playstation.com

Právní informace

AKTUALIZAČNÍ APLIKACE FIRMWARU PRO BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ DUALSENSE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (verze 1.1)

2023-06

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM PRO APLIKACI AKTUALIZAČNÍ APLIKACE FIRMWARU PRO BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ DUALSENSE (DÁLE JEN „SMLOUVA“), ABYSTE POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM A POVINNOSTEM.

TATO SMLOUVA SE UZAVÍRÁ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (DÁLE JEN „SIE“). PŘÍSTUP K APLIKAČNÍMU SOFTWARU, VČETNĚ VEŠKERÉHO SOFTWARU OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN „APLIKAČNÍ SOFTWARE“), DISTRIBUOVANÉMU SPOLEČNOSTÍ SIE K POUŽITÍ NA ZAŘÍZENÍ (UVEDENÉM NÍŽE), NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ JE VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO VAŠÍM PŘIJETÍM PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. POUŽÍVÁNÍM APLIKAČNÍHO SOFTWARU PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE ZPŮSOBILÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY PODLE ZÁKONŮ VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU, A SOUHLASÍTE, ŽE PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY BUDOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.

Tuto smlouvu uzavíráte jménem svým a jménem ostatních osob, které budou mít přístup k aplikačnímu softwaru nebo jej budou používat na počítačových zařízeních, která vlastníte a ovládáte (a na kterých běží legální aktuální verze systémů Microsoft Windows nebo macOS), nebo na ovládacích zařízeních, která společnost SIE prodává nebo k nim poskytuje oficiální licence (dále jen „zařízení“). Nesete odpovědnost za používání aplikačního softwaru jinými osobami a za dodržování podmínek této smlouvy z jejich strany.

Společnost SIE si vyhrazuje právo v průběhu doby měnit podmínky této smlouvy. Nejaktuálnější verze této smlouvy nahrazuje všechny verze předchozí.

Tato smlouva se vztahuje na aplikační software a na veškeré opravy, aktualizace, upgrady nebo nové verze daného softwaru.

POZNÁMKA: JE-LI VAŠE TRVALÉ BYDLIŠTĚ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH NEBO V ZEMI SEVERNÍ, STŘEDNÍ NEBO JIŽNÍ AMERIKY, TATO DOHODA OBSAHUJE V ODDÍLU 9 V NEJŠIRŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU USTANOVENÍ O ZÁVAZNÉM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, KTERÉ MÁ DOPAD NA VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO DOHODY A V SOUVISLOSTI S PŘÍPADNÝM SPOREM (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 9) MEZI VÁMI A SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY (JAK JE DEFINOVÁN V ODDÍLU 9). S TÍMTO USTANOVENÍM O ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU, JAK JE UVEDENO V ODDÍLU 9, MÁTE PRÁVO NESOUHLASIT.

 

1. UDĚLENÍ LICENCE

Společnost SIE vám v souladu s podmínkami této smlouvy uděluje omezené, nepřenosné, nevýlučné a nekomerční právo používat aplikační software výhradně na zařízení. Vaše práva používat předchozí verze aplikačního softwaru, jiné než aktuální verze aplikačního softwaru, skončí, jakmile můžete získat nebo máte nejaktuálnější verzi aplikačního softwaru nainstalovaného na zařízení.

Některé licenční podmínky pro software nebo službu třetí strany, licencované společností SIE, vyžadují od společnosti SIE, aby vám předala upozornění a licenční podmínky k softwaru nebo službě třetí strany. Tato upozornění a licenční podmínky jsou vám k dispozici na místě, které společnost SIE považuje za vhodné.

Veškerá práva k používání aplikačního softwaru jsou udělena pouze prostřednictvím licence; žádná vlastnická práva nebo podíly k aplikačnímu softwaru se tímto neudělují. Společnost SIE a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva duševního vlastnictví k aplikačnímu softwaru. Veškeré používání aplikačního softwaru a přístup k němu jsou předmětem podmínek této smlouvy a platných právních předpisů o duševním vlastnictví. Společnost SIE a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá práva k aplikačnímu softwaru vyjma případů, kdy je tato smlouva výslovně uděluje.

 

2. OMEZENÍ

Pokud jde o aplikační software, nesmíte (i) jej pronajímat, půjčovat, poskytovat na něj sublicenci, publikovat jej, opravovat, přizpůsobovat ani překládat, ani jej nesmíte zpřístupňovat ostatním uživatelům po síti; (ii) jej zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat, ani z něj vytvářet odvozená díla; (iii) pokoušet se o vytvoření zdrojového kódu aplikačního softwaru z jeho objektového kódu; (iv) používat s ním neautorizovaný, nezákonný, padělaný nebo upravený hardware nebo software; (v) pomocí nástrojů obcházet, deaktivovat nebo vyřazovat jakékoli mechanismy ověření v produktech PlayStation; (vi) přeinstalovat jeho dřívější verze; (vii) porušovat právní předpisy, nařízení, zákony či práva společnosti SIE nebo třetích stran v souvislosti s přístupem k aplikačnímu softwaru nebo jeho používáním; (viii) získávat jej jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím autorizovaných způsobů distribuce společnosti SIE; nebo (ix) využívat jej jakýmkoli způsobem, k němuž nemáte oprávnění.

Tato omezení budou vykládána tak, že platí v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy platnými v rámci vašeho právního řádu.

 

3. SLUŽBY A AKTUALIZACE; DOHODY S TŘETÍMI STRANAMI A OBSAH

Společnost SIE vám může poskytnout určité aktualizace, upgrady nebo služby k aplikačnímu softwaru. Některé aktualizace, upgrady nebo služby mohou změnit vaše aktuální nastavení, způsobit ztrátu dat nebo obsahu nebo způsobit ztrátu funkčnosti nebo funkcí.

Aplikační software se může odvolávat na odkazy webových stránek nebo obsahu, které třetí strany nezávisle provozují nebo spravují (dále jen „obsah a odkazy třetích stran“), nebo takové odkazy či obsah mohou zobrazovat či vám je poskytovat.

Společnost SIE a její dceřiné společnosti nekontrolují ani neřídí obsah a odkazy třetích stran, ani obsah a odkazy třetích stran nemonitorují, neschvalují, nepotvrzují ani nesponzorují. Společnost SIE ani její dceřiné společnosti nenesou ve vztahu k vám žádnou odpovědnost za obsah a odkazy třetích stran. Vaše spoléhání na obsah a odkazy třetích stran je na vaše vlastní riziko a nesete plnou odpovědnost a důsledky plynoucí z vašeho spoléhání.

 

4. SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ / OVĚŘENÍ

Aby společnost SIE mohla provozovat svou obchodní činnost a dodávat produkty a služby, je oprávněna shromažďovat a získávat informace o zařízení a aplikačním softwaru. Tyto informace lze využívat pro monitorování/diagnostiku systému, marketingové účely nebo k anonymnímu sledování chování uživatelů. Další podrobnosti o tom, jak tyto informace budou použity a na koho se obrátit v případě dotazů, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů pro váš region, na něž se odkazuje z adresy www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

5. PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Některé funkce aplikačního softwaru mohou vyžadovat připojení k internetu. Nesete odpovědnost za veškeré poplatky, které vzniknou v souvislosti s přístupem na internet nebo jeho použitím.

 

6. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1. Aplikační software je poskytován „TAK, JAK JE“, bez výslovných ani předpokládaných záruk, s výjimkou ustanovení platných místních předpisů na ochranu práv spotřebitelů. Společnost SIE, její dceřiné společnosti a poskytovatelé licence výslovně odmítají jakoukoli předpokládanou záruku obchodovatelnosti, záruku vhodnosti pro konkrétní účel a záruku neporušení práva. Společnost SIE nezaručuje, že provoz aplikačního softwaru bude nepřerušený či bezchybný, ani že aplikační software bude na zařízení fungovat řádně. Společnost SIE může dle svého výhradního uvážení kdykoli přestat poskytovat podporu pro aplikační software, přičemž společnosti SIE v souvislosti s tímto přerušením nevzniká žádná odpovědnost.

Jestliže aplikační software využívá internetové servery, společnost SIE není povinna tyto servery i nadále zpřístupňovat.

