PlayStation® a životné prostredie

Čo robíme, aby sme znížili svoj vplyv na životné prostredie, a ako nám môžeš pomôcť.

Naša environmentálna stopa

Okrem toho, že vám zabezpečujeme najlepšie miesto na hranie, sme si v PlayStation dali viaceré ambiciózne záväzky, aby sme riešili environmentálnu stopu našich produktov a obchodných činností. Čítaj ďalej a zisti viac.

Kľúčové iniciatívy

Sme oddaní viacerým politickým iniciatívam vlády, ktoré reagujú na celosvetové obavy v súvislosti so životným prostredím.

Video o iniciatívach v oblasti životného prostredia

Video UNEP VR360 , ktoré slúži na vzdelávanie detí v oblasti klimatického vplyvu a opatrení a bolo vytvorené v hre Dreams na systéme PlayStation 4.

Aliancia Playing for the Planet Alliance Organizácie Spojených národov

PlayStation je súčasťou aliancie Playing for the Planet Alliance OSN. Bola spustená v septembri 2019 v rámci Samitu generálneho tajomníka OSN o opatreniach v oblasti klímy. Ide o združenie 21 spoločností pôsobiacich v oblasti videohier, ktoré sa formálne zaviazali prijať opatrenia proti zmene klímy pomocou dosahu svojich platforiem.

Tu nájdeš iba niekoľko iniciatív, s ktorých vykonávaním sme súhlasili:

 • Odhadujeme, že vďaka našim záväzkom, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť systému PlayStation®4, sa do roku 2030* vyhneme približne 30 miliónom ton emisií prepočítaných na ekvivalent oxidu uhličitého (zodpovedá to celkovým emisiám CO2 Dánska za rok 2017).     
 • Pri systéme PS5 zahrnieme možnosť   pozastaviť hru s oveľa nižšou spotrebou energie ako pri systéme PS4 (odhadujeme, že to možno dosiahnuť na úrovni približne 0,5 W).
 • Vykonali sme posúdenie uhlíkovej stopy našich rôznych herných služieb a poskytujeme zákazníkom poradenstvo v súvislosti s efektívnym nastavením a používaním konzoly (pozri sekciu [Naše produkty>Energetická efektívnosť>Ako môžem minimalizovať spotrebu energie svojej konzoly?]).
 • Budeme spolupracovať s celým odvetvím a odborníkmi v oblasti klímy, aby sme OSN podporili pri vytváraní referenčného balíka/balíka zdrojov, ktoré môžu použiť vývojári hier, ktorí chcú začleniť témy a otázky zmeny klímy do vývoja hier alebo im lepšie porozumieť.
 • Preskúmame možnosť vývoja aplikácií pre systém VR, ktoré budú zvyšovať povedomie o zmene klímy.

Aliancia Playing for the Planet Alliance Organizácie Spojených národov

PlayStation je súčasťou aliancie Playing for the Planet Alliance OSN. Bola spustená v septembri 2019 v rámci Samitu generálneho tajomníka OSN o opatreniach v oblasti klímy. Ide o združenie 21 spoločností pôsobiacich v oblasti videohier, ktoré sa formálne zaviazali prijať opatrenia proti zmene klímy pomocou dosahu svojich platforiem.

Tu nájdeš iba niekoľko iniciatív, s ktorých vykonávaním sme súhlasili:

 • Odhadujeme, že vďaka našim záväzkom, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť systému PlayStation®4, sa do roku 2030* vyhneme približne 30 miliónom ton emisií prepočítaných na ekvivalent oxidu uhličitého (zodpovedá to celkovým emisiám CO2 Dánska za rok 2017).     
 • Pri systéme PS5 zahrnieme možnosť   pozastaviť hru s oveľa nižšou spotrebou energie ako pri systéme PS4 (odhadujeme, že to možno dosiahnuť na úrovni približne 0,5 W).
 • Vykonali sme posúdenie uhlíkovej stopy našich rôznych herných služieb a poskytujeme zákazníkom poradenstvo v súvislosti s efektívnym nastavením a používaním konzoly (pozri sekciu [Naše produkty>Energetická efektívnosť>Ako môžem minimalizovať spotrebu energie svojej konzoly?]).
 • Budeme spolupracovať s celým odvetvím a odborníkmi v oblasti klímy, aby sme OSN podporili pri vytváraní referenčného balíka/balíka zdrojov, ktoré môžu použiť vývojári hier, ktorí chcú začleniť témy a otázky zmeny klímy do vývoja hier alebo im lepšie porozumieť.
 • Preskúmame možnosť vývoja aplikácií pre systém VR, ktoré budú zvyšovať povedomie o zmene klímy.

*Približne 1,8 Mt ekvivalentu CO2 je výsledkom súladu s požiadavkami na režim pohotovosti a režim pohotovosti pri zapojení v sieti v rámci smernice Európskej únie o režime pohotovosti ((ES) č. 127/2008 zmenené nariadením (ES) č. 801/2013) v krajinách EÚ.

