playstation.com

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor software

(voor PC en mobiel)

 

1.     Wie zijn wij?

1.1.   Wij zijn Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

2.     Definitie termen

2.1.   Onder "Geautoriseerde systemen" wordt het apparaat verstaan waarvoor we de software commercieel beschikbaar maken (bijvoorbeeld indien op Steam voor PC, indien in de Itunes Store voor Apple iOS, indien in de Google Play Store voor Android).

2.2.   Onder "Software" wordt verstaan de de door ons uitgegeven game- en/of applicatiesoftware ontwikkeld voor gebruik op een of meerdere van de geautoriseerde systemen.

3.     Wanneer zijn deze Gebruiksvoorwaarden voor software van toepassing?

3.1.   Onze Gebruiksvoorwaarden voor software ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van alle software op geautoriseerde systemen.

3.2.    Deze Gebruiksvoorwaarden zijn tussen u en ons en niet de eigenaar van de online winkel (de “Store-eigenaar”) waar u de software aangeschaft hebt (de “Software Store”). Wij (en niet de Store-eigenaar) zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de content van de software, behalve zoals is uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.     Software wordt in licentie gegeven

4.1.   Alle software wordt in licentie gegeven en niet gecedeerd, wat betekent dat u het recht krijgt om de Software zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, maar niet het eigendom van de Software verwerft. Indien u niet handelt overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij uw Softwarelicentie beëindigen, wat betekent dat u niet langer het recht hebt de Software te gebruiken.

4.2.   Wanneer u een softwarelicentie koopt, koopt u deze van het bedrijf dat in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende Software Store genoemd wordt als de verkoper (de “verkoper”). In de meeste gevallen zal dit de Store-eigenaar of PlayStation Mobile Inc. zijn.

5.     Beperkingen inzake uw gebruik van de Software

5.1.   Uw licentie om de Software te gebruiken is een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie uitsluitend voor privégebruik van de Software op de desbetreffende geautoriseerde systemen  en geldt uitsluitend voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië.

5.2.   U mag zonder uitdrukkelijke toestemming van ons de Software niet commercieel gebruiken, deze uitzenden, kosten voor het gebruik ervan in rekening brengen of deze op enigerlei andere wijze openbaar maken.

5.3.   U mag geen enkel deel van de Software in lease geven, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, modificeren, adapteren of vertalen.

5.4.   U mag de Software niet emuleren.

5.5.   Voor zover dit rechtens is toegestaan mag u geen enkel deel van de Software nabouwen, decompileren of demonteren of eventuele daarvan afgeleide werken maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode ervan een broncode voor de Software te vormen.

5.6.   U mag op geen enkele manier proberen eventuele encryptie, beveiliging of mechanisme ter garantie van de echtheid uit te schakelen of te omzeilen noch is het toegestaan ongeautoriseerd toegang proberen te verkrijgen tot of proberen enigerlei account, hardware, software, service of netwerk te verstoren.

6.     Doorverkoop

6.1.   U mag de Software  niet doorverkopen tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door ons.

7.     Leeftijdsclassificatie

7.1.   Indien Software een leeftijdsclassificatie bevat, betekent dit dat de software content bevat die niet geschikt is voor personen onder die leeftijd. Ouders en voogden dienen toezicht te houden op de toegang tot en het gebruik van de Software door hun kinderen en met name op het gebruik van enigerlei communityfuncties.

8.     Privacy

U kunt mogelijkerwijs uw Software online gebruiken Indien u dit doet mogen wij informatie over u verzamelen. Een verklaring over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u vinden in het Privacybeleid  (voor PC en mobiel)  op: eu.playstation.com/legal.

9.     Gedrag in een online community

9.1.   Onze Software kan communityfuncties bevatten waarmee u met en tegen andere mensen kunt spelen; kunt communiceren en interageren met andere mensen; en informatie kunt delen via uw game of andere activiteiten via sociale netwerken.

9.2.   Wanneer u communityfuncties gebruikt, kunt u mogelijkerwijs berichten, reacties, afbeeldingen, foto's, video's, game-assets en andere materialen en informatie ("Door gebruiker gegenereerde media" of "DGGM") delen. Daarbij dient u zich fatsoenlijk, respectvol en met consideratie jegens andere mensen te gedragen. Het is niet toegestaan iets te delen dat beledigend of vulgair is noch is het toegestaan communityfuncties te gebruiken om andere mensen kwaad te doen of te verontrusten. Bijvoorbeeld:

9.2.1. u dient niets te delen dat lasterlijk of racistisch, etnisch, religieus of seksueel aanstootgevend is;

9.2.2. u dient niet bedreigend of pestend te handelen;

9.2.3. u dient niemand te stalken;

9.2.4. u dient geen toegang te verlenen tot, of content te gebruiken en verspreiden die andermans privacy of intellectuele eigendomsrechten schendt

9.2.5. u dient geen activiteiten te ondernemen die het toepasselijke recht schenden; en

9.2.6. u dient te allen tijde uw gezond verstand te gebruiken en goede manieren te tonen.

