PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

1. Kto sme?

1.1. Sme spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited (číslo spoločnosti 03277793) so sídlom na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Veľká Británia. 

2. Definované pojmy

2.1. „Autorizované systémy“ sú systémy PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®TV a PlayStation®4.

2.2. „PSN“ je služba PlayStation®Network.

2.3. „Softvér“ je hra alebo aplikačný softvér pre platformu PlayStation, ktorý je vyvinutý na používanie na jednom alebo viacerých z autorizovaných systémoch.

3. Kedy sa uplatňujú tieto zmluvné podmienky používania softvéru?

3.1. Tieto zmluvné podmienky používania softvéru (ďalej len „zmluvné podmienky“) sa vzťahujú na používanie všetkého softvéru na autorizovaných systémoch. Sem spadá aj používanie služby PlayStation™Now umožňujúcej prístup k softvéru prostredníctvom iných zariadení, ako sú počítače alebo inteligentné televízory. 

4. Softvér je licencovaný

4.1. Keď si zakúpite softvér, dostanete licenciu na používanie daného softvéru v súlade s informáciami uvedenými v týchto zmluvných podmienkach, pričom však nenadobúdate vlastníctvo tohto softvéru. Ak nedodržiavate tieto zmluvné podmienky, môžeme ukončiť platnosť licencie na softvér udelenej v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, v dôsledku čoho prídete o právo softvér používať.

5. Kto mi poskytuje licenciu na softvér?

5.1. Existujú dva typy softvéru:

5.1.1. softvér, ktorý vydáme a na ktorý vám poskytneme licenciu my a

5.1.2. softvér, ktorý vydajú a na ktorý vám poskytujú licenciu iné spoločnosti.

5.2. Vydavateľ je uvedený buď:

5.2.1. na obale – v prípade softvéru na fyzickom disku, ako napríklad DVD, Blu-ray, alebo karte PS Vita (ďalej len „softvér na disku“) alebo

5.2.2. v opise produktu – v prípade softvéru poskytovaného prostredníctvom obchodu PlayStation®Store alebo iných maloobchodných digitálnych predajní, ktoré z času na čas schválime (ďalej len „digitálny softvér“). 

5.3. Ak sme vydavateľom softvéru my, licenciu na jeho používanie vám poskytneme na základe týchto zmluvných podmienok a prípadných ďalších konkrétnych podmienok, o ktorých vás budeme informovať v súvislosti s konkrétnym softvérom.

5.4. Ak je vydavateľom softvéru iná spoločnosť, licenciu na jeho používanie vám poskytne na základe podmienok, ktorých súčasťou sú tieto zmluvné podmienky, ktoré však nemusia predstavovať jediný obsah daných podmienok. Táto spoločnosť vás môže informovať o ďalších podmienkach, ktoré sa budú vzťahovať na používanie jej softvéru, pričom v takomto prípade sa tieto podmienky uplatňujú spoločne s týmito zmluvnými podmienkami, nie namiesto nich. V prípade rozporu medzi danými ďalšími podmienkami a týmito zmluvnými podmienkami platia tieto zmluvné podmienky.

6. Obmedzenia vášho používania softvéru

6.1. Vaša licencia na používanie softvéru je nevýlučná, neprenosná, osobná licencia na používanie softvéru na súkromné účely iba na príslušných autorizovaných systémoch (ako sú uvedené na obale v prípade softvéru na disku, opise produktu v prípade digitálneho softvéru alebo v inej forme, ktorú môžeme občas použiť) a iba v Európe, na Blízkom východe, v Afrike, Indii, Rusku a Oceánii. 

6.2. Softvér nesmiete používať na obchodné účely, vysielať ho, meniť ho na účely používania alebo ho inak verejne prezentovať bez toho, aby sme vám na to udelili výslovné právo my, a ak je vydavateľom iná spoločnosť, zároveň aj tento vydavateľ.

6.3. Žiadnu časť tohto softvéru nesmiete poskytovať na lízing, prenajímať, sublicencovať, uverejňovať, prispôsobovať ani prekladať. 

6.4. Softvér nesmiete emulovať.

6.5. V maximálnom prípustnom rozsahu povolenom zákonom nesmiete na žiadnej časti softvéru vykonávať spätné inžinierstvo, dekompilovať ho, rozoberať ani kopírovať, ako ani vytvárať od neho odvodené diela alebo sa inak snažiť vytvoriť zdrojový kód z objektového kódu softvéru.

6.6. Nesmiete používať žiadne prostriedky na obchádzanie alebo zablokovanie žiadneho šifrovacieho, bezpečnostného ani overovacieho mechanizmu autorizovaných systémov ani žiadneho softvéru, ako ani získanie neoprávneného prístupu či zasahovanie do žiadneho účtu, služby, hardvéru, softvéru alebo siete pripojenej k službe PSN. 

6.7. Nesmiete používať ukradnuté ani nezákonne nadobudnuté autorizované systémy ani softvér.

6.8. Používanie funkcií komunity, ktoré ponúka autorizovaný systém a autorizovaný softvér vydaný na účely používania na tomto autorizovanom systéme v súlade s príslušnými zmluvami uvedenými v klauzule 10.1 nebude porušovať ustanovenia klauzúl 6.26.5 týchto zmluvných podmienok.

7. Ďalší predaj

7.1. Softvér na disku ani digitálny softvér nemôžete ďalej predávať, ak vám na to nevydáme výslovný súhlas my, alebo ak je vydavateľom iná spoločnosť, zároveň aj tento vydavateľ.  

8. Vekové obmedzenia

8.1. Ak je k softvéru uvedené vekové obmedzenie, znamená to, že obsah softvéru nie je vhodný pre osoby, ktoré tento vek nedosiahli. Ak ste rodič alebo opatrovník, na stránke www.playstation.com/safety nájdete informácie o tom, ako znemožniť spustenie hier s určitým vekovým obmedzením na systémoch PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita alebo PlayStation®4.

8.2. Ak vy alebo vlastník účtu, za ktorého nesiete zodpovednosť, nedosahujete minimálny vek uvedený pre konkrétny softvér, môžeme vám alebo danému vlastníkovi účtu zamedziť v zobrazovaní, zakúpení alebo používaní daného softvéru. V prípade herného softvéru môžeme vám alebo danému vlastníkovi účtu znemožniť používanie online režimov danej hry, a to aj v prípade, že je na hranie na systémoch PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita alebo PlayStation®4 k dispozícii offline režim. 

9. Súkromie a používanie softvéru online

9.1. Služba PSN vám umožňuje používať softvér online. Keď používate službu PSN:

9.1.1. Okrem týchto zmluvných podmienok sa uplatňujú aj podmienky služby a zmluva s používateľom služby PSN (ďalej len „podmienky služby“), ktoré ste sa voči spoločnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited zaviazali dodržiavať pri vytvorení účtu v službe PSN (ďalej len „účet”). Aktuálne znenie podmienok služby je k dispozícii na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms;

9.1.2. My a spoločnosť Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited o vás môžeme zhromažďovať údaje. Vysvetlenie toho, ako sa vaše osobné údaje používajú, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov platformy PlayStation. Podmienky služby a zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms; a

9.1.3. Ak vám licenciu na používanie softvéru poskytne iná spoločnosť, táto spoločnosť o vás môže zhromažďovať údaje, o čom nájdete informácie v jej zásadách ochrany osobných údajov.

 

 

10. Ako sa správať voči nám a ostatným používateľom

10.1. Autorizované systémy a softvér môžu ponúkať funkcie komunity, prostredníctvom ktorých môžete komunikovať a interagovať s inými ľuďmi prostredníctvom služby PSN alebo iných sociálnych sietí. Na vaše používanie funkcií komunity sa vzťahuje viacero rôznych zmlúv s rôznymi spoločnosťami:

10.1.1. tieto zmluvné podmienky a

10.1.2. podmienky služby a

10.1.3. zásady ochrany osobných údajov platformy PlayStation plus

10.1.4. prípadné ďalšie podmienky, ktoré stanoví vydavateľ daného softvéru a

10.1.5. prípadné ďalšie podmienky stanovené spoločnosťou, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť, ktorú používate (na ktorej môže byť nutné mať založený účet).

10.2. Vy aj detskí členovia vašej rodiny ste pri všetkej komunikácii s nami aj ostatnými používateľmi povinní dodržiavať kódex správania.

Buďte ústretoví k ostatným.

Služba PSN je pre všetkých ľudí od 7 rokov, a to bez ohľadu na pohlavnú identitu, sexuálnu orientáciu, rasu, etnický pôvod, národnosť, farbu, prisťahovalecký status, spoločenskú a ekonomické triedu, úroveň vzdelania, postavu, rodinný stav, politické presvedčenie, náboženstvo a duševné či telesné schopnosti, ako aj akékoľvek iné atribúty, na základe ktorých ľudia rozdeľujú iných ľudí a celé komunity.

