playstation.com

Juridiset tiedot

PLAYSTATION®VR2-LAITTEEN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Versio 1.1)

KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA HUOLELLISESTI TÄMÄ PLAYSTATION®VR2-LAITTEEN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”SOPIMUS”), JOTTA HÄN VARMASTI YMMÄRTÄÄ OIKEUTENSA JA VELVOITTEENSA.

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLIA OVAT KÄYTTÄJÄ JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (”SIE”). KÄYTTÄJÄ SAA PÄÄSYN SIE:N PLAYSTATION®VR2-JÄRJESTELMÄN (”LAITE”) OHJELMISTOON JA OIKEUDEN KÄYTTÄÄ SITÄ VAIN MIKÄLI HÄN NIMENOMAISESTI HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. LAITETTA KÄYTTÄMÄLLÄ KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA OLEVANSA OMAN MAANSA LAKIEN NOJALLA OIKEUSTOIMIKELPOINEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen omasta puolestaan ja muiden sellaisten ihmisten puolesta, jotka käyttävät (i) käyttäjän Laitetta tai (ii) käyttäjän PlayStation™Network-tiliä (”Tili”) Laitteella, jonka käyttäjä omistaa tai jota hän hallinnoi. Käyttäjä on vastuussa siitä, kuinka muut ihmiset käyttävät Laitetta ja että he noudattavat tämän Sopimuksen ehtoja.

SIE varaa oikeuden muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja ajoittain, ilmoittipa SIE siitä käyttäjälle tai ei. Tämän Sopimuksen uusin versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tämä Sopimus pätee kaikkiin käyttäjän Laitteeseen kuuluviin ohjelmistoihin ja laiteohjelmistoihin sekä niiden päivityksiin, parannuksiin ja uusiin versioihin. Kaikkiin tässä kappaleessa kuvailtuihin ohjelmistoihin ja laiteohjelmistoihin viitataan yhteisesti ”Ohjelmistona” läpi tämän Sopimuksen.

Mikäli käyttäjä on Euroopassa, Lähi-idän alueella, Afrikassa, Australiassa, Oseanian alueella, Intiassa, Venäjän federaation alueella tai Ukrainassa, PS5-järjestelmässä käytettäviä pelejä ja muita ohjelmistoja ei myydä käyttäjälle, vaan käyttäjälle myönnetään niihin kaikkiin käyttöoikeus Ohjelmiston käyttöehtojen perusteella. Ehdot löytyvät osoitteesta https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Mikäli käyttäjä on Pohjois-, Etelä- tai Keski-Amerikassa, PS5-järjestelmässä käytettäviä pelejä ja muita ohjelmistoja ei myydä käyttäjälle, vaan käyttäjälle myönnetään niihin kaikkiin käyttöoikeus ohjelmistotuotteen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Tämä sopimus on osoitteessa http://us.playstation.com/softwarelicense.

HUOMAUTUS: JOS KÄYTTÄJÄ ASUU YHDYSVALLOISSA TAI JOSSAKIN POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKAN MAASSA, TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ KATTAVIMMAN LAIN SALLIMAN SUOSTUMUKSEN SITOUTUA RIITATILANTEISSA YKSILÖKOHTAISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN JA LUOPUA RYHMÄKANTEISTA OSION 8 MUKAISESTI, MIKÄ VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIIN OIKEUKSIIN JA OIKEUKSIIN KAIKISSA KÄYTTÄJÄN JA ”SONYN EDUSTAJAN” (OSIOSSA 8 MÄÄRITELLYSTI) VÄLISISSÄ ”RISTIRIIDOISSA” (OSIOSSA 8 MÄÄRITELLYSTI). KÄYTTÄJÄLLÄ ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYYN SITOUTUMISESTA JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA OSION 8 MUKAISESTI.

 

1. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti SIE myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-kaupallisen ja peruutettavan oikeuden käyttää Ohjelmistoa yksinomaan Laitteella. Käyttäjä menettää oikeuden käyttää Ohjelmiston aiempia versioita, kun hän voi vastaanottaa tai hänen Laitteelleen on asennettu Ohjelmiston viimeisin versio.

Tietyt SIE:n lisensoimien muiden osapuolten ohjelmistojen, teknologioiden tai palvelujen käyttöehdot saattavat edellyttää, että SIE toimittaa käyttäjälle kyseiseen muun osapuolen ohjelmistoon, teknologiaan tai palveluun liittyviä ilmoituksia ja käyttöehtoja. Nämä ilmoitukset ja käyttöehdot ovat käyttäjän nähtävillä osoitteessa playstation.com/en-us/ps-vr2/oss tai missä tahansa muussa SIE:n sopivaksi katsomassa paikassa.

Kaikki Ohjelmiston käyttöoikeudet myönnetään vain lisenssillä, eikä käyttäjälle myönnetä mitään omistusoikeutta Ohjelmistoon. SIE ja sen lisensoijat säilyttävät kaikki immateriaalioikeudet Ohjelmistoon. Ohjelmiston käyttö ja pääsy siihen ovat tämän Sopimuksen ehtojen ja sovellettavien immateriaalioikeuslakien alaisia. Paitsi tämän Sopimuksen nimenomaisesti myöntäessä SIE ja sen lisensoijat säilyttävät kaikki oikeudet Ohjelmistoon.

 

2. RAJOITTEET

Käyttäjä ei saa (i) levittää, kopioida, leasing-vuokrata, vuokrata, alilisensoida, julkaista, muokata, paikata, mukauttaa tai kääntää Ohjelmistoa; (ii) takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai purkaa Ohjelmistoa, luoda Ohjelmistosta kehitettyjä tuotteita tai yrittää luoda Ohjelmiston lähdekoodia sen objektikoodista; (iii) käyttää luvatonta, laitonta, väärennettyä tai muokattua laitteistoa tai ohjelmistoa Ohjelmiston kanssa; (iv) käyttää työkaluja ohittamaan, poistamaan käytöstä tai kiertämään Laitteen salaus-, turva- tai vahvistusmekanismeja; (v) asentaa Ohjelmiston aiempia versioita (”alentaminen”); (vi) rikkoa lakeja, asetuksia tai säännöksiä tai SIE:n tai muiden osapuolien oikeuksia Ohjelmistoon pääsyn tai sen käytön yhteydessä; (vii) käyttää mitään laitteistoa tai ohjelmistoa saadakseen Ohjelmiston hyväksymään tai käyttämään luvattomia, laittomia tai luvatta kopioituja ohjelmistoja tai laitteistoja; (viii) hankkia Ohjelmistoa millään muulla tavalla kuin SIE:n valtuuttaman jakelukanavan kautta; tai (ix) hyväksikäyttää Ohjelmistoa millään muulla kuin Laitteen mukana tulleessa dokumentaatiossa ilmoitetulla tavalla ja yhdessä valtuutetun ohjelmiston tai laitteiston kanssa, mukaan lukien Ohjelmiston käyttö Laitteen kanssa käytettävän valtuuttamattoman ohjelmiston tai laitteen suunnittelussa, kehityksessä, päivityksessä tai jakelussa.

Nämä rajoitukset otetaan käyttöön käyttäjää koskevan lainsäädännön sallimassa enimmäismäärässä.

 

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET, MUUN OSAPUOLEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE voi toimittaa käyttäjälle Ohjelmiston päivityksiä, parannuksia tai siihen liittyviä palveluja. Tietyt päivitykset, parannukset tai palvelut saatetaan toimittaa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle, kun käyttäjä kirjautuu sisään PlayStation™Network-verkkoon, ja osa saattaa olla käyttäjän saatavilla SIE:n verkkosivujen tai muiden virallisten kanavien kautta. Käyttäjä sallii SIE:lle näiden automaattisten päivitysten, parannusten ja palvelujen toimittamisen. Palvelut saattavat sisältää viimeisimmät päivitykset tai ladattavan paketin Ohjelmiston viimeisimmästä versiosta, joka sisältää turvallisuuspäivitykset, uutta teknologiaa tai muutetut asetukset ja toiminnot, joiden avulla voidaan estää pääsy luvattomaan tai piratismin kohteeksi joutuneeseen sisältöön tai estää luvattoman laitteiston tai ohjelmiston käyttö Laitteen yhteydessä. Nämä päivitykset, lisäykset ja palvelut voivat vaikuttaa Laitteen toiminnallisuuteen, eikä SIE ole vastuussa käyttäjälle mistään tällaisista vaikutuksista tai asennusprosessin aiheuttamista haitoista.

