztrátu nebo poškození vašich dat, souborů nebo softwaru v souvislosti s vaší reklamací podle této záruky.

8. Pevný disk HDD byste měli pravidelně zálohovat, abyste předešli ztrátě či změně dat, souborů nebo softwaru, přestože některý obsah nelze zálohovat a musí být uživatelem znovu nainstalován.

9. Reklamaci z této záruky nelze podat, pokud byl produkt poškozen v důsledku:

a. komerčního použití, nehody, běžného opotřebení, nedbalosti, nesprávného nebo špatného použití (zejména používání tohoto produktu k jinému než k určenému účelu anebo v rozporu s pokyny k řádnému používání a údržbě nebo z důvodu instalace způsobem, který neodpovídá příslušným technickým nebo bezpečnostním normám),

b. používání společně s jiným neautorizovaným periferním zařízením nebo komponentou (zejména zařízeními pro vylepšení her, pevnými disky HDD, adaptéry a napájecími zařízeními),

c. jakýchkoli adaptací nebo úprav a pozměňování produktu provedených z jakéhokoli důvodu a bez ohledu na to, zda byly provedeny řádně,

d. údržby nebo opravy či pokusu o údržbu nebo opravu provedené servisním zařízením, které není autorizovaným servisním zařízením společnosti SIEE,

e. použití neautorizovaného softwaru, virové infekce, požáru, povodně či jiné přírodní katastrofy nebo

f. používání nebo zacházení s produktem jinak než pro běžnou osobní či domácí potřebu nebo při provozu v rozporu se specifikacemi produktu.

10. Reklamaci ze záruky nelze uplatnit, pokud jste významně porušili licenci k vašemu systémovému softwaru (viz http://www.eu.playstation.com/legal).

11. Podle příslušných zákonů je tato záruka vaším jediným a výhradním prostředkem, který můžete využít v souvislosti s vadami na tomto produktu, a všechny ostatní garance, záruky a podmínky, které jsou výslovně nebo konkludentně uvedené v libovolném předpisu či jiným způsobem a týkají se tohoto produktu, jsou tímto vyloučeny a společnost SIEE ani jiné subjekty Sony či jejich dodavatelé nebo autorizovaná servisní zařízení nenesou odpovědnost za žádné speciální, náhodné, nepřímé ani následné ztráty a škody, včetně ztráty dat, bez ohledu na způsob jejich vzniku.

12. Společnost SIEE si vyhrazuje právo odmítnout opravu nebo výměnu produktu na základě této záruky, pokud nedokáže ověřit stav vaší záruky a vy nejste schopni poskytnout přijatelný doklad o koupi vašeho původního systému PlayStation.

13. Společnost SIEE neposkytuje záruku ani garanci na žádné produkty nebo služby třetích stran, které mohou být v souvislosti s produktem nabízeny.

Pokud tento produkt vyžaduje jakýkoli servis, na který se nevztahuje tato záruka, obraťte se telefonicky na místní linku podpory pro systém PlayStation nebo nás kontaktujte na stránce eu.playstation.com/contact-us.