6.2. SPOLEČNOST SIE, JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU DAT, UŠLÝ ZISK NEBO JAKOUKOLI ZTRÁTU ČI ŠKODU, AŤ JIŽ PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA K NIM DOŠLO V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K APLIKAČNÍMU SOFTWARU NEBO JEHO POUŽITÍ. DOKUD BUDE TOTO USTANOVENÍ V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU VYMAHATELNÉ, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ PLATIT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZE ZÁKONA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPADNÁ NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ ZEMĚ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NEUMOŽŇUJÍ, TAKŽE SE NA VÁS TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Czech, Czech Republic POKUD SÍDLÍTE V JAPONSKU NEBO V ZEMI/OBLASTI VE VÝCHODNÍ NEBO JIHOVÝCHODNÍ ASII A V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SIE., JEJÍ PROPOJENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NESOU ODPOVĚDNOST BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ODPOVĚDNOST SOUVISÍ SE ZTRÁTOU DAT, ZTRÁTOU ZISKU NEBO JAKOUKOLIV ZTRÁTOU ČI ŠKODOU, AŤ JIŽ PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNOU, BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB JEJICH VZNIKU, V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K APLIKAČNÍ SOFTWARE NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ, ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA JAKÁKOLIV DALŠÍ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, JEJICH ODPOVĚDNOST BUDE OMEZENA NA PŘÍMÉ ŠKODY, KTERÉ UTRPÍTE, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY VÁMI SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ZA zařízení, POKUD SE SPOLEČNOST SIE., JEJÍ PROPOJENÉ OSOBY A POSKYTOVATELÉ LICENCE DOPUSTILI ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI. POKUD JE TOTO USTANOVENÍ V RÁMCI VAŠEHO PRÁVNÍHO ŘÁDU VYMAHATELNÉ, BUDOU VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ PLATIT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZE ZÁKONA, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍPADNÁ NÁHRADA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ ZEMĚ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEUMOŽŇUJÍ, TAKŽE TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Pokud se nacházíte v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Austrálii, Oceánii, Indii, Ruské federaci nebo na Ukrajině, platí pro vás následující:

6.2.1. V souladu s platnými místními právními předpisy vám mohou náležet práva, která nelze vyloučit, omezit ani změnit. Taková práva mají přednost před jakýmkoliv ustanovením této smlouvy, včetně tohoto článku 6.

6.2.2. Tato smlouva:

6.2.2.1. nemá dopad na žádné zákonné záruky či garance, které vám náleží jako spotřebiteli v souladu s platnými místními právními předpisy (jako například vaše práva v případě poruchy APLIKAČNÍ SOFTWARE);

6.2.2.2. nijak nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost v případě smrti nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti nebo nedbalosti našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů;

6.2.2.3. nijak nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za svévolné porušení, podvod, klamavá tvrzení či hrubou nedbalost; ani

6.2.2.4. nijak nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost, pokud to platné místní právní předpisy neumožňují.

6.2.3. V souladu s články 6.2.1 a 6.2.2 je naše odpovědnost vůči vám omezena na cenu, kterou jste zaplatili za hardware související se APLIKAČNÍ SOFTWARE, který je důvodem vzniku odpovědnosti.

 

7. PORUŠENÍ SMLOUVY; UKONČENÍ PRÁV A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI SIE

Jestliže společnost SIE zjistí, že jste porušili podmínky této smlouvy, může společnost SIE sama přijmout jakékoli opatření na ochranu svých zájmů, nebo zajistit, aby takové opatření bylo přijato, tj. například znemožnit přístup k některému nebo všem aplikačním softwarům, nebo jejich použití, odepřít služby poskytované v aplikačním softwaru, nebo se spolehnout na případné jiné pokusy o nápravu, které mohou být důvodně nutné, aby se zabránilo použití upraveného aplikačního softwaru nebo nepovolenému použití aplikačního softwaru.

Společnost SIE, její dceřiné společnosti a poskytovatelé licence si vyhrazují právo v případě porušení této smlouvy podat žalobu. Společnost SIE se může podílet na vládní či soukromé žalobě nebo vyšetřování v souvislosti s vaším používáním aplikačního softwaru.

 

8. KONTROLA VÝVOZU A DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aplikační software může obsahovat technologii, která podléhá určitým omezením v rámci právních předpisů a nařízení o kontrole vývozu. Aplikační software jako takový nemůže být vyvezen nebo zpětně vyvezen osobám a subjektům v rozporu s těmito právními předpisy a nařízeními. Při používání aplikačního softwaru musíte dodržovat tyto právní předpisy.

