playstation.com

Právní informace

Pravidla a podmínky

Soutěž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021“

Region EMEA

Soutěž a vstupní požadavky

 

 

1.               Soutěž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021“ („soutěž“) je otevřená účastníkům splňujícím požadavek minimálního věku (jak je uvedeno níže), s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Indii (kromě státu Nágáland), Libanonu, Kuvajtu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Saúdské Arábii, Slovensku, Španělsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojených arabských emirátech, Spojeném království a Ukrajině („účastnické země“), vyjma zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů či konzultantů pořadatele (jak je definováno níže) a jejich nejbližších rodinných příslušníků, přidružených společností pořadatele či jakýchkoliv osob pracovně propojených se soutěží („účastníci“). Účastnické země společně tvoří Region EMEA.

 

2.               U účastníků s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Indii (kromě státu Nágáland), Libanonu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Španělsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojeném království a Ukrajině je minimálním požadovaným věkem 18 let, u účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech pak 21 let („minimální požadovaný věk“).

 

3.               Účastníci se do soutěže musejí přihlásit pomocí svého účtu pro síť PlayStation™Network („PSN“). Za zemi trvalého pobytu účastníků bude považována země registrovaná v jejich účtu pro PSN. Registrace k PSN je podmíněna přijetím dokumentů Podmínky služby PSN a Zásady ochrany soukromí PSN. (http://playstation.com/legal/).

 

4.               Tato pravidla (jak jsou definována níže) se vztahují na účastníky s trvalým pobytem v účastnických zemích vyjma Francie.

 

5.               Účastníci mohou být požádáni o předložení dokumentu prokazujícího jejich způsobilost k účasti v soutěži. Není-li účastník schopen takový důkaz na požádání předložit, může pořadatel takového účastníka ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.

 

6.               Vstup do soutěže je možný od 1:00 SEČ dne 21. dubna 2021 („datum zahájení“), poslední přihlášení účasti je třeba provést do 00:59 SEČ dne 26. září 2021 („datum ukončení“).  Více informací naleznete v dodatku 1 a 2. Období od data zahájení do data ukončení dále jen jako „doba trvání soutěže“.

 

7.               Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, musejí: (1) vyplnit registrační formulář režimu GT Sport, který bude zpřístupněn všem účastníkům, již ve hře zvolí „režim Sport“; (2) vybrat, a to během trvání soutěže, jakých závodů se v rámci šampionátu chtějí zúčastnit, a to před započetím každého takového závodu; a (3) přijmout pravidla soutěže. Každý účastník, který podstoupí tyto kroky, bude považován za „zapsaného“.

 

8.               Účastníci se musejí do soutěže přihlásit požadovaným způsobem a před datem ukončení a uvedeným časem. Nesplnění těchto podmínek povede k diskvalifikaci takového přihlášení.

 

9.               Soutěž sestává ze dvou (2) různých šampionátů (každý z nich dále jako „šampionát“):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (dále jen „Nations Cup“): V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země a teritorium budou hráčům přiřazeny automaticky podle země/teritoria v jejich účtu pro PSN. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (dále jen „Manufacturer Series“): Šampionát Manufacturer Series představuje soutěž, ve které účastníci používají vozidla vyrobená jedním výrobcem. Účastníci budou soutěžit o pozici nejlepšího jezdce svého výrobce, načež se utkají s dalšími účastníky reprezentujícími jiné výrobce. Účastníci si svého výrobce vyberou z připraveného seznamu pětadvaceti (25) výrobců.

 

Podrobnosti o jednotlivých šampionátech jsou uvedeny v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Vstup do soutěže je bezplatný a nevyžaduje žádné další nákupy, avšak účastníci musejí být vlastníky konzole PlayStation®4 či PlayStation®5 a kopie hry Gran Turismo™ Sport („hra“) nebo k nim mít přístup. Během doby trvání soutěže musejí být účastníci aktivními členy služby PlayStation®Plus. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s těmito pravidly a podmínkami, včetně pravidel uvedených v dodatku 1 a dodatku 2, (dále jen „pravidla“) a budou se jimi řídit.

 

11.            Členství PlayStation®Plus („PS Plus“) je dostupné pouze jednotlivcům s účtem pro PSN s přístupem do obchodu PlayStation™Store („PS Store“) a vysokorychlostním připojením k internetu.  PSN, PS Store a PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením dle země a jazyka; obsah a služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je vyžadován souhlas rodičů, vyjma uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služby není zaručena. Online funkce specifických her mohou být po přiměřeném upozornění ukončeny – eu.playstation.com/gameservers. Členství PS Plus je nepřetržité a až do výslovného zrušení bude účtováno měsíčně, čtvrtletně či ročně, a to v závislosti na zakoupeném předplatném za v danou dobu platnou cenu v obchodě PS Store. Nedojde-li ke zrušení bezplatného zkušebního období, mění se toto automaticky v měsíční předplatné. Platí plné znění podmínek: Podmínky používání PSN na playstation.com/legal.

 

12.            Každý účastník se do každého šampionátu může zapsat pouze jednou (1).  Pro vyloučení pochybností budou závody uvedené v kalendářích jednotlivých šampionátů probíhat v různých časech.  Účastníci se tak mohou zúčastnit obou šampionátů a vítěz šampionátu Nations Cup se může stát členem vítězného týmu v šampionátu Manufacturer Series.

 

13.            Účastníkům je zakázáno zakládat duplicitní účty za účelem účasti v soutěži, zvýšení svých šancí na kvalifikaci či postup soutěží nebo narušení výkonu jiného účastníka během závodu. Rovněž je zakázáno, aby někdo jiný soutěžil jménem účastníka a aby během závodu docházelo k úmyslné výměně pozic.  V takových případech si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení takové účastníky diskvalifikovat.

 

14.            Vítězové soutěže jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „vítěz“). Poražení finalisté v soutěži jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „finalista“).

 

15.            Výhry jsou určené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series), dle potřeby, a musejí být převzaty, jak jsou, a nesmějí být postoupeny, převedeny či přeprodány. Směna za hotovost není možná; pořadatel si však vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv výhru jinou výhrou obdobné hodnoty.

 

16.            Každý výherce i každý finalista může být povinován zaplatit daň z jakékoliv výhry, a to v souladu s odpovídající daňovou legislativou, a ponese zodpovědnost za veškerou daňovou povinnost.

 

17.            Pokud si ve stanoveném čase nebo zadaným způsobem nebude vítěz svou výhru nárokovat, stane se tento nárok neplatným a pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout výhru dalším způsobilým účastníkům vybraným v souladu s podmínkami. Je-li výhra podmíněná včasným vyzvednutím a vítěze je nutné najít před uplynutím konkrétní doby platnosti výhry, mohou podmínky určit datum, kdy bude vítěz kontaktován, a pořadatel bude takového vítěze kontaktovat na e-mailové adrese poskytnuté vítězem v registračním formuláři režimu GT Sport odpovídajícího šampionátu. Na kontaktování vítěze či vítězů bude vynaloženo přiměřené úsilí. Pokud vítěze není možné kontaktovat nebo se nepodaří navázat kontakt v požadovaném čase, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout výhru dalším způsobilým účastníkům vybraným v souladu s podmínkami. Není-li stanoveno jinak, není-li výhra vítězem nárokována požadovaným způsobem a do stanoveného data, není pořadatel povinen poskytnout výhru dalšímu způsobilému účastníkovi.

 

18.            Pořadatel nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy sítě, výpočetního hardwaru či softwaru jakéhokoliv druhu, jejichž následkem by mohlo dojít k neplatnému zápisu do soutěže či ztrátě jakékoliv korespondence. Důkaz o odeslání nebude akceptován jako důkaz o přijetí. Nebudou přijímány žádné žádosti zprostředkovatelů, třetích stran, organizovaných skupin nebo žádosti automaticky generované počítačem.

 

19.            Pořadatel neodpovídá za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění, které účastník utrpí v přímém nebo nepřímém důsledku výhry či soutěže. Pořadatel se však nepokouší vyloučit nebo omezit svou odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku své vlastní nedbalosti.

 

20.            Veškeré podmínky, záruky a prohlášení vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak ve vztahu k výhře či soutěži jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem.

 

21.            Bude-li jakákoliv výhra po převzetí shledána nefunkční či poškozenou, musí být do sedmi (7) dnů od přijetí o takové skutečnosti pořadatel písemně informován, jinak bude výhra považována za přijatou.  Tím nejsou nijak ovlivněna zákonná práva vítěze či finalisty (pokud existují).

 

22.            Každý vítěz i finalista se zavazuje k účasti na jakékoliv přiměřené propagační činnosti vyžadované pořadatelem. V případě odmítnutí takové propagační činnosti musí vítěz či finalista informovat pořadatele.

 

23.            Osobní údaje poskytované účastníky při registraci budou uchovány a použity pouze pořadatelem, jeho skupinou společností a jeho dodavateli či smluvními partnery za účelem pořádání soutěže v souladu se zásadami ochrany soukromí pořadatele, které naleznete na: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ a s nimiž účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas.

 

24.            Pořadatel může na své webové stránce (či webových stránkách) na základě vlastního uvážení zveřejnit jméno každého vítěze i každého finalisty. Jméno každého vítěze i každého finalisty bude na přiměřenou žádost sděleno každému, kdo odešle obálku se zpáteční adresou označenou „FIA Gran Turismo™ Championships 2021“ na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a to během šesti (6) týdnů od data ukončení. Pokud vítěz či finalista nesouhlasí se zveřejněním svého jména, nechť prosím kontaktuje pořadatele. Vezměte prosím na vědomí, že pořadatel může být požádán o poskytnutí těchto informací správnímu orgánu.

