playstation.com

Právní informace

PLAYSTATION®PLUS EASTER EGG CHALLENGE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA


Účastí ve výzvě PlayStation®Plus Easter Egg Challenge (dále jen „propagační akce“) souhlasíš s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími sponzora, která jsou ve všech ohledech konečná a závazná a nelze se proti nim odvolat.

K ÚČASTI, VÝHŘE NEBO PŘEVZETÍ CENY NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP. NÁKUP ani platba NEZVYŠUJÍ ŠANCE ÚČASTNÍKA NA VÝHRU.

 

1.    SPONZOR: Sponzor výzvy je uveden v níže uvedené tabulce pro zúčastněné země/regiony.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království

 

Účastnické země/regiony: Austrálie, Rakousko, Belgie, Bahrajn, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Kuvajt, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Saúdská Arábie, Slovensko, Jihoafrická republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Nový Zéland, Polsko, Spojené království, Spojené arabské emiráty („region SIEE)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Spojené státy americké

 

Účastnické země/regiony: Argentina, Brazílie, Kanada, Chile, Mexiko a Spojené státy. („region SIEA“)

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japonsko

 

Účastnické země/regiony: Hongkong, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Thajsko. Účastníci v Japonsku však nemají nárok na výhru („region SIEI”).

 

2.    OBDOBÍ PROPAGAČNÍ AKCE: Propagační akce začíná 31. srpna 2022 v 9:00 středoevropského času a končí 12. října 2022 v 9:00 středoevropského času nebo okamžikem udělení 1 milionu cen po celém světě, podle toho, co nastane dříve („období propagační akce“).

 

3.    ZPŮSOBILOST: Této propagační akce se může zúčastnit pouze osoba, která: má 18 nebo více let, (ii) má legální pobyt v jedné z účastnických zemí/regionů, (iii) vlastní nebo má přístup k počítači s prohlížečem, který umožňuje přístup na stránku www.playstation.com/ps-plus/whats-new/, a (iv) má aktivní vysokorychlostní připojení k internetu. Každá taková osoba je „účastníkem

 

Zaměstnanci sponzora a jeho příslušných mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností, reklamních a propagačních agentur (dále jen „subjekty výzvy”) a každý z jejich nejbližších rodinných příslušníků (např. manžel/ka, rodič, dítě, sourozenec a jejich příslušní manželé/manželky, rovněž jako "nevlastní" rodinní příslušníci, bez ohledu na to, kde bydlí) a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, jakož i osoby, s nimiž mají společné bydliště, bez ohledu na to, zda jsou v příbuzenském vztahu, nejsou oprávněni se soutěže účastnit ani v ní vyhrát. Neplatí v zákonem zakázaných nebo omezených případech.

 

Účastí v této výzvě vyjadřuje účastník úplný a bezvýhradný souhlas s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími a výklady sponzora, které jsou konečné a závazné ve všech záležitostech souvisejících s touto akcí.

 

V případě Argentiny, Chile, Mexika a Brazílie si sponzor vyhrazuje právo zrušit, pozastavit a/nebo upravit propagační akci nebo její část. 

 

4.      JAK SE ZÚČASTNIT

Pro účast ve výzvě musí účastníci navštívit stránku www.playstation.com/ps-plus/whats-new/, ve službě PlayStation®Plus zhlédnout video „Pan Malcolm“ (dále jen „video“) a kliknout na některý z 18 videoherních „easter eggů“, který se ve videu nachází. „Easter egg“ je předmět skrytý ve videu, který odkazuje na videohru nebo žánr videoher.

 

Limit účasti:  Během doby trvání výzvy může každý jednotlivec vstoupit do soutěže pouze jednou.

 

DŮLEŽITÉ: Pokud se účastník této výzvy zúčastní na svém mobilním zařízení, mohou se na něj vztahovat sazby za zprávy a data. Účastníci by se měli seznámit s cenovou nabídkou svého MOBILNÍHO operátora. Účast ani výhra ceny v této propagační akci nejsou podmíněny odesláním příspěvku z mobilního zařízení.

 

5.     URČENÍ VÍTĚZE A HODNOTA VÝHRY

 

Přístup k ceně je podmíněn účtem pro síť PlayStation®Network, konzolí PlayStation®4 nebo PlayStation®5 a přístupem k vysokorychlostnímu připojení k internetu.

 

Jakmile účastník klikne na „easter egg“, měl by následně kliknout na „Get your reward“ (získat odměnu) v pravé dolní části obrazovky. Následně zkopíruje kód ke stažení a klikne na „Redeem Code“ (Využít kód). Následně je třeba vložit kód do pole pod nápisem „Redeem your voucher code here“ (Zde můžeš využít kód své poukázky) a stisknout Enter. Avataři budou následně k dispozici ke stažení na konzoli PlayStation®4 nebo PlayStation®5, a to z knihovny oprávnění majitele účtu, který si je registroval.

 

Během doby trvání výzvy bude celosvětově udělen až jeden milion cen. Přibližná maloobchodní hodnota (ARV) každého balíčku poukázek je 0 USD. Celková ARV všech cen je 0 USD. Ceny nemají žádnou hodnotu ani uplatnění mimo síť PlayStation®Network a nelze je prodávat, převádět ani vyměňovat za skutečné peníze nebo hodnotné předměty.

 

Účastníkům v Japonsku nebudou uděleny žádné ceny.

 

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: ŽÁDNÁ USTANOVENÍ TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL NEVYLUČUJÍ ANI NIJAK NEOMEZUJÍ ODPOVĚDNOST SPONZORA ZA PODVOD, ÚMYSLNÉ JEDNÁNÍ, SMRT NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST V ROZSAHU, V JAKÉM JI NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT ZE ZÁKONA. Účastí v této výzvě účastníci souhlasí s tím, že subjekty propagační akce a každá z jejich příslušných přidružených společností, dceřiných společností, zástupců, konzultantů, smluvních partnerů, právních poradců, reklamních agentur, agentur pro styk s veřejností, propagačních, realizačních a marketingových agentur, poskytovatelů webových stránek a jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, pověřených osob a zástupců ("zproštěné strany") nejsou odpovědné za: (i) ztracené, opožděné, neúplné, odcizené, nesprávně nasměrované, nedoručené nebo nedoručitelné e-mailové/textové zprávy nebo poštovní zásilky; (ii) jakékoli poruchy, selhání, připojení nebo dostupnosti počítačového, telefonního, satelitního, kabelového, síťového, elektronického nebo internetového hardwaru nebo softwaru; (iii) zkreslené, poškozené nebo zmatené přenosy, dostupnost poskytovatele služeb/sítě, dostupnost nebo přetížení provozu; (iv) jakékoli technické, mechanické, tiskové nebo typografické či jiná chyby; (v) nesprávné nebo nepřesné zachycení registračních údajů nebo nezachycení či ztrátu takových údajů; (vi) jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, vymazání, defekt, zpoždění v provozu nebo přenosu, poruchu komunikační linky, technickou chybu, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup k výzvě; (vii) jakékoli zranění nebo poškození počítače jakékoli osoby související s účastí ve výzvě a/nebo přijetím ceny nebo z ní vyplývající; a (viii) příspěvky, které jsou opožděné, padělané, ztracené, špatně umístěné, nesprávně nasměrované, zfalšované, neúplné, vymazané, poškozené, zkomolené nebo jinak neodpovídající oficiálním pravidlům. Subjekty výzvy dále nenesou odpovědnost za případná nezodpovězená nebo nedoručená oznámení výhercům.  

 

Účastí ve výzvě každý účastník souhlasí s tím, že:  (i) se bude řídit těmito oficiálními pravidly, včetně požadavků na vstup; (ii) že se vzdá jakýchkoli práv na uplatnění nejasností ohledně těchto oficiálních pravidel; (iii) se vzdá všech svých práv na vznesení jakéhokoli nároku, žaloby nebo řízení proti kterékoli ze stran, které byly v souvislosti s akcí zproštěny odpovědnosti; a (iii) v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy navždy a neodvolatelně souhlasí s tím, že každou ze zproštěných stran zprostí všech nároků, žalob, rozsudků, důvodů žalob, řízení, požadavků, pokut, sankcí, odpovědnosti, nákladů a výdajů (včetně, ale bez omezení, přiměřených nákladů na právní zastoupení), které mohou vzniknout v souvislosti s: (a) výzvou, mimo jiné včetně jakékoli činnosti související s výzvou nebo jejího prvku, a vstupů účastníka, jeho účasti nebo nemožnosti účastnit se výzvy, (b) porušením jakýchkoli soukromých, osobních, reklamních nebo vlastnických práv třetích stran; (c) přijetím, účastí, převzetím, cestou spojenou s akcí, zapojením, doručením, držením, vadami, použitím, nepoužitím, zneužitím, nemožností použití, ztrátou, poškozením, zničením, nedbalostí nebo úmyslným jednáním v souvislosti s použitím ceny (nebo její součásti); (d) jakoukoli změnou cen (nebo jejich součástí); (e) lidskou chybou; (f) jakýmkoli nesprávným, nedbalostním nebo neoprávněným jednáním nebo opomenutím ze strany kterékoli ze smluvních stran; (g) ztrátou, zpožděním, odcizením, nesprávným zasláním, poškozením nebo zničením cen (nebo jejich součástí); nebo (h) nedbalostí nebo úmyslným jednáním účastníka.

 

Pokud z jakéhokoli důvodu nebude možné výzvu uskutečnit podle plánu, vyhrazuje si sponzor právo podle vlastního uvážení výzvu zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit a/nebo pokračovat v propagační akci, včetně výběru výherce způsobem, který považuje za spravedlivý a přiměřený, včetně výběru výherce ze způsobilých vstupů obdržených před takovým zrušením, ukončením, úpravou nebo pozastavením. V žádném případě nebude uděleno více cen, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech. V případě, že v důsledku technických, typografických, mechanických, administrativních, tiskových, výrobních, počítačových nebo jiných chyb bude více výherců, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, bude výherce určen náhodným losováním mezi účastníky.

 

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO PLATÍ, ŽE VŠE, CO SE TÝKÁ TÉTO VÝZVY, VČETNĚ CEN, JE POSKYTOVÁNO „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

 

7. ROZHODNÉ PRÁVO: V rozsahu povoleném platnými zákony se tato pravidla a veškeré spory vzniklé na jejich základě nebo v souvislosti s výzvou řídí níže uvedeným způsobem:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Pro účastníky, kteří mají bydliště v regionu SIEE, se tato pravidla vykládají a interpretují v souladu s anglickým právem a strany (každý účastník a pořadatel) se podřizují nevýlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

 

Sony Interactive Entertainment LLC

Pro účastníky, kteří mají bydliště v zemi regionu SIEA, se tato pravidla řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie bez ohledu na kolizní normy. Jakýkoli spor, který není předmětem rozhodčího řízení a nebyl zahájen u soudu pro drobné nároky, může kterákoli ze stran předložit příslušnému soudu buď u vrchního soudu státu Kalifornie v okrese San Mateo, nebo u okresního soudu Spojených států pro severní okres Kalifornie.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

Pro účastníky, kteří mají bydliště v regionu SIEI, se tato pravidla vykládají a interpretují v souladu s japonskými zákony a strany (každý účastník a pořadatel) se podřizují nevýlučné jurisdikci soudů tokijského okresního soudu.

 

Účastník i regionální sponzor se podřizují výlučné soudní pravomoci a příslušnosti příslušných soudů uvedených výše a vzdávají se všech námitek týkajících se příslušnosti, místa konání a nepříslušnosti těchto soudů. V jakémkoli soudním sporu o vymáhání jakékoli části této dohody hradí veškeré náklady a poplatky, včetně poplatků za právní zastoupení, strana, která spor nevyhrála.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  Zásady ochrany osobních údajů sponzora jsou k dispozici na adrese: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

Pro Argentinu, Chile, Mexiko a Brazílii: účast zahrnuje výslovný souhlas s veřejným šířením, přenosem, retransmisí, reprodukcí nebo zveřejněním filmových záběrů, fotografií, obrázků nebo obrazových a/nebo hlasových záznamů a/nebo osobních údajů účastníků obecně a vítěze konkrétně, a to ve všech a jakýchkoli komunikačních prostředcích (vizuálních, zvukových nebo jiných, včetně prezentace prostřednictvím vzduchem šířené televize, antény, kabelu, satelitu, rádia, internetu atd.) pro jakékoli účely týkající se této výzvy a souvisejících záležitostí po dobu trvání soutěže a až tři (3) roky po jejím skončení, aniž by měl účastník právo požadovat náhradu nebo odškodnění. Účastníci zaručují, že neexistují žádné třetí strany, které by měly výhradní práva na vystavování, zveřejňování, šíření a/nebo reprodukci hlasu a/nebo osobních údajů. V opačném případě se zavazují, že sponzora ochrání před jakýmikoliv nároky, které by z tohoto důvodu mohly vznést třetí strany, a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Účastníci berou na vědomí, že jim účast v soutěži nezpůsobí žádnou finanční újmu, a proto se vzdávají jakýchkoli nároků, které by mohli uplatnit v důsledku snížení svých příjmů.

