playstation.com

Juridisk information

LICENSAVTAL FÖR PLAYSTATION®4-SYSTEMETS SYSTEMPROGRAMVARA (Version 2.2)

LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL FÖR PLAYSTATION®4-SYSTEMETS SYSTEMPROGRAMVARA ("AVTALET") NOGGRANT FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

AVTALET GÄLLER MELLAN DIG OCH SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN I SIE Inc:s HEMUNDERHÅLLNINGSSYSTEM PLAYSTATION®4 ("PS4™-SYSTEM") FÅR ENBART SKE NÄR VILLKOREN I DETTA AVTAL HAR ACCEPTERATS. GENOM ATT ANVÄNDA DITT PS4-SYSTEM VISAR DU ATT DU ÄR KAPABEL TILL ATT INGÅ ETT AVTAL ENLIGT GÄLLANDE LAGAR DÄR DU BEFINNER DIG OCH ATT DU GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Du accepterar detta villkor som gällande för dig själv och för andra som har åtkomst till eller använder: (i) ditt PS4-system; eller (ii) ditt PS4-systemkonto eller ditt konto på PlayStation™Network ("Konto") som är anslutet till detta PS4-system. Du är personligen ansvarig för andra personers nyttjande av ditt PS4-system och för att de följer villkoren i detta avtal.

SIE Inc förbehåller sig rätten att, när som helst och med eller utan att meddela dig, ändra innehållet i detta avtal. Den senaste versionen av detta avtal ersätter alltid alla tidigare versioner.

Detta avtal gäller för all systemprogramvara, inbyggd programvara, webbläsarprogramvara och annan programvara som ingår i ditt PS4-system och alla programkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar eller nya versioner av systemprogramvaran, den inbyggda programvaran, webbläsarprogramvaran och annan programvara som tillhandahålls till eller blir tillgängliga för ditt PS4-system genom någon tjänst eller onlinenät från SIE Inc eller Sony, PlayStation™Network, någon SIE Inc-webbplats eller spelmedia för PS4. All programvara och inbyggd programvara som behandlas i denna paragraf kallas sammanfattningsvis för "systemprogramvara" i resten av detta avtal.

Om du befinner dig i Nordamerika, Sydamerika eller Centralamerika används alla spel och annan programvara som blir tillgänglig för användning på ditt PS4-system under licens, och säljs alltså inte, enligt villkor i programvarulicensavtalet som finns tillgängligt på http://us.playstation.com/softwarelicense.

OBSERVERA: OM DU BOR I USA ELLER I NORD-, CENTRAL- ELLER SYDAMERIKA, INNEHÅLLER DETTA AVTAL, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, EN BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I AVSNITT 9 SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH ALLA EVENTUELLA "TVISTER" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 9) MELLAN DIG OCH "SONYRÄTTSFIGUR" (ENLIGT DEFINITION I AVSNITT 9). DU HAR RÄTT ATT AVSTÅ FRÅN ATT ACCEPTERA DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING ENLIGT VILLKOR SOM KLARGÖRS I AVSNITT 9.

 

1. LICENSUPPLÅTELSE

I enlighet med detta avtals villkor ger SIE Inc dig icke-exklusiv och icke-kommersiell rätt att använda systemprogramvaran enbart på ditt PS4-system. Dina rättigheter till användning av tidigare versioner av systemprogramvaran än den aktuella versionen upphör så fort du kan ta emot eller innehar den senaste versionen av systemprogramvaran på ditt PS4-system.

Explicita licensvillkor för SIE Inc-licenserad tredjepartsprogramvara eller -tjänster kan kräva att SIE Inc tillhandahåller tillkännagivanden och licensvillkor för tredjepartsprogramvaran eller -tjänsten i fråga. Dessa tillkännagivanden och licensvillkor finns tillgängliga på https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ eller annan plats där SIE Inc finner det lämpligt.

Alla rättigheter till användning av systemprogramvaran medges enbart på licens och ger dig inga ägandeskapsrättigheter till eller intresse i systemprogramvaran. SIE Inc och dess licensgivare innehar samtliga immateriella rättigheter till systemprogramvaran. All användning av eller åtkomst till systemprogramvaran är föremål för villkoren i detta avtal och applicerbar immaterialrättslig lagstiftning. Förutom undantag som uttryckligen ges i detta avtal förbehåller sig SIE Inc och dess licensgivare samtliga rättigheter till systemprogramvaran.

