playstation.com

Juridisk

Generelle regler for premiekampanjer

Alle kampanjer som arrangeres av Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Network Entertainment Europe Limited eller Sony Interactive Entertainment UK Limited, og eventuelt andre kampanjer der de generelle reglene er gjeldende, er underlagt disse reglene ("Generelle regler"), med mindre noe annet er nevnt. I tilfeller der de Generelle reglene og eventuelle spesifikke regler for en bestemt kampanje (de Spesifikke reglene) er motstridende, skal de Spesifikke reglene gjelde.

 

Arrangøren er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited beliggende i 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, med mindre noe annet er angitt i de Spesifikke reglene.

 

Deltakere

 

1. Når du deltar i en kampanje, antyder du at du har godtatt disse Generelle reglene og eventuelle Spesifikke regler som gjelder, i tillegg til eventuelle vilkår og betingelser fra relevante tredjeparter.

 

2. Kampanjer gjelder bare for innbyggere i landene som er oppført i de Spesifikke reglene. Ansatte hos arrangøren og selskaper i gruppen og deres nærmeste familie, deres agenter eller andre som er profesjonelt tilknyttet den relevante kampanjen, kan ikke i noen tilfeller delta. Hvis du skal være med på en kampanje gjennom din Sony Entertainment Network Account (SEN Account) (Sony Entertainment Network konto ((SEN konto)) vil bostedslandet ditt være landet som er registrert for den aktuelle SEN Account (SEN konto). Du må forsikre deg om at din SEN Account (SEN konto) er oppdatert før du blir med i en kampanje.

 

3. Det kan hende du må dokumentere at du er kvalifisert for kampanjen før du blir med i en kampanje. Hvis du ikke klarer å dokumentere dette på forespørsel, kan arrangøren diskvalifisere deg fra kampanjen og/eller trekke tilbake premien din.  Du kan bli bedt om å bevise at du er kvalifisert til å delta i kampanjen. Hvis deltakeralderen som er spesifisert i de spesifikke reglene, er under 18 år, og med mindre noe annet er spesifisert i de spesifikke reglene, må du få skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte for å kunne delta og gjøre krav på premien.

 

Deltakelse

 

4. Det er gratis å delta i premietrekningskampanjer, med mindre noe annet er oppgitt i de Spesifikke reglene, og ingen kjøp er nødvendig.

 

5. Du må delta i kampanjen på den måten og innen sluttidspunktet som er oppgitt i de Spesifikke reglene. Hvis du ikke gjør det, diskvalifiseres bidraget ditt.

 

6. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for eventuelle bidrag som går tapt, blir skadet eller forsinket som et resultat av feil ved postgang, nettverk, maskinvare eller programvare. Bevis på sendt materiale vil ikke bli godtatt som bevis på mottatt materiale. Ingen bidrag fra agenter, tredjeparter eller organiserte grupper eller bidrag som genereres automatisk av datamaskin, vil bli akseptert.  

 

7. Følgende tilleggsvilkår gjelder for kampanjer som krever at du sender inn bilder, videoer eller andre medier:

(i)            Du bekrefter at bidraget er fullstendig ditt eget originale verk, og at materiale og informasjon som ble brukt av deg da bidraget ble laget, ikke krenker immaterielle, moralske eller andre rettigheter for tredjeparter.

(ii)           Du bekrefter at du ikke har inngått avtaler med tredjeparter som kan påvirke arrangørens rett til å bruke bidraget ditt.

(iii)          Du må kontrollere at personer avbildet på bilder som er brukt i bidraget ditt, har samtykket i at bildet kan brukes, og gitt avkall på rettigheter de har til bildene, videoene eller andre innsendte medier. Hvis disse personene er under 18 år gamle, må du innhente tillatelse fra foreldre.

(iv)         Hvis du ikke kan fremlegge bevis på det ovennevnte, kan du diskvalifiseres fra kampanjen og/eller miste eventuelle premier.

 

8. Bidraget ditt må ikke inneholde

(i)            pornografisk eller seksuelt innhold

(ii)           grovt, støtende eller hatsk innhold eller språk

(iii)          trakasserende eller nedsettende innhold

(iv)         innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre

(v)          innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet

(vi)         voldelig eller farlig oppførsel og eller

(vii)        spam, reklame eller annen kommersiell aktivitet, eller annen type innhold som er upassende, umoralsk, nedsettende, diskriminerende, støtende eller ulovlig. Bidrag som inneholder slikt materiale, blir diskvalifisert.

 

 

Premier

 

9. Dommernes avgjørelse er endelig, og vi vil ikke delta i noen korrespondanse eller diskusjon. Arrangøren forbeholder seg retten til å trekke tilbake premier hvis det sendes inn for få bidrag eller bidrag av for dårlig kvalitet. Hvis du vinner en premie, blir du kontaktet på telefonnummeret eller e-postadressen du oppgav da du ble med i kampanjen. Arrangøren kan ikke redigere kontaktinformasjonen når du har sendt bidraget ditt. Det vil bli gjort forsøk på å kontakte deg.

 

10. Hvis du vinner en premie, får du en tidsfrist for å gjøre krav på den, som spesifisert av arrangøren. Hvis du ikke gjør krav på premien innen tidsfristen eller på riktig måte for kampanjen, blir kravet ugyldig, og arrangøren forbeholder seg retten til å tilby premien til neste gyldige deltakere som er valgt ut i samsvar med de spesifikke reglene. Når premien er tidsbegrenset og en vinner må finnes før tiden det tar å gjøre krav på en premie, går ut, kan det hende at de spesifikke reglene viser når vinneren blir kontaktet. Arrangøren vil kontakte vinneren på det oppgitte telefonnummeret (eller annen kontaktmetode, hvis aktuelt). Hvis vinneren ikke kan bli kontaktet, forbeholder arrangøren seg retten til å tilby premien til neste gyldige deltaker som er valgt i henhold til de spesifikke reglene. Hvis premien ikke blir gjort krav på av vinneren på den måten og innen den spesifiserte datoen i de spesifikke reglene, er ikke Arrangøren forpliktet til å gi premien til den neste kvalifiserte deltakeren med mindre noe annet er spesifisert i de spesifikke reglene.

 

11. Premiene kan ikke overføres eller selges videre og er avhengig av tilgjengelighet. Arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte premier med en premie av tilsvarende eller større verdi. Det tilbys ingen kontantalternativer.

 

12. Premiene er som beskrevet i de Spesifikke reglene, og med mindre noe annet er angitt, omfatter de ikke skatt, forsikring, overganger, lommepenger og andre utgifter (inkludert måltider eller personlige utgifter, oppgraderinger osv.), alt etter omstendighetene, som alt er eneansvaret til premievinneren.

 

13. Hvis noe av kampanjen eller premien involverer reising, er du ansvarlig for at du og eventuelle personer som reiser sammen med deg, har gyldige pass og eventuelle visa og andre typer reisedokumenter som kreves for den aktuelle reisen for de relevante reisedatoene. Hvis du ikke kan frembringe den nødvendige reisedokumentasjonen for de relevante reisedatoene, kan arrangøren diskvalifisere deg fra kampanjen og/eller trekke tilbake premien.

 

14. Arrangøren forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere deg hvis oppførselen din strider mot de Generelle reglene, eventuelle Spesifikke regler eller hensikten med kampanjen.

 

Eierskap og bruk av bidrag

 

15. Ved innsending blir bidraget ditt og alt materiale som er opprettet, utviklet eller produsert av deg i forbindelse med bidraget ditt, eiendommen til arrangøren. Du gir herved arrangøren alle åndsverksrettigheter (inkludert fremtidige rettigheter) til bidraget ditt og alle andre rettigheter som oppstår i forbindelse med bidraget. Du frasier deg også alle moralske rettigheter tilknyttet bidraget ditt som du nå eller i fremtiden har i henhold til den amerikanske loven om opphavsrett, design og patenter fra 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) som endret fra tid til annen, og i henhold til alle lignende lovverk som til enhver tid er gjeldende hvor som helst i verden. Du samtykker i å utføre alle handlinger og signere all dokumentasjon som er nødvendig for at dette avsnittet (15) skal iverksettes.

 

16. Arrangøren garanterer ikke at de vil bruke bidraget ditt eller på annen måte gjøre det tilgjengelig.

 

Databeskyttelse og markedsføring

 

17. Hvis du vinner en premie, samtykker du i å delta i rimelig markedsføring som arrangøren krever.

 

18. Personlige opplysninger som du oppgir når du deltar, vil bare bli oppbevart og brukt av arrangøren, selskapene i gruppen og deres leverandører og kontraktører for å administrere kampanjen og ellers i henhold til Privacy Policy (retningslinjene for personvern) for arrangøren, de Spesifikke reglene og slik du har gitt tillatelse til.

 

19. Alle vilkår, garantier og fremstillinger som er uttrykt eller underforstått etter loven eller på annen måte i tilknytning til premien og/eller kampanjen, er ekskludert i den grad loven tillater det.

 

20. Arrangøren skal ikke være ansvarlig for tap, skade eller personskade som du opplever som et direkte eller indirekte resultat av premien og/eller kampanjen. Arrangøren gjør imidlertid ikke noe forsøk på å ekskludere eller begrense ansvaret sitt for dødsfall eller personskader som er et resultat av deres uaktsomhet.

 

Generelt

 

21. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre, avbryte eller utvide en kampanje hvis noe uforutsett skulle skje.

 

22. Arrangøren forbeholder seg retten til å oppdatere og/eller endre disse Generelle reglene fra tid til annen. Eventuelle oppdateringer eller endringer skal ikke gjelde for kampanjer som allerede pågår når endringene gjøres.

 

23. Disse Generelle reglene og eventuelle Spesifikke regler reguleres av engelsk lov, og domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon.