playstation.com

Právní informace

Podmínky používání softwaru

(pro počítače a mobilní zařízení)

 

1.         Kdo jsme?

1.1.      Jsme společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (identifikační číslo společnosti 03277793) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království. 

2.         Definované pojmy

2.1.      „Autorizované systémy“ znamená zařízení (které není konzole PlayStation ani zařízení používané ke streamování obsahu z konzole PlayStation), pro něž činíme software komerčně dostupným (např. pokud ve službě Steam, pak počítač; pokud v obchodě iTunes Store, pak systém Apple iOS; pokud v obchodě Google Play Store, pak systém Android).

2.2.      „Software“ znamená herní nebo aplikační software vydaný společností PlayStation PC LLC, námi nebo našimi přidruženými společnostmi a vyvinutý, aby fungoval na jednom nebo více autorizovaných systémech.

3.         Na co se tyto podmínky používání softwaru vztahují?

3.1.      Naše podmínky použití softwaru („podmínky“) se vztahují na používání veškerého softwaru na autorizovaných systémech.

3.2.      Tyto podmínky platí mezi vámi a námi a nevztahují se na majitele obchodu („majitel obchodu“), prostřednictvím něhož jste si software zakoupili („softwarový obchod“). 

4.         Udělení licence k softwaru

4.1.      Veškerý software je poskytován na základě udělení licence, není přidělován, což znamená, že obdržíte práva tento software používat, jak je popsáno v těchto podmínkách použití, ale k softwaru nezískáváte vlastnická práva.  Nebudete-li tyto podmínky dodržovat, můžeme licenci k softwaru, která vám byla podle těchto podmínek poskytnuta, ukončit, což znamená, že již nebudete mít právo software používat.

4.2.      Když zakoupíte softwarovou licenci, kupujete ji od společnosti, která je v podmínkách použití softwarového obchodu uvedena jako prodejce („prodejce).

5.         Omezení používání softwaru z vaší strany

5.1.      Licence opravňující vás používat software je nevýhradní, osobní licence umožňující vám software používat pouze k osobním účelům na příslušných autorizovaných systémech (jak jsou uvedeny v popisu produktu softwaru nebo jak vám jinak čas od času oznámíme) a pouze v Evropě, na Středním východě, v Africe, Indii, Rusku a Oceánii. Vaše licence k použití her je nepřevoditelná, pokud vaše místní platné zákony nestanoví, že musí být převoditelná.

5.2.      Máte zakázáno používat software komerčně, šířit ho, účtovat si za jeho používání či jinak software veřejně používat bez našeho výslovného souhlasu.

5.3.      Žádnou část softwaru nesmíte pronajímat, najímat, postupovat na ni licenci, zveřejňovat ji, publikovat, upravovat, přizpůsobovat nebo překládat. 

5.4.      Nesmíte software napodobovat.

5.5.      Do maximálního zákonem stanoveného rozsahu nesmíte zpětně konstruovat, dekompilovat, rozebírat nebo kopírovat jakoukoli část softwaru nebo vytvářet odvozené dílo ani jinak usilovat o vytvoření zdrojového kódu z cílového kódu softwaru.

5.6.      Nejste oprávněni používat žádné prostředky k obcházení nebo vypnutí mechanismů šifrování, zabezpečování nebo ověřování nebo k zajištění neoprávněného přístupu nebo narušení funkce jakéhokoli účtu, služby, hardwaru, softwaru nebo sítě.  

5.7         Nesmíte používat odcizené nebo nezákonně získané autorizované systémy nebo software.

5.8         Použití komunitních či sociálních funkcí zajišťovaných softwarem v souladu s těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany soukromí nesmí porušit ustanovení 5.2 ani 5.5 těchto podmínek.

6.         Další prodej

6.1.      Pokud k tomu nedáme výslovný souhlas, nesmíte hry s licencí udělenou dle těchto podmínek dále prodávat. 

7.         Věková klasifikace

7.1.      Je-li u softwaru uvedena věková klasifikace, znamená to, že jeho obsah je nevhodný pro osoby pod danou věkovou hranicí. Rodiče a opatrovníci by měli kontrolovat přístup svých dětí k softwaru a jeho použití dětmi a zejména jejich používání komunitních funkcí.

