PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Algemene regels voor prijswedstrijden

Deze regels (de algemene regels) zijn van toepassing op alle door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Network Entertainment Europe Limited of Sony Interactive Entertainment UK Limited georganiseerde wedstrijden en enige andere wedstrijden waarbij deze algemene regels uitdrukkelijk worden genoemd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene regels en enige specifiek voor een wedstrijd gepubliceerde regels (de specifieke regels) zijn de specifieke regels van kracht.

 

De organisator is Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, tenzij anders in de specifieke regels vermeld.

 

Deelnemers

 

1. Door aan een wedstrijd deel te nemen, ga je akkoord met deze algemene regels en enige van toepassing zijnde specifieke regels en met enige voorwaarden en bepalingen van relevante derden.

 

2. Alleen inwoners van de in de specifieke regels vermelde landen mogen aan wedstrijden deelnemen. Als je je via je Sony Entertainment Network -account (SEN-account) voor een wedstrijd moet inschrijven, wordt het voor de betreffende SEN-account geregistreerde land als je land van inwoning beschouwd. Zorg er voordat je je SEN-account gebruikt om je voor een wedstrijd in te schrijven voor dat deze actueel en juist is. Medewerkers van de organisator en de concernbedrijven, evenals hun directe familieleden, agenten en andere personen die een professioneel belang bij de desbetreffende wedstrijd hebben, mogen in geen geval aan deze wedstrijd deelnemen.

 

3. Mogelijk moet je bewijsstukken overleggen om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor deelname aan een wedstrijd. Als je op verzoek geen bewijs kunt overleggen, kun je door de organisator voor de wedstrijd worden gediskwalificeerd en/of wordt je prijs niet uitgereikt. Als de minimumleeftijd voor deelname volgens de Specifieke regels lager dan 18 is, dien je, tenzij anders aangegeven in de Specifieke regels, geschreven toestemming van een ouder of voogd te hebben om mee te doen en je prijs op te eisen.

 

Inzendingen

 

4. Deelname aan wedstrijden in de vorm van prijstrekkingen is gratis en tenzij anders aangegeven in de specifieke regels is er geen aankoop noodzakelijk.

 

5. Je dient je inzendingen voor wedstrijden voorafgaand aan de in de specifieke regels vermelde sluitingsdatum en -tijd en op de aangegeven wijze in te dienen. Als je dit niet doet, wordt je inzending gediskwalificeerd.

 

6. De organisator is niet aansprakelijk voor inzendingen die ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwareproblemen van welke aard dan ook of door problemen met het postbedrijf zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vertraagd. Een verzendbewijs geldt niet als ontvangstbewijs. Er worden geen inzendingen geaccepteerd van agenten, derden of organisaties. Ook inzendingen die automatisch door een computer zijn gegenereerd, worden niet geaccepteerd.

 

7. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op wedstrijden waarvoor je afbeeldingen, video's of andere media moet indienen:

(i)                  je dient te bevestigen dat je inzending je eigen originele werk is en dat de materialen en gegevens die je bij het maken van je inzending hebt gebruikt geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, morele rechten en andere rechten van derden;

(ii)                je dient te bevestigen dat je geen overeenkomsten met derden hebt gesloten die inbreuk maken op de rechten van de organisator om je inzending te gebruiken;

(iii)               je dient te bevestigen dat iedereen van wie in je inzending een beeltenis is gebruikt toestemming voor het gebruik van hun beeltenis heeft gegeven en afstand heeft gedaan van alle rechten op de ingestuurde afbeeldingen, video's of andere media. Als de betreffende personen jonger dan 18 jaar zijn, moet je hun ouders/voogd om toestemming vragen;

(iv)              Als je geen bewijs van de hierboven genoemde toestemmingen kunt overleggen, wordt je inzending voor de wedstrijd mogelijk gediskwalificeerd en/of kun je geen prijzen ontvangen.

 

8. Je inzending mag geen

(i)                  pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

(ii)                grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

(iii)               kwetsende of lasterlijke inhoud;

(iv)              inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

(v)                inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

(vi)              gewelddadig of gevaarlijk gedrag en/of

(vii)             spam, reclame of andere commerciële activiteiten bevatten, noch enige andere content die onfatsoenlijk, onzedelijk, discriminerend of aanstootgevend is of die tot illegale activiteiten aanzet of illegale activiteiten weergeeft. Enige inzending die dergelijk materiaal bevat, wordt gediskwalificeerd.

 

Prijzen

 

9. De keuze van de jury is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd. De organisator behoudt zich het recht voor om prijzen niet uit te reiken als er onvoldoende inzendingen zijn of als de inzendingen van onvoldoende kwaliteit zijn. Als je een prijs wint, wordt er contact met je opgenomen op het telefoonnummer of e-mailadres dat je hebt opgegeven toen je je inzending voor de wedstrijd hebt ingediend. De organisator kan je contactgegevens nadat je je inzending hebt ingediend niet meer wijzigen. Er worden binnen het redelijke stappen ondernomen om contact met je op te nemen.