 

25.            V případě jakéhokoliv sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a nebude přistoupeno k žádné diskuzi ani korespondenci.

 

26.            Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně zrušit či upravit, a to na základě vlastního úsudku či vzniku okolností, které nedokáže ovlivnit.

 

27.            Existuje-li důvod se domnívat, že došlo k porušením těchto podmínek nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné či jinak neplatné informace, může pořadatel dle vlastního uvážení odmítnout zpracovat takový zápis či vydat odpovídající výhru. Pokud účastník nedodrží tyto podmínky, včetně dodatku 1 či dodatku 2, nebo pro vstup do soutěže využije několika účtů či automatizovaného systému, bude ze soutěže vyloučen a jeho zápis bude prohlášen za neplatný.

 

28.            „Pořadatel“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.            V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou tyto podmínky vykládány v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem bude považována za uzavřenou v Anglii.

 

Dodatek 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Online seriál FIA Certified GT Championships Nations Cup 2021

 

1.1            Účastníci mohou do soutěže Nations Cup vstoupit odehráním série závodů online seriálu Nations Cup v herním režimu „Sport“. Účastníci musejí před zahájením každého závodu potvrdit, že se chtějí zúčastnit seriálu Nations Cup.

 

1.2            Online seriál Nations Cup proběhne pouze online a jeho součástí budou následující fáze:

1.2.1       Dvě sezony, z nichž každá je tvořena deseti (10) koly. Podrobnosti zde:

 

Kalendář sezon online seriálu Nations Cup 2021

1. sezona

2. sezona

1. kolo:

24. dubna 2021

1. kolo:

10. července 2021

2. kolo:

1. května 2021

2. kolo:

17. července 2021

3. kolo:

8. května 2021

3. kolo:

31. července 2021

4. kolo:

15. května 2021

4. kolo:

7. srpna 2021

5. kolo:

22. května 2021

5. kolo:

14. srpna 2021

6. kolo:

26. května 2021

6. kolo:

25. srpna 2021

7. kolo:

2. června 2021

7. kolo:

1. září 2021

8. kolo:

9. června 2021

8. kolo:

8. září 2021

9. kolo:

16. června 2021

9. kolo:

15. září 2021

10. kolo:

23. června 2021

10. kolo:

22. září 2021

           

1.2.2       Čtyři závody seriálu World Series, které proběhnou v následujících datech:

Závod

Datum

1. závod seriálu World Series

16. května 2021

2. závod seriálu World Series

20. června 2021

3. závod seriálu World Series

12. září 2021

4. závod seriálu World Series

17. října 2021

 

1.2.3       Rozhodující závod seriálu GT World Series proběhne od 8:00 SEČ dne 24. července do 00:59 SEČ dne 26. července 2021.

1.2.4       Světové finále proběhne ve dnech 5., 6. a 7. listopadu 2021.

 

1.3            Účastníci sezon online seriálu Nations Cup budou odměněni body v závislosti na:

1.3.1       jejich konečné pozici v každém závodě; a

1.3.2       průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

 

1.4            Účastníci se musejí zúčastnit závodů v rámci online seriálu Nations Cup, ve kterém získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení. K určení celkového pořadí účastníků budou na konci série deseti (10) kol v rámci každé sezony body následovně sečteny („konečné skóre“):

 

1. sezona: Konečné skóre je počítáno ze čtyř (4) nejlepších kol účastníka, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

 

2. sezona: Konečné skóre je počítáno ze čtyř (4) nejlepších kol účastníka, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

 

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakéhokoliv kola jakékoliv sezony. Do online hodnocení daného kola se však budou počítat pouze body získané v rámci posledního závodu dne. (Např. zúčastní-li se účastník 2. června 2021 v rámci 7. kola tří závodů, budou se počítat pouze body získané v posledním z těchto tří závodů.)

 

1.5            Hvězdní hráči

1.5.1       K získání titulu hvězdného hráče budou způsobilí následující účastníci:

1.5.1.1     V rámci 1. sezony online seriálu Nations Cup: šestnáct (16) účastníků světového finále Nations Cup „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 – světové finále Nations Cupu.“

1.5.1.2     V rámci 2. sezony online seriálu Nations Cup: třicet dva (32) nejlépe hodnocených hráčů rozhodujícího závodu seriálu GT World Series roku 2021.

 

1.6            Splní-li účastník jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.5.1 tohoto dodatku 1, obdrží ve hře Gran Turismo™ Sport upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče.  Aktivní registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

 

1.7            U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“.

 

1.8            Skutečná jména hvězdných hráčů budou zobrazena během vysílání „závodů seriálu World Series“, rozhodujícího závodu seriálu GT World Series a světového finále spolu s jejich PSN ID.