 

9. ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ U REZIDENTŮ SPOJENÝCH STÁTŮ SMĚRICKÝCH NEBO ZEMÍ V SEVERNÍ, STŘEDNÍ NEBO JIŽNÍ AMERICE

Následující podmínky v tomto oddílu 9 se v plném ze zákona povoleném rozsahu na vás vztahují v případě, že máte trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo v zemi Severní, Střední nebo Jižní Ameriky.

9.1. Účel. Pojmem „spor“ se rozumí jakýkoli spor, nárok nebo neshoda mezi vámi a společností SIE, Sony Interactive Entertainment LLC nebo současnými či dřívějšími přidruženými společnostmi nebo předchůdci či nástupci této společnosti, včetně subjektů Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC a Sony Interactive Entertainment America LLC (dále jen „subjekt společnosti Sony“) ohledně veškerého používání aplikačního softwaru, včetně například shromažďování, používání, ukládání nebo poskytování dat vyplývajících z libovolného používání aplikačního softwaru, ať již na základě smlouvy, ze zákona, nařízení, vyhlášky nebo občanskoprávního deliktu (včetně podvodu, uvedení v omyl, podvodného navádění nebo nedbalosti), nebo na základě jakékoli jiné právní teorie či teorie vztahující se k právu spravedlnosti, a zahrnuje platnost, vymahatelnost či rozsah tohoto oddílu „ZÁVAZNÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ“ (vyjma vymahatelnosti níže uvedeného bodu o vzdání se práva na skupinovou žalobu). Pojem „spor“ má mít nejširší možný význam, který bude vymáhán. V případě sporu s jakýmkoli subjektem společnosti Sony nebo jakýmikoli představiteli, řediteli, zaměstnanci nebo zástupci subjektu společnosti Sony, které nelze vyřešit vyjednáváním v časové lhůtě uvedené v bodě „Oznámení o sporu“ níže, souhlasíte, že vy a subjekt společnosti Sony, s nímž jste ve sporu, budete usilovat o vyřešení tohoto sporu výhradně v rozhodčím řízení v souladu s ustanoveními tohoto oddílu a nebudete spor řešit soudní cestou, s výjimkou záležitostí uvedených v bodu Vyloučení z rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení znamená, že spor bude vyřešen neutrálním rozhodčím soudcem namísto běžného soudu nebo soudní poroty.

9.2 Vyloučení z rozhodčího řízení VY I SUBJEKTY SPOLEČNOSTI SONY SOUHLASÍTE, ŽE JAKÝKOLI NÁROK UPLATNĚNÝ VÁMI NEBO SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PŘED SOUDEM ZABÝVAJÍCÍM SE DROBNÝMI ŽALOBAMI NEPODLÉHÁ PODMÍNKÁM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ UVEDENÝM V TOMTO ODDÍLU.

9.3 Právo na nesouhlas S USTANOVENÍM O ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A VZDÁNÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU MÁTE PRÁVO BĚHEM 30 DNÍ NESOUHLASIT. JESTLIŽE SI NEPŘEJETE BÝT VÁZÁNI ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM NEBO VZDÁNÍM SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU V TOMTO ODDÍLU, MUSÍTE NÁM TUTO SKUTEČNOST PÍSEMNĚ OZNÁMIT DO 30 DNŮ OD DATA, KDY JSTE TUTO SMLOUVU PŘIJALI, LEDAŽE PLATNÉ ZÁKONY VYŽADUJÍ DELŠÍ LHŮTU. VAŠE PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ MUSÍ BÝT POSLÁNO SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION, A MUSÍ OBSAHOVAT: (1) VAŠE JMÉNO, (2) VAŠI ADRESU, (3) VAŠE PŘIHLAŠOVACÍ ID, POKUD JEJ MÁTE, A (4) JASNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE SI NEPŘEJETE ŘEŠIT SPORY S KTERÝMKOLI SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

9.4 Oznámení o sporu VEDETE-LI SPOR S NĚKTERÝM SUBJEKTEM SPOLEČNOSTI SONY, MUSÍTE POSLAT PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, ABYSTE OPONUJÍCÍMU SUBJEKTU SPOLEČNOSTI SONY UMOŽNILI VYŘEŠIT SPOR NEFORMÁLNÍ CESTOU PROSTŘEDNICTVÍM VYJEDNÁVÁNÍ.

