PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky používání softwaru

(pro počítače PC a mobilní zařízení)

 

1.     Kdo jsme?

1.1.  Jsme společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Království. 

 

2.     Definované pojmy

2.1.   „Autorizované systémy“ znamená kterákoli zařízení, pro která jsme Software komerčně zpřístupnili (např. Steam v případě počítače PC, Apple iOS v případě iTunes Store či Android v případě Google Play Store).

 

2.2.   „Software“ znamená hry a/nebo aplikační software zveřejněný námi a vyvinutý pro provozování na jednom či více Autorizovaných systémech.

 

3.     Na co se tyto Podmínky používání softwaru vztahují?

3.1.  Naše Podmínky používání softwaru („Podmínky“) se vztahují na vaše používání veškerého Softwaru na Autorizovaných systémech.

3.2.  Tyto Podmínky platí mezi Vámi a námi a nikoli majitelem obchodu („Majitel obchodu“), jehož prostřednictvím jste zakoupili Software („Obchod se softwarem“).  My (nikoli Majitel obchodu) neseme výhradní odpovědnost za obsah Softwaru, kromě výjimek uvedených v těchto Podmínkách.

 

4.     Software je licencován

4.1.  Veškerý Software je licencován, nikoli postoupen, což znamená, že získáte oprávnění k používání Softwaru, jak je popsáno v těchto Podmínkách, avšak nestanete se vlastníkem Softwaru.  Pokud nebudete jednat v souladu s těmito Podmínkami, můžeme ukončit platnost vaší licence na Software, což znamená, že již nebudete oprávněni používat Software.

4.2.  Při zakoupení licence na Software tuto licenci kupujete od společnosti identifikované jako maloobchodník v podmínkách používání Obchodu se softwarem („Maloobchodník“), což je ve většině případů Majitel obchodu nebo společnost PlayStation Mobile Inc.

 

5.     Omezení vašeho používání Softwaru

5.1.  Vaše licence k používání Softwaru je neexkluzivní a nepřevoditelná licence výhradně k soukromému použití Softwaru na vhodných Autorizovaných systémech a pouze v Evropě, Středním Východě, Africe, Indii, Rusku a Oceánii. 

 

5.2.  Nesmíte používat Software ke komerčním účelům, vysílat jej, vybírat poplatky za jeho používání či pořádat jeho jiná veřejná předvádění bez výslovného povolení z naší strany.

 

5.3.  Nesmíte pronajímat, sublicencovat, publikovat, měnit, upravovat ani překládat jakoukoli součást Softwaru. 

 

5.4.  Nesmíte emulovat Software.

 

5.5.  V maximálním rozsahu přípustném dle platného práva je zakázáno provádět reverzní inženýring, dekompilovat či zpětně překládat jakékoli části Softwaru nebo vytvářet jakákoli odvozená díla či se jinak pokoušet vytvořit zdrojový kód z kódu objektu Softwaru.

 

5.6.  Nesmíte používat žádné prostředky k obejití či vyřazení jakéhokoli mechanismu šifrování, zabezpečení či ověřování nebo k získání neautorizovaného přístupu nebo k narušení funkce jakéhokoli účtu, služby, hardwaru, softwaru či sítě. 

 

6.     Další prodej

6.1.  Nesmíte dále prodat Software bez výslovného povolení z naší strany. 

 

7.     Hodnocení podle věku

7.1.  Pokud Software zobrazuje hodnocení podle věku, znamená to, že obsahuje obsah, který není vhodný pro kohokoli, kdo tohoto věku nedosahuje.  Rodiče a opatrovníci by měli dozorovat přístup dětí a používání Softwaru a zvláště jejich používání jakýchkoli komunitních funkcí.