 

1.9            Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následující sezony.

 

2.     Závody seriálu World Series

          

2.1            Zorganizovány budou čtyři (4) závody seriálu World Series, které se uskuteční ve dnech uvedených v odstavci 1.2.2.

 

2.2            Účastníci závodu seriálu World Series budou vybráni následovně:

2.2.1       Pro závod seriálu World Series 1 a 2 bude ze soutěžících, kteří se zúčastnili závodů Nations Cup v rámci světového finále šampionátu FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (konaného 6. prosince 2020), vybráno podle pořadí nejlepších šestnáct (16) účastníků.

2.2.2       Pro závod seriálu World Series 3 a 4 bude ze soutěžících, kteří se zúčastní závodů Nations Cup v rámci rozhodujícího závodu seriálu GT World Series (konaného ve dnech uvedených v odstavci 1.2.3), vybráno podle pořadí nejlepších šestnáct (16) účastníků.

 

2.3            Účastníci, kteří se zúčastní „závodů seriálu World Series“, budou způsobilí k výhře bodů závodů seriálu World Series, které se započítají do jejich celkového individuálního hodnocení ve světovém finále Nations Cup 2021, a to dle dosažené pozice:

 

·        1. místo: 3 body

·        2. místo: 2 body

·        3. místo: 1 bod

 

3.           Rozhodující závod seriálu GT World Series

 

3.1            Rozhodující závod seriálu GT World Series proběhne ve dnech uvedených v odstavci 1.2.3.

 

3.2            Po skončení 1. sezony Nations Cupu postoupí šest (6) účastníků z regionu EMEA do rozhodujícího závodu seriálu GT World Series („účastníci 1. sezony Nations Cupu“).  Osm (8) míst je vyhrazeno účastníkům světového finále seriálu Nations Cup 2020 z regionu EMEA, kteří se zúčastnili online světového finále FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020, jež proběhlo 6. prosince 2020 („pozvaní účastníci z Nations Cupu“).  Společně „účastníci finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series“.

 

3.3            Z každé účastnické země mohou vzejít nejvýše dva (2) účastníci 1. sezony Nations Cupu („omezení zemí“); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše šest (6) účastníků. V případě, kdy na třetí nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné země, postoupí do rozhodujícího závodu seriálu GT World Series další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na třetím či nižším hodnocení mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát účastníkem finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než prvních 2 účastníků z jiné účastnické země.

 

3.4            Dojde-li na konci 1. sezony k rovnosti bodů dvou či více účastníků 1. sezony Nations Cupu, bude účastník, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

 

a)     účastník 1. sezony Nations Cupu získal nejvyšší součet bodů ze všech kol;

b)     a v případě rovnosti účastník 1. sezony Nations Cupu s nejvyšším skóre získaným v rámci jednoho kola.

 

3.5            Účastníci finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series:

3.5.1       se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům finále závodu World Series společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;

3.5.2       dostanou k dispozici oblečení/rukavice, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.5.3       dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.5.4       se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;

3.5.5       se zúčastní závodů s kamerami řidiče (které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele) a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní jakýchkoliv jiných souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory;

3.5.6       se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.;

3.5.7       budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.5.8       budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.

 

3.6            Účastníci finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series budou v závislosti na umístění v každém závodě odměněni body. Body získané jednotlivými účastníky finále budou připočítány k jejich skóre. Účastník finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series s nejvyšším celkovým počtem bodů po skončení všech závodů se stane vítězem rozhodujícího závodu seriálu GT World Series.

 

3.7            Body přidělené vítězi a finalistům rozhodujícího závodu seriálu GT World Series dle jejich konečného pořadí budou započítány do postavení vítěze a finalistů v rámci světového finále, a to následovně:

 

·        1. místo: 10 bodů

·        2. místo: 9 bodů

·        3. místo: 8 bodů

·        4. místo: 7 bodů

·        5. místo: 6 bodů

·        6. místo: 5 bodů

·        7. místo: 4 body

·        8. místo: 3 body

·        9. místo: 2 body

·        10. místo: 1 bod

 

3.8            Vítězové a finalisté rozhodujícího závodu seriálu GT World Series vyhrají: 1. místo: trofej, 2. místo: trofej, 3. místo: trofej.

 

3.9            Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele kontaktuje vítěze a finalisty na e-mailové adrese, kterou tito účastníci poskytli během registrace v režimu GT Sport seriálu Nations Cup.

 

4.     Světové finále

 

4.1  Světové finále proběhne v podobě online události 5.–7. listopadu 2021.

 

4.2  Po skončení 2. online sezony Nations Cupu postoupí šest (6) účastníků z regionu EMEA do světového finále („účastníci 2. sezony Nations Cupu“).  Šestnáct (16) míst je rezervováno pro 16 nejlepších účastníků rozhodujícího závodu seriálu GT World Series 2021. Společně dále jako „účastníci světového finále“.