Souhlasíte, že v řešení sporu budete jednat v dobré víře minimálně 60 dnů od okamžiku, kdy jste doručili oznámení o sporu. Pokud subjekt společnosti Sony, s nímž jste ve sporu, váš spor do 60 dnů od přijetí oznámení o sporu nevyřeší, můžete se vy nebo subjekt společnosti Sony, s nímž jste ve sporu, domáhat svého nároku v rámci rozhodčího řízení dle podmínek tohoto oddílu.

9.5 Vzdání se práva na skupinovou žalobu VY A SUBJEKT SPOLEČNOSTI SONY, S NÍMŽ JSTE VE SPORU, SOUHLASÍTE, ŽE ROZHODČÍ ŘÍZENÍ BUDE PROBÍHAT POUZE NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI A NIKOLI JAKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA V ZASTOUPENÍ NEBO JAKO ŽALOBA PODANÁ JMENOVANÝM NEBO NEJMENOVANÝM ČLENEM SKUPINY, ŽALOBA SPOLEČNÁ S JEDNÍM ZÁSTUPCEM NEBO ŽALOBA ZE STRANY SOUKROMÉHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE, POKUD SE NA TAKOVÉM POSTUPU VY A SUBJEKT SPOLEČNOSTI SONY, S NÍMŽ JSTE VE SPORU, VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ NEDOHODNETE PO ZAHÁJENÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. POKUD PLATNÉ ZÁKONY VYLUČUJÍ VYMÁHÁNÍ OMEZENÍ V TOMTO ODSTAVCI TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍHO NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ, PAK JE NUTNÉ DANÝ NÁROK NA NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ (A POUZE NA TOTO NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ) VYJMOUT Z ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ A PŘENÉST K SOUDU.

9.6 Zahájení rozhodčího řízení / výběr rozhodčího soudce Pokud se vy nebo subjekt společnosti Sony, s nímž jste ve sporu, rozhodnete vyřešit váš spor prostřednictvím rozhodčího řízení, může strana, která rozhodčí řízení iniciovala, postoupit toto řízení Americké arbitrážní asociaci („AAA“ – American Arbitration Association) na www.adr.org, nebo Soudní rozhodčí a mediační službě (JAMS – Judicial Arbitration and Mediation Services) na www.jamsadr.com. V případě rozporu podmínek tohoto oddílu s řádem rozhodčích organizací zvolených stranami platí ustanovení tohoto oddílu.

9.7 Rozhodčí řízení. Vzhledem k tomu, že software a/nebo služba poskytnuté subjektem společnosti Sony, s nímž máte spor, spadají do oblasti mezistátního obchodu, vztahuje se na možnost řešení všech sporů rozhodčím řízením federální zákon o rozhodčích řízeních („FAA“). Na podstatu jakéhokoli sporu se však mohou vztahovat také platné federální nebo státní právní předpisy. Pro nároky do výše 75 000 amerických dolarů se použijí doplňkové postupy asociace AAA pro spory týkající se spotřebitelů (dále jen „doplňkové postupy“), včetně sazebníku poplatků za rozhodčí řízení uvedeného v oddílu C-8 doplňkových postupů; pro nároky nad 75 000 amerických dolarů se uplatní řád pro obchodní rozhodčí řízení asociace AAA a příslušné sazebníky poplatků pro řízení zabývající se jinou než skupinovou žalobou. Řád AAA je k dispozici na stránkách www.adr.org nebo telefonním čísle 1-800-778-7879. Kromě toho, pokud vaše nároky nepřesahují hodnotu 75 000 amerických dolarů a předložili jste oznámení a v dobré víře jednali se subjektem společnosti Sony, s nímž jste ve sporu, jak je uvedeno výše, a jestliže vás rozhodčí soudce shledá vítěznou stranou v rozhodčím řízení, máte nárok na náhradu přiměřených poplatků a nákladů spojených s právním zastoupením dle rozhodnutí rozhodčího soudce, a to vedle všech nároků na náhradu těchto poplatků a nákladů dle regulačních státních nebo federálních právních předpisů přiznaných subjektu společnosti Sony, s nímž jste ve sporu, nebo vám. Rozhodčí soudce vydá písemný nález, nemusí však poskytnout odůvodnění, pokud o něj strana nepožádá. Nález bude závazný a konečný, vyjma práva na odvolání vyplývajícího ze zákona FAA, a pro účely vymáhání jej lze předložit jakémukoli soudu, který má pravomoc nad stranami.

