PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”PlayStation Plus – det ultimata prispaketet

 

1. Tävlingen ”PlayStation Plus – det ultimata prispaketet” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländer”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag och andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare).

 

2. Tävlingen öppnas för bidrag den 12/12 2014 kl. 01.01 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas den 6/1 2015 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet").  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3. Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen, men alla Deltagare måste vara PlayStation®Plus-medlemmar under tävlingsperioden. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”).

 

4. Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden: 

 

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på länken till tävlingen ”PlayStation Plus – det ultimata prispaketet”.

c)     Skriva in den e-postadress som du har kopplat till ditt konto på Sony Entertainment Network (”SEN”) i det angivna fältet.

d)    Klicka på ”Starta” så att den tidsbegränsade flervalsfrågeutmaningen startas.

e)     Besvara alla tre (3) flervalsfrågor så snabbt du kan, och klicka på ”Skicka in” när du är klar så att timern stoppas.

f)     Ange följande information i de angivna utrymmena och klicka på "Skicka in":

                                           i.    bekräftelse av e-postadress

                                          ii.    fullständigt namn

                                         iii.    födelsedatum

                                         iv.    hemland.

 

5. En förutsättning för registrering för SEN är att du har godkänt Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6. Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

7. Det kommer att utses tio (10) vinnare (benämns var och en som ”Vinnare”). Vinnarna utses enligt nedan:

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar (”Poäng”) och en tid som motsvarar den tid det tog att besvara frågorna och klicka på ”Skicka in” (”Tid”).  Tiden kommer att registreras med tre decimaler.

b)    Vinnarna är de Deltagare som får de tio (10) högsta Poängen.  Om fler än tio (10) Deltagare får samma högsta Poäng blir Vinnarna de Deltagare som fick högst Poäng på kortast Tid.

c)     Om fler än tio (10) Deltagare får samma högsta Poäng på exakt samma kortaste Tid kommer dessa Deltagare att tävla i en annan tidsbegränsad flervalsfrågeutmaning för att kora Vinnarna, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan.  Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills tio (10) Vinnare har utsetts.

 

8. Arrangören meddelar varje Vinnare om vinsten per e-post till den e-postadress som är kopplad till Vinnarens SEN-konto, inom två (2) veckor efter Slutdatumet.

 

9. Varje vinnare får:

 

a)     ett (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-system

b)    en (1) trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll

c)     ett (1) Lodrätt ställ

d)    en (1) PlayStation®Camera

e)     en (1) 12-månadersprenumeration på PlayStation® Plus

f)     en (1) påfyllning av din PSN-plånbok på 50 GBP (eller motsvarande i lokal valuta)

g)    ett (1) exemplar av Far Cry® 4 till PlayStation®4

h)     ett (1) exemplar av Assassin’s Creed® Unity till PlayStation®4

till ett ungefärligt totalvärde av AUD 1 090,00/EUR 750,00/CZK 20 750,95/DKK 5 578/NZD 1 195,00/NOK 6 380,00/PLN 3 161,00/RUB 44 054/SEK 6 948/CHF 900/GBP 600,00 (”Priset”).

 

10. För att göra anspråk på Priset måste varje Vinnare svara på Arrangörens e-postmeddelande inom två (2) veckor från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum.

 

11. Kampanjkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kampanjkoden skickas. Klicka här om du vill ha instruktioner för inlösning.

 

12. PlayStation®Plus-prenumerationer är bara möjliga för SEN-kontoinnehavare med en Internetanslutning med hög kapacitet. Användare måste vara minst 7 år och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd – eu.playstation.com/legal.  Utbudet av material och tjänster på PlayStation®Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers.  Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Om du inte vidtar några åtgärder förnyas prenumerationen automatiskt i slutet av perioden i enlighet med Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN, och du debiteras kostnaden från pengarna i din SEN-plånbok.  Fullständiga regler och villkor finns i Terms of Service (tjänstevillkoren) för SEN på eu.playstation.com/legal.

 

13. Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

14. Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

15. Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

17. Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Priset som rekommenderat brev till varje Vinnare inom fem (5) dagar från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

 

18. Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

19. Varje Vinnare samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

20. Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarnas namn på Arrangörens webbplats.  Namnen på Vinnarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PlayStation Plus Ultimate Prize Pack Competition" till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

21. Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6 och 10 utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

22. Varje Vinnare som vinner ett Pris kan behöva skatta för vinsten i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

23. Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Visa de Allmänna reglerna genom att klicka här.

 

24. ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

25. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.