playstation.com

Jogi információk

DUALSENSE VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ FIRMWARE-FRISSÍTŐ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCMEGÁLLAPODÁS (1.1-s verzió)

2023-06

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL A JELEN DUALSENSE VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐ FIRMWARE-FRISSÍTŐ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCMEGÁLLAPODÁSÁT („MEGÁLLAPODÁS”) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI MEGÉRTÉSÉHEZ.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÖN KÖZÖTT ÉS A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE”) KÖZÖTT JÖN LÉTRE. A SIE ÁLTAL AZ (ALÁBB MEGHATÁROZOTT) ESZKÖZÖN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA FORGALMAZOTT SZOFTVERALKALMAZÁSHOZ, IDE ÉRTVE A VEZÉRLŐ SZOFTVERÉT, („SZOFTVERALKALMAZÁS”) VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY ANNAK HASZNÁLATA KIFEJEZETTEN ATTÓL FÜGG, HOGY ÖN ELFOGADJA-E A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. A SZOFTVERALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL KIJELENTI, HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN SZERZŐDÉST KÖTHET, ÉS ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT.

Ön elfogadja a jelen Megállapodást a saját és azon további személyek nevében, akik hozzáférnek vagy használják a Szoftveralkalmazást az Ön tulajdonában vagy vezérlése alatt álló számítógépes eszközökön (amelyek jogszerűen futtatják a Microsoft Windows vagy a macOS rendszerek vonatkozó verzióit) vagy olyan vezérlőkön, amelyeket a SIE értékesít vagy licencel („Eszköz”). Ön felelős a Szoftveralkalmazás mások általi használatáért és azért, hogy ők is betartsák a jelen Megállapodás feltételeit.

A SIE fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen Megállapodás feltételeit. A Megállapodás legújabb változata minden előző változatot hatálytalanít.

A jelen Megállapodás a Szoftveralkalmazásra és azon szoftver bármely javítókészletére, frissítésére vagy új változatára is vonatkozik.

MEGJEGYZÉS: HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VAGY EGY ÉSZAK-, KÖZÉP- VAGY DÉL-AMERIKAI ORSZÁG ÁLLANDÓ LAKOSA, A JELEN MEGÁLLAPODÁS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT TARTALMAZ A 9. PONTBAN, AMELY BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN SZERZŐDÉSES JOGAIT BÁRMILYEN „VITA” ESETÉN (A 9. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT) ÖN ÉS A „SONY SZERVEZET” KÖZÖTT (A 9. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT). ÖNNEK JOGA VAN ELUTASÍTANI A KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT A 9. PONTBAN LEÍRTAK ALAPJÁN.

 

1. LICENC MEGADÁSA

A jelen Megállapodás feltételei alapján a SIE engedélyt ad a Szoftveralkalmazás korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos és nem kereskedelmi jellegű, kizárólagosan az Eszközön történő használatához. A Szoftveralkalmazás jelenlegi változatától eltérő korábbi változatok használati joga megszűnik, mihelyst Ön megkapja vagy telepíti a Szoftveralkalmazás legújabb változatát az Eszközön.

A SIE által licencelt, külső féltől származó szoftverek vagy szolgáltatások bizonyos licencfeltételei megkövetelhetik, hogy a SIE értesítést és a külső féltől származó szoftverek vagy szolgáltatások licencfeltételeiről tájékoztatást küldjön. Ezek az értesítések és licencfeltételek az Ön számára a SIE saját belátása szerint megfelelőnek talált helyen érhetők el.

A Szoftveralkalmazás minden használati joga csak licencelve van, a Szoftveralkalmazáshoz Ön nem kap semmilyen tulajdonjogot vagy érdekeltséget. A SIE és licencadói tulajdonában van a Szoftveralkalmazással kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog. A Szoftveralkalmazás minden használatára vagy elérésére a jelen Megállapodás feltételei és a vonatkozó szellemi tulajdonjogi rendelkezések érvényesek. Hacsak azt a jelen Megállapodás kifejezetten nem engedélyezi, a SIE és licencadói minden jogot fenntartanak a Szoftveralkalmazáshoz.

 

2. KORLÁTOZÁSOK

Önnek nincs joga (i) a Szoftveralkalmazást lízingelni, bérbe adni, ahhoz allicencet adni, azt közzétenni, módosítani, javítani, adaptálni vagy fordítani, vagy azt elérhetővé tenni egy hálózatban más felhasználók számára; (ii) a Szoftveralkalmazást visszafejteni, visszafordítani vagy szétbontani, a Szoftveralkalmazásból származtatott tartalmat létrehozni; (iii) megkísérelni a Szoftveralkalmazás forráskódját a tárgykódból létrehozni; (iv) a Szoftveralkalmazást bármilyen jogosulatlan, törvénybe ütköző, hamisított vagy módosított hardverrel vagy szoftverrel használni; (v) eszközök segítségével felülírni, kikapcsolni vagy megkerülni a PlayStation-termékek bármilyen titkosítását, biztonságát vagy hitelesítő mechanizmusát; (vi) a Szoftveralkalmazás korábbi verzióit újratelepíteni; (vii) a Szoftveralkalmazás használatával vagy elérésével kapcsolatban bármely törvényt, rendeletet vagy alapszabályt, illetve a SIE vagy külső felek jogait megsérteni; (viii) a Szoftveralkalmazást a SIE hivatalos forgalmazási módszereitől eltérő módon megszerezni; vagy (ix) a Szoftveralkalmazást bármilyen nem engedélyezett módon felhasználni.

Ezek a korlátozások az Ön joghatóságában alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandók.

 

3. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK; KÜLSŐ FÉLLEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK ÉS TARTALOM

A SIE az Ön rendelkezésére bocsáthat a Szoftveralkalmazáshoz bizonyos frissítéseket, verzióváltásokat vagy szolgáltatásokat. Bizonyos frissítések, verzióváltások vagy szolgáltatások megváltoztathatják az aktuális beállításokat, adatok vagy tartalom elvesztését okozhatják, illetve funkcionalitás és jellemzők elvesztésével járhatnak.

A Szoftveralkalmazás olyan webhelyeket vagy tartalmakat említhet vagy jeleníthet meg, illetve adhat hozzájuk hivatkozásokat, amelyeket külső felek függetlenül működtetnek vagy tartanak fenn („Külső felek tartalmai és hivatkozásai”).

A SIE és leányvállalatai nem ellenőrzik vagy irányítják a külső felek tartalmait és hivatkozásait, továbbá a SIE és leányvállalatai nem követik nyomon, nem hagyják jóvá, nem ajánlják, nem szavatolják, illetve nem támogatják a külső felek tartalmait és hivatkozásait. A SIE és leányvállalatai nem vállalnak Ön felé felelősséget külső felek semmilyen tartalmáért vagy hivatkozásáért. Ön saját felelősségére támaszkodik külső felek tartalmaira és hivatkozásaira, és az ebből eredő következményekért minden felelősség Önt terheli.

 

4. ADATGYŰJTÉS/HITELESÍTÉS

A SIE üzleti tevékenységeinek végzéséhez, és a termékek és szolgáltatások rendelkezésre bocsátásához információkat gyűjthet és kérhet le az Eszközről és a Szoftveralkalmazásról. Ezek az információk a rendszer megfigyelésére, illetve diagnosztizálására, valamint marketingcélokra és a felhasználói magatartás névtelen nyomon követésére használhatók. Kérjük, nézze meg a regionális adatvédelmi nyilatkozatát a www.playstation.com/legal/privacy-policy címen, ahol további tájékoztatást kaphat ezeknek az információknak a felhasználásáról, és hogy kihez kell fordulnia, ha kérdései vannak.

 

5. INTERNETKAPCSOLAT

A Szoftveralkalmazás egyes funkcióihoz internetkapcsolatra lehet szükség. Az internethez való hozzáféréssel vagy használattal kapcsolatos összes költség Önt terheli.

 

6. GARANCIA KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

6.1. A Szoftveralkalmazást „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, közvetett vagy közvetlen garancia nélkül biztosítjuk, a vonatkozó helyi jogszabályok szerinti törvényes fogyasztóvédelmi jogszabályok kivételével. A SIE, a leányvállalatai és a licencadói kifejezetten elhárítanak az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, valamint a jogtisztaságra vonatkozó minden vélelmezett garanciát. A SIE nem garantálja, hogy a Szoftveralkalmazás működése megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz, illetve hogy a Szoftveralkalmazás megfelelően fog működni az Eszközön. A SIE a saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Szoftveralkalmazás támogatását, és ezért a SIE-t semmilyen felelősség nem terheli.