 

10. Als je een prijs wint, moet je deze binnen een vaste, door de organisator gespecificeerde periode opeisen. Als je je prijs niet binnen de voor de betreffende wedstrijd gespecificeerde periode of op de aangegeven manier opeist, is je claim ongeldig. In dit geval behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs in overeenstemming met de specifieke regels aan de eerstvolgende in aanmerking komende deelnemer aan te bieden. Als een prijs tijdgebonden is en er een winnaar moet worden aangewezen voordat de periode is verstreken waarin de prijs kan worden gebruikt, wordt er in de specifieke regels mogelijk een datum vermeld waarop er contact met de winnaar wordt opgenomen. In dit geval neemt de organisator contact met de winnaar op op het verstrekte telefoonnummer (of indien van toepassing via een andere gepaste methode om contact op te nemen). Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of het op de gespecificeerde datum niet lukt om contact te krijgen, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs in overeenstemming met de specifieke regels aan de eerstvolgende in aanmerking komende deelnemer aan te bieden. Indien de prijs niet door de winnaar wordt opgeëist op de manier die is genoemd in de Specifieke regels en vóór de datum die hierin is opgegeven, is de organisator niet verplicht om de prijs toe te kennen aan de volgende deelnemer die daarvoor in aanmerking komt, tenzij anders aangegeven in de Specifieke regels.

 

11. Prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden doorverkocht en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. De organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde. Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.

 

12. De prijzen worden in de specifieke regels beschreven en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen, waar van toepassing, exclusief btw, verzekering, verzendkosten, zakgeld en andere onkosten (inclusief maaltijden en persoonlijke uitgaven, upgrades, etc.). Al dergelijke kosten komen voor rekening van de prijswinnaar.

 

13. Als er in verband met enig aspect van de wedstrijd of de prijs naar het buitenland moet worden gereisd, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jij en eventuele reisgenoten op de betreffende datums kunnen reizen en dat jullie een geldig paspoort, een geldig visum en eventuele andere noodzakelijke reisdocumenten voor de reis hebben. Als je niet in staat bent om de vereiste reisdocumenten voor de betreffende datums te regelen, kun je door de organisator voor de wedstrijd worden gediskwalificeerd en/of wordt je prijs niet uitgereikt.

 

14. De organisator behoudt zich het recht voor om je naar eigen goeddunken te diskwalificeren als je je strijdig met de algemene regels, enige specifieke regels of de intentie van de wedstrijd gedraagt.

 

Eigendom en gebruik van inzendingen

 

15. Na indiening zijn je inzending en alle in verband met je inzending door jou gemaakte, ontwikkelde of geproduceerde materialen het eigendom van de organisator. Bij dezen sta je alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief toekomstige rechten) op en in verband met je inzending af aan de organisator. Ook doe je afstand van alle morele rechten met betrekking tot je inzending waarop je nu of in de toekomst aanspraak kunt maken onder de Britse Copyright, Designs and Patents Act d.d. 1988, zoals van tijd tot tijd geamendeerd, en onder alle andere van toepassing zijnde auteurs- en gelijksoortige wetten waar dan ook ter wereld. Je gaat ermee akkoord alles in het werk te stellen en alle benodigde documentatie te ondertekenen om dit lid (lid 15) te bekrachtigen.

 

16. De organisator garandeert niet dat je inzending wordt gebruikt of op enige andere manier beschikbaar wordt gesteld.

 

Gegevensbescherming en publiciteit

 

17. Als je een prijs wint, ga je ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

18. De persoonlijke gegevens die je verstrekt als je aan de wedstrijd deelneemt, worden alleen bewaard en gebruikt door de organisator en diens concernbedrijven, leveranciers en tijdelijke medewerkers om de wedstrijd te organiseren, in overeenstemming met het privacybeleid van de organisator en de specifieke regels en na uitdrukkelijke toestemming van jouw kant.

 

19. Alle in de wet vermelde of anderszins vastgelegde uitdrukkelijke en stilzwijgende bepalingen, garanties en verklaringen met betrekking tot de prijs en/of de wedstrijd worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten.

 

20. De organisator is niet aansprakelijk voor enig verlies, enige schade of enig letsel die/dat direct of indirect voortvloeit uit de prijs en/of de wedstrijd. De organisator heeft echter niet tot doel de aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van nalatigheid uit te sluiten of te beperken.

 

Algemeen

 

21. De organisator behoudt zich het recht voor om wedstrijden in geval van onvoorziene omstandigheden te wijzigen, te annuleren of te verlengen.

 

22. De organisator behoudt zich het recht voor om deze algemene regels van tijd tot tijd bij te werken of aan te passen. Enige wijzigingen en aanpassingen zijn niet van toepassing op wedstrijden die reeds lopen als de veranderingen worden doorgevoerd.

 

23. Op deze algemene regels en enige specifieke regels is de Engelse wetgeving van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales.