playstation.com

Právne informácie

Podmienky používania webovej lokality

PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY SI PORIADNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY.

 

1.       O nás

1.1     Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited, so sídlom 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo, registrovaná v Anglicku a Walese pod identifikačným číslom 03277793 („SIEE“). 

2.       Použitím tejto webovej lokality súhlasíte s týmito Podmienkami používania

2.1     V týchto Podmienkach používania nájdete pravidlá používania tejto webovej lokality  Použitím našej webovej lokality potvrdzujete, že súhlasíte s týmito Podmienkami používania a že ich budete dodržiavať. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať našu stránku. Odporúčame vám, aby ste si do budúcnosti vytlačili tieto Podmienky používania.

2.2     Z času na čas tieto Podmienky používania upravujeme. Ak budete kedykoľvek chcieť používať našu webovú lokalitu, skontrolujte aktuálnu verziu týchto Podmienok používania a uistite sa, že im rozumiete.

2.3     Ak tieto Podmienky používania porušíte, bez toho, aby boli dotknuté naše ostatné práva a opravné prostriedky, môžeme podniknúť kroky proti vášmu účtu na PlayStation Network („PSN“) (ak nejaký máte), vrátane zákazu vášho účtu, najmä ak pôjde o ohrozenie našej reputácie, siete alebo našich zákazníkov.

3.       Účet na PSN a nákupy na našej webovej lokalite

3.1     Ak sa prihlásite do vášho účtu na PSN na stránke, budú sa na vás okrem týchto Podmienok používania vzťahovať aj Podmienky poskytovania služby PSN, ktoré sú nadradené využívaniu vášho účtu.

3.2     Akýkoľvek nákup na našej webovej lokalite je od spoločnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (registrovaná v Anglicku a Walese pod identifikačným číslom 06020283) („SIENE“), nie od SIEE (pokiaľ o tom nebudete informovaný/á inak v čase nákupu). Na nákupy od spoločnosti SIENE na našej webovej lokalite sa budú vzťahovať Podmienky poskytovania služby PSN a ktorékoľvek produktovo-špecifické podmienky, ktoré sa vám pri nákupe zobrazia.

4.       Deti

4.1     Určitý obsah dostupný na našej webovej lokalite nemusí byť vhodný pre deti do istého veku. V niektorých prípadoch sa zobrazí hodnotenie podľa veku, ktoré naznačí vhodnosť obsahu alebo obmedzenie prístupu pre určité vekové skupiny. Rodičia a opatrovníci by mali dohliadať na prístup svojich detí k našej webovej lokalite a najmä ich využívanie ktorýchkoľvek častí komunity.

5.       Duševné vlastníctvo

5.1     Všetky práva na duševné vlastníctvo webovej lokality a dostupného obsahu na našej webovej lokalite vlastní spoločnosť SIEE alebo naši poskytovatelia licencií.  Väčšinu obsahu chráni autorské právo, obchodná značka a iné zákony.  Pokiaľ nie je uvedené inak, obsah môžete kopírovať iba na osobnú spotrebu.  Obsah sa nemá upravovať, vykonávať, publikovať, ani prenášať nikomu inému, ani používať na akékoľvek reklamné účely. 

5.2     Okrem rozsahu povoleného platnou miestnou legislatívou, nesmiete rozoberať, rozkompilovať, spätne zostrojovať alebo inak prelomiť alebo sa pokúsiť prelomiť šifrovanie chrániace obsah.

6.       Obsah, ktorý vytvárate a zdieľate

6.1     Nesiete plnú zodpovednosť za akýkoľvek text, video, zvuk, obrázky, fotografie, informácie a iné materiály alebo obsah, (i) ktorý ste vytvorili vy alebo iní na našej webovej lokalite a/alebo (ii) ktorý ste zdieľali vy alebo iní prostredníctvom našej webovej lokality („Používateľom vytvorený obsah“ alebo „PVO“). PVO na našej webovej lokalite neoverujeme ani neschvaľujeme. Nič od ostatných používateľov na našej webovej lokalite nereprezentuje naše názory alebo hodnoty.

6.2     Vy ste vlastníkom vášho PVO. Nesmiete ho však obchodne využívať bez súhlasu. Potrebujete na to od nás súhlas a ak je to relevantné, aj hocikoho iného, kto má duševné vlastníctvo PVO (napríklad vydavateľ hry). Je to tak z dôvodu, že spôsob, akým vytvárate a zdieľate vaše PVO znamená, že sa váš PVO viaže na naše duševné vlastníctvo, ako aj iných. 

6.3     Ak zdieľate váš PVO:

6.3.1    Môžeme ho zviditeľniť na našich webových lokalitách a webových lokalitách našich pridružených spoločností.

6.3.2    My alebo naše pridružené spoločnosti ho môžu zviditeľniť na iných miestach, ako napríklad PlayStation Network.

6.3.3    My a naše pridružené spoločnosti môžeme váš PVO upraviť z rôznych dôvodov, napríklad doň pridáme vaše Online ID (alebo vaše skutočné meno, ak sa ním prezentujete), aby ostatní vedeli, že patrí vám, aby sa zobrazilo na viacerých zariadeniach a podobne.

6.3.4    Ostatní môžu s vaším PVO interagovať a napríklad ho komentovať, upraviť, vymazať alebo zdieľať.

6.3.5.    My a naše pridružené spoločnosti môžeme:

6.3.5.1    poskytnúť licenciu, predať a inak obchodne využiť váš PVO (napríklad predáme odber na prístup k vášmu PVO samostatne alebo v kombinácii s inými PVO);

6.3.5.2    získavať reklamné výnosy v súvislosti s vaším PVO;

6.3.5.3.   použiť váš PVO na propagáciu produktov a služieb; a

6.3.5.4.   upraviť alebo vymazať váš PVO, ak je to potrebné na plnenie zákona či vykonanie našich práv v zmysle týchto Podmienok používania.

6.4.    Za použitie vášho PVO vám neplatíme, tak ako sa stanovuje v tejto klauzule 6.

6.5.    Zverejnením PVO nám oznamujete, že máte všetky potrebné práva na zverejňovanie takéhoto PVO, ako aj na udelenie práv uvedených v tejto klauzule 6.

7.       Zásady správania sa

7.1     Musíte dodržiavať naše Zásady správania sa na PSN počas akéhokoľvek obchodovania s nami alebo inými používateľmi. Počas používania tejto webovej lokality:

√ Buďte ústretoví k ostatným.

Webová lokalita je pre všetkých ľudí, a to bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, rasu, etnický pôvod, národnosť, farbu, prisťahovalecký status, spoločenskú a ekonomickú triedu, úroveň vzdelania, postavu, rodinný stav, politické presvedčenie, náboženstvo a duševné či telesné schopnosti, ako aj akékoľvek iné vlastnosti, na základe ktorých ľudia rozdeľujú iných ľudí a celé komunity.

☒ Nemajte nenávistné prejavy, ani k nim nikoho nepodnecujte.

☒ Nevyhrážajte sa nikomu, neubližujte nikomu, ani nikoho nerozrušujte.

☒ Nešikanujte, neobťažujte ani neprenasledujte iných ľudí.

√ Buďte vnímavý/á. Dodržiavajte zákony.

☒ Nevyjadrujte sa vulgárne ani urážlivo.

☒ Nepodnecujte ľudí, aby ublížili sebe alebo niekomu inému.

☒ Nevyhrážajte sa, neprehliadajte, nevykonávajte ani nepodporujte žiadne nezákonné konanie.

☒ Nepredstierajte identitu iných osôb.

☒ Nenarúšajte súkromie iných ľudí, ani ich neosočujte.

☒ Nenarúšajte duševné vlastníctvo iných ľudí.

√ Buďte trpezlivý/á a ohľaduplný/á. Buďte milý/á.

Nezabúdajte, že ste tiež niekedy boli nováčikom. Môžete pomôcť niekomu spríjemniť prvé skúsenosti v rámci hry aj komunity.

√ Buďte úctivý/á.

Uvedomujeme si, že nemôžeme spolu vždy všetci súhlasiť. Nesúhlas vyjadrujte zdvorilo alebo radšej nediskutujte.

√ Buďte tímový hráč/hráčka.

Pomáhajte si navzájom. Ak na webovej lokalite, v službe PSN alebo produkte narazíte na zraniteľné miesto, povedzte nám o tom, aby sme ho v záujme ochrany vás aj našej spoločnosti mohli opraviť.