Ha a Szoftveralkalmazás online kiszolgálókat használ, a SIE nem vállal semmiféle kötelezettséget arra, hogy továbbra is rendelkezésre bocsássa ezeket a kiszolgálókat.

6.2. A SIE, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A SZOFTVERALKALMAZÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁN BELÜL, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG EREDETI CÉLJÁNAK. EGYES ORSZÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FENT EMLÍTETT KIVÉTELEKET VAGY KORLÁTOZÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZEN KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

HA ÖN JAPÁNBAN, KELET-ÁZSIÁBAN VAGY DÉLKELET-ÁZSIÁBAN TALÁLHATÓ ORSZÁGBAN/TERÜLETEN TARTÓZKODIK, ÉS ABBAN AZ ESETBEN, HA A SIE, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS LICENCADÓI FELELŐSEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG ADATVESZTÉS, HASZON ELVESZTÉSE VAGY VESZTESÉG VAGY KÁR, AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SZOFTVERALKALMAZÁS ELÉRÉSÉNEK VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEKÉNT KELETKEZETT-E, A JELEN MEGÁLLAPODÁS BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSE ELLENÉRE A FELELŐSSÉGÜK AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT KÖZVETLEN KÁROKRA KORLÁTOZÓDIK, A Eszköz KONZOLÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG – KIVÉVE, HA A SIE, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS LICENCADÓI SZÁNDÉKOSAN VAGY SÚLYOSAN HANYAGUL NEM CSELEKEDTEK. MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA BÁRMELY JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL ALAPVETŐ CÉLJÁT. EGYES ORSZÁGOK/TERÜLETEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FENTI KIZÁRÁSOKAT VAGY KORLÁTOZÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

Ha Ön Európában, Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában, Óceániában, Indiában, az Orosz Föderációban vagy Ukrajnában tartózkodik, az alábbiak érvényesek Önre: 

6.2.1. Előfordulhat, hogy a vonatkozó helyi jogszabályok értelmében Önnek olyan jogai vannak, amelyeket nem lehet kizárni, korlátozni vagy megváltoztatni. Ezek a jogok elsőbbséget élveznek a jelen Megállapodásban foglaltakkal szemben, beleértve az 6. szakaszt is.

6.2.2. A jelen Megállapodás:

6.2.2.1. nem érinti az Ön, mint fogyasztó által a helyi hatályos jogszabályok értelmében fennálló törvényes garanciákat vagy garanciákat (például az Ön jogait, ha a SZOFTVERALKALMAZÁS hibás);

6.2.2.2. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a mi gondatlanságunkból vagy alkalmazottaink, ügynökeink vagy alvállalkozóink hanyagságából eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért;

6.2.2.3. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a szándékos jogsértésünkért, csalásunkért, csalárd félrevezetésünkért vagy súlyos gondatlanságunkért; vagy

6.2.2.4. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket, kivéve, ha ezt az Ön vonatkozó helyi jogszabályai lehetővé teszik nekünk.

6.2.3. Az 6.2.1. és 6.2.2. pont értelmében a felelősségünk Ön felé az Ön által a felelősséget megalapozó SZOFTVERALKALMAZÁShez kapcsolódó hardverért fizetett árra korlátozódik.

 

7. A MEGÁLLAPODÁS MEGSÉRTÉSE, A JOGOK FELMONDÁSA ÉS A SIE JOGORVOSLATAI

Ha a SIE megállapítja, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás feltételeit, a SIE saját maga vagy megbízottja révén megtesz minden intézkedést érdekei megvédésére, mint amilyen például a Szoftveralkalmazás bizonyos részeihez vagy egészéhez való hozzáférés vagy a használat letiltása, a Szoftveralkalmazásban rendelkezésre bocsátott bármely szolgáltatás megtagadása, vagy bármely egyéb korrekciós erőfeszítés, amely ésszerűen szükséges a Szoftveralkalmazás módosított vagy nem engedélyezett használatának megakadályozására.

A SIE, a leányvállalatai és a licencadói fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a Megállapodás megsértése esetén. A SIE részt vehet a Szoftveralkalmazás használatával kapcsolatos kormányzati vagy magánjogi tevékenységekben vagy vizsgálatokban.

 

8. EXPORTELLENŐRZÉS ÉS A TÖRVÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

A Szoftveralkalmazás tartalmazhat olyan technológiát, amelyre bizonyos korlátozások vonatkoznak az exportellenőrzési törvények és rendeletek alapján. A Szoftveralkalmazás ezért esetleg nem exportálható vagy nem exportálható újra ezen törvényeket és rendeleteket megszegő személyeknek és szervezeteknek. A Szoftveralkalmazás használatakor Önnek eleget kell tennie ezeknek a törvényeknek.

 

9. KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VAGY ÉSZAK-, KÖZÉP- VAGY DÉL-AMERIKAI ORSZÁGOK LAKOSAI SZÁMÁRA

A következő, 9. pontban szereplő feltételek a törvény által megengedett legnagyobb mértékben vonatkoznak Önre, ha Ön az Egyesült Államok vagy Észak-, Közép- vagy Dél-Amerikában levő ország állandó lakosa.

9.1. Cél. A „Vita” kifejezés az Ön és a SIE, a Sony Interactive Entertainment LLC, bármely jelenlegi vagy korábbi leányvállalata, vagy a fent említettek bármely -elődje vagy jogutódja, többek között a Sony Computer Entertainment Inc., a Sony Computer Entertainment America LLC, és a Sony Interactive Entertainment America LLC (a továbbiakban: „Sony szervezet”) között fennálló, az Alkalmazásszoftver bármilyen használatára, beleértve, de nem kizárólagosan, az Alkalmazásszoftver bármely használatából származó adatok gyűjtését, használatát, tárolását vagy közzétételét, vonatkozó bármilyen vitára, kárigényre vagy ellentmondásra utal, függetlenül attól, hogy az alapja szerződés, törvény, jogszabály, rendelkezés, szerződésen kívüli jog (beleértve a csalást, hamis nyilatkozatot, tisztességtelen indítékot vagy gondatlanságot), vagy bármely más jogi vagy igazságos elmélet, és magában foglalja a „KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS” pont érvényességét, végrehajthatóságát vagy alkalmazási körét (kivéve a csoportos kereset kizárásáról szóló lenti záradék végrehajthatóságát). A „Vita” a lehető legszélesebb értelemben kerül érvényesítésre. Ha Önnek olyan jogvitája keletkezik bármelyik Sony szervezettel vagy a Sony szervezet bármelyik tisztviselőjével, vezetőjével, alkalmazottjával vagy ügynökével, amely tárgyalásos módon nem oldható meg az alábbi „Értesítés jogvitákról” záradékban feltüntetett időtartamon belül, akkor Ön és az a Sony szervezet, amellyel jogvitába keveredett beleegyeznek, hogy az adott jogvitát választottbírósági eljárás útján próbálják meg rendezni a jelen pontban feltüntetett feltételeknek megfelelően, és nem peres eljárásban próbálják meg rendezni a jogvitát a bíróságon, a Kizárások a választottbíráskodás hatálya alól záradékban felsorolt ügyek kivételével. A választottbíróság azt jelenti, hogy a vitát egy semleges döntőbíró dönti el a bíróságon működő bíró vagy esküdtszék helyett.

9.2. Kizárások a választottbíráskodás hatálya alól. ÖN ÉS A SONY SZERVEZETEK KIJELENTIK, HOGY AZ ÖN ÁLTAL VAGY A SONY SZERVEZETEK ÁLTAL A KIS KÁRIGÉNYEK BÍRÓSÁGÁN BEADOTT SEMMILYEN KÁRIGÉNYRE SEM VONATKOZNAK A JELEN PONTBAN LEÍRT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI FELTÉTELEK.

9.3. Kívülmaradási jog. ÖNNEK JOGA VAN ELUTASÍTANI A KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT, 30 NAPON BELÜL. HA ÖN ELUTASÍTJA A JELEN PONTBAN ISMERTETETT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁST ÉS A CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁST, A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN ÉRTESÍTENIE KELL MINKET, HACSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOG HOSSZABB IDŐTARTAMOT NEM ÍR ELŐ. AZ ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. VÁLLALATNAK KELL ELKÜLDENIE. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION CÍMRE, AMELYNEK TARTALMAZNIA KELL: (1) AZ ÖN NEVÉT, (2) AZ ÖN CÍMÉT, (3) AZ ÖN BEJELENTKEZÉSI AZONOSÍTÓJÁT, HA VAN, ÉS (4) EGY EGYÉRTELMŰ NYILATKOZATOT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY NEM KÍVÁNJA A SONY SZERVEZETEKKEL VALÓ VITÁKAT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSON KERESZTÜL ELDÖNTENI.

9.4. Értesítés jogvitákról. HA JOGVITÁJA KELETKEZIK BÁRMELYIK SONY SZERVEZETTEL, ÖN KÖTELES ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST KÜLDENI A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. RÉSZÉRE. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION CÍMRE, HOGY LEHETŐSÉGET ADJON A SZEMBENÁLLÓ SONY SZERVEZETNEK A VITA RENDEZÉSÉRE MEGEGYEZÉS ÚTJÁN.

Ön beleegyezik a vita megegyezéssel történő jóhiszemű rendezésébe legalább 60 napon belül a vitáról szóló értesítés dátumát követően. Ha a vitarendezési eljárásban résztvevő Sony szervezet nem rendezi a vitát 60 napon belül a vitáról szóló értesítés kézbesítése után, Ön és a vitarendezési eljárásban résztvevő Sony szervezet a jelen pontban leírt választottbíróságon kereshet jogorvoslatot.

9.5. Csoportos kereset kizárása. ÖN ÉS A VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SONY SZERVEZET BELEEGYEZNEK, HOGY A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON, ÉS NEM CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI KERESET ALAPJÁN, VAGY EGY CSOPORT MEGNEVEZETT VAGY NEM MEGNEVEZETT TAGJAKÉNT, KONSZOLIDÁLVA, KÉPVISELŐ VAGY MAGÁN FŐÜGYÉSZ JOGI LÉPÉSEKÉNT VEZETHETŐ LE, KIVÉVE HA ÖN ÉS A VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SONY SZERVEZET ABBAN ÍRÁSBAN KIFEJEZETTEN MEG NEM ÁLLAPODOTT A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ELINDÍTÁSA UTÁN. HA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGAKADÁLYOZZÁK EGY KONKRÉT JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ, JELEN BEKEZDÉSBEN MEGEMLÍTETT KORLÁTOZÁS VÉGREHAJTÁSÁT, AKKOR AZ ADOTT (ÉS KIZÁRÓLAG CSAK ARRA) JOGORVOSLATRA VONATKOZÓ KÉRVÉNYT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGNAK KELL KIÁLLÍTANI ÉS BÍRÓSÁG ELŐTT KELL MEGINDÍTANI.

9.6. A választottbíráskodás kezdeményezése/A választottbíró kiválasztása. Ha Ön vagy az a Sony szervezet, amellyel a vitát választottbíráskodással kívánja rendezni, a választottbíráskodást kezdeményező fél az eljárást elindíthatja az American Arbitration Association („AAA”), www.adr.org, vagy JAMS, www.jamsadr.com címen. A jelen szakasz kifejezései irányadóak abban az esetben, ha ellentétbe kerülnek a felek által kiválasztott választottbírósági szervezet szabályaival.

9.7. Választottbírósági eljárások. Mivel a vitarendezési eljárásban résztvevő Sony szervezet által biztosított szoftver és/vagy szolgáltatás államközi kereskedelmi érintettséggel rendelkezik, valamennyi Vita bírálhatóságát a Szövetségi Választottbírósági Törvény („FAA”) szabályozza. De a vonatkozó szövetségi vagy állami törvények is alkalmazhatók bármely vitára. 75 000 dollár összegnél alacsonyabb követelések esetén az AAA fogyasztókkal kapcsolatos jogvitáira vonatkozó kiegészítő eljárásokat („kiegészítő eljárások”) kell alkalmazni, beleértve a kiegészítő eljárások C-8. pontjában megállapított választottbírósági díjak listáját; a 75 000 dollár összeget meghaladó kárigényekre az AAA kereskedelmi választottbírósági szabályzata és a nem csoportos kárigényekre vonatkozó díjlistája van érvényben. Az AAA szabályok megismerhetők a www.adr.org címen vagy az 1-800-778-7879 telefonszámon. Továbbá, ha az Ön kárigénye nem haladja meg a 75 000 dolláros összeget, Ön értesítést küldött, és jóhiszeműen egyeztetett a vitarendezési eljárásban résztvevő Sony szervezettel a fentiek szerint, és ha a döntőbíró úgy találja, hogy Ön a pernyertes fél a választottbíróságon, akkor Ön jogosult lesz az ésszerű ügyvédi díjak és költségek visszatérítésére a döntőbíró határozata alapján, bármilyen más jog mellett, amely a vonatkozó állami vagy szövetségi törvények alapján a vitarendezési eljárásban résztvevő Sony szervezet vagy az Ön rendelkezésére áll. A döntőbíró írásba adja a döntést, de nem kell indoklást adnia, hacsak az egyik fél nem kéri. A döntés kötelező és jogerős, kivéve az FAA által biztosított bármely fellebbezési jogot, amely bármely, végrehajtási szempontokból illetékes bíróságra beadható.

9.8. A választottbírósági eljárás helyszíne. Ön vagy az adott Sony szervezet a választottbírósági eljárást kezdeményezheti a kaliforniai San Mateo megyében vagy abban az egyesült államokbeli megyében, ahol az Ön lakóhelye van. Abban az esetben, ha Ön a saját lakóhelye szerinti egyesült államokbeli megyét választja, a Sony szervezet átadhatja a választottbírósági eljárást San Mateo megyének abban az esetben, ha vállalja minden további díj vagy költség kifizetését, amely a döntőbíró határozata alapján a módosított helyszínnel kapcsolatban az Ön számára felmerül.

9.9. Részleges érvénytelenség. Ha a választottbíráskodási megállapodás bármely kikötését (a csoportos perről való lemondáson kívül) jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találják, az a kikötés elkülöníthető a választottbíráskodási megállapodástól, míg a választottbíráskodási megállapodás fennmaradó része teljes mértékben hatályban és érvényben marad. Ha a csoportos perről való lemondási záradékot teljes egészében jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találják, az egész választottbíráskodási megállapodás érvényesíthetetlen lesz, és a vitát bíróság előtt kell rendezni.

9.10. Folytonosság. Jelen 9. pont túléli a jelen Megállapodás felmondását.

 

10. IRÁNYADÓ JOG ÉS HELYSZÍN

Ha Ön Japánban, illetve Kelet-Ázsiában vagy Délkelet-Ázsiában levő országban vagy térségben él, a japán törvények vonatkoznak erre a Megállapodásra, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. A jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitákat kizárólagosan a Japánban található Tokióban, a Tokiói Kerületi Bíróságon lehet benyújtani.

Ha Ön Európában, Ausztráliában, Óceániában, a Közel-Keleten, Indiában, Ukrajnában vagy az Orosz Föderációban él, jelen Megállapodást az angol jognak szabályozza, illetve azzal összefüggésben kell olvasni és értelmezni, azonban a lakóhelye szerinti ország kötelező érvényű rendelkezései által biztosított kiegészítő védelmét élvezi.

Ha Ön bárhol máshol él, akkor erre a megállapodásra Kalifornia állam törvényei vonatkoznak, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. Ha Ön az Egyesült Államok állandó lakosa, bármilyen választottbíróságra nem vonatkozó jogvitát, illetve a kis értékű követelések bíróságán nem kezdeményezett jogvitát az illetékes bíróságon kell tárgyalni, akár Kalifornia Állam Legfelső Bíróságán San Mateo megyében, vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán Kalifornia Északi Kerületében.

 

11. ÁLTALÁNOS JOGI KÉRDÉSEK

A jelen megállapodás legújabb változata kötelező Önre nézve. A jelen megállapodás nyomtatható, aktuális változata megtalálható a playstation.com/legal címen. A Szoftveralkalmazás folytatólagos használata jelzi, hogy Ön elfogadja a jelen Megállapodás legújabb változatát.

Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényessége, jogszerűsége és érvényesíthetősége semmilyen módon nem változik. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás megszegése helyrehozhatatlan kárt okoz a SIE-nek, amelyre a pénzügyi kártérítés nem megfelelő jogorvoslat, és a SIE jogosult méltányos kártérítésre a törvény alapján esetleg neki járó minden egyéb jogorvoslat mellett.

A Szoftveralkalmazással kapcsolatban a jelen Megállapodás jelenti a teljes Megállapodást Ön és a SIE között, és hatálytalanít minden korábbi vagy egyidejű megállapodást ebben a tárgyban. A jelen Megállapodásban biztosított bármely jog gyakorlásának elmulasztása vagy késleltetése nem jelenti a jogról való lemondást. A SIE bármely, jelen Megállapodásban biztosított jogát, beleértve a jelen Megállapodás feltételei érvényesítésének jogát is, átruházhatja a SIE bármely leányvállalatára.

 

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Mac vagy a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.