 

Pro Argentinu: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastníci mají k poskytnutým údajům bezplatný přístup v intervalech nejméně šesti (6) měsíců, pokud v tomto smyslu není prokázán oprávněný zájem v souladu s ustanoveními čl. 14 odst. 3 zákona č. 25 326. NÁRODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, kontrolní orgán zákona č. 25 326.

 

9.  VŠEOBECNÉ:  Jakýkoli pokus o jinou formu účasti v této výzvě, než jak je popsáno v tomto dokumentu, je neplatný. Sponzor si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, u něhož podle vlastního uvážení zjistí, že manipuluje s průběhem výzvy, že jedná v rozporu s těmito oficiálními pravidly nebo že jedná nesportovním způsobem nebo s úmyslem narušit normální průběh této výzvy. Jakýkoli pokus o jinou formu účasti v této výzvě, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, je neplatný. Pokud se zjistí, že se osoba zaregistrovala nebo se pokusila zaregistrovat více než jednou pomocí více telefonních čísel, e-mailových adres, adres bydliště, více identit, IP adres, použití proxy serverů nebo podobných metod, budou všechny její příspěvky prohlášeny za neplatné a této osobě nebude udělena žádná cena, na kterou by mohla mít nárok. Jakékoli použití robotických, automatických, maker, naprogramovaných metod, metod třetích stran nebo podobných metod k účasti ve výzvě bude mít za následek neplatnost jakéhokoli pokusu o účast provedeného takovými metodami a diskvalifikaci osoby, která je použila. Účastníci a/nebo potenciální výherci mohou být požádáni o předložení dokladu totožnosti a dokladu o způsobilosti podle požadavků sponzora. V případě sporu o totožnost výherce bude za výherce prohlášen oprávněný držitel e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři, který je s tímto příspěvkem spojen. "Oprávněný držitel e-mailové adresy" je definován jako fyzická osoba, které poskytovatel přístupu k internetu, poskytovatel online služeb nebo jiná organizace (např. podnik, vzdělávací instituce), která je odpovědná za přidělování e-mailových adres pro doménu spojenou s předloženou e-mailovou adresou, přidělil e-mailovou adresu. Každý účastník může být požádán o předložení dokladu o tom, že je oprávněným držitelem e-mailové adresy. POZOR: JAKÝKOLI POKUS O ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO NARUŠENÍ LEGITIMNÍHO FUNGOVÁNÍ VÝZVY JE PORUŠENÍM TRESTNÍCH A OBČANSKÝCH ZÁKONŮ. POKUD K TAKOVÉMU POKUSU DOJDE, VYHRAZUJE SI SPONZOR PRÁVO POŽADOVAT NÁHRADU ŠKODY NEBO JINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ OD JAKÉKOLI OSOBY ČI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA TAKOVÝ POKUS V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. Pokud by kterékoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo kterékoli slovo, slovní spojení, ustanovení, věta nebo jiná jejich část byly z jakéhokoli důvodu shledány nevymahatelnými nebo neplatnými, pak se toto ustanovení nebo jeho část změní nebo zruší takovým způsobem, aby ostatní ustanovení těchto oficiálních pravidel byla platná a vymahatelná. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo dokumentů o výhře nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení. Žádný účastník nemá právo upravovat nebo měnit tato oficiální pravidla. Pokud sponzor nevymáhá dodržování jakéhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel, neznamená to, že se tohoto ustanovení zřekl, a takové ustanovení zůstává v platnosti. Všechny zaslané příspěvky a/nebo materiály se stávají majetkem sponzora a nebudou vráceny. V případě jakéhokoli rozporu mezi údaji o výzvě uvedenými v těchto oficiálních pravidlech a údaji o výzvě uvedenými v propagačních materiálech (mimo jiné v místě prodeje, televizní a tištěné reklamě, propagačních obalech a jiných propagačních médiích) mají přednost údaje o výzvě uvedené v těchto oficiálních pravidlech.

 

10. SEZNAM VÝHERCŮ: Zájemci o seznam výherců by měli zaslat poštou orazítkovanou obálku se zpáteční adresou na jednu z adres (dle regionu) uvedenou v následující tabulce:

 

Region SIEA:

Seznam výherců, – PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

 

Region SIEE:

Seznam výherců, – PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Region SIEI:

Seznam výherců, – PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Žádost o seznam výherců musí být doručena nejpozději do 30 dnů po skončení trvání výzvy.

 

Pokud výherce nesouhlasí s tím, aby bylo jeho jméno zpřístupněno veřejnosti, může s tímto požadavkem kontaktovat sponzora na e-mailové adrese uvedené v zásadách ochrany osobních údajů: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.