8.         Ochrana soukromí

8.1       Můžete mít dovoleno používat software online.  Pokud tak učiníte, můžeme o vás shromažďovat informace.  Vysvětlení toho, jakým způsobem se vaše osobní údaje používají, se nachází v našich zásadách ochrany soukromí  na stránce playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Jak se chovat vůči nám a ostatním uživatelům

9.1.      Náš software může poskytovat komunitní funkce, které vám umožňují hrát s jinými lidmi nebo proti nim; komunikovat a mít interakci s jinými lidmi; a sdílet informace z vaší hry a dalších aktivit prostřednictvím sociálních sítí. Při použití takových funkcí na našem softwaru jste povinni dodržovat tato pravidla (jež nazýváme „kodex chování“) při veškerém jednání s námi i dalšími členy naší online komunity:

✓  Berte ohled na všechny.

Naše hry jsou určeny všem bez ohledu na genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, etnickou příslušnost, národnost, barvu pleti, imigrační status, společenskou a ekonomickou třídu, úroveň vzdělání, tělesné proporce a váhu, rodinný stav, politické přesvědčení, náboženství a duševní a fyzické schopnosti nebo jakoukoli jinou vlastnost, kterou lidé používají ke kategorizování ostatních nebo k rozdělování komunit.

☒ Nikdy nedělejte ani neříkejte nic nenávistného. Další informace se nacházejí na stránce playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Nikdy nikomu nevyhrožujte, nikoho nepoškozujte ani neznepokojujte, ani k tomu nikoho nenabádejte.

☒ Nikdy nikoho nešikanujte ani neobtěžujte ostatní.

✓  Buďte rozumní. Dodržujte zákony.

☒ Nikdy nepoužívejte vulgární či urážlivé výrazy.

☒ Nikdy nikoho nepovzbuzujte k tomu, aby ublížil sobě či druhým.

☒ Nikdy nevyhrožujte nezákonným jednáním ani jej neprovádějte, nepodporujte a neschvalujte.

☒ Nikdy se nevydávejte za nikoho jiného.

☒ Nikdy nenarušujte ničí soukromí ani o nikom nešiřte lži.

☒ Nikdy neporušujte ničí práva k duševnímu vlastnictví.

✓ Buďte laskaví.

Pomáhejte si s ostatními. Pamatujte, že jste kdysi také začínali. Neváhejte někomu zpříjemnit první zkušenosti s hraním a komunitou vlastní ohleduplností.

 ✓  Buďte zdvořilí.

Víme, že nemůžeme čekat, že se všichni vždy shodnou. Buď zdvořile vyjádřete nesouhlas, nebo přestaňte diskutovat.

☒ Nikdy nedělejte kvůli své hře nic, co by poškodilo značku PlayStation nebo komunitu.

✓  Buďte zodpovědní.

Pokud máte za to, že jste u softwaru nebo jakýchkoli našich dalších produktů či služeb objevili zranitelné místo, řekněte nám o tom, abychom to mohli napravit. Informace o našem programu BugBounty se nacházejí na naší stránce HackerOne.com/PlayStation.

☒ Nikdy naše produkty nepoužívejte k nevyžádané reklamě nebo jiné obchodní činnosti ani je s nimi nespojujte.

☒ Nikdy nesdílejte, nekupujte, neprodávejte, nepronajímejte ani nepřevádějte jakékoli účty, údaje o účtech nebo přihlašovací údaje, ani k nim nepostupujte licenci.

√  Buďte týmovým hráčem.

☒ Nikdy hraní hry nerušte ani nepřerušujte.

☒ Nikdy nepodvádějte.

☒ Nikdy nevyužívejte chyby, bugy, glitche, slabiny či neúmyslné mechanismy v produktech ani ve službě PSN k získání výhody.

☒ Nikdy se nesnažte podvodným způsobem získat účty, ani údaje o nich či přihlašovací údaje k nim.

☒ Nikdy nepřeposílejte svým kontaktům doporučení či nabídky bez jejich svolení.

☒ Nikdy nesdílejte ani nezasílejte informace, které uvedou ostatní v omyl.

✓  Buďte diskrétní. Chovejte se slušně.

Vždy používejte zdravý rozum a chovejte se slušně. Věci, které děláte a říkáte online, mají vliv na jiné lidi v reálném světě. Přemýšlejte, než něco zveřejníte online. Pamatujte, že informace, které zveřejníte online, se mohou rozšířit a mohou je vidět lidé, u kterých jste to nečekali.

☒ Nikdy neprozrazujte osobní informace o sobě ani o ostatních. Vy i oni byste tak byli zranitelní. Mezi osobní informace mimo jiné patří veřejná uživatelská jména na sociálních sítích, profily aplikací na zasílání zpráv, telefonní čísla, e-mailové adresy a adresy ze skutečného světa, jako je adresa vašeho domu, školy či dočasného pobytu.

☒ Nikdy nesdílejte materiál, který má pornografický či obscénní charakter nebo který vyobrazuje extrémní či hrozivé násilí.

☒ Nikdy nesdílejte jakékoli obrázky či jiná média týkající se jiné osoby bez jejího souhlasu, ani tímto nevyhrožujte.

✓  Pomozte nám zajistit, aby byly naše hry tím nejlepším místem k hraní.

Zavázali jsme se poskytovat bezpečné a srdečné prostředí. Pokud tento kodex chování porušíte nebo nám vaše chování offline poskytne důvod věřit, že můžete ohrozit bezpečnost nebo pohodu naší komunity, můžeme podniknout jakékoli přiměřeně nezbytné kroky, abychom ochránili své produkty a hráče.

Máte-li za to, že někdo porušil kodex chování, sdělte nám to, abychom mohli učinit kroky k zachování bezpečnosti naší komunity. Je důležité nás informovat zejména tehdy, pokud se domníváte, že existuje riziko, že by někdo mohl být poškozen ve skutečném životě. Pokud vidíte, že se někdo chová neslušně:

√ Nahlaste nám dotyčného pomocí našich kontextuálních nástrojů pro hlášení stížností. Další informace o hlášení stížností a blokování se nacházejí na stránce playstation.com/reporting and playstation.com/blocking.

√ Pokud s dotyčným budete komunikovat, zůstaňte klidní a zdvořilí. Buďte příkladem a sami tento kodex chování neporušujte.

☒ Nikdy nepodávejte falešné stížnosti ani jinak nezneužívejte systém hlášení stížností.

✓  Dodržujte zvláštní pravidla u jednotlivých produktů.

Dodatečné informace se nacházejí v dalších zdrojích na stránce playstation.com/safety and playstation.com/behavior.

10.       Vytváření a sdílení obsahu online

10.1       Při používání online funkcí komunity můžete mít možnost vytvářet nebo sdílet zprávy, komentáře, obrázky, fotografie, videa, herní aktiva, herní videa a další materiál a informace („Uživatelsky vytvořený obsah“ či „UGC“).  Při tom jste povinni se chovat decentně, s úctou a ohledy k ostatním lidem, podle našeho kodexu chování.   

10.2.   Obsah UGC, který jste vytvořili či sdíleli, patří vám, avšak my i přesto k vašemu UGC vlastníme práva duševního vlastnictví, takže bez našeho souhlasu nesmíte UGC komerčně využívat. 

10.3.   Udělujete nám, našim přidruženým společnostem a ostatním uživatelům softwaru právo používat, šířit, kopírovat, měnit, zobrazovat a zveřejňovat váš UGC, vaše online jméno/ID (a vaše jméno, pokud se je rozhodnete použít), a to mimo jiné v rámci webových stránek týkajících se softwaru. Taktéž nám bezplatně udělujete právo udělit licenci k vašemu obsahu UGC, prodat jej nebo jej jinak komerčně využít (např. prodej předplatného na přístup k vašemu UGC (samostatně nebo ve spojení s jinými UGC) nebo příjem výnosů z reklamy v souvislosti s UGC) a používat váš obsah UGC v rámci propagace produktů softwaru a služeb. Berete na vědomí, že my a ostatní uživatelé softwaru můžeme váš obsah UGC změnit nebo smazat. Zveřejněním UGC nám sdělujete, že jste držitelem všech práv nezbytných ke zveřejnění příslušného UGC a k udělení práv uvedených v tomto odstavci.

11.       Co mám dělat, když mám špatnou zkušenost s online komunitou?

11.1.   Přejeme si, aby bylo používání naší online komunity pro vás všechny příjemné, ale nemůžeme zaručit, že se každý bude chovat slušně.  Nepřebíráme vůči vám žádnou odpovědnost za činnost a UGC ostatních uživatelů ani vůči ostatním za vaši činnost a UGC.  

11.2.   Pokud se během hry setkáte s nepřijatelným nebo nevhodným chováním, informujte nás o tom. 

11.3.   Přestože vám a také ostatním uživatelům můžeme umožnit vytvářet příspěvky na sociálních sítích, neneseme za tyto služby odpovědnost.  Pokud se setkáte s nepřijatelným nebo nevhodným chováním na sociálních sítích, oznamte to prosím na dané sociální síti prostřednictvím příslušného postupu k hlášení stížností.

