playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST SYSTEEMSOFTWARE VOOR HET PSP™ (PLAYSTATION®PORTABLE) SYSTEEM

14 Apr 2009

LEES DE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG OM DAARUIT TE ZIEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SYSTEEMSOFTWARE OP HET PSP™ (PLAYSTATION®PORTABLE) PERSOONLIJK PORTABLE ENTERTAINMENT SYSTEEM ("PSP™-systeem") VAN SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE") IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST.

Deze overeenkomst vormt een contract met SCE. Deze overeenkomst is van toepassing op alle Systeemsoftware of firmware die onderdeel van het PSP™-systeem vormt met eventuele patches, updates, upgrades of nieuwe versies van de Systeemsoftware of firmware die geleverd worden of beschikbaar worden gesteld voor uw PSP™-systeem via alle mogelijke diensten van SCE of het online-netwerk, de SCE-website of gameschijf voor het PSP™-systeem (de software wordt gezamenlijk de “Systeemsoftware” genoemd).

1. LICENTIEVERLENING

Alle intellectuele eigendomsrechten op de content, code en gegevens die als onderdeel van enige update, upgrade of nieuwe versie van welke Systeemsoftware ook (hierna nader aangeduid met “Systeemsoftware”), zijn het eigendom van SCE of haar licentiegevers en al het gebruik van dergelijke Systeemsoftware wordt onderworpen aan de bepalingen van de onderhavige overeenkomst en alle toepasselijke wetten op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom.
Behalve voor zover zij uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, behouden SCE en haar licentiegevers zich alle rechten, belangen en rechtsmiddelen voor.
Behoudens de bepalingen van de onderhavige overeenkomst verleent SCE aan u een niet-exclusief, niet-commercieel recht op de Systeemsoftware voor uitsluitend gebruik op uw PSP™-systeem.
Voor zover dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan, eindigt uw recht op het gebruik van of toegang tot de huidige versie van de Systeemsoftware zodra een nieuwere versie van de Systeemsoftware op uw PSP™-systeem wordt geïnstalleerd, ongeacht of een dergelijke installatie plaatsvindt via handmatig of automatische download door SCE, via het online netwerk van SCE of anderszins. U heeft geen eigendomsrechten op of belangen in de Systeemsoftware.

2. BEPERKINGEN

U mag geen enkel deel van de Systeemsoftware leasen, verhuren, in onderlicentie geven, publiceren, wijzigen, adapteren of vertalen. Voor zover dit rechtens is toegestaan, mag u geen enkel deel van de Systeemsoftware nabouwen, decompileren of demonteren of eventuele afgeleide werken ervan maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode ervan een Systeemsoftware broncode te creëren. Het is niet toegestaan (i) enige ongeautoriseerde, illegale, vervalste of gewijzigde hardware of software in verband met de Systeemsoftware te gebruiken, inclusief het gebruik van hulpmiddelen voor het negeren, uitschakelen of omzeilen van enige codering, beveiliging of verificatiemechanisme voor het PSP™-systeem; (ii) wetten, regelgeving of verordeningen te schenden, of rechten van SCE of derden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Systeemsoftware te schenden, inclusief de toegang tot, gebruik van of distributie van enige software of hardware waarvan u weet of had moeten weten dat deze een inbreuk vormt op de rechten van anderen of die illegaal gekopieerd is; (iii) hardware of software te gebruiken waardoor het mogelijk wordt dat de Systeemsoftware ongeautoriseerde, illegale of illegaal gekopieerde software of hardware accepteert of gebruikt; (iv) de Systeemsoftware op enige andere wijze te verkrijgen dan via een geautoriseerde distributiemethode van SCE; of (v) de Systeemsoftware op enige andere wijze te exploiteren dan voor gebruik in uw PSP™-systeem, zulks conform de bijgevoegde documentatie en met geautoriseerde software of hardware, inclusief het gebruik van de Systeemsoftware voor het ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren van ongeautoriseerde software of hardware voor gebruik in verband met het PSP™-systeem, om welke reden dan ook. Elke schending van deze beperkingen kan de garantie van het PSP™ systeem ongeldig maken en zal uw aanspraak aantasten op de garantie- en reparatiediensten van SCE of de bij haar aangesloten maatschappijen.
De Systeemsoftware van het PSP™-systeem kan technologie bevatten die onderworpen is aan de wetgeving en regulering op het gebied van exportcontrole van de verenigde Staten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de Export Administration Regulations en het systeem voor embargo’s en sancties van de U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Als zodanig mag het PSP™-systeem eventueel niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd aan (rechts)personen die op grond van die wetgeving en reguleringen zijn verboden.