10.   Online creëren en delen

10.1.DGGM welke u gecreëerd en gedeeld hebt, zijn uw eigendom maar wij hebben het intellectuele eigendomsrecht van uw DGGM, dus u mag de DGGM niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming.

10.2.U geeft toestemming dat wij en andere gebruikers van de Software uw DGGM mogen gebruiken, distribueren, kopiëren, modificeren, tonen en uitgeven  en uw  Online naam en Online-id (en uw naam, indien u ervoor kiest deze te gebruiken) te publiceren op aan de Software gerelateerde websites. U geeft tevens toestemming dat wij, zonder vergoeding aan u, uw DGGM in licentie mogen geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld door abonnementen te verkopen om toegang te krijgen tot uw DGGM (alleen of in combinatie met andere DGGM) en/of het ontvangen van advertentie-inkomsten in relatie tot uw DGGM) en dat wij uw DGGM mogen gebruiken voor de promotie van onze producten, Software en services. U erkent dat wij en andere gebruikers van de Software uw DGGM mogen wijzigen en dat u afstand doet van eventuele morele rechten op uw DGGM. Door uw DGGM te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een dergelijke DGGM te publiceren en om de rechten zoals uiteengezet in deze clausule te verlenen.

11.  Wat moet ik doen als ik een slechte online-ervaring heb?

11.1.We willen dat u allemaal geniet van onze online community, maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich naar behoren gedraagt. Als zodanig accepteren wij geen aansprakelijkheid jegens u voor de activiteiten en DGGM van andere gebruikers noch jegens anderen voor uw activiteiten en DGGM.

11.2.Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken in een game, dan verzoeken wij u dit aan ons te laten weten.

11.3.Alhoewel wij het mogelijk maken dat u en andere gebruikers berichten kunnen plaatsen op sociale netwerkdiensten, zijn wij niet verantwoordelijk voor die diensten. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken op een sociale netwerkdienst, meld dit dan bij de sociale netwerkdienst via hun meldsysteem voor ongepast of kwetsend gedrag.

12.  Melding maken vanuit games die wij uitgeven

12.1.We hebben daar waar wij dit het meest relevant achten, meldmechanismen ingebouwd om problemen zoals hiervoor beschreven te melden. Zo ziet u mogelijk een meldoptie en in de Software vindt u hulpmiddelen om meldingen te doen, indien de desbetreffende Software de mogelijkheid biedt DGGM te delen. Indien u het meest relevante meldingshulpmiddel gebruikt bij het indienen van de melding, dan kunt u ons mogelijk ook relevant bewijsmateriaal sturen dat ons kan helpen uw melding te beoordelen. Bijvoorbeeld

indien u een game-asset of -level meldt dat iemand gecreëerd heeft, dan kunt u bij de melding ook de asset of het level meesturen.

Uiteraard betekent dit ook dat andere mensen u en uw DGGM kunnen melden.

12.2.Indien er in de Software geen mogelijkheid is om melding te maken van een probleem, neem dan contact op met onze klantenservice.

13.  Controleren wij online activiteiten?

13.1.Ja, maar we kunnen niet alle online activiteiten controleren noch verplichten wij ons daartoe. We behouden ons echter het recht voor naar eigen goeddunken uw online activiteiten zonder enige beperking te controleren en uw DGGM naar eigen goeddunken te verwijderen zonder nadere kennisgeving aan u. Uw gebruik van onze communityfuncties kan opgenomen worden en door ons verzameld worden of door andere gebruikers aan ons gestuurd worden zoals omschreven in 12.1. Elke informatie welke op deze wijze verzameld is - bijvoorbeeld uw DGGM, de inhoud van stemopnames en van tekstberichten, video's van uw gameplay, de tijd en locatie van uw activiteiten, en uw naam, uw online-id en IP-adres - kunnen door ons en aan ons gelieerde bedrijven gebruikt worden om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om te voldoen aan de wetgeving, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en gebruikers te beschermen. Deze informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan de politie of andere autoriteiten. Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat u uitdrukkelijk hiermede akkoord.

13.2.Het gebruik van de communityfuncties zoals mogelijk gemaakt door de Software maakt geen inbreuk op clausules 5.2 en 5.5 van deze voorwaarden.

14.  Software-updates en Einde van de service

14.1.Software kan op gezette tijden geüpdatet worden, wat mogelijk het toevoegen of verwijderen van functionaliteit kan inhouden.

14.2.Wij vinden het soms noodzakelijk om online ondersteuning voor een game te beëindigen. Dit betekent dat functies zoals online multiplayer en klassementen niet langer beschikbaar zullen zijn. Indien het om een game gaat die uitsluitend online te spelen is, betekent dit dat u deze niet langer kunt spelen.

14.3.Indien wij besluiten de online ondersteuning voor een bepaalde game te beëindigen, dan zullen wij onze best doen dit besluit ten minste 90 dagen voorafgaand hieraan aan te kondigen op onze gameforums en op eu.playstation.com/gameservers.

15.  Eigendom van auteursrecht

15.1.Software kan mogelijk bibliotheekprogramma’s bevatten waarvan het auteursrecht eigendom is van Sony Interactive Entertainment Inc. en die exclusief aan ons in licentie gegeven zijn. Andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten bestaan in de Software en deze kunnen op gezette tijden aan u gemeld worden.

16.       Beperking van aansprakelijkheid

16.1.   We sluiten niet uit of beperken op enigerlei wijze onze aansprakelijkheid voor:

16.1.1.      overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;

16.1.2.      fraude of bedrog;

16.1.3.      het niet van een bevredigende kwaliteit zijn van enige betaalde Software, het niet geschikt zijn voor een bepaald doel waarvan we op de hoogte waren op het moment van aankoop of het niet beantwoorden aan onze beschrijving van de Software; en

16.1.4.      enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

16.2.   Mogelijkerwijs hebt u als consument rechten welke niet beïnvloed worden door deze Voorwaarden. U kunt dergelijke rechten uitoefenen ten opzichte van de verkoper (oftewel de entiteit van wie u de Software gekocht hebt). Deze verkoper wordt in de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende Software Store genoemd als de verkoper en zal in de meeste gevallen de Store-eigenaar of PlayStation Mobile Inc. zijn.

16.3.   Noch wij, PlayStation Mobile Inc. of enige Store-eigenaar bieden enigerlei onderhoud of ondersteuning met betrekking tot de Software.

16.4.   We hebben geen enkele website gecontroleerd of goedgekeurd waarop u toegang heeft tot de Software of deze gebruikt of welke linken naar de Software en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun content. Uw gebruik van websites van derden is onderhevig aan de algemene voorwaarden van die websites en platforms.

16.5.   Onder voorbehoud van clausule 16.1 sluiten wij, de aan ons gelieerde bedrijven (waaronder PlayStation Mobile Inc.), licentiegevers en de Store-eigenaren alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot enigerlei door u of derden geleden verlies of schade met betrekking tot de Software, hetzij direct of indirect, incidentele of gevolgschade of hoe dan ook ontstaan (met inbegrip van nalatigheid), waaronder met betrekking tot:

16.5.1.      uw gebruik van of toegang tot, of het onvermogen om te gebruiken of toegang te hebben tot de Software;

16.5.2.      alle verlies van gegevens of schade veroorzaakt door het downloaden of gebruiken van de Software;

16.5.3.      vorderingen met betrekking tot productaansprakelijkheid;

16.5.4.      elke claim dat de Software niet voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire vereisten;

16.5.5.      vorderingen uit hoofde van consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving; en

16.5.6.      elke claim dat de Software inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

16.6.   Onder voorbehoud van clausule 16.1 zal onze aansprakelijkheid jegens u voor alle verliezen met betrekking tot de Software, hetzij in contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, beperkt zijn tot £50.

17.       Naleving van de wet

17.1.   U garandeert en bevestigt dat u (i) niet gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan een embargo van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten bestempeld is als een land dat 'terroristen ondersteunt' en dat u (ii) niet voorkomt op een overzicht van de regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

18.       Derde begunstigden

18.1.   Onder deze Voorwaarden zijn de Store-eigenaar en zijn dochterondernemingen en aan ons gelieerde bedrijven (waaronder PlayStation Mobile Inc.) derde begunstigden en als zodanig heeft ieder het recht (en wordt geacht dat recht aanvaard te hebben) om deze Voorwaarden als een derde begunstigde ten opzichte van u af te dwingen.

19.       Ons recht om onze contracten met u over te dragen

19.1.   Het is ons toegestaan onze rechten en verplichtingen onder deze servicevoorwaarden en elk contract tussen u en ons aangaande deze Voorwaarden te allen tijde zonder uw toestemming overdragen. Het is u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen onder deze servicevoorwaarden of uw contracten tussen u en ons aangaande deze Voorwaarden over te dragen.

20.       Toepasselijk recht, jurisdictie en rechten van derden

20.1.   Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn wij en u het erover eens dat deze Voorwaarden, het onderwerp en de opstelling ervan en enig geschil dienaangaande onderworpen zullen zijn en uitgelegd en geïnterpreteerd zullen worden conform het Engelse recht en dat de Engelse rechtbanken een exclusieve jurisdictie hebben. Het contract tussen u en ons is opgesteld in het Verenigd Koninkrijk.

 

Oktober 2015