playstation.com

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

”, “PlayStation”, “”, “PS5”, “”, “PS4”, “”, “PS3”, “”, “PS2”, “”, “”, “”, “DualSense”, “DUALSHOCK”, “Access”, “PlayStation Portal”, “PULSE Explore”, “PULSE Elite”, “PlayStation Link”, “”, “PlayStation Studios”, “PlayStation Stars”, “”, “”, “”, “PlayStation Shapes Logo”, “”, “SHARE FACTORY”, “Play Has No Limits” and “PlayStation Productions” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment LLC

"SONY" และ “”  เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ โลโก้ และ/หรือชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเป็นทรัพย์สินที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของและ/หรือผู้ออกใบอนุญาต