3. DIENSTEN EN UPDATES

Op gezette tijd kan SCE bepaalde updates, upgrades of diensten voor uw PSP™-systeem ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat het systeem behoorlijk volgens de richtlijnen van SCE werkt of nieuwe aanbiedingen aan u doen. Sommige diensten kunnen automatisch en zonder kennisgeving worden verleend wanneer u zich aanmeldt bij het online netwerk van SCE en andere diensten zijn eventueel beschikbaar voor u via de SCE-website of andere geautoriseerde kanalen. Zonder enige beperking kan onder de diensten het leveren van de laatste update of download van nieuwe releases vallen, waarbij beveiligingspatches en nieuwe of herziene instellingen en features kunnen zijn inbegrepen waardoor de toegang tot illegaal gekopieerde games of het gebruik van ongeautoriseerde hardware of software in verband met het PSP™-systeem wordt voorkomen. Sommige diensten kunnen uw huidige instellingen wijzigen, verlies van gegevens of content veroorzaken of wat functionaliteitverlies veroorzaken. U wordt aangeraden regelmatig reservekopieën te maken van alle mogelijke gegevens die geschikt is om daarvan reservekopieën te maken.
Het is mogelijk dat derden andere diensten aan u aanbieden die van u verlangen dat u hun algemene voorwaarden en privacybeleid aanvaardt (“overeenkomst met derden”) alvorens u toegang tot of het gebruik van hun diensten krijgt. U erkent dat SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen geen controle hebben over die diensten, content of voorwaarden en dat u op eigen risico overgaat tot het gebruik van dergelijke diensten of content. Ondanks elke bepaling van welke algemene voorwaarden ook, zal ingeval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige overeenkomst en de overeenkomst met de derde, de onderhavige overeenkomst prevaleren.

4. OPHALEN VAN INFORMATIE/VERIFICATIE

SCE kan het DNAS-systeem (Dynamic Network Authentication System) toepassen, een door auteursrecht beschermd system dat is ontworpen om gametitels en het PSP™-systeem te verifiëren als u het PSP™-systeem op een netwerk aansluit. Het DNAS-systeem kan informatie over uw hardware en software ophalen voor verificatie, kopieerbescherming, accountblokkering, systeem, regels of gamebeheer en andere doeleinden. De informatie die wordt verzameld, is geen informatie die u persoonlijk identificeert en vormt geen enkele manier waarop u aan de hand van de door DNAS verzamelde informatie kunt worden geïdentificeerd. Elke ongeautoriseerde overdracht, vertoning, export, import of transmissie van programma’s en apparaten die het DNAS-systeem omzeilen, zijn rechtens verboden. SCE behoudt zich het recht voor om een ander verificatie- of beveiligingssysteem of -methode in verband met het PSP™-systeem te gebruiken.
Het gebruik van elke feature waarvoor toegang tot een internetverbinding nodig is, met inbegrip van de internet browser van het PSP™-systeem, Macromedia® Flash® Player, Skype, internetradio en elke andere feature die gebruik maakt van de internetverbinding (“internetfeatures”), vindt plaats op eigen risico. Voor internetfeatures is wellicht draadloze LAN-toegang vereist die misschien NIET gratis of vrij van onderbrekingen of verbrekingen op uw locatie beschikbaar is. Voor nadere bijzonderheden dient u uw draadloze LAN-serviceprovider te raadplegen. Het is mogelijk dat internetfeatures niet alle draadloze LAN-internetzuilen of websites ondersteunen. Het browsen op websites, het spelen van programma’s of gegevens, of downloads van programma’s of gegevens, kunnen leiden tot virussen, verlies of aantasting van gegevens of andere problemen. U dient zich te houden aan alle toepasselijke wetten en regelgeving. U wordt verwezen naar andere algemene gebruiksvoorwaarden in de handleidingen.
U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen in verband met de toegang tot en het gebruik van het internet.

Elke content die wordt opgeslagen met een bestandsnaam die begint met "[RSS]" kan van uw Memory Stick™ worden verwijderd wanneer met gebruik van de RSS Channel-feature nieuwe content aan uw Memory Stick™ wordt toegevoegd. Sla uw content niet op onder een bestandsnaam die met “[RSS]” begint en als u niet wilt dat zulke content wordt verwijderd, sla deze op in een ander bestand of opslagmedium.

System Software contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems, Inc. All rights reserved.
Macromedia, Flash and Macromedia Flash are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and internationally.

5. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Systeemsoftware en de content, diensten en programma’s in verband met of geleverd via de Systeemsoftware met inbegrip van de internetfeatures worden geleverd “ZOALS GEZIEN”. SCE en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt.
SCE EN DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN SLUITEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE DOOR U OF DERDEN WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SYSTEEMSOFTWARE OF ENIGE CONTENT, FEATURES, DIENSTEN OF PROGRAMMA’S, OP OF VOOR DE SYSTEEMSOFTWARE OF DIE VIA DEZE SYSTEEMSOFTWARE WORDEN GELEVERD. BEHOUDENS VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN.

6. KENNISGEVING VOOR AFNEMERS IN DE V.S.

De Systeemsoftware bevat aanvullende software om toegang tot de T-Mobile USA Inc. ("T-Mobile") draadloze LAN-dienst mogelijk te maken ("TMHS-dienst"). Het gebruik van de TMHS-dienst is onderworpen aan de algemene voorwaarden van T-Mobile die te vinden zijn op http://selfcare.hotspot.t-mobile.com/terms.do en die onder andere de onderstaande bepalingen bevat. DOOR GEBRUIK VAN DE TMHS-DIENST VERKLAART U DAT U VOLGENS DE WET MEERDERJARIG BENT EN ERMEE INSTEMT DAT U ZICH BINDT AAN DE ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN VAN T-MOBILE. Als u niet akkoord gaat met de algemene dienstverleningsvoorwaarden van T-Mobile, dan moet u geen gebruik van de TMHS-dienst maken.
U stemt ermee in om de TMHS-dienst of uw PSP™-systeem niet te gebruiken of te trachten te gebruiken voor enige frauduleuze, onrechtmatige, treiterende of corrupte doeleinden of schade toe te brengen aan of risico te veroorzaken voor de transacties, de goede naam, de werknemers, de abonneehouders of de faciliteiten van T-Mobile of enige derde. U erkent dat de TMHS-dienst niet op zich beveiligd is. T-Mobile is niet aansprakelijk voor een gebrek aan beveiliging dat uit uw gebruik van de TMHS-dienst kan voortvloeien. DE TMHS-DIENST WORDT AAN U VERLEEND OP BASIS VAN “ZOALS GEZIEN” EN “MET ALLE GEBREKEN” EN ZONDER UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, GARANTIES OP HET VLAK VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID UITDRUKKELIJK IS AFGEWEZEN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR HET GEBRUIK VAN DE TMHS-DIENST.
De TMHS-dienst is alleen beschikbaar op speciale locaties voor TMHS-diensten en is niet beschikbaar buiten de Verenigde Staten. Locaties voor TMHS-diensten zijn zonder nadere aankondiging op elk moment onderhevig aan veranderingen.
T-MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE ONTSTAAN UIT UW GEBRUIK VAN DE TMHS-DIENST, WAARONDER ZONDER ENIGE BEPERKING: SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETE- OF VOORBEELDKARAKTER, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN PRIVACY OF BEVEILIGINGSSCHADE; LICHAMELIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN; VERLIES WEGENS VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, DE INHOUD VAN ALLE MOGELIJKE DATATRANSMISSIES, COMMUNICATIE OF BOODSCHAP VIA DE TMHS-DIENST GEZONDEN AAN OF ONTVANGEN DOOR UW PSP™-SYSTEEM OF TOEGANG TOT HET WERELDWIJDE WEB. U stemt ermee in om voor T-Mobile verweer te voeren, haar schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen, eisen, rechtsvorderingen, aansprakelijkheden, kosten of schaden ontstaan uit uw gebruik van de TMHS-dienst met uw PSP™-systeem of uit uw schending van de algemene gebruiksvoorwaarden van T-Mobile.
T-Mobile kan gegevens of persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt voor nadere informatie het privacybeleid van T-Mobile en haar HotSpot-beveiligingsverklaring raadplegen op www.t-mobile.com. SCE is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de TMHS-dienst of voor het ophalen, gebruik of bekendmaking door T-Mobile van eventuele informatie die T-Mobile van u mocht verzamelen. PSP™-systemen van voormalige eigenaars of opgeknapte PSP™-systemen kunnen wellicht geen toegang tot de TMHS-dienst krijgen. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat SCE zowel direct als indirect niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies veroorzaakt, of waarvan wordt gesteld dat deze is veroorzaakt, door of in verband met uw vermogen of onvermogen om met uw PSP™-systeem toegang tot de TMHS-dienst te verkrijgen of deze dienst te gebruiken.

7. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

Door toegang tot de Systeemsoftware of het gebruik ervan gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan alle huidige voorwaarden van deze overeenkomst. Ga naar http://www.scei.co.jp/psp-eula/ op uw pc om een huidige kopie van deze overeenkomst te printen. SCE kan naar eigen goeddunken op elk moment de bepalingen van deze overeenkomst wijzigen. U dient op gezette tijden deze website te controleren om te zien of deze overeenkomst is gewijzigd. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Systeemsoftware, is blijk van uw aanvaarding van eventuele wijzigingen van deze overeenkomst.