Käyttäjän tulee asentaa tai järjestää Ohjelmiston viimeisimmän version asennus niin pian kuin mahdollista. Jotkin päivitykset, parannukset ja palvelut saattavat muuttaa järjestelmän asetuksia, aiheuttaa tietojen tai sisällön katoamista tai käyttöhäiriöitä tai toimintojen katoamista.

Muut osapuolet saattavat tuoda käyttäjän saataville muita palveluja ja sisältöä, ja ne saattavat edellyttää käyttäjältä erillisten ehtojen ja sääntöjen tai tietosuojakäytännön hyväksymistä. Ohjelmisto saattaa viitata muun osapuolen itsenäisesti julkaisemiin tai ylläpitämiin verkkosivustoihin, tai näyttää tai toimittaa käyttäjälle linkkejä tällaisille verkkosivustoille tai tällaiseen sisältöön (”Muun osapuolen sisältö ja linkit”).

SIE ja sen tytäryhtiöt eivät hallinnoi tai hallitse Muun osapuolen sisältöä ja linkkejä eivätkä SIE tai sen tytäryhtiöt valvo, hyväksy, kannata, takaa tai mainosta mitään Muun osapuolen sisältöä tai linkkejä. SIE ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa käyttäjälle mistään Muun osapuolen sisällöstä tai linkeistä. Käyttäjä luottaa kaikkiin Muun osapuolen sisältöihin ja linkkeihin omalla vastuullaan ja hyväksyy täysin kaiken siitä seuraavan vastuun ja seuraukset.

 

4. TIETOJEN KERUU/VAHVISTUS

Kaikki tältä Laitteelta kerätty tieto käsitellään noudattaen SIE:n tietosuojakäytäntöä, joka on voimassa käyttäjän alueella. Lisätietoja siitä, mitä henkilökohtaisia tietoja kerätään, miksi niitä kerätään, missä ja kuinka niitä käsitellään, kenen kanssa niitä jaetaan ja mitä laillisia oikeuksia käyttäjällä on, löytyy SIE:n tietosuojakäytännöstä käyttäjän asuinmaalle. Sen löytää laitteen asetuksista tai osoitteesta www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Lain kattavimmalla sallimalla tavalla Yhdysvalloissa, Pohjois-, Keski- tai Etelä-Amerikassa, Japanissa tai Itä- tai Kaakkois-Aasian maassa/alueella asuva käyttäjä luopuu täten oikeudesta tai odotuksesta yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen tai julkisuuteen pelaamiseen liittyvien tietojen osalta ja Laitteella tehdyn viestinnän osalta paitsi käyttäjän asuinalueen PS5-järjestelmän käyttöoppaassa ja tietosuojakäytännössä kuvatuissa suhteissa.

 

5. TAKUIDEN POISSULKEMINEN JA VASTUUN RAJOITUS

5.1. Ohjelmisto toimitetaan ”SEN HETKISESSÄ KUNNOSSA” ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita, pois lukien käyttäjän paikallisten lakien mukaiset kuluttajanoikeudet. SIE, sen tytäryhtiöt ja lisensoijat nimenomaisesti kieltävät kaikki oletetut takuut myytävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien rikkomattomuudesta.

5.2 MISSÄÄN TAPAUKSESSA SIE, SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ, TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN. OSA MAISTA EI SALLI YLLÄ MAINITTUJA RAJAUKSIA TAI RAJOITUKSIA, JOTEN NÄMÄ RAJOITUKSET TAI RAJAUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE KÄYTTÄJÄN KOHDALLA.
Finnish - Finland-Suomi-fi JOS KÄYTTÄJÄ ASUU JAPANISSA TAI MUUSSA ITÄ- TAI KAAKKOIS-AASIAN MAASSA, SIE, SEN TOIMIPAIKAT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA OHJELMISTONA KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA OSISTA HUOLIMATTA EDELLÄ MAINITTUJEN VASTUU RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN SUORIIN VAHINKOIHIN JA ENINTÄÄN SUMMAAN, JONKA KÄYTTÄJÄ MAKSOI PLAYSTATION®VR2-KONSOLISTA, ELLEIVÄT SIE, SEN TOIMIPAIKAT TAI LISENSOIJAT OLE SYYLLISTYNEET TAHALLISEEN TAI TÖRKEÄÄN HUOLIMATTOMUUTEEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EDELLÄ MAINITTUJA POISSULKEMISIA TAI RAJOITUKSIA, JOTEN NÄMÄ RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

Jos käyttäjä asuu Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Australiassa, Oseaniassa, Intiassa, Venäjällä tai Ukrainassa, seuraavat koskevat käyttäjää: 

5.1. Käyttäjällä voi olla soveltuvan paikallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksia, joita ei voi sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa. Tällaiset oikeudet kumoavat kaikki tämän sopimuksen kohdat, mukaan lukien tämä lauseke 5.

5.2. Tämä sopimus ei

5.2.1. vaikuta mihinkään lakisääteisiin takuisiin, joita käyttäjällä on kuluttajana soveltuvien paikallisten lakien mukaan (esimerkiksi oikeuksiin silloin, kun Ohjelmistona on viallinen)

5.2.2. rajoita tai sulje pois millään tavalla vastuutamme, jos huolimattomuudestamme tai työntekijöidemme, asiamiehemme tai alihankkijoidemme huolimattomuudesta aiheutuu kuolema tai henkilövahinko

5.2.3. rajoita tai sulje pois millään tavalla vastuutamme, kun kyseessä on tarkoituksella tekemämme sopimusrikkomus, petos, vilpillinen erehdyttäminen tai törkeä huolimattomuus

5.2.4. rajoita tai sulje pois millään tavalla vastuutamme, elleivät soveltuvat paikalliset lait sitä salli.

5.3. Lausekkeiden 5.1 ja 5.2 mukaan vastuumme rajoittuu käyttäjän siitä laitteesta maksamaan hintaan, johon liittyvästä Ohjelmistona vastuu syntyi.

 

6. SOPIMUSRIKE, OIKEUKSIEN MENETYS JA SIE:N OIKEUDET

Mikäli SIE katsoo, että käyttäjä on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja, SIE voi itse ryhtyä tai asettaa jonkin tahon suojelemaan etujaan esimerkiksi estämällä pääsyn Ohjelmiston osaan tai koko Ohjelmistoon, estämällä Laitteen käytön verkossa tai itsenäisesti, estämällä pääsyn PlayStation™Network-palveluun, epäämällä minkä tahansa Laitetta koskevan takuun, korjausvelvoitteen tai muun palvelun, toteuttamalla automaattisia tai pakollisia päivityksiä tai laitteita, joilla estetään luvattoman käytön jatkaminen, tai turvautumalla mihin tahansa kohtuullisesti välttämättömäksi katsottavaan korjaustoimenpiteeseen, jolla estetään muokatun tai luvattoman Ohjelmiston käyttö.

SIE, sen tytäryhtiöt ja lisensoijat pidättävät itsellään oikeuden oikeustoimiin, mikäli kyseessä on Sopimusrikkomus. SIE voi osallistua valtiollisiin tai yksityisiin oikeustoimiin tai tutkimuksiin käyttäjän Ohjelmiston käyttöön liittyen.

 

7. VIENTIRAJOITUKSET JA NÄITÄ KOSKEVIEN LAKIEN NOUDATTAMINEN

Ohjelmisto voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientiä koskevien lakien ja säädösten alaista. Näin ollen Laitetta ei saa viedä maasta eikä edelleen sellaisille henkilöille ja tahoille, joita maastavientiä koskevat lait koskettavat. Käyttäjän tulee noudattaa kyseisiä lakeja Ohjelmistoa käyttäessään.

 

8. TIETTYJEN MAIDEN ASUKKAITA KOSKEVA SITOVA SUOSTUMUS HENKILÖKOHTAISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN

Tämän osion 8 seuraavat ehdot koskevat kattavimmalla lain sallimalla tavalla Yhdysvaltojen sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maiden asukkaita.

Termillä ”Ristiriita” viitataan mihin tahansa kiistaan, vaateeseen tai riitaan käyttäjän ja SIE:n, Sony Interactive Entertainment LLC -yhtiön, minkä tahansa muun nykyisen tai entisen tytäryhtiön tai minkä tahansa edellä mainittujen edeltäjien tai seuraajien, mukaan lukien Sony Computer Entertainment Inc.:n, Sony Computer Entertainment America LLC:n ja Sony Interactive Entertainment America LLC:n, (”Sonyn edustaja”) välillä liittyen mihin tahansa Ohjelmiston käyttöön, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, Ohjelmiston käytöstä johtuvaan tietojen keräämiseen, käyttöön tai paljastamiseen huolimatta siitä, onko syynä sopimus, säädös, asetus, säännös, oikeudenloukkaus (mukaan lukien petos, vilpillinen väärä tieto, tarkoituksellinen petokseen houkuttelu tai huolimattomuus), tai mikä tahansa muu laillinen tai lainopillinen teoria, ja kattaen osion 8 laillisen sitovuuden, toimeenpanokelpoisuuden ja kattavuuden (pois lukien alla olevan ryhmäkanteista luopumisen toimeenpanokelpoisuus). Toimeenpantaessa ”Ristiriita” tulisi tulkita laajimmassa mahdollisessa merkityksessä.

Mikäli käyttäjällä on minkä tahansa Sonyn edustajan tai Sonyn johtajan, päällikön, työntekijän tai asiamiehen (”Sonyn vastaedustaja”) kanssa Ristiriitoja, joita ei voida ratkaista neuvottelemalla alla olevien kohtien vaatimusten mukaisesti (pois lukien tapaukset, jotka on jo poissuljettu välimiesmenettelyä käsittelevässä osiossa), käyttäjän ja Sonyn vastaedustajan tulee etsiä ratkaisua Ristiriitaan vain osion 8 Ristiriitojen välimiesmenettelyä koskevien ehtojen mukaisesti ja olla viemättä tapausta oikeusistuimiin. Välimiesmenettely tarkoittaa, että Ristiriita ratkaistaan puolueettoman välimiehen toimesta oikeusistuimen tuomarin tai lautamiesten sijaan.

KÄYTTÄJÄ JA SONYN EDUSTAJAT HYVÄKSYVÄT, ETTÄ MIKÄÄN KÄYTTÄJÄN TAI SONYN EDUSTAJAN VÄHÄISIÄ VAATEITA KÄSITTELEVÄN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JÄTETTY VAADE EI VASTAA TÄSSÄ OSIOSSA 8 TARKOITETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ.

MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY SITOVAA VÄLIMIESMENETTELYÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISTA TÄMÄN OSION 8 MUKAISESTI, HÄNEN TULEE ILMOITTAA TÄSTÄ KIRJALLISESTI SIE:LLE 30 PÄIVÄN KULUESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ. KÄYTTÄJÄN KIRJALLINEN ILMOITUS TULEE LÄHETTÄÄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER. ILMOITUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT: (1) KÄYTTÄJÄN NIMI, (2) KÄYTTÄJÄN OSOITE, (3) KÄYTTÄJÄN SISÄÄNKIRJAUTUMISTUNNUS, MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON SELLAINEN, JA (4) SELVÄ LAUSUNTO SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI HALUA RATKAISTA MITÄÄN RISTIRIITOJA MINKÄÄN SONYN EDUSTAJAN KANSSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON RISTIRIITOJA JONKIN SONYN EDUSTAJAN KANSSA, HÄNEN TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLINEN ILMOITUS SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, USA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA SONYN VASTAEDUSTAJALLA ON TILAISUUS RATKAISTA RISTIRIITA EPÄMUODOLLISESTI NEUVOTTELEMALLA.

Käyttäjä suostuu neuvottelemaan Ristiriidan ratkaisusta hyvässä uskossa vähintään 60 päivän ajan Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä. Mikäli Sonyn vastaedustaja ei ratkaise Ristiriitaa 60 päivän kuluessa Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä, käyttäjä ja Sonyn vastaedustaja voivat siirtää vaateen välimiesmenettelyyn tämän osion 8 ehtojen mukaisesti.

KAIKKI RISTIRIITOJEN RATKAISUMENETELMÄT, SEKÄ VÄLIMIESMENETTELYT ETTÄ OIKEUSISTUIMEN TOIMET, SUORITETAAN YKSILÖKOHTAISESTI, EI RYHMÄKANTEENA TAI EDUSTUKSELLISENA KANTEENA TAI RYHMÄN NIMETTYNÄ TAI NIMEÄMÄTTÖMÄNÄ EDUSTAJANA JOUKKOKANTEESSA, EDUSTUKSELLISESSA OIKEUSTOIMESSA TAI YKSITYISESTI ALOITETUN JULKISEN KANTEEN TOIMEENPANIJANA, ELLEIVÄT SEKÄ KÄYTTÄJÄ ETTÄ SONYN VASTAEDUSTAJA MOLEMMAT TÄHÄN ERITYISESTI KIRJALLISESTI SUOSTU VÄLIMIESMENETTELYN KÄYNNISTYTTYÄ.

Mikäli käyttäjä tai Sonyn vastaedustaja hyväksyvät Ristiriitojen ratkaisun välimiesmenettelyssä, välimiesmenettelyn käynnistänyt osapuoli voi viedä asian American Arbitration Association -järjestön (”AAA”), www.adr.org, tai JAMS-järjestön, www.jamsadr.com, ratkaistavaksi. Mikäli osapuolten valitseman välimiesjärjestön säännöt ovat ristiriidassa, noudatetaan tämän osion 8 ehtoja.

Käyttäjä ja Sonyn edustajat hyväksyvät tämän välityssopimuksen todisteena osavaltioiden välillä tehdystä liiketoimesta, ja täten liittovaltion välimiesmenettelylain (Federal Arbitration Act) ja alla todettujen AAA:n sääntöjen aineelliset ja menettelytavalliset säännökset määrittävät tämän osion 8 tulkintaa ja toimeenpanoa. Alle 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kuluttajakiistojen täydennysmenettelyä (Supplementary Procedures for Consumer–Related Disputes) (”Täydennysmenettelyt”), mukaan lukien välimiesmenettelyn maksujen aikataulua, joka on määritetty Täydennysmenettelyjen osiossa C-8. Yli 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjä (Commercial Arbitration Rules) ja ei-joukkokanteen välimiesmenettelyyn sopivia maksuaikatauluja.

AAA:n säännöt ovat nähtävillä osoitteessa www.adr.org tai soittamalla Yhdysvaltain numeroon 1-800-778-7879. Lisäksi, mikäli kanne ei ylitä 75 000 Yhdysvaltain dollaria, käyttäjä on toimittanut asianmukaisen ilmoituksen ja neuvotellut hyvässä uskossa Sonyn vastaedustajan kanssa yllä mainittujen ehtojen mukaisesti ja välimies katsoo käyttäjän tapauksen olevan riittävä, käyttäjä on oikeutettu vaatimaan myös välimiehen kohtuulliseksi katsomia asianajajan palkkioita ja kuluja, vastaten vastaavaa oikeutta vaatia samaa osavaltion tai liittovaltion lain nojalla Sonyn vastaedustajalta tai käyttäjältä.