12.       Postup při hlášení z her, které vydáváme

12.1.   Mechanizmy hlášení stížností jsme začlenili tam, kde si myslíme, že budou nejdůležitější.  Možná uvidíte možnost podat hlášení nebo nástroj k jeho podání ve hře v softwaru, pokud daný software nabízí možnost sdílet UGC.  Využijete-li při hlášení nejbližší nástroj pro hlášení stížností, můžete mít taktéž možnost zaslat nám příslušné důkazy, které nám pomohou vaše hlášení vyhodnotit.  Když například hlásíte stížnost týkající se prvku hry nebo herní úrovně, kterou někdo vytvořil, pak pokud nám zašlete hlášení, máte také možnost nám poslat daný prvek nebo úroveň. To samozřejmě znamená, že si také ostatní lidé mohou stěžovat na vás a váš UGC. 

12.2.   Pokud se v rámci softwaru nenachází žádný nástroj k nahlášení stížnosti a vy ji chcete nahlásit, obraťte se na naši zákaznickou podporu. K dispozici je také podpora online (stránky nápovědy a online kontaktní formulář): playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Sledujeme chování online?

13.1.   Ano, ale nemůžeme sledovat všechny činnosti online a nic takového ani neslibujeme.

13.2.      Můžeme sledovat a zaznamenávat vaši softwarovou aktivitu a můžeme odstranit váš UGC, aniž bychom vás o tom informovali. Také jiní uživatelé mohou zaznamenávat věci, které vidí, a odesílat nám je. 

13.3.      Informace, které získáváme, mohou zahrnovat váš obsah, hlasové a textové komunikace, videa z hraní, čas a místo vašich aktivit, vaše skutečné jméno, vaši online ID a IP adresu.

13.4.      My nebo naše přidružené společnosti tyto informace používáme k vymáhání těchto podmínek, dodržování zákona, ochraně našich práv a práv našich poskytovatelů licence a uživatelů a ochraně naší komunity. Tyto informace můžeme předat policii nebo jiným příslušným orgánům.

13.5.      Další informace o tomto způsobu použití vašich informací se nacházejí v našich zásadách ochrany soukromí (najdete je na webu playstation.com/legal/privacy-policy/).

14.       Aktualizace softwaru a ukončení služby

14.1.   Může docházet k občasným aktualizacím softwaru, ale pouze tehdy, když to bude odůvodnitelné, protože se jedná o drobný a oprávněný zásah. Můžeme například provádět změny:

14.1.1 abychom zajistili, že software bude fungovat zamýšleným způsobem (např. opravy chyb), a zlepšili jeho efektivitu;

14.1.2 z bezpečnostních důvodů;

14.1.3 abychom software přizpůsobili novému systému nebo technickému prostředí;

14.1.4 abychom software zlepšili. Do toho může patřit aktualizace herních položek, herních úrovní a úkolů či změna odměn za dokončení herních aktivit; nebo

14.1.5 abychom software přizpůsobili změněnému počtu uživatelů nebo abychom zajistili obchodní životaschopnost softwaru.

15. Zpětná vazba a zkušební betaverze

15.1. Vítáme vaše nápady a zpětnou vazbu k našim službám a produktům, tyto nápady a zpětná vazba však musí být vaše vlastní. Sdělíte-li nám své nápady a zpětnou vazbu, převádíte na nás vlastnická práva k těmto nápadům a zpětné vazbě bez ohledu na to, zda je realizujeme či ne. Za nápady či zpětnou vazbu vám nebude udělena žádná odměna, pokud nestanovíme jinak. 

15.2. Zúčastníte-li se bezplatné zkušební betaverze nebo uplatníte-li příslušnou poukázku, souhlasíte s těmito dodatečnými podmínkami:

15.2.1. betaverzi softwaru jste povinni udržovat v bezpečí a dobrém stavu a nesmíte ji zkopírovat, nikomu ji dát nebo prodat, pokusit se o její zpětnou konstrukci, ani ji nesmíte použít k vytvoření odvozených děl;

15.2.2. licenci k použití betaverze softwaru máte pouze pro tuto betaverzi;

15.2.3. nezaručujeme, že betaverze softwaru bude fungovat správně (nebo vůbec);

15.2.4. během betaverze můžeme bez předchozího oznámení betaverzi softwaru změnit, čímž může dojít k přidání nebo odstranění dat, obsahu a funkce, a souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu dat, obsahu nebo funkce; a

15.2.5. zkoušku betaverze nebo váš přístup k ní můžeme kdykoli ukončit.

16.       Autorská práva

16.1.   Veškerý software obsahuje knihovní programy, jejichž autorská práva vlastní společnost Sony Interactive Entertainment Inc. a jsou nám na základě licence poskytnuta pro naši geografickou oblast působení. Ostatní autorská práva a práva duševního vlastnictví se váží k softwaru a můžete o nich být čas od času vyrozuměni.

17.       Omezení odpovědnost

17.1. Jako spotřebitel můžete mít v rámci platných místních zákonů práva, která nelze vyloučit, omezit ani změnit. Jakákoli taková práva můžete uplatnit vůči prodejci. Takováto práva mají přednost před čímkoli v těchto podmínkách, včetně odstavce 17.

17.2. Na co se tyto podmínky nevztahují:

17.2.1. nemají vliv na zákonné záruky, které máte jako spotřebitel v rámci platných místních zákonů (například vaše práva v případě, že je software vadný);

17.2.2.  nijak nevylučují ani neomezují naši odpovědnost za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, obchodních zástupců či subdodavatelů;

17.2.3. nijak nevylučují ani neomezují naši odpovědnost za úmyslné porušení podmínek, podvod, podvodné nepravdivé prohlášení ani hrubé zanedbání z naší strany; ani

17.2.4. nijak nevylučují ani neomezují naši odpovědnost, pokud tak nemůžeme učinit v rámci vašich platných místních zákonů.

17.3. Jste-li spotřebitel, naše odpovědnost je na základě ustanovení 17.1 a 17.2 omezena na 100 GBP (nebo ekvivalent v místní měně), nebo v případě, že je vyšší, na cenu softwaru, kvůli němuž odpovědnost vznikla.

17.4. Pokud software používáte jinak než jako spotřebitel:

17.4.1. neomezujeme svoji odpovědnost za: (i) úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, obchodních zástupců či subdodavatelů; (ii) náš podvod či podvodná zkreslená prohlášení; (iii) odpovědnost, kterou nelze omezit ani vyloučit podle platných místních zákonů.

17.4.2. v souladu s ustanovením 17.4.1 nepřijímáme my, naše přidružené podniky (včetně společnosti PlayStation PC LLC), poskytovatelé licence ani majitelé obchodu jakoukoli odpovědnost za: (i) ztrátu zisku; (ii) ztrátu prodeje či obchodu; (iii) ztrátu dohod či smluv; (iv) ztrátu očekávaných úspor; (v) ztrátu nebo poškození softwaru; (vi) ztrátu dat či informací; (vii) ztrátu nebo poškození pověsti; ani za (viii) jakoukoli nepřímou či následnou ztrátu.

17.4.3 v souladu s ustanovením 17.4.1 platí, že celková odpovědnost nás, našich přidružených podniků (včetně společnosti PlayStation PC LLC), poskytovatelů licence ani majitele obchodu nepřekročí vůči vám v rámci těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi částku 100 GBP (či ekvivalentu v místní měně), ať už v rámci smlouvy, deliktu (včetně zanedbání), porušení zákonné povinnosti či jinak.

17.5.   Žádný z nás, ani my, ani společnost PlayStation PC LLC či jakýkoli majitel obchodu, nenabízí v souvislosti se softwarem jakékoli služby údržby či podpory.

17.6.   Neschválili jsme ani nekontrolujeme žádné webové stránky třetích stran, na něž máte přístup nebo na nich software používáte, nebo které jsou se softwarem spojeny prostřednictvím odkazu, a neneseme žádnou právní ani jinou odpovědnost za jejich obsah. Používání stránek třetích stran podléhá podmínkám použití daných stránek a platforem.

18.       Příjemci z řad třetích stran

18.1.   Majitel obchodu a jeho filiálek a naše přidružené podniky (včetně společnosti PlayStation PC LLC) jsou dle těchto podmínek příjemci z řad třetích stran a každý z těchto subjektů má právo (o němž se bude mít za to, že ho přijal) tyto podmínky vůči vám coby příjemce z řad třetích stran vymáhat.

19.       Rozhodné právo, jurisdikce a práva třetích stran

19.1.   Pokud používáte software jako spotřebitel:

19.1.1.  tyto podmínky, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu, ale vy budete mít navíc ochranu závazných zákonů země, ve které žijete. Závazné zákony země, ve které žijete, mají přednost před zákony Anglie a Walesu.

19.1.2.  tyto podmínky vůči vám můžeme soudně vymáhat v příslušné jurisdikci v zemi, ve které žijete.

19.1.3.  vy můžete tyto podmínky vůči nám soudně vymáhat v příslušné jurisdikci v zemi, ve které žijete, nebo tam, kde je naše společnost zaregistrována. 

19.2. Pokud software používáte jinak než jako spotřebitel:

19.2.1 tyto podmínky, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu a

19.2.2. výhradní soudní pravomoc budou mít soudy Anglie a Walesu.

 

Poslední aktualizace: prosinec 2022