PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”Shadow of the Colossus Fan Art Competition”

 

 

1.             Tävlingen ”Shadow of the Colossus Fan Art Competition” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike.

 

2.              Deltagare som är mellan tolv (12) och sjutton (17) år måste ha skriftligt tillstånd från målsman för att kunna delta i tävlingen och göra anspråk på Priset (enligt definition nedan).

 

3.             Tävlingen öppnas för bidrag den 24 januari 2018 kl. 09.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas den 22 februari 2018 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”).  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

4.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

5.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden: 

a)       Skapa en originalbild på temat Shadow of the Colossus. Bilden måste vara 210 mm bred och 280 mm lång och ha en upplösning på 300 dpi.

b)    Utforma din bild på något av följande sätt:

(i) med ett designpaket på din dator eller

(ii) med hjälp av andra metoder och material.

c)     När bilden är klar måste du spara en digital kopia av den färdiga bilden (kallas båda för ”Bild”).

d)    Logga in med ditt Twitter-konto (om du inte redan har ett Twitter-konto skapar du ett på https://twitter.com/signup).

e)     Gör en tweet från ditt Twitter-konto med hashtaggen #ColossusArt (”Tweet”).

f)     Lägg upp Bilden i din Tweet.

g)    Publicera Tweeten.

 

6.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan). 

 

7.             Deltagarna måste efterleva de Allmänna reglerna, och särskilt avsnitten 6 och 7.  Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)     pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)    kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)     innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)    innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)     innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)     våldsamt eller farligt beteende, eller

g)    skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

8.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och i alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll. Det här inkluderar men är inte begränsat till att deras bild publiceras med Förstapriset och att Arrangören och/eller tredje part får distribuera och/eller kommersialisera den efter eget gottfinnande.

 

9.             Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt.  Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

10.          Det kommer att utses femtio (50) vinnare (omnämns var och en som ”Vinnare”).  Vinnarna utses av en oberoende domare som själv inte får delta i Tävlingen, baserat på Bildens originalitet och kreativitet. Domarens beslut är slutgiltigt.

 

11.          Arrangören meddelar varje Vinnare om dennes vinst via Privat Meddelande (”PM”) på Twitter inom två (2) veckor från Slutdatumet.

 

12.         För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste varje Vinnare svara på Arrangörens PM inom två (2) veckor från det datum då Arrangörens PM skickades och ange sitt fullständiga namn, sin postadress, sin e-postadress, sitt födelsedatum och anledningen till att de valde att skapa Bilden.  Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren diskvalificeras.

 

13.           Varje Vinnare vinner: En (1) Bok med Shadow of the Colossus Fan Art Book till ett totalt sammanlagt värde av 62 GBP (”Förstapriset”).

 

14.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

a)     Förstapriset till Vinnarna via rekommenderat brev och

b)    inom sex (6) veckor från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

 

15.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset.

 

16.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

17.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

18.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

19.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

20.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

21.          Varje Vinnare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

22.            Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 7, 9 eller 12 eller använder flera konton eller något automatiserat system för att lämna in bidrag utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

23.          Varje Vinnare som vinner ett Pris kan behöva skatta för vinsten i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

24.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera namnet på varje Vinnare på Arrangörens webbplats(er).  Namnet på Vinnarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Shadow of the Colossus Fan Art Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

25.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

26.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited/Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

27.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.

 

 

Twitter-meddelande:

 

Information om hur du tävlar och vinner priser utgör en del av deltagarvillkoren.  Anmälan till Tävlingen utgör ett godkännande av dessa Regler och villkor samt Twitters regler (som finns på: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).