PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”PlayStation Classic-tävlingen”

 

1.             ”PlayStation Classic-tävlingen” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 13 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike. (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare).  Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike.

2.             Tävlingen pågår från den 28 november 2018 kl. 17:30 (svensk tid) (”Startdatumet”) till den 12 november 2018 kl. 00:59 (svensk tid) (”Slutdatumet”), med reservation för behov av eventuella ytterligare utslagsfrågor. Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden”.

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden: 

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på https://www.playstation.com/competitions/

b)    Klicka på tävlingslänken för ”PlayStation Classic”-

tävlingen.

c)     Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)    Klicka på ”Tävla” så startas att flervalsfrågeutmaningen.

e)     Besvara alla fem (5) flervalsfrågor och besvara en (1) utslagsfråga (”Utslagsfrågan”). Om deltagaren skriver några andra tecken än siffror utan mellanslag i svaret på utslagsfrågan kan Arrangören ogiltigförklara bidraget.

f)     Ange den unika CAPTCHA-koden som visas på sidan.

g)    Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på "Skicka in".

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

6.             Det kommer att utses sextio (60) vinnare (omnämns var och en som ”Vinnare”). Det kommer att utses tre (3) vinnare per Deltagarland. Alla Vinnare utses av Arrangören. Vinnarna utses enligt nedan:

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar på flervalsfrågorna (”Poäng”).

b)    Vinnarna är de Deltagare som lämnar in de första, andra och tredje högsta poängen i sitt Deltagarland.

c)     Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har högst Poäng och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

d)    Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret.

e)      Om två eller flera Deltagare från samma Deltagarland har samma poäng och lämnar in samma rätt svar på den utslagsfrågan får Deltagarna svara på ytterligare utslagsfrågor till dess att en (1) Deltagare har lämnat det mest rätta svaret. Ytterligare utslagsfrågor skickas till Deltagarna via ett e-postmeddelande till den e-postadress som de Deltagarna angav när de anmälde sig till Tävlingen. Deltagare diskvalificeras automatiskt om de inte svarar på detta meddelande inom en (1) vecka efter det skickats och lämnar ett svar på utslagsfrågan.

7.             Arrangören får inte delta i Tävlingen. Domarnas beslut är slutgiltigt.

8.             Arrangören meddelar varje Vinnare per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom två (2) veckor från Slutdatumet.

9.             För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress, sitt telefonnummer och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan, annars kan Vinnaren diskvalificeras.

10.          Varje Vinnare får:

En (1) PlayStation® Classic-konsol

(”Förstapriset”).

11.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka följande:

a)     Förstapriset till Vinnarna via rekommenderat brev inom sex (6) veckor från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

b)    För distribution av Priset kommer Arrangören att anse att Priset har levererats när Priset har tagits emot och undertecknats av en namngiven person på den adress som angavs av Deltagaren vid tidpunkten för deltagandet.

12.          I de här Villkoren avser ”Pris” ett Förstapris, beroende på sammanhanget.

13.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

14.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

16.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

17.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

18.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 7 eller 9 eller använder flera konton eller något automatiserat system för att lämna in bidrag utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

19.          Varje Vinnare som vinner ett Pris kan behöva skatta för vinsten i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

20.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarnas namn på Arrangörens webbplats(er) där det krävs enligt lagar eller förordningar.  Namnet på varje Vinnare görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”PlayStation Classic competition” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

21.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

22.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

23.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.