 

2. RESTRIKTIONER

Du får inte hyra ut, hyra, ge underlicens för, publicera, modifiera, bygga ut, adaptera eller översätta systemprogramvaran. Du får inte dekonstruera, dekompilera eller disassemblera någon del av systemprogramvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod för systemprogramvaran från dess objektkod. Du får inte (i) använda någon oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara i samband med systemprogramvaran; (ii) använda verktyg för att förbigå, odugliggöra eller kringgå någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för PS4-systemet; (iii) installera om tidigare versioner av systemprogramvaran ("nedgradering"); (iv) bryta mot någon lag, reglering, stadga eller rättigheter som tillhör SIE Inc eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av systemprogramvaran; (v) använda någon maskinvara eller programvara som gör att systemprogramvaran accepterar eller använder oauktoriserad, olaglig eller piratkopierad programvara eller maskinvara; (vi) införskaffa systemprogramvaran på något sätt annat än genom SIE Incs auktoriserade distributionsmetoder; eller (vii) utnyttja systemprogramvaran på något annat sätt än att använda den i ditt PS4-system i enlighet med den medföljande dokumentationen och med auktoriserad programvara eller maskinvara, inklusive användning av systemprogramvaran för att utforma, utveckla, uppdatera eller distribuera oauktoriserad programvara eller maskinvara för användning i samband med ditt PS4-system.

Dessa restriktioner skall gälla i den största utsträckning som gällande lag tillåter.

 

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR; TREDJEPARTSAVTAL OCH -INNEHÅLL

SIE Inc kan komma att tillhandahålla uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för din systemprogramvara. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan komma att tillhandahållas automatiskt utan förvarning när du loggar in på PlayStation™Network och andra kan vara tillgängliga för dig genom SIE Incs webbplats eller auktoriserade kanaler. Du ger ditt medgivande till att SIE Inc tillhandahåller dig dessa automatiska uppdateringar, uppgraderingar och tjänster. Tjänsterna kan komma att omfatta den senaste uppdateringen eller nedladdning av en ny leveransversion av systemprogramvaran som kan innehålla programkorrigeringar för ökad säkerhet, ny teknik eller reviderade inställningar och funktioner som kan hindra åtkomst till oauktoriserat eller piratkopierat material eller användning av oauktoriserad maskinvara eller programvara i anslutning till ditt PS4-system. Dessa uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan påverka funktionaliteten hos ditt PS4-system, och SIE Inc avsäger sig allt ansvar för sådana effekter eller skador orsakade av installationsprocessen.

Du är skyldig att installera eller ha installerat den senaste versionen av systemprogramvaran så snart som du rimligen kan. Somliga uppdateringar, uppgraderingar och tjänster kan ändra dina nuvarande inställningar, förorsaka förlust av data eller innehåll eller förorsaka funktionalitetsförluster. SIE Inc rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar alla data du kan.

Andra tjänster och annat innehåll kan komma att tillhandahållas av tredje part och de kan då kräva ditt medgivande till separata villkor och deras egen sekretesspolicy. Systemprogramvaran kan hänvisa till, visa eller förse dig med länkar till webbplatser eller innehåll som oberoende tillhandahålls och underhålls av tredje part ("tredjepartsinnehåll och -länkar").

SIE Inc och dess närstående bolag varken kontrollerar eller styr över tredjepartsinnehåll och -länkar, och SIE Inc och dess närstående bolag varken övervakar, godkänner, ansvarar för eller sponsrar tredjepartsinnehåll och -länkar. SIE Inc och dess närstående bolag har inget ansvar gentemot dig för tredjepartsinnehåll och -länkar. Din tillit till tredjepartsinnehåll och -länkar sker på egen risk och du åtar dig alla förpliktelser och konsekvenser till följd av din tillit.

Information om hur du kontrollerar åtkomsten till tredjepartsinnehåll och -länkar genom PS4-systemets eller PlayStation™Networks föräldrakontroll finns i dokumentationen till PS4-systemet.

 

4. INSAMLING AV INFORMATION/VERIFIERING

För att bäst kunna bedriva sin verksamhet och leverera sina produkter kommer SIE Inc att samla in och hämta information om din maskinvara och programvara. Denna information kan användas för systemövervakning/-diagnoser, marknadsföring, anonym övervakning av användarbeteende, verifiering, kopieringsskydd och annat. SIE Inc kommer att kunna känna till din konsols unika ID och din konsols IP-adress som automatiskt tilldelas PS4-systemet av din internetleverantör när du ansluter ditt PS4 till internet. När du loggar in på ditt konto från ditt PS4-system kommer vi att kunna sammankoppla denna information med ditt konto och annan information som har anknytning till ditt konto.

Detta PS4-system låter användare spela in, dela med sig och streama spelsessioner, som kan innehålla din röst- eller textkommunikation med andra spelare. I användarhandboken för PS4 online och i sekretesspolicyn för din region finns mer information om hur denna information används och om vem du ska kontakta om du har några frågor. Du avsäger dig härmed alla rättigheter gällande och förväntningar om sekretess, konfidentialitet eller spridning av information från ditt spelande eller kommunikation via ditt PS4-system, förutom det som beskrivs i användarhandboken för PS4 online och sekretesspolicyn för din region.

 

5. INTERNETFUNKTIONER

Användning av systemprogramvarufunktioner som kräver åtkomst till en internetanslutning ("internetfunktioner") kan kräva fast eller trådlös internetåtkomst från tredjepartsleverantör av internet eller mobilnät ("internetleverantör"). En del internetfunktioner kräver också att du är inloggad på PlayStation™Network. Internetåtkomst kan eventuellt INTE vara tillgänglig, gratis eller fri från störningar och avstängningar där du är. Om du vill få tillgång till tjänster från en internetleverantör för ditt PS4-system måste du teckna avtal med internetleverantören om dessa tjänster. Du ansvarar för alla avgifter i samband med åtkomst till eller användning av internet.

Vissa internetfunktioner kan vara avhängiga internetanslutningsfaktorer som SIE Inc inte rår över. Besök på webbplatser, användning av program samt nedladdning av program och data kan medföra virus, förlust eller förvanskning av data eller andra problem, och du tar på dig allt ansvar för konsekvenser av sådan verksamhet genom ditt PS4-system.

 

6. GARANTIFÖRBEHÅLL OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Systemprogramvaran tillhandahålls "SOM DEN ÄR" utan uttryckliga eller antydda garantier. SIE Inc och dess närstående bolag och licensgivare friskriver sig uttryckligen från garantier gällande säljbarhet, garantier gällande lämplighet för något visst ändamål samt garantier gällande icke-överträdelser.

SIE Inc OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

OM DU ÄR BOSATT I JAPAN ELLER ETT LAND/OMRÅDE I OSTASIEN ELLER SYDOSTASIEN OCH IFALL SIE Inc, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LICENSTAGARE TAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER PÅFÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN. OAVSETT NÅGON ANNAN KLAUSUL I DETTA AVTAL ÄR DERAS ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DIREKTA SKADOR SM DU DRABBAS AV UPP TILL DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PS4, SÅVIDA INTE SIE Inc, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG OCH LICENSTAGARE HAR UPPVISAT UPPSÅTLIG ELLER GROV OAKTSAMHET. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UNDANTAGEN OCH FÖRBEHÅLLEN GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

 

7. AVTALSBROTT, UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH SIE Inc:S ÅTGÄRDER

Om SIE Inc fastställer att du har brutit mot villkoren i detta avtal kan SIE Inc själva eller genom annan part komma att vidta åtgärder för att skydda sina intressen, som att förvägra dig åtkomst till eller användning av delar av systemprogramvaran eller systemprogramvaran i dess helhet, hindra användning av detta PS4-system online eller offline, uppsägning av din åtkomst till PlayStation™Network, vägra dig garantitjänster, reparationstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls för ditt PS4-system, implementering av automatiska eller obligatoriska uppgraderingar eller anordningar avsedda för att förhindra oauktoriserad användning, eller förlitelse på några andra botåtgärder som skäligen är nödvändiga för att förhindra användning av modifierad systemprogramvara eller otillåten användning av systemprogramvaran.

SIE Inc, dess närstående bolag och dess licensgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i fall av brott mot detta avtal. SIE Inc kan komma att delta i offentliga och privata rättsliga åtgärder eller undersökningar angående ditt uppförande.

 

8. EXPORTKONTROLL OCH IAKTTAGANDE AV LAGAR

Systemprogramvaran kan innehålla viss teknologi som är föremål för vissa restriktioner enligt exportkontrollslagstiftning och -regleringar. Som sådant får ditt PS4-system inte exporteras eller återexporteras till personer och rättsfigurer om det strider mot sådana lagar och regleringar. Du måste iaktta dessa lagar när du använder systemprogramvaran.

 

9. BINDANDE INDIVIDUELL FRISKRIVNINGSKLAUSUL FÖR VISSA MEDBORGARE

De villkor som följer i detta avsnitt 9, som gäller i den största utsträckning lagen tillåter, gäller enbart om du är medborgare i USA eller ett land i Nord-, Central eller Sydamerika.

Termen "tvist" gäller alla slags tvister, anspråk och konflikter mellan dig och SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, någon av deras aktuella eller tidigare närstående juridiska personer, eller föregående eller efterträdande juridisk person till någon av föregående, inklusive Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC och Sony Interactive Entertainment America LLC ("Sonyrättsfigur") angående användning av systemprogramvaran, oavsett om de grundar sig i kontrakt, stadga, reglering, förordning, otillåten civilrättslig handling (inklusive bedrägeri, falsk framställning, brottslig övertalning eller försumlighet) eller annan rättslig eller billighetsrättslig definition och omfattar giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 9 (undantaget verkställbarhet för friskrivningsklausulen för stämning nedan). Begreppet "tvist" ska tolkas i ordets mest omfattande betydelse.

I händelse av tvist med Sonyrättsfigur eller tjänsteman, chef, anställd eller representant för Sonyrättsfigur ("Sonymotpart") som icke kan lösas genom förhandling enligt villkor och beskrivning nedan, och som ej innefattas av listan över undantag från friskrivningsklausulen, skall du och Sonymotparten söka lösa tvisten uteslutande genom skiljedomsförfarande enligt villkor i avsnitt 9 och inte driva tvisten i rätten. Skiljedom innebär att tvisten skall lösas av opartisk skiljeman och inte i domstol av domare eller jury.

DU OCH SONYS RÄTTSFIGURER ÄR ÖVERENS OM ATT TALAN SOM VÄCKS AV DIG ELLER AV SONYRÄTTSFIGUR I BAGATELLMÅL EJ OMFATTAS AV SKILJEDOMSVILLKOREN I DETTA AVSNITT 9.

OM DU EJ ÖNSKAR VARA BUNDEN AV DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL FRÅN SKILJEDOMSTVIST OCH STÄMNING I DETTA AVSNITT 9 MÅSTE DU SKRIFTLIGEN MEDDELA SIE Inc OM DETTA INOM 30 DAGAR FRÅN DET ATT DU GODKÄNT DETTA AVTAL. DITT SKRIFTLIGA MEDDELANDE SKALL SKICKAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. C/O SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER OCH OMFATTA: (1) DITT NAMN, (2) DIN ADRESS, (3) DITT INLOGGNINGS-ID, OM DU HAR ETT SÅDANT, OCH (4) ETT TYDLIGT MEDDELANDE OM ATT DU EJ ÖNSKAR LÖSA TVISTER MED SONYRÄTTSFIGURER GENOM SKILJEDOM.

VID TVIST MED SONYRÄTTSFIGUR SKALL DETTA SKRIFTLIGEN MEDDELAS TILL SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION FÖR ATT GE SONYMOTPARTEN MÖJLIGHET ATT LÖSA TVISTEN GENOM INFORMELL FÖRHANDLING.

Du förbinder dig att genom förhandling söka lösa konflikten i god tro i minst 60 dagar efter att ha meddelat Sonymotparten om tvisten. Om Sonymotparten ej löser tvisten inom 60 dagar från det att den mottagit ditt meddelande om tvisten kan du eller Sonymotparten gå vidare och söka lösa konflikten genom skiljedom enligt villkor i detta avsnitt 9.

ALLA EVENTUELLA TVISTLÖSNINGSFÖRHANDLINGAR, OAVSETT OM DE SKER I SKILJEDOM ELLER I RÄTTEN, SKALL ENDAST BEDRIVAS SOM INDIVID OCH EJ SOM GRUPP, REPRESENTANT FÖR GRUPP, NAMNGIVEN ELLER ICKE NAMNGIVEN MEDLEM AV GRUPP, KONSOLIDERAD, REPRESENTATIV ELLER PRIVAT STATSÅKLAGARTALAN, SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH SONYMOTPARTEN UTTRYCKLIGEN KOMMIT ÖVERENS DÄROM SKRIFTLIGEN EFTER ATT SKILJEDOMSFÖRHANDLING INLETTS.

Om du eller Sonymotparten väljer att lösa tvisten genom skiljedom kan den initiativtagande parten inleda skiljedomsförhandlingen med American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org eller JAMS www.jamsadr.com. Villkoren i detta avsnitt 9 gäller även om de strider mot reglerna hos den skiljedomsorganisation som parterna väljer.

Den federala skiljedomslagen Federal Arbitration Act ("FAA") reglerar vilka tvister om mellanstadlig rätt som kan lösas genom skiljedom. Dock kan även tillämpbar federal eller delstatslagstiftning komma att påverka tvisten. För yrkanden om mindre än 75 000 dollar gäller AAA:s supplementära förfarande för konsumentrelaterade tvister, Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("supplementär förfarandebeskrivning"), inklusive schema för kostnader för skiljeförfarande enligt avsnitt C-8 i denna supplementära förfarandebeskrivning, och för yrkanden om mer än 75 000 dollar gäller AAA:s kommersiella skiljedomsregler och relevanta kostnadsscheman för enskilda stämningsförfaranden.

AAA:s bestämmelser finns tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa 1-800-778-7879. Vidare gäller, om ditt yrkande ej överstiger 75 000 och om du meddelat och förhandlat i god tro med Sonymotparten enligt ovan, att om skiljemannen anser att du har överhanden i skiljeförfarandet, kan du få rätt till ersättning för rimliga juristarvoden och kostnader enligt skiljemannens avgörande, i tillägg till de rättigheter till detsamma som rådande delstats- eller federal lagstiftning skänker Sonymotparten eller dig.

Skiljemannen skall utfärda skiljedom skriftligen, men utan krav på redovisning för bakomliggande orsaker om ej detta efterfrågats av endera parten. Skiljedomen är bindande och slutgiltigt, undantaget möjlighet till överklagande som ges av FAA, och kan åberopas som bindande för båda parterna i eventuell rättstvist.

Du eller Sonymotpart kan inleda skiljeförfarande i antingen San Mateo County, Kalifornien eller det county där du bor. Om du väljer ditt residenscounty kan Sonymotparten välja att flytta skiljeförfarandet till San Mateo County om den går med på att betala eventuella ytterligare avgifter och kostnader för dig som följer av denna flytt, enligt beslut av skiljemannen.

Om någon klausul inom detta avsnitt 9 (undantaget friskrivningsklausulen för stämning ovan) skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall denna klausul betraktas som ogiltig, men resten av detta avsnitt 9 gälla fullt ut. Om friskrivningsklausulen för stämning skulle vara lagstridig eller ogenomdrivbar skall hela detta avsnitt 9 betraktas som ogenomdrivbart och tvisten avgöras i domstol.

Detta avsnitt 9 gäller även efter detta avtals upphörande.

 

10. RÅDANDE LAG OCH JURISDIKTIONSORT

Om du bor i Japan eller ett land/område i Ostasien eller Sydostasien skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med japansk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Alla tvister som uppkommer under eller i relation till detta avtal skall utan undantag lämnas över till Tokyos distriktsdomstol i Tokyo i Japan. Om du bor i Europa, Afrika, Australien och Oceanien, Mellanöstern, Indien eller Ryssland skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag med undantag för regler om motstridig lagstiftning.

Om du bor på annan ort skall detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med kalifornisk delstatslag i USA med undantag för regler om motstridig lagstiftning. Om du bor i USA skall alla tvister som ej är föremål för skiljeförfarande och som ej tagits upp som bagatellmål processas i en domstol med tillräcklig jurisdiktion, antingen i Kaliforniens överdomstol i countyt San Mateo eller i USA:s federala distriktsdomstol i Kaliforniens norra distrikt.

 

11. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Du är bunden av alla gällande villkor i den senaste versionen av detta avtal. SIE Inc kan när som helst modifiera villkoren i detta avtal. Du kan ladda ner en utskrivbar och aktuell version av detta avtal från https://www.playstation.com/legal/ps4-system-software-license-agreement/. Kontrollera denna webbadress från tid till annan för eventuella ändringar av detta avtal. Din fortsatta åtkomst till eller användning av systemprogramvaran bekräftar att du accepterar den senaste versionen av detta avtal.

Om någon del av detta avtal skulle komma att betraktas som ogiltig, lagstridig eller ogenomdrivbar varken påverkar eller begränsar det giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten hos resten av detta avtal på intet sätt. Du bekräftar att brott mot detta avtal skulle innebära ohjälplig skada för SIE Inc där monetär ersättning ej vore att betrakta som tillräcklig kompensation och att SIE Inc har rätt till skälig kompensation i tillägg till all annan lagstadgad ersättning.

Detta avtal utgör ditt och SIE Incs avtal gällande systemprogramvaran i sin helhet och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser gällande denna. Inget misslyckande eller fördröjning i att utöva någon av rättigheterna enligt detta avtal häver på något sätt dessa rättigheter. SIE Inc kan överlåta vilken som helst av sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten att framtvinga efterlevnad av detta avtal, till valfri SIE Inc närstående part.