PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor för tävlingen ”PS Plus UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018”

 

Särskilda regler

Tävlingens titel

PS Plus UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018

Startdatum

1 april 2019 kl. 11:00 (svensk tid)

Slutdatum

30 april 2019 kl. 11:00 (svensk tid)

Deltagarländer

Danmark, Finland, Irland, Island, Nederländerna, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike

Behörighet

Du som Deltagare måste antingen: 

·        ha ett aktivt medlemskap på PlayStation Plus på tolv (12) månader när du anmäler dig eller

·        ha köpt ett PlayStation Plus-medlemskap på tolv (12) månader från PlayStation® Store under Tävlingsperioden.

Deltagare som har följt ett av ovanstående steg får ett e-postmeddelande (”E-postmeddelande om tävlingsanmälan”) från Arrangören med information om Tävlingen, inklusive en länk till anmälningssidan.

(Obs! Det är bara personer som har tackat ja till marknadsföringskommunikation från Arrangören som får E-postmeddelandet om tävlingsanmälan).

Anmälningsmetod

Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare utföra följande under Tävlingsperioden:

a.         Uppfyll behörighetskraven ovan.

b.         Klicka på länken i E-postmeddelandet om tävlingsanmälan och gå in på anmälningssidan.

c.          Fyll i de obligatoriska delarna på anmälningssidan, vilket omfattar att svara rätt på en skicklighetsfråga.

 

(Varje person som slutför detta kallas en ”Deltagare” som lämnar in en ”Anmälan”).

Tävlingsperiod

[1] april 2019–[30] april 2019

Metod för att kora vinnaren

Vinnaren blir den Deltagare som gissar närmast på rätt svar på skicklighetsfrågan. I händelse av att identiska svar lämnas in skickar Arrangören en extra utslagsfråga till de Deltagare som svarat lika för att kora Vinnarna (var och en benämns ”Vinnare”).

Antal Vinnare

Två (2) Vinnare utses.

Meddelandemetod

Arrangören meddelar varje Vinnare per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom tre (3) dagar från att Tävlingsperioden är slut.

 

För att göra anspråk på Priset måste Vinnarna svara på Arrangörens e-postmeddelande inom tre (3) dagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande.

 

Vinnaren måste ange fullständigt namn, postadress, ålder, telefonnummer, namnet på sin Gäst och andra uppgifter som kan krävas för biljetterna till UEFA Champions League-finalmatchen (”Utvald match”).

 

Arrangören påminner Vinnarna om att det inte går att ändra postadressen i efterhand för expediering av biljetterna.

 

Om Priset ska hämtas ut på Utvald match måste både Vinnaren och dennes Gäst ta med sig en officiell identitetshandling, som pass, körkort eller nationellt ID-kort.

 

Priset

Varje Vinnare får:

-       ett (1) par biljetter till Utvald match (vilket utgörs av en (1) biljett till Vinnaren och en (1) biljett till en medföljande gäst som Vinnaren själv utser (”Gäst”)

-       resa till och från Madrid (staden där Utvald match spelas) för Vinnaren och Gästen och

-       boende i Madrid för både Vinnaren och Gästen

 

(kallas gemensamt för ”Priset”).  Prisets värde är upp till 1 900 euro (för Vinnaren och Gästen tillsammans).

 

Priset omfattas av Villkoren för UEFA-biljetter samt eventuella Ytterligare matchvillkor.

Villkor för UEFA-biljetter

 De fullständiga villkoren finns på https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/57/62/28/2576228_DOWNLOAD.pdf.

 

Du som Deltagare måste ha i åtanke att biljetter till Utvald match inte får säljas vidare. Om en Vinnare befinns ha sålt en biljett vidare dras dennes Pris tillbaka och ytterligare åtgärder kan vidtas.

Ytterligare matchvillkor

Matchbesökare kan nekas tillträde till matchen om de besöker arenan iförda plagg, föremål eller färger för bortalaget, eller beter sig olämpligt när de sitter på sina platser.