Dobrovoľná dohoda Európskej únie o herných konzolách (DD)

Dobrovoľná dohoda Európskej únie o herných konzolách (DD)

V rámci Európske únie PlayStation spolu so spoločnosťami Microsoft a Nintendo podpísali Dobrovoľnú dohodu o herných konzolách (smernica EÚ 2009/125/ES). Dobrovoľná dohoda (DD), ktorú Európska komisia formálne uznala v roku 2015, stanovuje opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a efektívnosti využívania zdrojov herných konzol (pozri webovú stránku efficientgaming.eu) vrátane:

 • povinných časových limitov automatického vypnutia,
 • maximálnych energetických stropov pre konzoly v režime médií a prechádzania menu, 
 • požiadavky, aby výrobcovia konzol uverejňovali spotrebu energie svojich konzol,   
 • záväzku zabezpečovať mimozáručné opravy a poskytovať používateľom informácie, ktoré im pomôžu pri údržbe ich konzol,
 • záväzkov zlepšiť recykláciu konzol.  

Odhaduje sa, že počas životnosti konzol súčasnej generácie DD prinesie úspory energie na úrovni 48 TWh (zodpovedá to ročnej výrobe elektriny v Portugalsku). Dohoda sa každé dva roky reviduje, aby sa zabezpečilo neustále zlepšovanie.

Naše produkty

Zisti viac o tom, ako sme znížili vplyv našich produktov na životné prostredie vrátane spotreby energie tvojej konzoly PlayStation.

Náš dodávateľský reťazec

Kamiónová a letecká nákladná doprava predstavujú dva spôsoby dopravy s najvyššími emisiami uhlíka. V rámci celosvetových operácií tovar prepravujeme vo veľkom po vode alebo železnici vždy, keď je to možné, aby sme udržiavali emisie z dopravy na čo najnižšej úrovni.

Väčšina našich periférnych zariadení sa vo veľkom prepravuje z Číny a balí sa lokálne, čím sa podstatne znižuje počet prepravných kontajnerov použitých na ich dopravu. 

Kancelárske činnosti 

Vytvorili sme ciele a činnosti špeciálne pre jednotlivé pracoviská, aby sme znížili vplyv našich kancelárskych operácií na životné prostredie. Doposiaľ sme zrealizovali tieto činnosti:

Energia 

Iniciatívy v oblasti energetickej efektívnosti sa uskutočnili v mnohých z našich pracovísk po celom svete. Vo všetkých našich kanceláriách v Spojenom kráľovstve nakupujeme elektrinu iba z obnoviteľných zdrojov a v porovnaní s rokom 2015 sme znížili celkovú spotrebu energie o 12 %. 

V našich londýnskych kanceláriách sme uskutočnili program rozsiahlej renovácie, vďaka ktorému sa spotreba energie od roku 2015 znížila o 19 %, a to aj napriek tomu, že sme pridali 15 % podlahovej plochy a telocvičňu pre zamestnancov. 

V Amerike skúmame používanie zakúpenej elektriny výlučne z obnoviteľných zdrojov. Zatiaľ sme to dosiahli v našich kanceláriách v San Mateo. Na všetkých pracoviskách inštalujeme aj zariadenia na šetrenie energie vrátane svetiel LED a systémov na detekciu pohybu ako súčasť nášho prebiehajúceho programu renovácie kancelárií. Na pracoviskách máme aj nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá.   

V Ázii sú naši zamestnanci povzbudzovaní, aby šetrili energiu prostredníctvom dobrých postupov, a do úvahy sa berú technológie šetriace energiu, ktoré sa zahŕňajú do prác na renovácii kancelárie.  

Recyklácia

V našich kanceláriách v Spojenom kráľovstve sme do konca roka 2018 dosiahli úroveň recyklácie 74 %. Takisto sme dosiahli nulový objem odpadu odvážaný na skládku – odpad sa recykluje, odváža sa na aeróbnu degradáciu alebo sa spaľuje na výrobu energie. 

Navyše sa zameriavame na zníženie objemu odpadu a doteraz sme z jedální odstránili všetky fľaše na vodu a tetrapaky. V súčasnosti sa iba jedna z piatich káv zakúpených v našej kaviarni pripravuje do jednorazového pohára. 

V Amerike sme identifikovali a zmapovali všetky naše odpadové toky, čo nám umožnilo zamerať sa na konkrétne druhy odpadu, ako sú jednorazové plasty, ktoré sme odstránili z oblastí občerstvovacích služieb. Usilujeme sa minimalizovať potravinový odpad a vypočítali sme našu uhlíkovú stopu v prípade potravín, aby sme si stanovili cieľ zníženia do budúcnosti. 

Naše kancelárie v Ázii zaviedli systémy recyklácie na oddelenie recyklovateľných materiálov, aby zvýšili úroveň recyklácie v regióne.

Činnosti komunity

Zisti, ako sa naši zamestnanci zapájajú do činností miestnych a regionálnych komunít, aby podporili ochranu životného prostredia, environmentálne a charitatívne iniciatívy.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdeš na  stránke o životnom prostredí spoločnosti Sony a na našej stránke o zákone o boji proti modernému otroctvu .