PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor - Särskilda regler för Facebook-kampanjen "Beyond: Two Souls - Jodie Holmes många ansikten"

1. Facebook-kampanjen "Beyond: Two Souls - Jodie Holmes många ansikten" ("Kampanjen") är öppen för personer som är 18 år eller äldre som är bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike ("Deltagande länder") med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Kampanjen ("Deltagare").

2. Kampanjen startar den 2013-10-25 kl. 10.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas den 2013-12-01 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns "Kampanjperioden".

3. Du måste inte köpa någonting eller betala för att delta i Kampanjen. Genom att delta i Kampanjen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor ("Villkoren").

4. Målet med kampanjen är att skapa en pixelerad bild av Jodie Holmes (huvudpersonen i spelet "Beyond: Two Souls") ("Bilden") genom att använda Facebook-profilbilder som överförts av Deltagare.

5. För att delta i Kampanjen måste du som Deltagare slutföra följande steg under Kampanjperioden:

a) Besök Beyond: Two Souls-sidan på beyond.eu.playstation.com/extraordinarylife ("Webbplatsen").

b) Klicka på fliken "Beyond: Two Souls - Extraordinärt liv" ("Programmet") på webbplatsen.

c) Klicka på "Anslut till Facebook".

d) Överför din Facebook-profilbild till Programmet via "Facebook Connect".

e) Du som Deltagare måste se till att ditt inlägg följer husreglerna för gemenskapen (undvik särskilt att dubblera inlägg och att skapa dubbletter av trådar) samt användarvillkoren för eu.playstation.com.

6. Varje Deltagare får endast skicka in ett (1) bidrag.

7. Alla Deltagare måste efterleva de Allmänna reglerna och speciellt avsnitten 7 och 8. Dessutom får bidragen inte innehålla:

a) pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b) kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c) innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d) innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e) innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp

f) eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

g) våldsamt eller farligt beteende, och/eller

h) skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

8. Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och för alla syften i relation till Kampanjen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

9. Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt. Deltagare garanterar att deras bidrag inte innehåller en bild på en annan person. Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

10. Så länge de här Reglerna följs kommer alla Deltagares bidrag att bli delar av bilden. Bilden kommer att visas online på Webbplatsen vid ett datum som bekräftas av Arrangören, senast sex (6) veckor efter Slutdatumet. När Bilden presenteras kan Deltagare hämta, skriva ut och använda Bilden som personlig omslagsbild under minst fyra (4) veckor efter att Bilden publicerats.

11. Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Kampanjen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

12. Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

13. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Kampanjen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

14. Varje Deltagare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

15. Arrangören kan, efter eget beslut, publicera varje Deltagares namn på Arrangörens webbplats(er). Deltagarnas namn görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress på en försändelse märkt "Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes Facebook Promotion" till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

16.Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag.

17. Allt material som skapats, utvecklats eller producerats av Deltagare i anslutning till deras deltagande blir Arrangörens egendom när det skickats in. Deltagarna tilldelar härmed Arrangören alla immateriella rättigheter (inklusive framtida rättigheter) för bidraget och allt annat som rör bidraget. Deltagarna frånsäger sig dessutom alla ideella rättigheter för sina bidrag som de nu eller i framtiden kan vara behöriga för under "Copyright, Designs and Patents Act 1988", som justeras med jämna mellanrum, och under all liknande lagstiftning som kan komma att gälla på andra ställen i världen. Deltagare godkänner att de vidtar alla sådana handlingar och skriver under all dokumentation som kan krävas för att det här avsnittet ska vara giltigt.

18. Arrangören garanterar inte att varje Deltagares bidrag kommer att användas eller göras tillgängligt på annat sätt.

19. Personlig information som tillhandahålls av Deltagare när bidragen skickas in kommer endast att sparas och användas av Arrangören, dess dotterbolag och dess leverantörer och underleverantörer i syfte att administrera kampanjen och liknande, i enlighet med Arrangörens Sekretesspolicy, såsom uttryckligen godkänts av varje Deltagare.

20. Inga villkor, garantier eller utfästelser, uttryckta eller underförstådda, enligt lag eller på annat sätt i relation till Kampanjen, gäller så långt lagen tillåter.

21. Arrangören ska inte hållas ansvarig för några som helst förluster, egendomsskador eller personskador som drabbar Deltagare som ett direkt eller indirekt resultat av Kampanjen. Arrangören försöker däremot inte att exkludera eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller personskador som sker till följd av dess försumlighet eller utlämnande av falska uppgifter.

22. "Arrangören" är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

23. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.

Facebook-meddelande:

Kampanjen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook. Alla Deltagare tillhandahåller sina uppgifter till Arrangören och inte till Facebook. Uppgifterna som Deltagarna tillhandhåller används bara för administrering av Kampanjen. Alla deltagare godkänner att Facebook frånsäger sig allt ansvar när det gäller Kampanjen.