 

Vinnaren och dennes Gäst måste säkerställa att de följer gällande inträdesregler när de besöker Utvald match.  Arrangören ansvarar inte för om någon vägras inträde, och Arrangören har inget ansvar gentemot Vinnaren eller Gästen i det avseendet.

 

 

Allmänna regler och villkor

1.             Tävlingen (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Deltagarländerna med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare).

2.             Deltagarna får endast delta för att tävla om Priset för Utvald match.

3.             Tävlingen öppnas för bidrag på Startdatumet och avslutas på Slutdatumet.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

4.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Särskilda reglerna (ovan).

5.             Du kan behöva tillhandahålla dokument som bevisar att du är behörig att anmäla dig till tävlingen. Om du som Deltagare inte kan uppvisa sådana bevis när de begärs kan Arrangören diskvalificera dig från Tävlingen och/eller dra tillbaka ditt Pris.

6.             Arrangören ansvarar inte för bidrag som tappats bort, skadats eller försenats på grund av några som helst post-, nätverks-, maskinvaru- eller programvarufel.  Avsändarbevis godkänns inte som mottagarbevis. Ansökningar från agenter, tredje part och organiserade grupper, samt ansökningar som är automatiskt datorgenererade godkänns inte.  

7.             Om du vill delta i Tävlingen måste du som Deltagare genomgå Anmälningsmetoden.

8.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris under Tävlingen (enligt definition nedan).

9.             Vinnarna utses enligt Metoden för att kora vinnaren.

10.          Varje Vinnare vinner ett Pris.  Priserna är begränsade till antalet Vinnare.

11.          Arrangören meddelar varje Vinnare enligt Meddelandemetoden.

12.          Priserna kan komma att delas ut av Arrangörens utsedda ombud. Ombud får endast använda de personuppgifter som lämnats in i syfte att dela ut Priset.

13.          Vinnaren ansvarar själv för alla reseutgifter och övriga kostnader som inte ingår i Priset, inklusive men inte begränsat till mat, förfriskningar, fickpengar och transport till och från Evenemanget.

14.          Om Vinnaren inte går att kontakta eller om kontakt inte har upprättats i enlighet med Meddelandemetoden, förbehåller sig Arrangören rätten att erbjuda Priset till nästa berättigade deltagare som utses i enlighet med de Särskilda reglerna.

15.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om hans eller hennes uppförande strider mot andemeningen i de Allmänna reglerna, de Särskilda reglerna eller avsikten med Tävlingen.

16.          Priserna får inte överlåtas eller säljas vidare och delas ut i mån av tillgång. Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett pris mot ett pris av samma eller högre värde. Det går inte att få pengar istället för Erbjudandet.

17.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

18.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

19.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

20.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

21.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

22.          Vinnarna är införstådda med att Arrangören kan behöva dela med sig av Vinnarnas namn och hemort för att uppfylla sina juridiska skyldigheter för tävlingar, om så begärs.

 

23.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer dessa Regler och villkor, använder flera konton eller automatiska system för att anmäla sig, eller om det finns skäl att anta att någon som röstat på Deltagarens bidrag har fått betalning eller uppmuntran på annat sätt, antingen av en Deltagare eller av tredje part, utesluts Deltagaren från Tävlingen och tävlingsanmälan ogiltigförklaras.

24.          Varje Vinnare som vinner ett Pris kan behöva skatta för vinsten i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

25.          Inga villkor, garantier eller utfästelser, uttryckta eller underförstådda, enligt lag eller på annat sätt i relation till priset eller tävlingen, är giltiga i den mån lagen tillåter detta.

26.          Arrangören kan inte hållas ansvarig för några som helst förluster, egendomsskador eller personskador som drabbar dig som en direkt eller indirekt följd av priset eller kampanjen. Arrangören försöker däremot inte exkludera eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller personskador som sker till följd av arrangörens försumlighet.

27.          Namnet på Vinnarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018 Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien inom sex (6) veckor från relevant Slutdatum.

28.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

29.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.