 

4.3  Z každé účastnické země mohou vzejít nejvýše dva (2) účastníci 2. sezony Nations Cupu („omezení zemí“); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše šest (6) účastníků. V případě, kdy na třetí nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné země, postoupí do online světového finále další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na 3. či nižším hodnocení mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát účastníkem světového finále, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než prvních 2 účastníků z jiné účastnické země.

 

4.4  Dojde-li na konci sezony k rovnosti bodů dvou či více účastníků, bude účastník, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

 

c)     účastník získal nejvyšší součet bodů ze všech kol;

d)     a v případě rovnosti účastník s nejvyšším skóre získaným v rámci jednoho kola.

 

4.5  Účastníci světového finále:

4.5.1       se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům světového finále společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;

4.5.2       dostanou k dispozici oblečení/rukavice, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

4.5.3       dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

4.5.4       se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;

4.5.5       se zúčastní závodů s kamerami řidiče (které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele) a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní jakýchkoliv jiných souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory;

4.5.6       se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.;

4.5.7       budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

4.5.8       budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.

 

4.6  Účastníci světového finále se zúčastní série závodů. V závislosti na výsledcích v těchto závodech budou účastníkům uděleny body. Vítěze a finalisty určí závěrečné hodnocení, do nějž budou zahrnuty body ze závodů seriálu World Series a rozhodujícího závodu seriálu GT World Series.

 

4.7  Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům online světového finále poskytne informace o online světovém finále formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři šampionátu Nations Cup v režimu GT Sport.

 

4.8  Vítězové a finalisté světového finále vyhrají: 1. místo: trofej, 2. místo: trofej, 3. místo: trofej.

 

4.9  Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele kontaktuje vítěze a finalisty na e-mailové adrese, kterou tito účastníci poskytli během registrace v režimu GT Sport seriálu Nations Cup.

 

5.     Přenášení závodů seriálu World Series rozhodujícího závodu seriálu GT World Series a světového finále

 

5.1  Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že umožní pořadateli či společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zařadit záznam jejich hry a jejich podobizny do přenosu závodů seriálu World Series, rozhodujícího závodu GT World Series a světového finále i je po celém světě sdílet v rámci sociálních sítí či příspěvků na blogu v souvislosti se soutěží a šampionáty Gran Turismo pořádanými v následujících letech. Chcete-li tento souhlas vzít zpět, kontaktujte pořadatele.

 

5.2  Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv komunikace či diskuze související se soutěží, včetně, ale bez omezení na: výsledky, obrazové materiály ze závodů, streamování závodů atd.

 

Dodatek 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Účastníci mohou do seriálu Manufacturer Series vstoupit zvolením možnosti Manufacturer Series v herní sekci režimu „Sport“, a to před zahájením konkrétního závodu.

 

1.2.  Šampionát Manufacturer Series proběhne pouze online a jeho součástí bude následující fáze:

1.2.1.     Dvě sezony, z nichž každá je tvořena deseti (10) koly. Podrobnosti zde:

 

Kalendář sezon seriálu Manufacturer Series 2021

1. sezona

2. sezona

1. kolo:

21. dubna 2021

1. kolo:

7. července 2021

2. kolo:

28. dubna 2021

2. kolo:

14. července 2021

3. kolo:

5. května 2021

3. kolo:

28. července 2021

4. kolo:

12. května 2021

4. kolo:

4. srpna 2021

5. kolo:

19. května 2021

5. kolo:

11. srpna 2021

6. kolo:

29. května 2021

6. kolo:

28. srpna 2021

7. kolo:

5. června 2021

7. kolo:

4. září 2021

8. kolo:

12. června 2021

8. kolo:

11. září 2021

9. kolo:

19. června 2021

9. kolo:

18. září 2021

10. kolo:

26. června 2021

10. kolo:

 25. září 2021

           

1.2.2.     Čtyři závody seriálu World Series, které proběhnou v následujících datech:

Závod

Datum

1. závod seriálu World Series

16. května 2021

2. závod seriálu World Series

20. června 2021

3. závod seriálu World Series

12. září 2021

4. závod seriálu World Series

17. října 2021

 

1.2.3.     Rozhodující závod seriálu GT World Series proběhne od 8:00 SEČ dne 24. července do 00:59 SEČ dne 26. července 2021.

1.2.4.     Světové finále proběhne ve dnech 5., 6. a 7. listopadu 2021.

 

1.3.  Účastníci v závodech reprezentují jednoho (1) z následujících pětadvaceti (25) výrobců (každý z nich dále jako „výrobce“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota a Volkswagen.

 

1.4.  Upozornění: Pokud rezidenční adresa neodpovídá účastnické zemi, za kterou daný účastník soutěží, může být takový účastník diskvalifikován.

 

1.5.  Účastníci sezon seriálu Manufacturer Series budou odměněni body v závislosti na:

1.5.1.     jejich konečné pozici v každém závodě; a

1.5.2.     průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

 

1.6.  Účastníci se musejí zúčastnit závodů v rámci sezony Manufacturer Series, ve kterém získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení. K určení celkového pořadí účastníků budou na konci série kol v rámci každé sezony body následovně sečteny („konečné skóre“):

 

1. sezona: Konečné skóre je počítáno ze čtyř (4) nejlepších kol účastníka, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

 

2. sezona: Konečné skóre je počítáno ze čtyř (4) nejlepších kol účastníka, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

 

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakéhokoliv kola jakékoliv sezony.  Do online hodnocení daného kola se však budou počítat pouze body získané v rámci posledního závodu dne. (Např. zúčastní-li se účastník 5. června 2021 v rámci 7. kola tří závodů, budou se počítat pouze body získané v posledním z těchto tří závodů.)

 

1.7            Hvězdní hráči

1.7.1       K získání titulu hvězdného hráče budou způsobilí následující účastníci:

1.7.1.1  1. sezona seriálu Manufacturer Series: třicet šest (36) účastníků světového finále seriálu Manufacturer Series ze světového finále seriálu Manufacturer Series FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020.

1.7.1.2  2. sezona seriálu Manufacturer Series: třicet šest (36) účastníků finále seriálu Manufacturer Series z rozhodujícího závodu seriálu GT World Series 2021.

 

1.8            Splní-li účastník jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.7.1 tohoto dodatku 2, obdrží ve hře Gran Turismo™ Sport upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče.  Aktivní registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

 

1.9            U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“.

 

1.10        Skutečná jména hvězdných hráčů budou zobrazena během vysílání závodů seriálu World Series, rozhodujícího závodu seriálu GT World Series a světového finále spolu s jejich PSN ID.

 

1.11        Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následující sezony.

 

2.     Závody seriálu World Series

 

2.1.  Zorganizovány budou čtyři (4) závody seriálu World Series, které se uskuteční ve dnech uvedených v odstavci 1.2.2.

 

2.2.  Účastníci závodu seriálu World Series budou vybráni následovně:

2.2.1.     Pro závod seriálu World Series 1 a 2 bude ze soutěžících, kteří se zúčastnili závodů seriálu Manufacturer Series v rámci světového finále šampionátu FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (konaného 5. prosince 2020), vybráno podle pořadí dvanáct (12) účastníků. Vybrán bude nejlepší jezdec od každého ze 12 výrobců účastnících se závodu světového finále 2020, a to podle konečného umístění v závodu a pouze pokud daný nejlepší jezdec závodí za stejného výrobce v 1. sezóně seriálu roku 2021. V případě, kdy se konečné umístění shoduje, se rozhodne na základně velkého finále > 2. závodu > 1. závodu.

2.2.2.     V případě, kdy se vybraný účastník finále seriálu World Series (dle podmínek popsaných v odstavci 2.2.1) nebude schopen zúčastnit závodů seriálu World Series 1 a 2, bude v závislosti na výsledcích dosažených v závodu k účasti v 1. sezoně seriálu pro rok 2021 pozván účastník od odpovídajícího výrobce, který se stane účastníkem seriálu World Series a o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

2.2.3.     Pro závod seriálu World Series 3 a 4 bude ze soutěžících, kteří se zúčastní závodů Manufacturer Series v rámci rozhodujícího závodu seriálu GT World Series 2021 (konaného ve dnech uvedených v odstavci 1.2.3), vybráno podle pořadí dvanáct (12) účastníků. Vybrán bude nejlepší jezdec od 12 výrobců účastnících se rozhodujícího závodu seriálu GT World Series 2021, a to podle konečného umístění v závodu a pouze pokud daný nejlepší jezdec závodí za stejného výrobce v 2. sezóně seriálu roku 2021. V případě, kdy se konečné umístění shoduje, se rozhodne na základně velkého finále > 2. závodu > 1. závodu.

2.2.4.     V případě, kdy se vybraný účastník seriálu World Series (dle podmínek popsaných v odstavci 2.2.3) nebude schopen zúčastnit závodů seriálu World Series 3 a 4, bude v závislosti na výsledcích dosažených v závodu k účasti v 2. sezoně seriálu pro rok 2021 pozván účastník od odpovídajícího výrobce, který se stane účastníkem seriálu World Series a o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

 

2.3.  Účastníci, kteří se zúčastní „online závodů seriálu World Series“, budou způsobilí k výhře bodů závodů seriálu World Series pro odpovídajícího výrobce, které se započítají do týmového hodnocení světového finále seriálu Manufacturer Series 2021, a to dle dosažené pozice:

 

·        1. místo: 3 body

·        2. místo: 2 body

·        3. místo: 1 bod

 

3.     Rozhodující závod seriálu GT World Series

 

3.1.  Rozhodující závod seriálu GT World Series proběhne ve dnech uvedených v odstavci 1.2.3.

 

3.2.  Výběr účastníků finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series určuje kombinace následujících kritérií:

3.2.1.     účastníci s nejlepším skóre z 1. sezony („reprezentující jezdci“);

3.2.2.     nejlepších 12 výrobců z 1. sezony (vybraných v souladu s odstavcem 3.4).

 

3.3.  V rozhodujícím závodu seriálu GT World Series budou jednotlivé výrobce reprezentovat celkem tři (3) vybraní finalisté World Series; po jednom z každého účastnického regionu:

• Asie – Oceánie

• EMEA

• Ameriky

 

3.4.  V rozhodujícím závodu seriálu GT World Series se utká celkem dvanáct (12) výrobců vybraných podle následujících kritérií (pořadí dle priority) („nejlepších 12 výrobců“):

3.4.1 Oficiální partner soutěže z řad výrobců; a

3.4.2 Globální žebříček výrobců (jak je uvedeno v odstavci 3.5.1 níže).


Na konci každé sezony dojde k sečtení globálního žebříčku výrobců pro všechny tři (3) regiony definované v seriálu Manufacturer Series.


Globální žebříček výrobců bude zveřejněn na https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a zároveň ve hře v sekci „Sport“.

 

3.5.  Na konci každé sezony bude sestaven globální žebříček výrobců, a to dle následujícího postupu:

3.5.1.   Výrobci reprezentovaní účastníky s nejvyšším skóre na konci každého kola každé sezony získají body do žebříčku výrobců (dle níže uvedené tabulky), z nichž bude sestaven žebříček výrobců pro každý z pořádajících regionů:

           

Postavení výrobce

Body do žebříčku výrobců

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

Na konci každé sezony bude sečtením bodů do žebříčku výrobců ze všech tří (3) regionů určen globální žebříček výrobců.

 

3.5.2.     Globální žebříček výrobců bude zveřejněn na https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a zároveň ve hře v sekci „Sport“.

3.6.  Dojde-li na konci kola k rovnosti bodů dvou reprezentujících jezdců dvou různých výrobců, budou body do žebříčku výrobců stejnoměrně rozděleny a přiděleny jejich výrobcům.

 

3.7.  Dojde-li v globálním žebříčku výrobců k rovnosti bodů dvou či více výrobců, bude výrobce, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

3.7.1.     výrobce s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi třemi regiony a všemi koly; a

3.7.2.     v případě rovnosti výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů od nejlepších jezdců ze všech tří regionů takového výrobce; a

3.7.3.     v případě rovnosti výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů ze všech kol od nejlepších jezdců ze všech tří regionů takového výrobce.

 

3.8.  V případě, kdy se účastník finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series nebude schopen zúčastnit rozhodujícího závodu seriálu GT World Series, může být jako náhradní účastník světového finále přizván účastník reprezentující stejného výrobce s nejvyšším sezonním skóre z regionu s druhým nejvyšším počtem bodů do žebříčku, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

 

3.9.  Účastníci finále rozhodujícího závodu seriálu GT World Series:

3.9.1.         se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům finále Online GT World Series společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;

3.9.2.         dostanou k dispozici oblečení/rukavice, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.9.3.         dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.9.4.         se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;

3.9.5.         se zúčastní závodů s kamerami řidiče (které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele) a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní jakýchkoliv jiných souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory;

3.9.6.         se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.;

3.9.7.         budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

3.9.8.         budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.

 

3.10.     Vítězný tým výrobce a finalisté budou určeni bodovaným postavením jednotlivých týmů výrobců.

 

3.11.     Body přidělené vítězi a finalistům reprezentovaným výrobci rozhodujícího závodu seriálu GT World Series dle jejich konečného pořadí budou započítány do postavení v rámci světového finále, a to následovně:

 

·        1. místo: 10 bodů

·        2. místo: 9 bodů

·        3. místo: 8 bodů

·        4. místo: 7 bodů

·        5. místo: 6 bodů

·        6. místo: 5 bodů

·        7. místo: 4 body

·        8. místo: 3 body

·        9. místo: 2 body

·        10. místo: 1 bod

 

3.12.     Vítězové a finalisté rozhodujícího závodu seriálu GT World Series vyhrají: 1. místo: trofej, 2. místo: trofej, 3. místo: trofej.

 

3.13.     Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele kontaktuje vítěze a finalisty na e-mailové adrese, kterou tito účastníci poskytli během registrace v režimu GT Sport seriálu Manufacturer Series.

 

4.     Světové finále

 

4.1.        Světové finále proběhne v podobě online události 5.–7. listopadu 2021.

 

4.2.        Výběr účastníků světového finále určuje kombinace následujících kritérií:

 

4.2.1.     účastníci s nejlepším skóre z 2. sezony („reprezentující jezdci“);

4.2.2.     nejlepších 12 výrobců z 2. sezony (vybraných v souladu s odstavcem 4.4).

 

4.3.        Ve světovém finále budou jednotlivé výrobce reprezentovat celkem tři (3) vybraní účastníci světového finále; po jednom z každého účastnického regionu:

• Asie – Oceánie

• EMEA

• Ameriky

 

4.4.        Ve světovém finále se utká celkem (12) výrobců

vybraných podle následujících kritérií (pořadí dle priority) („nejlepších 12 výrobců“):

4.4.1.     oficiální partner soutěže z řad výrobců; a

4.4.2.     globální žebříček výrobců (jak je uvedeno v odstavci 4.5 níže).

 

4.5.        Na konci každé sezony bude sestaven globální žebříček výrobců, a to dle následujícího postupu:

4.5.1.   Výrobci reprezentovaní účastníky s nejvyšším skóre na konci každého kola každé sezony získají body do žebříčku výrobců (dle níže uvedené tabulky), z nichž bude sestaven žebříček výrobců pro každý z pořádajících regionů:

           

Postavení výrobce

Body do žebříčku výrobců

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.     Na konci každé sezony bude sečtením bodů do žebříčku výrobců ze všech tří (3) regionů určen globální žebříček výrobců. Globální žebříček výrobců bude zveřejněn na https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a zároveň ve hře v sekci „Sport“.

 

4.6.        Dojde-li na konci kola k rovnosti bodů dvou reprezentujících jezdců dvou různých výrobců, budou body do žebříčku výrobců stejnoměrně rozděleny a přiděleny jejich výrobcům.

 

4.7.        Dojde-li v globálním žebříčku výrobců k rovnosti bodů dvou či více výrobců, bude výrobce, který bude v soutěži pokračovat, určen dle následujících kritérií:

4.7.1.     výrobce s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců napříč všemi třemi regiony a všemi koly; a

4.7.2.     v případě rovnosti výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů od nejlepších jezdců ze všech tří regionů takového výrobce; a

4.7.3.     v případě rovnosti výrobce s nejvyšším počtem individuálních bodů ze všech kol od nejlepších jezdců ze všech tří regionů takového výrobce.

 

4.8.        V případě, kdy se účastník světového finále nebude schopen zúčastnit světového finále, může být jako náhradní účastník světového finále přizván účastník reprezentující stejného výrobce s nejvyšším sezonním skóre z regionu s druhým nejvyšším počtem bodů do žebříčku, který o takové skutečnosti bude informován pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele.

 

4.9.        Účastníci světového finále:

4.9.1.         se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny pořadatelem a oznámeny účastníkům světového finále společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;

4.9.2.         dostanou k dispozici oblečení/rukavice, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

4.9.3.         dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

4.9.4.         se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní zkušebních sezení;

4.9.5.         se zúčastní závodů s kamerami řidiče (které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele) a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zúčastní jakýchkoliv jiných souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory;

4.9.6.         se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.;

4.9.7.         budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele;

4.9.8.         budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.

 

4.10.     Účastníci světového finále se zúčastní série závodů. V závislosti na výsledcích v těchto závodech budou účastníkům uděleny body. Vítěze a finalisty určí závěrečné hodnocení, do nějž budou zahrnuty body ze závodů seriálu World Series a rozhodujícího závodu seriálu GT World Series.

 

4.11.     Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele účastníkům světového finále poskytne informace o světovém finále formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři šampionátu Manufacturer Series v režimu GT Sport. 

 

4.12.     Vítězové a finalisté světového finále vyhrají: 1. místo: trofej, 2. místo: trofej, 3. místo: trofej.

 

4.13.     Pořadatel či společnost Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele kontaktuje vítěze a finalisty na e-mailové adrese, kterou tito účastníci poskytli během registrace v režimu GT Sport seriálu Manufacturer Series.

 

5.     Přenášení závodů seriálu World Series rozhodujícího závodu seriálu GT World Series a světového finále

 

5.1.        Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že umožní pořadateli či společnosti Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele zařadit záznam jejich hry a jejich podobizny do přenosu závodů seriálu World Series, rozhodujícího závodu GT World Series a světového finále i je po celém světě sdílet v rámci sociálních sítí či příspěvků na blogu v souvislosti se soutěží a šampionáty Gran Turismo pořádanými v následujících letech. Chcete-li tento souhlas vzít zpět, kontaktujte pořadatele.

 

5.2.        Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv komunikace či diskuze související se soutěží včetně, ale bez omezení na: výsledky, obrazové materiály ze závodů, streamování závodů atd.