9.8 Místo konání rozhodčího řízení Vy nebo příslušný subjekt společnosti Sony můžete zahájit rozhodčí řízení buď v okresu San Mateo v Kalifornii, nebo v okresu USA, kde máte trvalé bydliště. V případě, že si zvolíte okres vašeho trvalého bydliště v USA, subjekt společnosti Sony je oprávněn převést rozhodčí řízení do okresu San Mateo, jestliže souhlasí, že uhradí veškeré dodatečné poplatky nebo náklady, které vám v důsledku změny místa vzniknou, ve výši stanovené rozhodčím soudcem.

9.9 Oddělitelnost Pokud bude některý bod v rámci této smlouvy o rozhodčím řízení (jiný než výše uvedený bod o vzdání se práva na skupinovou žalobu) shledán nezákonným nebo nevymahatelným, bude příslušný bod z tohoto oddílu oddělen a zbývající část této smlouvy o rozhodčím řízení bude plně účinná. V případě, že bude bod o vzdání se práva na skupinovou žalobu jako celek shledán nezákonným nebo nevymahatelným, stane se nevymahatelnou celá tato smlouva o rozhodčím řízení, a o sporu bude rozhodovat soud.

9.10 Přetrvání Tento oddíl 9 bude platit i po ukončení této smlouvy.

 

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Pokud se vaše trvalé bydliště nachází v Japonsku nebo v zemi/oblasti nacházející se ve východní nebo jihovýchodní Asii, potom se tato smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s právním řádem Japonska s vyloučením jeho kolizních norem. Každý spor, který vyplyne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude předkládán výhradně okresnímu soudu v Tokiu v Japonsku.

Pokud máte trvalé bydliště v Evropě, Africe, Austrálii a Oceánii, v zemi Blízkého Východu, v Indii, na Ukrajině nebo v Ruské federaci, bude se tato smlouva řídit anglickým právem a bude podle něj vykládána a interpretována, ale budete mít zajištěnou dodatečnou ochranu v podobě platných zákonů země, v níž žijete.

Nachází-li se vaše trvalé bydliště jinde, potom se tato smlouva bude řídit a bude vykládána a interpretována v souladu s právním řádem státu Kalifornie s vyloučením jeho kolizních norem. Pokud se vaše trvalé bydliště nachází ve Spojených státech amerických, každý spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení ani není veden před soudem zabývajícím se drobnými žalobami, musí být veden před příslušným soudem, a to buď před vrchním soudem pro stát Kalifornie v okresu San Mateo, nebo před okresním soudem Spojených států pro severní Kalifornii.

 

11. OBECNÉ PRÁVNÍ INFORMACE

Závazná je pro vás nejaktuálnější verze této smlouvy. Aktuální verzi této smlouvy vhodnou k vytištění najdete na adrese playstation.com/legal. Budete-li nadále využívat přístup k aplikačnímu softwaru a používat jej, bude to představovat váš souhlas s nejnovější verzí této smlouvy.

Pokud bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude nijak dotčena ani narušena. Berete na vědomí, že vaše porušení této smlouvy by mohlo společnosti SIE způsobit nenapravitelnou škodu, za kterou by peněžní náhrada nemusela být odpovídajícím nápravným opatřením, a že vedle všech ostatních nápravných opatření, které mohou společnosti SIE plynout ze zákona, má společnost SIE nárok na spravedlivé vyrovnání.

Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností SIE v souvislosti s aplikačním softwarem a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ujednání ohledně jejího předmětu. Neuplatnění nebo opožděné uplatnění jakéhokoli práva vyplývajícího z této smlouvy neznamená vzdání se takového práva. Společnost SIE může svá práva vyplývající z této smlouvy, včetně svých práv požadovat dodržování podmínek této smlouvy, postoupit kterékoli dceřiné společnosti SIE.

 

Microsoft a Windows jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích.

Mac a macOS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích.