playstation.com

Juridisch

Garantie voor gerepareerd of vervangend product

De term 'product' betekent het gerepareerde of vervangende PlayStation®-systeem dat aan jou is teruggestuurd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited ('SIEE'), gevestigd op 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, het Verenigd Koninkrijk.

Let op: de systeemsoftware die vooraf op het product is geïnstalleerd of nadien aan jou beschikbaar is gesteld via updates of upgrades, is onder licentie aan jou verstrekt en is niet aan jou verkocht. De software is alleen bestemd voor gebruik als onderdeel van het product. De voorwaarden van deze systeemsoftwarelicentie zijn te vinden op playstation.com/legal.

Deze garantie wordt door SIEE aan jou verleend. De garantie geldt jou persoonlijk en kan niet door iemand anders worden gebruikt. Deze garantie is een aanvulling op je wettelijke rechten als consument (onder toepasselijke wetgeving) en beïnvloedt deze op geen enkele wijze.

Onze garantie aan jou: SIEE garandeert dat het product vrij is van materiaaldefecten en fabricagefouten die er toe leiden dat het product niet goed functioneert bij normaal gebruik overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden. SIEE zal, gedurende de overgebleven tijd van de originele fabrieksgarantie van SIEE (de 'garantieperiode'), maar in elk geval voor de duur van minimaal 3 (drie) maanden, het product repareren of kosteloos vervangen, te bepalen door SIEE, indien het product defect is ten gevolge van defecte onderdelen of fabricagefouten. Vervanging geschiedt met een nieuwe of gereviseerde console, te bepalen door SIEE. Bij een dergelijke reparatie of vervanging krijg je garantie voor de duur van minimaal 3 (drie) maanden en de overgebleven tijd van de originele fabrieksgarantie van SIEE. Onder de garantie vallen niet je gegevens; software of PlayStation®-games; PlayStation®-randapparatuur, PlayStation®-accessoires; of andere randapparatuur of accessoires.

BELANGRIJK

1. Als je aanspraak op deze garantie wilt maken, neem je contact op met de plaatselijke klantenservice https://www.playstation.com/support/contact-us/ voor retourinstructies.

2. De garantie is geldig wanneer SIEE het product naar jou retourneert in alle landen in de Europese Economische Ruimte en Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Gibraltar, Groenland, de Kanaaleilanden, Kroatië, Macedonië, Man, Monaco, Montenegro, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad en Zwitserland.

3. SIEE behoudt zich het recht voor om een claim op grond van deze garantie af te wijzen indien:

a. het garantiezegel en het serienummer op het product zijn beschadigd, gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt; en

b. Er bewijs is dat er (al dan niet succesvol) is geprobeerd de behuizing van het product te openen of te verwijderen.

4. Binnen de garantie kan SIEE, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen het product te repareren of te vervangen. Alle vervangen producten worden eigendom van SIEE.

5. Bij reparatie of vervanging van het product moet mogelijk de nieuwste software of firmware voor het product worden geïnstalleerd.

6. Producten met verwisselbare harde schijf ('HDD')

a. Producten met een verwisselbare HDD moeten worden geretourneerd met de originele HDD wanneer aanspraak wordt gemaakt op de service onder deze garantie.

b. Bij reparatie of vervanging van het product zal de HDD worden geformatteerd.

c. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het opnieuw formatteren van de HDD zal resulteren in verlies van opgeslagen data, bestanden en software. Om te voorkomen dat software, data of bestanden verloren gaan, raden we je aan om, indien mogelijk, een back-up te maken en deze gegevens te verwijderen voordat je het product met de HDD opstuurt voor garantieservice. Als je je bij PlayStation™Network afmeldt op je PlayStation®-console, bescherm je alle informatie die voor jou vertrouwelijk zijn.

7. Producten met een Solid State Drive ('SSD')

a. Bij reparatie of vervanging van het product zal de SSD worden geformatteerd.

b. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het opnieuw formatteren van de SSD zal resulteren in verlies van opgeslagen data, bestanden en software. Om te voorkomen dat software, data of bestanden verloren gaan, raden we je aan om, indien mogelijk, een back-up te maken en deze gegevens te verwijderen voordat je het product met de SSD opstuurt voor garantieservice. Als je je bij PlayStation™Network afmeldt op je PlayStation®-console, bescherm je alle informatie die voor jou vertrouwelijk zijn.

8. Om schade aan of het verlies of wissen van andere verwijderbare opslagmedia, randapparatuur, accessoires of niet-originele onderdelen te voorkomen, dien je deze te verwijderen voordat je het product inlevert voor garantieservice.

9. Deze garantie geldt niet voor opgeslagen gegevens, bestanden of software. SIEE is jegens jou niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van je gegevens, bestanden of software wanneer je aanspraak maakt op deze garantie.

10. Het is verstandig om regelmatig back-ups te maken van je HDD om verlies of wijziging van gegevens, bestanden en software te voorkomen. Van bepaalde content kan geen back-up worden gemaakt en deze moet opnieuw worden geïnstalleerd door de gebruiker.

11. Je kunt geen aanspraak maken op deze garantie wanneer het product is beschadigd als gevolg van:

a. commercieel gebruik, ongelukken, nalatigheid, verkeerd gebruik of misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, het niet gebruiken van dit product voor normale doeleinden en/of volgens de instructies voor correct gebruik en onderhoud, of installatie of gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de lokaal geldende technische normen en veiligheidsnormen);

b. gebruik in combinatie met een ongeoorloofd randapparaat of component (inclusief, maar niet beperkt tot, game-verbeteringsapparatuur, HDD's, adapters en voedingen);

c. elke bewerking of aanpassing aan of wijziging van het product die is uitgevoerd anders dan in overeenstemming met de instructies voor correct gebruik en onderhoud van het product;

d. onderhoud of reparatie of een poging daartoe, uitgevoerd door iemand die geen SIEE-geautoriseerde serviceverstrekker is;

e. gebruik van niet-goedgekeurde software, een virusbesmetting, brand, overstroming of een andere natuurramp; of

f. gebruik of behandeling van het product anders dan normaal persoonlijk gebruik of thuisgebruik, of gebruik van het product buiten de productspecificaties.

12. Je kunt geen aanspraak maken op deze garantie wanneer je de systeemsoftwarelicentie hebt geschonden (zie playstation.com/legal).

13. SIEE behoudt zich het recht voor om reparatie en/of vervanging van het product onder de garantie te weigeren, indien SIEE je garantiestatus niet kan bevestigen en je geen aanvaardbaar aankoopbewijs van je originele PlayStation-systeem kunt overleggen.

14. Voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving is deze garantie je enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot gebreken in dit product en alle andere stilzwijgende of in wetgeving of anderszins expliciet benoemde waarborgen, garanties en algemene voorwaarden ten aanzien van dit product zijn uitgesloten. SIEE, noch enig ander onderdeel van Sony of haar of hun leveranciers of geautoriseerde serviceverstrekkers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bijzondere, incidentele en indirecte schade of gevolgschade of -verlies, inclusief gegevensverlies, ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

15. SIEE biedt geen garantie voor producten of diensten van externe partijen, die zijn aangeboden in verband met het product.

Als dit product service nodig heeft die niet onder deze garantie valt, kun je contact opnemen met je plaatselijke Playstation-ondersteuning voor advies of contact opnemen via https://www.playstation.com/support/contact-us/.