Nepoužívajte ani nepodnecujte k používaniu nenávistných prejavov.

Nevyhrážajte sa, neubližujte ani nerozrušujte iných ľudí.

Nešikanujte, neobťažujte ani neprenasledujte iných ľudí.

Buďte vnímavý. Dodržiavajte zákony.

Nevyjadrujte sa vulgárne ani urážlivo.

Nepodnecujte ľudí, aby ublížili sebe alebo niekomu inému.

Nevyhrážajte sa , neprehliadajte, nevykonávajte ani nepodporujte žiadne nezákonné konanie.

Nepredstierajte identitu iných osôb.

Nenarúšajte súkromie ani iných ľudí ani ich neosočujte.

Nenarúšajte duševné vlastníctvo iných ľudí.

Buďte trpezlivý a ohľaduplný. Buďte milý.

Nezabúdajte, že ste tiež niekedy boli nováčikom. Môžete pomôcť niekomu spríjemniť prvé skúsenosti v rámci hry aj komunity.

Buďte úctivý

Uvedomujeme si, že nemôžeme spolu vždy všetci súhlasiť. Nesúhlas vyjadrujte zdvorilo alebo radšej nediskutujte.

Buďte hráčom.

Pomáhajte si navzájom. Ak v službe PSN alebo produkte narazíte na zraniteľné miesto, povedzte nám o tom, aby sme ho v záujme ochrany vás aj našej spoločnosti mohli opraviť.

Nesprávajte sa rušivo.

Nepodvádzajte .

Nevyužívajte žiadne nedostatky, chyby, zraniteľné miesta ani nezamýšľané postupy v rámci produktov ani služby PSN na nadobudnutie výhod.

Nezdieľajte, nekupujte, neprenajímajte, nesublicencujte, neobchodujte, nepresúvajte, nesnažte sa o nezákonný prístup ani získanie prístupových údajov k účtu ani účtom či iné prihlasovacím údajom.

Neposielajte iným ľuďom nevyžiadanú poštu.

Nepreposielajte svojim kontaktom odporúčania ani ponuky bez ich povolenia.

Nepoužívajte službu PSN ani žiadny z jej produktov ani spojenie s nimi na žiadne obchodné aktivity.

Nevykonávajte žiadne kroky, ktoré by mohli službe PSN alebo platforme PlayStation priniesť zlú povesť.

Buďte diskrétny. Správajte sa slušne.

Vaše slová a činy na internete vplývajú na ľudí a môžu mať dôsledky v skutočnom svete. Zamyslite sa, než niečo online zverejníte. Nezabúdajte na to, že to, čo zverejníte online, sa môže ďalej šíriť a dostať sa po ľudí, u ktorých by ste neočakávali, že to uvidia.

Nezverejňujte osobné informácie o iných ľuďoch ani o sebe. Môže tým seba aj iných ohroziť. Osobnými informáciami môžu byť telefónne čísla, e-mailové adresy, ale aj fyzické adresy, či už domov, do školy alebo na dočasné miesto pobytu.

Nezdieľajte erotické ani pornografické zábery.

Nezdieľajte žiadne zábery iných ľudí bez ich schválenia.

Pomôžte nám zo služby PSN spraviť to najlepšie miesto pre hry.

Nikdy nezabúdajte na zdravý rozum a slušné správanie. Ak vidíte, že sa niekto nespráva podľa pravidiel:

Nahláste danú osobu pomocou našich kontextových nástrojov na nahlasovanie porušovania pravidiel. Ak použijete najbližší nástroj na nahlasovanie porušovania pravidiel, k hláseniu môžete pripojiť aj príslušné dôkazy, aby sme ho mohli lepšie posúdiť. To samozrejme znamená, že ostatní môžu nahlásiť vaše porušenie pravidiel a váš obsah. Viac informácií o nahlasovaní porušovania pravidiel nájdete na adrese www.playstation.com/safety.

V prípade vzájomnej konfrontácie konajte pokojne a ohľaduplne. Buďte príkladom a neporušujte tieto zmluvné podmienky sami.

Dodržiavajte všetky konkrétne pravidlá jednotlivých produktov.

 

11. Vytváranie a zdieľanie obsahu online

11.1. UGM, ktoré vytvoríte a zdieľate, patria vám, no my a v určitých prípadoch aj príslušný vydavateľ softvéru sme naďalej držiteľmi duševného vlastníctva pre vaše UGM, preto UGM bez nášho súhlasu a súhlasu príslušného vydavateľa softvéru nevyužívajte na obchodné účely. 

11.2. Oprávňujete nás, naše pridružené spoločnosti a ostatných používateľov služby PSN používať, distribuovať, kopírovať, upravovať, zobrazovať a vydávať vaše UGM, vaše online ID do PSN (a ak sa ho rozhodnete použiť, aj vaše meno) prostredníctvom siete PSN a ďalších pridružených službách, ako sú webové lokality súvisiace so softvérom. Taktiež nás oprávňujete (bez toho, aby vám bola poskytnutá finančná náhrada), licencovať, predávať a inak obchodne využívať vaše UGM (napr. predávať prihlásenia na odber umožňujúce prístup k vašim UGM (samostatne alebo v kombinácii s inými UGM) alebo generovať výnosy v spojení s UGM) a používať vaše UGM v rámci propagácie produktov PlayStation®, softvéru a služieb. Uznávate, že my a ostatní používatelia služby PSN môžeme upravovať alebo odstrániť vaše UGM, a vzdávate sa všetkých morálnych práv, ktoré by ste na svoje UGM mohli mať. Zverejnením UGM nám oznamujete, že máte všetky potrebné práva na zverejňovanie takýchto UGM a to, aby ste nám mohli udeliť práva uvedené v tejto klauzule.

 

 

12. Čo ak sa mi online stane niečo nepríjemné?

12.1. Chceme, aby ste všetci mali z online komunity príjemný zážitok, pričom však nedokážeme garantovať, že sa všetci budú správať podľa očakávaní. Vo všeobecnosti voči vám neprijímame žiadnu zodpovednosť za aktivity a UGM ostatných používateľov služby PSN, ako ani žiadnu zodpovednosť voči ostatným za vaše aktivity a UGM.

12.2. Ak počas hry zaznamenáte akékoľvek neprijateľné alebo nevhodné správanie, chceme, aby ste o tom informovali vydavateľa príslušnej hry (čo môžeme byť aj my).

12.3. Napriek tomu, že vám a ostatným používateľom môžeme umožniť prispievať do služieb sociálnych sietí a na lokality iných tretích strán, za tieto služby nenesieme žiadnu zodpovednosť. Ak zaznamenáte akékoľvek neprijateľné alebo nevhodné správanie na sociálnej sieti alebo lokalite tretej strany, nahláste ho danej službe sociálnej siete alebo lokalite tretej strany pomocou ich procesu na nahlasovanie porušovania pravidiel.

13. Nahlasovanie z nami vydaných hier

13.1. V nami vydaných hrách a funkciách poskytovaných prostredníctvom našich autorizovaných systémov (napr. správy cez službu PSN) uvádzame mechanizmus na nahlasovanie porušovania pravidiel, a to na miestach, kde si myslíme, že by sa najviac mohol hodiť. Možnosť nahlásiť takéto správanie sa zobrazuje napríklad vedľa prijatých správ v službe PSN a nástroje na nahlasovanie v rámci hry sa nachádzajú v každej nami vydanej hre, ktorá umožňuje zdieľanie UGM. Ak použijete najbližší nástroj na nahlasovanie porušovania pravidiel, k hláseniu môžete mať možnosť pripojiť aj príslušné dôkazy, vďaka ktorým ho môžeme lepšie posúdiť. To samozrejme znamená, že ostatní môžu nahlásiť vaše porušenie pravidiel a vaše UGM. 

13.2. Viac informácií o nahlasovaní porušovania pravidiel nájdete na adrese www.playstation.com/safety.

14. Sledujeme, čo robíte online?

14.1. Áno, nemôžeme však sledovať vašu aktivitu a ani sa o to nijako nesnažíme.

14.2. Môžeme sledovať a zaznamenať vašu aktivitu v rámci softvéru a odstrániť akýkoľvek váš UGC, ktorý porušuje naše podmienky, pričom vás na to nemusíme nijako upozorniť. Ostatní používatelia môžu zaznamenať, čo vidia, a tieto záznamy nám poslať.

14.3. Môžeme získať informácie, ako je váš obsah, hlasová a textová komunikácia, videozáznamy hry, čas a miesto vašich aktivít, vaše skutočné meno, vaše online ID PSN a adresu IP.

14.4. Tieto informácie my alebo naše pridružené spoločnosti používame na vynucovanie týchto zmluvných podmienok, dodržiavanie zákonov, ochranu našich práv a práv našich poskytovateľov licencií a používateľov, ako aj ochranu našej komunity. Tieto informácie môžeme poskytnúť polícii alebo iným náležitým úradom.

