PlayStation® a životné prostredie

Čo robíme, aby sme znížili svoj vplyv na životné prostredie, a ako nám môžeš pomôcť.

Naša environmentálna stopa

Okrem toho, že vám zabezpečujeme najlepšie miesto na hranie, sme si v PlayStation dali viaceré ambiciózne záväzky, aby sme riešili environmentálnu stopu našich produktov a obchodných činností. Čítaj ďalej a zisti viac.

Kľúčové iniciatívy

Sme oddaní viacerým politickým iniciatívam vlády, ktoré reagujú na celosvetové obavy v súvislosti so životným prostredím.

Petícia proti klimatickej kríze Play4Forests

Play4Forests predstavuje partnerstvo Organizácie Spojených národov v oblasti klímy a lesov s alianciou Playing for the Planet, ktoré spája niektoré z najväčších herných osobností s cieľom spoločne pracovať a zapojiť hráčov do diskusie o dôležitosti ochrany a obnovy lesov.

Naše lesy – jeden z našich najlepších spojencov v boji proti klimatickej kríze – čelia čoraz väčším hrozbám. Tvoj hlas môže pomôcť zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre lesy a ľudí. Poslaním OSN je presadzovať zmeny pre udržateľnú budúcnosť. Podpíš petíciu a Play4Forests doručí tvoju správu svetovým lídrom.

Aliancia Playing for the Planet Alliance Organizácie Spojených národov

PlayStation je súčasťou aliancie OSN Playing for the Planet („P4P“), ktorej činnosť sa začala v rámci summitu generálneho tajomníka OSN pre klimatickú akciu v septembri 2019. Aliancia je konzorcium videoherných spoločností (30 a stále sa rozrastá), ktoré sa oficiálne zaviazalo podniknúť kroky v oblasti zmeny klímy s využitím možností celého odvetvia.

Iniciatívy aliancie Playing for the Planet:

Časový plán uhlíkovej neutrality:

Cesta k nule je globálny plán spoločnosti Sony v oblasti životného prostredia, ktorý usiluje o dosiahnutie nulovej ekologickej stopy v celom životnom cykle našich výrobkov a obchodných aktivít do roku 2050.

PS4: Udržať pokrok a zabrániť do roku 2030 vzniku 30 miliónom* ton emisií ekvivalentu CO2 (CO2e) u systému PS4 (v porovnaní so systémom PS3).

* Približne 1,8 miliónov tony ekvivalentu CO2e je výsledkom súladu s požiadavkami na režim pohotovosti a režim pohotovosti pri zapojení v sieti v rámci smernice Európskej únie o režime pohotovosti ((ES) č. 1275/2008 zmenené nariadením (ES) č. 801/2013) v krajinách EÚ.

PS5: Okrem nízkoenergetického režimu obnovenia prevádzky (spotreba 0,5 W alebo menej) zavedieme do PS5 ďalšie nové energeticky účinné technológie, ktoré podľa odhadov zabránia vzniku 32 300 až 39 000 ton CO2 ročne na každý milión predaných konzol, vrátane nového účinného režimu nabíjania cez USB (pri plnom nabití približne polovičná spotreba energie oproti PS4), architektúry čipu, úložiska SSD a 7 nm čipovej sady.

Zelená aktivita v hrách:

Vyvinieme a vydáme špeciálnu aplikáciu virtuálnej reality pre zvýšenie povedomia o klimatických zmenách, ktorá bude našim spotrebiteľom k dispozícii zdarma.

Zúčastníme sa herného jamu P4P 2021 a vyzveme našich spotrebiteľov, aby sa pomocou aplikácie Dreams zapojili do navrhovania skutočného hrateľného herného obsahu.

Tematické vedenie v kľúčovej oblasti záujmu:

Budeme ďalej rozvíjať a sprístupňovať náš nástroj na stanovenie uhlíkovej stopy, ktorý budú všetky herné spoločnosti môcť využívať na odhad a riadenie vlastných emisií uhlíka počas životného cyklu.

Príspevok do aliancie:

Vyvinieme a vydáme špeciálnu aplikáciu virtuálnej reality pre zvýšenie povedomia o klimatických zmenách, ktorá bude našim spotrebiteľom k dispozícii zdarma.

Zúčastníme sa herného jamu P4P 2021 a vyzveme našich spotrebiteľov, aby sa pomocou aplikácie Dreams zapojili do navrhovania skutočného hrateľného herného obsahu.

V rámci P4P sa budeme zúčastňovať vybraných herných udalostí a podujatí OSN a predvádzať na nich náš pokrok a nový obsah.

Dobrovoľná dohoda Európskej únie o herných konzolách (DD)

Dobrovoľná dohoda Európskej únie o herných konzolách (DD)

V rámci Európske únie PlayStationspolu so spoločnosťami Microsoft a Nintendo podpísali Dobrovoľnú dohodu o herných konzolách (smernica EÚ 2009/125/ES). Dobrovoľná dohoda (DD), ktorú Európska komisia formálne uznala v roku 2015, stanovuje opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a efektívnosti využívania zdrojov herných konzol vrátane:

  • povinných časových limitov automatického vypnutia,
  • maximálnych energetických stropov pre konzoly v režime médií a prechádzania menu, 
  • požiadavky, aby výrobcovia konzol uverejňovali spotrebu energie svojich konzol,   
  • záväzku zabezpečovať mimozáručné opravy a poskytovať používateľom informácie, ktoré im pomôžu pri údržbe ich konzol,
  • záväzkov zlepšiť recykláciu konzol.  

Podľa odhadov v priebehu životného cyklu UHD kompatibilnej generácie konzol (vrátane modelov PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro) spomenutá dobrovoľná dohoda povedie k úsporám energie vo výške 48 TWh (čo sa rovná ročnej výrobe elektriny v Portugalsku). Na základe technologických vylepšení, ktoré zlepšujú energetickú účinnosť v porovnaní s konzolami s ultra vysokým rozlíšením, je možné odhadnúť úspory energie vo výške 38 TWh za celý životný cyklus konzol s rozlíšením 8K (vrátane PlayStation 5). Dohoda sa každé dva roky reviduje, aby sa zabezpečilo neustále zlepšovanie.

Naše produkty

Zisti viac o tom, ako sme znížili vplyv našich produktov na životné prostredie vrátane spotreby energie tvojej konzoly PlayStation.

Náš dodávateľský reťazec

Kamiónová a letecká nákladná doprava predstavujú dva spôsoby dopravy s najvyššími emisiami uhlíka. V rámci celosvetových operácií tovar prepravujeme vo veľkom po vode alebo železnici vždy, keď je to možné, aby sme udržiavali emisie z dopravy na čo najnižšej úrovni.

Väčšina našich periférnych zariadení sa vo veľkom prepravuje z Číny a balí sa lokálne, čím sa podstatne znižuje počet prepravných kontajnerov použitých na ich dopravu. 

Kancelárske činnosti 

Vytvorili sme ciele a činnosti špeciálne pre jednotlivé pracoviská, aby sme znížili vplyv našich kancelárskych operácií na životné prostredie. Doposiaľ sme zrealizovali tieto činnosti:

Energia 

Iniciatívy v oblasti energetickej efektívnosti sa uskutočnili v mnohých z našich pracovísk po celom svete. Do všetkých našich pobočiek v Spojenom kráľovstve je dodávaná 100 % obnoviteľná elektrina a zároveň sa nám od roku 2015 podarilo znížiť celkovú spotrebu energie o 12 % (podľa päťročného plánu ekologického manažmentu spoločnosti Sony).

V našich londýnskych kanceláriách sme uskutočnili program rozsiahlej renovácie, vďaka ktorému sa spotreba energie od roku 2015 znížila o 19 %, a to aj napriek tomu, že sme pridali 15 % podlahovej plochy a telocvičňu pre zamestnancov.

V Severnej Amerike v súčasnosti preverujeme možnosť využitia 100 % zakúpenej elektriny z obnoviteľných zdrojov na všetkých pobočkách. V našich najväčších pobočkách: Kalifornská pobočka v San Mateu už prešla na 100 % čistú energiu, pobočka v Sorrento Valley potom nakupuje zelené certifikáty. Túto iniciatívu rozvíjame vo všetkých našich pobočkách v Severnej Amerike. Na všetkých pracoviskách inštalujeme aj zariadenia na šetrenie energie vrátane svetiel LED a systémov na detekciu pohybu ako súčasť nášho tohtoročného programu renovácie kancelárií. Na pracoviskách máme aj nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá.  

V Ázii sú naši zamestnanci povzbudzovaní, aby šetrili energiu prostredníctvom dobrých postupov, a do úvahy sa berú technológie šetriace energiu, ktoré sa zahŕňajú do prác na renovácii kancelárie.

Recyklácia

V kancelárskych pobočkách v Spojenom kráľovstve bolo v roku 2018 recyklovaných 74 % všetkého vyprodukovaného odpadu. Takisto sme dosiahli nulový objem odpadu odvážaný na skládku – odpad sa recykluje, odváža sa na aeróbnu degradáciu alebo sa spaľuje na výrobu energie. Okrem toho máme za cieľ obmedziť produkciu odpadu a doteraz sme z našich pobočiek v Londýne, Liverpoole a Amsterdame odstránili všetky fľaše s vodou a nápojové kartóny Tetra Pak. V kancelárskych bufetoch potom ponúkame opakovane použiteľné poháriky na kávu. V súčasnosti sa iba jedna z piatich káv zakúpených v našej kaviarni pripravuje do jednorazového pohára (podľa údajov za rok 2019).

V Amerike sme obmedzili používanie plastov vo všetkých našich bufetoch, podporujeme používanie opakovane použiteľných nádob na nápoje a potraviny, kupujeme nápoje iba v sklenených obaloch, plechovkách alebo boxoch a podporujeme nákup potravín produkovaných z miestnych zdrojov.  Riadime sa tiež filozofiou „od koreňa po stonku“, pri ktorej využívame všetky časti potravín, takže v kuchyni zostáva len málo odpadu; všetky prebytočné potraviny potom darujeme miestnym charitatívnym organizáciám. V roku 2019 sme v našich firemných kanceláriách v kalifornskom San Mateu zvýšili množstvo odpadu odkloneného od skládkovania z 63 % na 90 %.

Naše kancelárie v Ázii zaviedli systémy recyklácie na oddelenie recyklovateľných materiálov pre zvýšenie úrovne recyklácie v regióne.

Činnosti komunity

Zisti, ako sa naši zamestnanci zapájajú do činností miestnych a regionálnych komunít, aby podporili ochranu životného prostredia, environmentálne a charitatívne iniciatívy.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdeš na  stránke o životnom prostredí spoločnosti Sony a na našej stránke o zákone o boji proti modernému otroctvu .