 

8.     Soukromí

8.1.  Tento Software lze používat online. Při tom můžeme shromažďovat informace o vás.  Vysvětlení toho, jakým způsobem mohou být použity vaše osobní informace, je k dispozici v Zásadách zachování soukromí (pro počítače PC a mobilní zařízení) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

9.     Jak se chovat v online komunitě

9.1.  Náš Software může poskytovat komunitní funkce, které vám umožní hrát s nebo proti jiným lidem; komunikovat a vzájemně reagovat s jinými lidmi; a sdílet informace z vaší hry a další aktivity prostřednictvím sociálních sítí. 

 

9.2.  Při používání komunitních funkcí můžete mít možnost sdílet zprávy, komentáře, obrázky, fotografie, videa, herní prvky, herní videa a další materiály a informace („Uživatelsky generovaná média“ nebo „UGM“).  Při takovém jednání jste povinni se chovat slušně, zdvořile a brát ohledy na ostatní.  Nesmíte sdílet žádný obsah, který je urážlivý nebo vulgární, ani používat komunitní funkce, abyste někomu uškodili nebo jej vystrašili.  Například:

9.2.1.    nesdílejte nic, co je pomlouvačné či rasově, etnicky, nábožensky či sexuálně urážlivé;

9.2.2.    nejednejte výhružným nebo šikanujícím způsobem;

9.2.3.    nikoho nepronásledujte;

9.2.4.    neotevírejte, nepoužívejte ani nerozšiřujte žádný obsah či materiál, který porušuje něčí soukromí či práva na duševní vlastnictví;

9.2.5.    neprovádějte žádné činnosti, které porušují jakékoli platné právo; a

9.2.6. vždy se řiďte zdravým rozumem a dodržujte zásady slušného chování.

 

10.   Vytváření a sdílení obsahu online

10.1.              Vámi vytvořená a sdílená UGM patří vám, ale my jsme držiteli práv na duševní vlastnictví k vašemu UGM, a proto nesmíte komerčně využívat UGM bez našeho souhlasu. 

 

10.2.              Opravňujete nás a ostatní uživatele Softwaru používat, šířit, kopírovat, měnit, zobrazovat a zveřejňovat vaše UGM, vaše online jméno /ID (a vaše jméno, pokud se rozhodnete jej používat), včetně na webových stránkách přidružených k Softwaru. Dále nás opravňujete, a to bezplatně, licencovat, prodávat i jinými způsoby komerčně využívat vaše UGM (například prodávat předplatné k přístupu k vašim UGM (samostatně nebo v kombinaci s dalšími UGM) a/nebo přijímat výnosy z reklamy související s UGM), a dále používat vaše UGM při propagaci našich produktů, Softwaru a služeb. Berete na vědomí, že my a ostatní uživatelé Softwaru můžeme upravovat vaše UGM a vzdáváte se veškerých morálních práv, které můžete mít na obsah ve svém UGM. Odesláním UGM nám sdělujete, že máte všechna potřebná práva k odeslání takového UGM a že udělujete práva uvedená v tomto odstavci.

 

11.  Co když zažiji nepříjemnou situaci online?

11.1.              Chceme, abyste si všichni z naší online komunity odnesli ty nejlepší zážitky, avšak nemůžeme zaručit, že se všichni budou řádně chovat.  Z toho důvodu vůči vám nepřijímáme žádnou odpovědnost za jednání a UGM ostatních uživatelů ani žádnou odpovědnost vůči ostatním za vaše jednání a UGM. 

 

11.2.              Pokud zažijete jakékoli nepřípustné či nevhodné chování ve hře, chceme, abyste nás o tom uvědomili. 

 

11.3.              Přestože můžeme vám a dalším uživatelům umožnit vkládat příspěvky do služeb sociálních sítí, neodpovídáme za tyto služby.  Pokud zažijete jakékoli nepřípustné či nevhodné chování v nějaké službě sociálních sítí, nahlaste to dané službě pomocí jejich postupu pro hlášení stížností.

 

12.  Hlášení stížností z námi vydaných her

12.1.               Začlenili jsme mechanismy pro hlášení stížností všude, kde to podle našeho názoru může být nejvíce relevantní.  Možnost pro hlášení stížností například najdete v herních nástrojích pro hlášení stížností v Softwaru, pokud Software obsahuje možnost sdílení UGM.  Pokud při ohlášení stížnosti využijete ten nejbližší nástroj pro hlášení, může být také možné zaslat nám vhodné důkazy, které nám pomohou vyhodnotit vaše hlášení. Například pokud nahlašujete nějaký herní prvek nebo úroveň, kterou někdo vytvořil, při odeslání hlášení můžete mít možnost nám také zaslat tento prvek či úroveň. Samozřejmě to znamená, že také ostatní uživatelé mohou poslat hlášení týkající se vás a vašich UGM. 

 

12.2.              Pokud v určité námi vydané hře nejsou žádné funkce pro hlášení stížností, využijte k ohlášení adresu eu.playstation.com/griefreporting. 

 

13.  Monitorujeme online aktivity?

13.1.              Ano, avšak nemůžeme monitorovat všechny online aktivity a ani se k tomu nezavazujeme. Vyhrazujeme si však právo podle našeho výhradního uvážení monitorovat a zaznamenávat jakoukoli či veškerou vaši online aktivitu a odstranit jakákoli vaše UGM podle našeho výhradního uvážení a bez předchozího upozornění.  Vaše používání našich komunitních funkcí může být zaznamenáváno a shromažďováno námi nebo nám zasláno jinými uživateli, jak je popsáno v části 12.1.  Jakékoli tímto způsobem shromážděné informace, například vaše UGM, obsah vašich hlasových či textových komunikací, video průběhu vaší hry, čas a místo vašich činností a vaše jméno, vaše online ID a adresa IP, mohou být použity námi nebo našimi přidruženými společnostmi k vynucení těchto Podmínek, k zajištění souladu se zákony, k zajištění ochrany našich práv a práv našich licenčních partnerů a k zajištění osobní bezpečnosti našich pracovníků a uživatelů. Tyto informace mohou být předány policii nebo jiným příslušným úřadům. Přijetím těchto Podmínek s tímto výslovně souhlasíte.

 

13.2.Použití komunitních funkcí poskytovaných naším Softwarem neporuší klauzule 6.2 a 6.5 těchto Podmínek.

 

 

14.  Aktualizace Softwaru a Ukončení používání

14.1.Software může být čas od času aktualizován, což může zahrnovat přidání nových nebo odebrání stávajících funkcí.

 

14.2.              Někdy považujeme za nutné ukončit online podporu pro některé hry.  To znamená, že již nebudou k dispozici funkce jako online hra pro více hráčů a žebříčky vítězů.  Pokud se jedná o titul, který funguje výhradně online, již nemusí být možné jej dále používat.

 

14.3.Pokud se rozhodneme, že je nutné vypnout online podporu pro určitou hru, vynasnažíme se oznámit toto rozhodnutí nejméně 90 dní předem prostřednictvím našich herních diskusních fór a na adrese eu.playstation.com/gameservers.

 

15.  Vlastnictví autorských práv

15.1.              Software může obsahovat programy knihoven, na které se vztahují autorská práva vlastněná společností Sony Interactive Entertainment Inc. a které jsou nám výhradně licencovány.  Software může obsahovat i další autorská práva a intelektuální vlastnictví, na která můžete být čas od času upozorněni.

 

16.       Omezení odpovědnosti

16.1.   Nezříkáme se ani žádným způsobem neomezujeme naši odpovědnost za:

16.1.1.      úmrtí či poranění způsobené naší nedbalostí či nedbalostí našich zaměstnanců, agentů či subdodavatelů;

16.1.2.      podvod či podvodné zkreslení;

16.1.3.      nedostatečnou kvalitu placeného Softwaru, nevhodnost určitý účel, čehož jsme si byli vědomi v okamžiku prodeje, a neshodu s naším popisem Softwaru; a

16.1.4.      veškerou další odpovědnost, které se nelze zříci ani omezit podle příslušného platného práva.