14.5. Podrobnejšie informácie o takomto použití vašich informácií nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms/

15. Online obchody

15.1. Počas používania softvéru online môžete mať možnosť si z online obchodu za pomoci peňaženky PSN zakúpiť rôzny tovar. Všetok tovar tým zakupujete od spoločnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a podlieha podmienkam služby. 

16. Spätná väzba a beta testy

16.1. Radi uvítame vaše nápady a spätnú väzbu k našim službám a produktom, ale musíte nám pritom poskytovať iba svoje vlastné nápady a spätnú väzbu. Tým, že nám svoje nápady a spätnú väzbu poskytnete, prenášate ich vlastníctvo na nás, pričom ich však môžeme a nemusíme realizovať. Za svoje nápady ani spätnú väzbu nedostanete finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu. 

16.2. Ak sa zúčastníte beta testovania alebo naň uplatníte kupón, zaväzujete sa dodržiavať nasledujúce ďalšie podmienky:

16.2.1. musíte zachovávať beta softvér v bezpečí a dobrom stave a nekopírovať, neposkytnúť ani nepredať ho nikomu inému, nepokúšať sa o spätné inžinierstvo ani ho nepoužiť na vytvorenie odvodených diel,

16.2.2. máte licenciu na používanie beta softvéru iba na účely beta testovania,

16.2.3. nezaručujeme, že beta softvér bude správne fungovať (alebo vôbec fungovať),

16.2.4. počas beta testovania môžeme beta softvér bez upozornenia upraviť, v dôsledku čoho môže prísť k pridaniu alebo odstráneniu údajov, obsahu a funkcií, pričom súhlasíte s tým, že za žiadnu takúto stratu údajov, obsahu alebo funkcií neponesieme žiadnu zodpovednosť a

16.2.5. kedykoľvek môžeme beta testovanie ukončiť alebo vám k nemu znemožniť prístup. 

17. Aktualizácie softvéru a ukončenie služby

17.1. Softvér môžeme z času na čas aktualizovať, v dôsledku čoho môže prísť k pridaniu alebo odobratiu existujúcich funkcií. V prípade takéhoto konania vždy zvážime vaše záujmy a porovnáme ich s našimi záujmami. Naším cieľom je prijímať rozhodnutia primerané aktuálnej situácii a snažiť sa zlepšovať vašu skúsenosť so softvérom, nie ju zhoršovať. Chceme k vám pristupovať spravodlivo (ďalej len „naše hlavné zásady“).

17.2 Niektorý náš softvér ponúka online služby, ako sú možnosť online hry pre viacerých hráčov, rebríčky hráčov a komunikačné prostriedky. Tieto online služby nebudeme poskytovať večne. Pri rozhodnutí o ukončení online služby uplatňujeme naše hlavné zásady. O prípadnom ukončení poskytovania služby vás budeme vopred informovať.

17.3 V prípade softvéru poskytovaného tretími stranami tieto subjekty požiadame, aby vás o ukončení poskytovania služby informovali vopred.

18. Vlastníctvo autorských práv

18.1. Všetok softvér obsahuje programy knižníc, autorské práva pre ktoré vlastní spoločnosť Sony Interactive Entertainment Inc., pričom na ne disponuje exkluzívnou licenciou určenou pre geografickú oblasť, kde pôsobíme. Ďalšie autorské práva a práva duševného vlastníctva sú obsiahnuté v softvéri a občas vás na ne môžeme upozorniť.

19. Vynucovanie zmluvných podmienok používania softvéru

19.1. Súhlasíte s tým, že si od vás môžeme vynútiť dodržiavanie týchto zmluvných podmienok vo vzťahu k všetkému softvéru, bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme jeho vydavateľom.  

20. Vaše práva a naša zodpovednosť

20.1. Ako spotrebiteľ môžete na základe platných zákonov disponovať určitými právami, ktoré nie je možné vylúčiť, obmedziť ani zmeniť. Tieto práva majú prednosť pred akýmkoľvek obsahom týchto zmluvných podmienok, a to vrátane tejto klauzuly 20.

20.2. Tieto zmluvné podmienky:

20.2.1. neovplyvňujú žiadne štatutárne práva a záruky, ktoré vám ako spotrebiteľovi garantujú platné miestne zákony (napr. vaše práva v prípade nedokonalosti softvéru),

20.2.2. nás nezbavujú zodpovednosti za smrť alebo zranenie spôsobené v dôsledku našej nedbalosti alebo nedbalosti našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov,
20.2.3. za podvodné správanie alebo neúmyselné skreslenie skutočnosti alebo

20.2.4. žiadnym spôsobom nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť, pokiaľ nám to neumožňujú platné miestne zákony.

20.3. Ak ste spotrebiteľom, naša zodpovednosť voči vám uvedená v klauzulách 20.120.2 je obmedzená do výšky 100 anglických libier (alebo jej ekvivalentu v miestnej mene) alebo ceny príslušného softvéru z obchodu PS Store, na základe ktorého sa zodpovednosť uplatňuje, pokiaľ je cena tohto softvéru vyššia.

20.4. Pokiaľ používate softvér inak ako spotrebiteľ:

20.4.1 neobmedzujeme svoju zodpovednosť: (i) za smrť alebo zranenie spôsobené v dôsledku našej nedbalosti alebo nedbalosti našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov, (ii) za naše podvodné správanie alebo neúmyselné skreslenie skutočnosti, (iii) akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nie je možné obmedziť ani vylúčiť na základe platných miestnych zákonov,

20.4.2 v súvislosti s klauzulou 20.4.1 neprijímame žiadnu zodpovednosť za (i) stratu zisku, (ii) stratu predaja alebo obchodných príležitostí, (ii) stratu zmlúv alebo kontraktov, (iii) stratu očakávaných úspor, (iv) stratu alebo poškodenie softvéru, (v) stratu dát alebo informácií, (vi) stratu alebo poškodenie dobrého mena a (vii) žiadne priame ani nepriame straty,

20.4.3 v súvislosti s klauzulou 20.4.1, naša celková zodpovednosť voči vám na základe týchto zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi, a to na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbalosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inej, neprekročí výšku 100 anglických libier (alebo jej ekvivalent v miestnej mene).

21. Zmeny týchto zmluvných podmienok a naše právo prevádzať zmluvy, ktoré s vami máme uzavreté

21.1 V týchto zmluvných podmienkach môžeme z času na čas vykonať zmeny. V prípade, že vykonáme zásadné zmeny, požiadame vás o vyjadrenie súhlasu s novou verziou týchto zmluvných podmienok. V prípade, že vykonáme drobné zmeny, primeraným spôsobom vás na ne upozorníme, napríklad prostredníctvom e-mailu. Ak vy alebo detskí členovia vašej rodiny budete pokračovať v používaní softvéru aj po upozornení na tieto zmeny, takéto používanie sa považuje za prijatie daných zmien. Pokiaľ nevyjadríte svoj súhlas so všetkými zmenami, nebudete môcť pokračovať v používaní už zakúpeného softvéru.

21.2 Svoje práva a povinnosti na základe týchto zmluvných podmienok a prípadných ďalších zmlúv medzi vami a nami môžeme bez vášho súhlasu v súlade s týmito zmluvnými podmienkami preniesť na iný subjekt. Upozorníme vás však v prípade, že takýto krok plánujeme vykonať. Vy svoje práva a povinnosti na základe týchto zmluvných podmienok nemôžete preniesť na inú osobu. 

22. Rozhodné právo, jurisdikcia a práva tretích strán

22.1. Ak používate softvér ako spotrebiteľ:

22.1.1. tieto zmluvné podmienky, všetky zmluvy uzatvorené v súlade s nimi a akékoľvek spory, ktoré sa v spojitosti s nimi môžu vyskytnúť, sa budú riadiť a stanovovať podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu, ale budete krytí dodatočnou ochranou záväzných zákonov krajiny, v ktorej žijete. Záväzné zákony krajiny, v ktorej žijete, majú prednosť pred zákonmi Anglicka a Walesu.

22.1.2. môžeme tieto zmluvné podmienky vymáhať na súde v krajine, v ktorej žijete.

22.1.3. môžete tieto zmluvné podmienky vymáhať na súde v krajine, v ktorej žijete alebo v ktorej je naša spoločnosť registrovaná. 

22.2. Pokiaľ používate softvér inak ako spotrebiteľ:

22.2.1. tieto zmluvné podmienky, všetky zmluvy uzatvorené v súlade s nimi a akékoľvek spory, ktoré sa v spojitosti s nimi môžu vyskytnúť, sa budú riadiť a stanovovať podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu a

22.2.2. výlučné právomoci budú mať súdy v Anglicku a vo Walese.

 

Posledná aktualizácia: december 2019