playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST SYSTEEMSOFTWARE VOOR PLAYSTATION®CLASSIC (Versie 1.0)

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR PLAYSTATION®CLASSIC ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR OM TE WETEN WAT UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ZIJN.

DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN U EN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). HET GEBRUIK VAN ELKE SOFTWARE, FIRMWARE EN APPLICATIESOFTWARE (“PS Classic-software”) DIE IS OPGENOMEN OP UW PLAYSTATION® CLASSIC (“PS Classic”), IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN DE AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DOOR UW PS CLASSIC TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U GERECHTIGD BENT EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN VOLGENS DE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED EN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U aanvaardt deze Overeenkomst namens uzelf en namens andere mensen die gebruikmaken van uw PS Classic. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw PS Classic door andere mensen en voor de naleving van deze Overeenkomst door deze mensen.

"PS Classic-software" verwijst in deze overeenkomst naar elke software, firmware en game-applicatie die wordt geleverd bij uw PS Classic

OPMERKING: INDIEN U EEN INWONER BENT VAN DE VERENIGDE STATEN OF VAN EEN ANDER LAND IN NOORD-, MIDDEN- OF ZUID-AMERIKA BEVAT DEZE OVEREENKOMST, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, IN ARTIKEL 7 EEN BEPALING OVER EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, WAARDOOR UW RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST EN MET BETREKKING TOT ELK "GESCHIL" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 7) TUSSEN U EN EEN "SONY-ENTITEIT" (ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 7) WORDEN BEÏNVLOED. U HEEFT HET RECHT ZICH NIET GEBONDEN TE VERKLAREN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN HET RECHT OP EEN COLLECTIEF PROCES, ZOALS WORDT BESCHREVEN IN ARTIKEL 7.

 

1. LICENTIEVERLENING

Afhankelijk van de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, verleent SIE Inc u een niet-exclusief, niet-commercieel recht tot het gebruik van PS Classic-software op uw PS Classic.

Alle rechten om deze PS Classic-software te gebruiken, worden enkel in licentie verleend. U heeft geen eigendomsrechten op of belangen in de PS Classic-software. SIE Inc en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de PS Classic-software. Al het gebruik van of de toegang tot de PS Classic-software is onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en al het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht. Behalve voor zover zij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, behouden SIE Inc en haar licentiegevers zich alle rechten op de PS Classic-software voor.

 

2. BEPERKINGEN

U mag: (i) de PS Classic-software niet leasen, verhuren, in onderlicentie geven, publiceren, wijzigen, patchen, bewerken kopiëren, reproduceren of vertalen; (ii) de PS Classic-software niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren, en u mag er geen afgeleide werken van maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode ervan een PS Classic-software-broncode te creëren; (iii) geen enkele ongeautoriseerde, illegale, vervalste of gewijzigde hardware of software gebruiken met de PS Classic-software; (iv) geen hulpmiddelen gebruiken voor het negeren, uitschakelen of omzeilen van enige codering, beveiliging of enig verificatiemechanisme voor een PS Classic; (v) geen wetten, regelgeving of verordeningen of rechten van SIE Inc of derden schenden in verband met uw toegang tot of gebruik van de PS Classic-software; (vi) geen hardware of software gebruiken waardoor het mogelijk wordt dat de PS Classic-software ongeautoriseerde, illegale of illegaal gekopieerde software of hardware accepteert of gebruikt; of (vii) de PS Classic-software niet op enige andere wijze exploiteren dan voor gebruik op uw PS Classic, zulks conform de bijgevoegde documentatie en met geautoriseerde software of hardware, inclusief het gebruik van de PS Classic-software voor het ontwerpen, ontwikkelen, updaten of distribueren van ongeautoriseerde software of hardware voor gebruik in verband met uw PS Classic.

Deze beperkingen zijn in die mate van toepassing als de wetgeving in uw rechtsgebied toestaat.

 

3. SOFTWARELICENTIES DERDEN

De PS Classic wordt geleverd met software die eigendom is van derde partijen en die in licentie is gegeven aan SIE Inc (“Software van derde partijen”). Niettegenstaande de bepalingen die zijn uiteengezet in Sectie 1 en Sectie 2, zullen, als er is voorzien in licentievoorwaarden (“Licentievoorwaarden voor Software van derde partijen”) voor deze software, deze Licentievoorwaarden voor Software van derde partijen van toepassing zijn op het gebruik van dergelijke Software van derde partijen. De details van de Licentievoorwaarden van Software van derde partijen zijn toegankelijk voor u via het instellingenmenu van de PS Classic en via https://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-oss/ of enige andere plaats die SIE Inc daartoe geschikt acht. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Overeenkomst en de Licentievoorwaarden van Software van derde partijen, zullen de Licentievoorwaarden van Software van derde partijen prevaleren ten aanzien van het gebruik van de desbetreffende software, zoals dat is beschreven in de Licentievoorwaarden van Software van derde partijen.

 

4. GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De PS Classic-software wordt geleverd "ZOALS GEZIEN", zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. SIE Inc en de bij haar aangesloten maatschappijen verwerpen uitdrukkelijk alle mogelijke stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie dat geen inbreuk op rechten van derden plaatsvindt.

SIE Inc, DE BIJ HAAR AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE VERLIEZEN OF SCHADE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, DIE WORDEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN PS CLASSIC-SOFTWARE. VOOR ZOVER DEZE BEPALING IN UW RECHTSGEBIED UITVOERBAAR IS, ZIJN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET PLAATSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN, ZELFS ALS ENIG RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN.

 

5. SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST; BEËINDIGING VAN DE RECHTEN EN SIE Inc-RECHTSMIDDELEN

Als SIE Inc bepaalt dat u de bepalingen van deze Overeenkomst heeft geschonden, kan SIE Inc zelf eender welke maatregel nemen om haar belangen te beschermen of hiertoe opdracht geven, zoals de weigering van toegang tot of het gebruik van een deel van de of van alle PS Classic-software, weigering van diensten zoals garantie, reparatie of andere services die ter beschikking staan voor uw PS Classic of het ondernemen van andere herstellingspogingen die redelijkerwijs nodig zijn om het gebruik van gemodificeerde of anderszins niet toegestane PS Classic-software te voorkomen.

SIE Inc, de bij haar aangesloten maatschappijen en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen ingeval van schending van deze Overeenkomst. SIE Inc behoudt zich het recht voor om deel te nemen aan alle overheidshandelen of particuliere rechtsvorderingen of onderzoek met betrekking tot uw gebruik van de PS Classic-software.

 

6. EXPORTBEPERKING EN NALEVING VAN WETGEVING

De PS Classic-software kan technologie bevatten die onderworpen is aan bepaalde beperkingen van de exportcontrolewet en -regelgeving. Als zodanig mag uw PS Classic eventueel niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar (rechts)personen als dat op grond van die wet- en regelgeving is verboden. U moet deze wetten naleven wanneer u de PS Classic-software gebruikt.

 

7. BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE VOOR BEPAALDE INGEZETENEN

De onderstaande bepalingen van dit Artikel 7 zijn, voor zover de wet dit toestaat, alleen op u van toepassing als u een inwoner bent van de Verenigde Staten of van een ander land in Noord-, Midden- of Zuid-Amerika.

De term "Geschil" omvat elk geschil, elke vordering of elk strijdpunt tussen u en SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, enige andere SIE Inc-maatschappij of enige voorafgaande of opvolgende entiteit inzake voornoemde, met inbegrip van Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC en Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sony-entiteit") met betrekking tot het gebruik van de PS Classic-software op basis van een overeenkomst, statuut, voorschrift, verordening, onrechtmatige daad (met inbegrip van fraude, verkeerde voorstelling van de feiten, frauduleuze veroorzaking of nalatigheid), of enig ander juridisch of billijkheidsprincipe, met inbegrip van de geldigheid, afdwingbaarheid of het bereik van dit Artikel 7 (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule betreffende het afzien van een collectief proces, zoals hieronder vermeld). "Geschil" heeft de ruimst mogelijke betekenis die kan worden afgedwongen.

Indien u een Geschil heeft met een Sony-entiteit of de voorzitters, directeuren, werknemers en agenten van een Sony-entiteit ("Sony-wederpartij") dat niet kan worden opgelost door overleg, zoals is vereist en hieronder wordt beschreven met uitzondering van de gevallen zoals beschreven in de clausule Uitsluiting van arbitrage, dienen u en de Sony-wederpartij het Geschil uitsluitend op te lossen via een arbitrage conform de bepalingen van Artikel 7 en geen rechtszaak aan te spannen over dit Geschil. Arbitrage houdt in dat het Geschil wordt beslecht door een neutrale arbiter in plaats van in een rechtbank door een rechter of een jury.

U EN DE SONY-ENTITEITEN STEMMEN ERMEE IN DAT ELKE VORDERING DIE DOOR U OF EEN SONY-ENTITEIT WORDT INGEDIEND BIJ EEN "SMALL CLAIMS COURT" (RECHTBANK VOOR KLEINE VORDERINGEN) NIET IS ONDERWORPEN AAN DE ARBITRAGEBEPALINGEN VAN DIT Artikel 7.

INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DE BINDENDE ARBITRAGE EN HET AFZIEN VAN EEN COLLECTIEF PROCES VOLGENS DIT ARTIKEL 7 DIENT U SIE Inc HIER SCHIFTELIJK VAN OP DE HOOGTE TE STELLEN BINNEN 30 DAGEN NADAT U MET DEZE OVEREENKOMST AKKOORD BENT GEGAAN. UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING DIENT TE WORDEN OPGESTUURD NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER EN MOET BEVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW ADRES, (3) UW AANMELD-ID, INDIEN U DIE HEEFT EN (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET EENDER WELKE SONY-ENTITEIT NIET WENST OP TE LOSSEN VIA ARBITRAGE.

INDIEN U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN WILLEKEURIGE SONY-ENTITEIT DIENT U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TE STUREN NAAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION OM DE SONY-WEDERPARTIJ DE KANS TE GEVEN HET GESCHIL INFORMEEL OP TE LOSSEN VIA OVERLEG.

U gaat ermee akkoord gedurende niet minder dan 60 dagen na de kennisgeving van het Geschil in goed overleg een oplossing te zoeken voor het Geschil. Indien de Sony-wederpartij uw Geschil niet binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving van het Geschil heeft opgelost, kunt u of kan de Sony-wederpartij het Geschil voorleggen voor arbitrage conform de bepalingen van dit Artikel 7.

ALLE GERECHTELIJKE ACTIES OM TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN VOOR HET GESCHIL, HETZIJ VIA ARBITRAGE HETZIJ IN EEN RECHTBANK, WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS GEVOERD EN NIET DOOR MIDDEL VAN EEN COLLECTIEF PROCES OF PROCES VIA VERTEGENWOORDIGING, OF ALS EEN GENOEMD OF NIET-GENOEMD LID VAN EEN COLLECTIEF, OF DOOR MIDDEL VAN GECONSOLIDEERDE, GEMACHTIGDE OF 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' ACTIES,TENZIJ ZOWEL U ALS DE SONY-WEDERPARTIJ SPECIFIEK SCHRIFTELIJK OVEREENKOMEN DIT TE DOEN NADAT DE ARBITRAGE IN GANG IS GEZET.

Indien u of de Sony-wederpartij ervoor kiest het Geschil via arbitrage op te lossen, kan de partij die de arbitrage in gang zet de arbitrageprocedure starten bij de American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, of JAMS, www.jamsadr.com. De bepalingen van dit Artikel 7 zijn leidend indien zij conflicteren met de regels van de arbitrageorganisatie die de partijen kiezen.

De Federal Arbitration Act ("FAA") is leidend voor de arbitrage van alle Geschillen waarbij handel tussen de staten is betrokken. Het kan echter ook zijn dat er federale wetgeving of wetgeving van een staat van toepassing is op het onderwerp van een Geschil. Voor vorderingen van minder dan 75.000 US dollar zijn de "Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes" (aanvullende procedures voor consumentengeschillen) ("Supplementary Procedures") van de AAA van toepassing, met inbegrip van het overzicht van arbitragevergoedingen zoals uiteengezet in artikel C-8 van de Supplementary Procedures. Voor vorderingen boven de 75.000 US dollar zijn de Commercial Arbitration Rules (commerciële arbitrageregels) en relevante vergoedingsoverzichten voor niet-collectieve gerechtelijke acties van toepassing.

De AAA-regels zijn beschikbaar op www.adr.org of via telefoonnummer 1-800-778-7879. Indien uw vorderingen minder dan 75.000 US dollar bedragen, u de Sony-wederpartij op de hoogte heeft gesteld en in goed vertrouwen heeft overlegd zoals boven beschreven, en de arbiter in het kader van de arbitrage tot de conclusie komt dat u in het gelijk wordt gesteld, heeft u recht op een redelijke restitutie van de advocatenhonoraria en -kosten, dit te bepalen door de arbiter, naast de mogelijke rechten die u heeft om dergelijke kosten terug te krijgen volgens de leidende federale of statenwetgeving die voor de Sony-wederpartij of u geldt.

De arbiter stelt een schriftelijke uitspraak op, maar hoeft hier geen argumentatie bij te leveren tenzij hij hierom wordt verzocht door een van de partijen. De uitspraak van de arbiter is bindend en finaal, met uitzondering van de mogelijkheden die de FAA biedt om in beroep te gaan, en kan bij elke rechtbank worden ingediend waaronder de partijen ressorteren om te worden afgedwongen.

U of de Sony-wederpartij kunnen een arbitrage in gang zetten in San Mateo Country, Californië, of in de staat waarin u woont. Als u de staat kiest waarin u woont, kan de Sony-wederpartij de arbitrage verleggen naar San Mateo County, mits zij zich akkoord verklaart de extra honoraria of kosten die u maakt ten gevolge van deze locatiewisseling te betalen, dit te bepalen door de arbiter.

Indien een willekeurige clausule van dit Artikel 7 (buiten het hierboven vermelde afzien van het recht op een collectief proces) onwettig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze clausule geschrapt uit dit Artikel 7, en blijft het resterende deel van dit Artikel 7 volledig van kracht. Indien de clausule over het afzien van het recht op een collectief proces onwettig of niet afdwingbaar is, is dit hele Artikel 7 niet afdwingbaar, en komt het Geschil voor een rechtbank.

Dit Artikel 7 blijft bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

8. LEIDENDE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Als u in Japan woont of in een land/gebied in Oost-Azië of Zuidoost-Azië, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Japanse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Geschillen over of in verband met deze Overeenkomst kunnen enkel en alleen worden beslecht via de districtsrechtbank van Tokio in Tokio, Japan. Als u een inwoner bent van Europa, Afrika, Australië en Oceanië, het Midden-Oosten, India en de Russische Federatie, dan is deze overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de Britse wetgeving, met uitzondering van conflicterende wetsregels.

Als u ergens anders woont, dan is deze Overeenkomst onderworpen aan, en opgesteld en geïnterpreteerd conform de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van conflicterende wetsregels. Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, moet elk Geschil waar geen arbitrage voor geldt of dat niet via een Small Claims Court wordt opgelost, aanhangig worden gemaakt in een bevoegde rechtbank in de Superior Court van de staat Californië in San Mateo County of de United States District Court voor het noordelijke district Californië.

 

9. ALGEMENE JURIDISCHE BEPALINGEN

SIE Inc behoudt zich het richt voor om van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving aan u, de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. De meest actuele versie van deze Overeenkomst prevaleert boven alle andere eerdere versies. Ga naar https://doc.dl.playstation.net/doc/psclassic-eula/ om de meest recente versie van deze Overeenkomst te printen. Wij verzoeken u op gezette tijden deze URL te controleren om te zien of deze Overeenkomst is gewijzigd. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de PS Classic-software is blijk van uw aanvaarding van de meest recente versie van deze Overeenkomst.

Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst wordt beschouwd als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar, dan worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloed of afgezwakt. U erkent dat een schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade veroorzaakt voor SIE Inc, waarvoor een financiële schadevergoeding onvoldoende kan zijn en dat SIE Inc recht heeft op een billijk herstel naast andere verhaalmogelijkheden die volgens de wet gelden.

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en SIE Inc met betrekking tot de PS Classic-software en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken over dit onderwerp. Indien de uitoefening van een recht conform deze Overeenkomst wordt nagelaten of niet op tijd plaatsvindt, kan dit nooit worden beschouwd als een afstanddoening van dit recht. SIE Inc kan een willekeurig recht volgens deze Overeenkomst, met inbegrip van het recht om de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, overdragen aan een willekeurige bij SIE Inc aangesloten maatschappij.