 

16.2.   Můžete mít také další práva jako zákazník, která nejsou těmito Podmínkami dotčena. Veškerá tato práva můžete uplatnit u Maloobchodníka (t. j. entity, od které jste zakoupili Software). Daný Maloobchodník bude identifikován v podmínkách použití Obchodu se softwarem a ve většině případů se bude jednat o Majitele obchodu nebo společnost PlayStation Mobile Inc.

 

16.3.   My, společnost PlayStation Mobile Inc, ani jakýkoli Majitel obchodu nenabízíme žádné služby údržby či podpory k tomuto Softwaru.

 

16.4.   Neschválili jsme ani nezkontrolovali žádné webové stránky třetích stran, prostřednictvím kterých přistupujete k nebo používáte Software nebo které odkazují na Software, a neodpovídáme ani žádným způsobem nebereme odpovědnost za jejich obsah. Pro vaše používání webových stránek třetích stran platí podmínky těchto webových stránek a platforem.

 

16.5.   V souladu s odstavcem 16.1 my, naše přidružené společnosti (včetně společnosti PlayStation Mobile Inc), licenční partneři a Majitelé obchodu se zříkáme veškerých záruk za jakékoli ztráty či škody, které vy či třetí strana utrpí v souvislosti se Softwarem, ať již jde o přímé nebo nepřímé, náhodné nebo následné škody, jakkoli k nim došlo (včetně z důvodu nedbalosti), včetně v souvislosti s:

 

16.5.1.      vaším používáním nebo nemožnosti používání či přístupu k Softwaru;

16.5.2.      jakékoli ztrátou dat nebo poškozením způsobeným stažením nebo používáním Softwaru;

16.5.3.      spory o odpovědnost za produkt;

16.5.4.      jakýmkoli sporem vycházejícím z toho, že Software nesplňuje jakékoli příslušné právní či regulační požadavky;

16.5.5.      spory vycházející z ochrany zákazníka či podobné legislativy; a

16.5.6.      jakýmikoli spory vycházejícími z toho, že Software porušuje práva na duševní vlastnictví třetích stran. 

 

16.6.   V souladu s odstavcem 16.1 naše odpovědnost vůči vám za veškeré ztráty související se Softwarem, ať již smluvní, občanskoprávní (včetně nedbalosti) či jiné, nemohou přesáhnout částku £50.

 

17.       Plnění práva

17.1.   Zaručujete a prohlašujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA či která byla vládou USA označena jako „země podporující terorismus“; a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády USA zakázaných či omezených stran.

 

18.       Beneficienti třetích stran

18.1.   Majitel obchodu a jeho dceřiné společnosti a naše přidružené společnosti (včetně společnosti PlayStation Mobile Inc), jsou v rámci těchto Podmínek beneficienty třetích stran a všichni máme právo (a budeme pokládat za oprávněné) vymáhat tyto Podmínky proti vám jako beneficient třetí strany.

 

19.       Naše právo převést vaši smlouvu s vámi

19.1.   Můžeme kdykoli převést naše práva a povinnosti v rámci těchto podmínek poskytování služby a jakékoli smlouvy mezi vámi a námi za těchto Podmínek bez vašeho souhlasu. Vy nemůžete převést svá práva a povinnosti za těchto podmínek poskytování služeb ani své smlouvy s námi podle těchto Podmínek.

 

20.       Rozhodné právo, soudní pravomoc a práva třetích stran

20.1.     V rozsahu přípustném podle zákona, vy a my souhlasíme, že tyto Podmínky, jejich podstata a forma a jakékoli spory toho se týkající se budou řídit a budou rozhodovány a interpretovány v souladu s Anglickými zákony a že výhradní jurisdikce bude připadat soudům v Anglii. Tato smlouva mezi vámi a námi je vytvořena v Anglii.

 

Říjen 2015