☒ Nesprávajte sa rušivo.

☒ Nepodvádzajte .

☒ Nevyužívajte žiadne nedostatky, chyby, zraniteľné miesta ani nezamýšľané postupy na webovej lokalite, v rámci produktov ani služby PSN na nadobudnutie výhod.

☒ Nezdieľajte, nenakupujte, neprenajímajte, nesublicencujte, neobchodujte, nepresúvajte, nesnažte sa o nezákonný prístup ani získanie prístupových údajov k účtu ani účtom či iným prihlasovacím údajom.

☒ Neposielajte iným ľuďom nevyžiadanú poštu.

☒ Nepreposielajte svojim kontaktom odporúčania ani ponuky bez ich povolenia.

☒ Nepoužívajte webovú lokalitu, službu PSN ani žiadny z jej produktov ani spojenie s nimi na žiadne obchodné aktivity.

☒ Nevykonávajte žiadne kroky, ktoré by mohli službe PSN alebo platforme PlayStation priniesť zlú povesť.

√ Buďte diskrétny/a. Správajte sa slušne.

Vaše slová a činy na internete vplývajú na ľudí a môžu mať dôsledky v skutočnom svete. Zamyslite sa, než niečo online zverejníte. Nezabúdajte na to, že to, čo zverejníte online, sa môže ďalej šíriť a dostať sa k ľuďom, u ktorých by ste neočakávali, že to uvidia.

☒ Nezverejňujte osobné informácie o iných ľuďoch ani o sebe. Môže tým seba aj iných ohroziť. Osobnými informáciami môžu byť telefónne čísla, e-mailové adresy, ale aj fyzické adresy, či už domov, do školy alebo na dočasné miesto pobytu.

☒ Nezdieľajte erotické ani pornografické zábery.

☒ Nezdieľajte  žiadne zábery iných ľudí bez ich schválenia.

√ Pomôžte nám z platformy PlayStation spraviť to najlepšie miesto na hranie.

Nikdy nezabúdajte na zdravý rozum a slušné správanie. Ak vidíte, že sa niekto nespráva podľa pravidiel:

Nahláste danú osobu pomocou našich kontextových nástrojov na nahlasovanie porušovania pravidiel. Ak použijete najbližší nástroj na nahlasovanie porušovania pravidiel, k hláseniu môžete pripojiť aj príslušné dôkazy, aby sme ho mohli lepšie posúdiť.  To samozrejme znamená, že ostatní môžu nahlásiť vaše porušenie pravidiel a váš obsah. Viac informácií o nahlasovaní porušovania pravidiel nájdete na adrese www.playstation.com/safety.

V prípade vzájomnej konfrontácie konajte pokojne a ohľaduplne. Buďte príkladom a neporušujte tieto zmluvné podmienky sami.

√ Dodržiavajte všetky konkrétne pravidlá jednotlivých produktov.

8.       Dostupnosť

8.1     Neručíme za to, že naša webová lokalita alebo akýkoľvek obsah na nej budú vždy dostupné alebo neprerušené. Vyhradzujeme si právo na zmenu, zrušenie alebo odstúpenie obsahu z našej webovej lokality, na zakázanie vášho prístupu k našej webovej lokalite alebo na prerušenie fungovania webovej lokality alebo jej funkcie kedykoľvek bez oznámenia.

8.2     Nesmiete poškodiť, vstupovať alebo rušiť prístup na našu webovú lokalitu alebo k jej obsahu, ani robiť nič, čo by mohlo poškodiť funkčnosť či pôsobiť na prístup inej osoby k našej webovej lokalite alebo jej obsahu.  Nesmiete využívať našu webovú lokalitu alebo jej obsah takým spôsobom, ktorý je nezákonný alebo poškodzuje spoločnosť SIEE, naše pridružené spoločnosti alebo kohokoľvek iného.

9.       Odkazy na iné webové lokality

9.1     Neschválili sme, ani sme neskontrolovali webové lokality tretích strán prepojených na naše webové lokality, ani nenesieme akúkoľvek zodpovednosť či záväzok za ich obsah. Vaše využívanie webových lokalít tretích strán podlieha podmienkam používania daných webových lokalít.

10.     Vaše práva a naša zodpovednosť

10.1. Ako spotrebiteľ môžete na základe platných zákonov disponovať určitými právami, ktoré nie je možné vylúčiť, obmedziť ani zmeniť. Tieto práva majú prednosť pred akýmkoľvek obsahom týchto Podmienok používania, a to vrátane tejto klauzuly 10.

10.2. Ak ste spotrebiteľ, tieto Podmienky používania:

10.2.1. neovplyvňujú žiadne štatutárne práva a záruky, ktoré vám ako spotrebiteľovi garantujú platné miestne zákony (napr. vaše práva v prípade nedokonalosti produktov),

10.2.2. žiadnym spôsobom nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť za smrť či zranenie spôsobené naším zanedbaním či zanedbaním našich zamestnancov, zástupcov či subdodávateľov,

10.2.3. žiadnym spôsobom nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť za podvod či podvodné zastupovanie, alebo

10.2.4. žiadnym spôsobom nevylučujú ani neobmedzujú našu zodpovednosť, pokiaľ nám to neumožňujú platné miestne zákony.

10.3. Ak ste spotrebiteľ, v zmysle klauzúl 10.1 a 10.2 naša zodpovednosť voči vám je obmedzená na 100 anglických libier (alebo jej ekvivalent v miestnej mene).

10.4. Pokiaľ používate našu webovú lokalitu inak ako spotrebiteľ:

10.4.1 neobmedzujeme svoju zodpovednosť: (i) za smrť alebo zranenie spôsobené v dôsledku našej nedbanlivosti alebo nedbanlivosti našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov, (ii) za naše podvodné správanie alebo neúmyselné skreslenie skutočnosti, (iii) akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nie je možné obmedziť ani vylúčiť na základe platných miestnych zákonov,

10.4.2 v súvislosti s klauzulou 10.4.1 neprijímame žiadnu zodpovednosť za (i) stratu zisku, (ii) stratu predaja alebo obchodných príležitostí, (ii) stratu zmlúv alebo kontraktov, (iii) stratu očakávaných úspor, (iv) stratu alebo poškodenie softvéru, (v) stratu dát alebo informácií, (vi) stratu alebo poškodenie dobrého mena a (vii) žiadne priame ani nepriame straty,

10.4.3 v súvislosti s klauzulou 10.4.1, naša celková zodpovednosť voči vám na základe týchto Podmienok používania alebo v súvislosti s nimi, a to na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inej, neprekročí výšku 100 anglických libier (alebo jej ekvivalent v miestnej mene).

10.5.  Ako už bolo uvedené v klauzule 3.2,  Podmienky poskytovania služby PSN sa vzťahujú na nákup na tejto webovej lokalite. Obmedzenia a vymedzenia zodpovednosti stanovené v Podmienkach poskytovania služby PSN (a nie tieto stanovené v klauzule 10) sa budú vzťahovať na akúkoľvek vzniknutú zodpovednosť voči dodaniu produktov z tejto webovej lokality.

11. Rozhodné právo, jurisdikcia a práva tretích strán

11.1. Ak používate webovú lokalitu ako spotrebiteľ:

11.1.1   tieto Podmienky používania, všetky zmluvy uzatvorené v súlade s nimi a akékoľvek spory, ktoré sa v spojitosti s nimi môžu vyskytnúť, sa budú riadiť a stanovovať podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu, ale budete krytí dodatočnou ochranou záväzných zákonov krajiny, v ktorej žijete. Záväzné zákony krajiny, v ktorej žijete, majú prednosť pred zákonmi Anglicka a Walesu.

11.1.2   môžeme tieto Podmienky používania vymáhať na súde v krajine, v ktorej žijete.

11.1.3   môžete tieto Podmienky používania vymáhať na súde v krajine, v ktorej žijete alebo v ktorej je naša spoločnosť registrovaná. 

11.2. Pokiaľ používate webovú lokalitu inak ako spotrebiteľ:

11.2.1. tieto Podmienky používania, všetky zmluvy uzatvorené v súlade s nimi a akékoľvek spory, ktoré sa v spojitosti s nimi môžu vyskytnúť, sa budú riadiť a stanovovať podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu, a

11.2.2. výlučné právomoci budú mať súdy v Anglicku a vo Walese.