PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

särskilda regler för tävlingen "Invizimals™: The Alliance"

Regler och villkor
 

 

  1. Tävlingen "Invizimals™: The Alliance" ("Tävlingen") är öppen för personer som är 14 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Sverige och Tjeckien ("Deltagarländerna") med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning med Tävlingen ("Deltagare").

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2013-11-29 kl. 10.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas 2013-12-29 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns "Tävlingsperioden".

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor ("Villkoren").

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Besök webbplatsen för Tävlingen på PlayStation® ("Webbplatsen").

b)    Klicka på Tävlingen "Invizimals™: The Alliance" på Webbplatsen.

c)     Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)    Klicka på "Starta" så att den tidsbegränsade flervalsfrågeutmaningen startar.

e)     Besvara alla flervalsfrågor så snabbt du kan, och klicka på "Skicka in" när du är klar så att timern stoppas.

f)     Ange följande information i de angivna fälten och klicka på "Skicka in":

                                                   i.        E-postadress (samma e-postadress som  du angav i steg (c) ovan).

                                                  ii.        Fullständigt namn.

                                                 iii.        Födelsedatum.

                                                 iv.        Hemland.

g) Du som Deltagare måste se till att följa användarvillkoren för eu.playstation.com.

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan). Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera Deltagare om Arrangören har rimliga misstankar om att Deltagaren har deltagit i Tävlingen med flera eller falska e-postadresser, eller om annat oärligt eller fuskande beteende upptäckts.

 

 

6.             Det kommer att utses en (1) vinnare ("Vinnare") och fem (5) andrapristagare (benämns var och en "Andrapristagare") som utses enligt följande:

 

a)      Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar ("Poäng") och tiden som det tog att besvara alla frågor och klicka på "Skicka in" ("Tid"). Tiden kommer att registreras med tre decimaler.

b)    Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om fler än en Deltagare får samma högsta Poäng är Vinnaren den Deltagare som fick högst poäng på kortast Tid.

c)     Om fler än en Deltagare får samma högsta Poäng på exakt samma kortaste Tid kommer dessa Deltagare att tävla i en annan tidsbegränsad flervalsfrågeutmaning för att kora Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om samma resultat uppnås igen kommer processen att upprepas tills en Vinnare utsetts.

d)    Andrapristagarna är de fem (5) Deltagare med högst Poäng efter Vinnaren, och utses enligt processen under a), b) och c) ovan.

 

7.             Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till de e-postadresser de har angett inom tre (3) veckor från Slutdatumet.

 

8.             Vinnaren får en (1) Wi-Fi-modell av PS Vita® och ett (1) exemplar av spelet Invizimals™: The Alliance ("Förstapriset"), till ett ungefärligt värde av:

a)     EUR 199,99

b)    AUD 268,00

c)     CZK 5 490

d)    RUB 8 990

e)     DKK 1 599

f)     NOK 1 599

g)    PLN 999,00

h)     NZD 449,00

i)      SEK 1 569,00

 

  1.  Andrapristagarna vinner ett (1) exemplar av spelet Invizimals™: The Alliance, en (1) Invizimals-t-shirt och en (1) Tigershark-nyckelring ("Andrapris") var, till ett ungefärligt värde av:

a)     EUR 29,99

b)    AUD 39,95

c)     CZK 699

d)    RUB 1 299

e)     DKK 229,95

f)     NOK 249,00

g)    PLN 129,99

h)     NZD 54,99

i)      SEK 266

 

10.          I de här Villkoren avser "Pris" Förstapriset och/eller Andrapriset, beroende på sammanhanget.

 

11.          För att göra anspråk på sitt Pris måste Vinnaren och Andrapristagarna svara på Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, födelsedatum, postadress och hemland inom en (1) vecka från det att e-postmeddelandet tagits emot.

 

12.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

13.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

14.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

15.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

16.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka Priset via bud till den angivna postadressen till Vinnaren och Andrapristagarna inom trettio (30) dagar efter det att Vinnarens eller Andrapristagarens uppgifter tagits emot.

 

17.          Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens eller Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

  1. Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser. Namnen på Vinnaren och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt "Invizimals™: The Alliance" till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom tre (3) veckor från Slutdatumet.

 

19.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits.

 

20.          Vinnaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

21.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Visa de allmänna reglerna genom att klicka här.

 

22.          "Arrangören" är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

23.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.