PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för ”PlayStations 20-årsjubileumstävling”

 

1.             Tävlingen ”PlayStations 20-årsjubileum” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Dessa Villkor (enligt definition nedan) gäller för Deltagare boende i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 3/12 2014 kl. 10.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas 5/1 2015 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på tävlingslänken till ”PlayStations 20-årsjubileumstävling” (”Sidan”).

c)     Designa en originalbild eller ett originalfoto på temat ”Vad betyder PlayStation för dig”.

d)    Du som deltagare kan skapa din bild på flera sätt:

                               I.        Genom att använda ett designpaket på din dator.

                              II.        Genom att använda andra material till grund för bilden.

e)     När bilden är klar ska du som Deltagare göra något av följande:

                               I.        Spara en digital kopia av den färdiga bilden.

                              II.        Ta ett foto på den färdiga bilden.

(Oavsett metod benämns resultatet ”Bilden”.)

f)     Ladda upp Bilden till Sidan och klicka på ”Skicka in”. Bilden som skickas in måste vara i .jpeg-format, får inte vara bredare än 600 bildpunkter och filstorleken får inte överskrida 1 000 kilobyte.

g)    Ange följande information i de angivna fälten och klicka på "Skicka in":

                               I.        ett namn på Bilden

                              II.        din e-postadress

                             III.        ditt fullständiga namn

                            IV.        födelsedatum

                             V.        det land du bor i.

h)     Du som Deltagare måste se till att ditt inlägg följer husreglerna för gemenskapen (undvik särskilt att dubblera inlägg och att skapa dubbletter av trådar) samt användarvillkoren för eu.playstation.com.

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Alla Deltagare måste efterleva de Allmänna reglerna och speciellt avsnitten 7 och 8. Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)     pornografiska bilder, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)    kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)     innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)    innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)     innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)     våldsamt eller farligt beteende, och/eller

g)    skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

7.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och för alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

 

8.             Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt. Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

9.             Det kommer att utses tjugo (20) (benämns var och en som ”Vinnare”). Vinnarna utses av en panel med oberoende domare, som bedömer Bilderna utifrån (i) originalitet; (ii) konstnärliga egenskaper och (iii) äventyrskänsla. Domarnas beslut är slutgiltigt och domarna får inte själva delta i Tävlingen.

 

10.          Arrangören meddelar Vinnarna per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom två (2) veckor från Slutdatumet.

 

11.          För att göra anspråk på sitt Pris (enligt definition nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande och uppge namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer inom fem (5) dagar från det att de tagit emot Arrangörens e-postmeddelande.

 

12.          Varje Vinnare vinner:

a)     ett (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-system,

b)    en (1) trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll,

c)     ett (1) Lodrätt ställ och

d)    en (1) PlayStation®Camera,

till ett ungefärligt totalvärde av AUD 728,00/EUR 499,99/CZK 13 784,50/DKK 3 730/ NZD 805,00/NOK 4 200,00/ PLN 2112,00/RUB 26 210/SEK 4 560/CHF 604/GBP 400,00 (”Priset”).

 

 

13.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

14.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

17.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka Priset till varje Vinnare via bud brev inom fyra (4) veckor från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

 

18.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

19.          Varje Vinnare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.  

 

20.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om någon Deltagare inte uppfyller kraven i punkt 4, 5, 6, 8 eller 11 utesluts Deltagaren ur Tävlingen och bidraget ogiltigförklaras.

 

21.          Varje Vinnare som vinner ett Pris kan behöva skatta för vinsten i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

22.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på Arrangörens webbplats(er). Namnen på Vinnarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PlayStation 20th Anniversary Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

23.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

24.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

25.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska de här Villkoren tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.