Välimies julkistaa päätöksensä kirjallisesti, mutta hänen ei tarvitse julkistaa päätöslauselmansa perusteita, ellei toinen osapuolista tätä vaadi. Välimiehen päätös on sitova ja lopullinen, lukuun ottamatta FAA:n mahdollisesti myöntämää valitusoikeutta, ja se voidaan viedä minkä tahansa osapuolia koskevan oikeusistuimen nähtäväksi toimeenpanoa varten.

Käyttäjä tai Sonyn vastaedustaja voi käynnistää välimiesmenettelyn joko San Mateon piirikunnassa Kaliforniassa tai piirikunnassa, jossa käyttäjä asuu. Mikäli käyttäjä valitsee asuinpiirikuntansa, Sonyn vastaedustaja voi siirrättää välimiesmenettelyn San Mateon piirikuntaan, mikäli suostuu maksamaan välimiehen määrittämät lisäpalkkiot ja kulut, joita käyttäjälle aiheutuu paikanvaihdon johdosta.

Mikäli mikään tämän osion 8 lausekkeista (pois lukien yllä mainittu ryhmäkanteesta luopuminen) on lainvastainen tai sitä ei voida panna toimeen, lauseke poistetaan osion 8 yhteydestä ja osio 8 jää muilta osin täysin lainvoimaiseksi. Mikäli ryhmäkanteesta luopuminen katsotaan lainvastaiseksi tai sitä ei voida panna toimeen, koko tämä osio 8 on toimeenpanokelvoton, ja kaikki Ristiriitatapaukset ratkaistaan oikeudessa.

Tämä osio 8 pysyy voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

 

9. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMEENPANOPAIKKA

Mikäli käyttäjä asuu Japanissa tai maassa/alueella, joka sijaitsee Itä-Aasiassa tai Kaakkois-Aasiassa, tämä Sopimus on Japanin lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Kaikki tästä Sopimuksesta seuraavat tai tähän liittyvät ristiriidat ratkaistaan vain ja ainoastaan Tokion piirioikeudessa Tokiossa, Japanissa.

Mikäli käyttäjä asuu Euroopassa, Afrikassa, Australiassa, Oseanian alueella, Lähi-idän alueella, Intiassa tai Venäjän federaation alueella, tämä Sopimus on Englannin lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan pois lukien käyttäjän asuinmaan lakien tarjoama lisäsuoja.

Mikäli käyttäjä asuu jossain muualla, tämä Sopimus on Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, kaikki Ristiriidat, joita ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä, ja joita ei ole viety vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen, tulee käsitellä asianmukaisen tuomiovallan omaavassa oikeusasteessa joko Kalifornian osavaltion ylioikeudessa San Mateon piirikunnassa tai Pohjois-Kalifornian käräjäoikeudessa.

 

10. MUUT JURIDISET ASIAT

Käyttäjää velvoittaa tämän Sopimuksen viimeisin versio. Tämän sopimuksen voimassa oleva tulostettava versio löytyy osoitteesta https://www.playstation.com/legal/ssla-ps-vr2. Mikäli käyttäjä pitää Ohjelmistoa saatavillaan ja käyttää sitä, hänen katsotaan hyväksyvän tämän Sopimuksen viimeisimmän version.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen osa on virheellinen, lainvastainen tai sitä ei voida panna toimeen, tämä ei millään tavoin vaikuta Sopimuksen muihin osioihin tai heikennä niiden paikkansapitävyyttä, lainvoimaisuutta tai toimeenpanokelpoisuutta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen saattaa aiheuttaa SIE:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten SIE:llä on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta muiden lainmukaisten oikeuksien lisäksi.

Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja SIE:n välillä on sovittu Ohjelmistosta, ja Sopimus syrjäyttää kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Mikäli jokin tässä Sopimuksessa ilmoitettu oikeus jätetään käyttämättä tai sen käyttämistä viivytetään, ei se merkitse oikeuksista luopumista. SIE voi luovuttaa mille tahansa SIE:n tytäryhtiölle minkä tahansa sille tämän Sopimuksen nojalla kuuluvan oikeuden, mukaan lukien oikeuden panna toimeen mikä tahansa tämän Sopimuksen ehdoista.