PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor Tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” EMEA-regionen

Tävlings- och inträdeskrav

1.               Tävlingen ”FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (”tävlingen”) är öppen för personer som uppfyller åldersgränsen (enligt definitionen nedan) och som är bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Italien, Kuwait, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern eller Österrike (”deltagarländer”), undantaget anställda, företrädare, entreprenörer och konsulter till arrangören (enligt definitionen nedan) och deras närstående familjer, företag med anknytning till arrangören och alla andra med professionell anknytning till tävlingen (”deltagare”). Deltagarländerna utgör tillsammans EMEA-regionen.

2.               Åldersgränsen är 18 år för deltagare bosatta i Bahrain, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Libanon, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern eller Österrike, och den är 21 år för deltagare bosatta i Förenade Arabemiraten, Kuwait eller Saudiarabien (”åldersgränsen”).

3.               Deltagarna måste gå med i tävlingen under sina konton för PlayStation™Network (”PSN”). Det land som registrerats på deltagarens konto för PSN räknas som deltagarens hemland. Registrering på PSN är förbehållet godkännande av tjänstevillkoren för PSN och integritetspolicyn för PSN. (https://www.playstation.com/sv-se/legal/).

4.               De här villkoren (enligt definitionen nedan) gäller alla deltagare bosatta i deltagarländer utom Frankrike.

5.               Deltagarna måste tillhandahålla dokument som styrker deras giltighet som deltagare i tävlingen. Om en deltagare inte kan producera bevis på begäran kan arrangören diskvalificera deltagaren från tävlingen och/eller undanhålla priset.

6.               Tävlingen börjar ta emot deltagare den 25 april 2020 kl. 03.00 svensk tid (”startdatumet”) och deltagare måste vara anmälda innan den 9 augusti 2020 kl. 00.59 svensk tid (”slutdatumet”).  Se Schema 1 och Schema 2 för mer information.  Perioden från startdatumet till och med slutdatumet refereras till som ”tävlingsperioden”.

7.               För att delta i tävlingen måste deltagarna: (1) Fylla i det fylla i det anmälningsformulär som presenteras i GT Sport-läget när de väljer Sport-läget i spelet. (2) Under tävlingsperioden välja de mästerskap de vill delta i innan varje race börjar. (3) Godkänna tävlingsvillkoren. Deltagare som följer de här stegen anses ha gjort ett ”inträde”.

8.               Deltagarna måste gå med i tävlingen på det sätt som anges samt innan slutdatumet och sluttiden. Om detta inte efterföljs diskvalificeras inträdet.

9.               Tävlingen består av två (2) olika mästerskap (ett ”mästerskap” var).

a.  FIA GT Championships Nations Cup (hädanefter ”Nations Cup”): Nations Cup är ett mästerskap där länder och territorier tävlar om segern. Vilket land eller territorium en spelare representerar avgörs av det land/territorium som dennes konto för PSN är bundet till. Det finns inga begränsningar gällande tävlingsbilarnas ursprungsland.

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (hädanefter ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series är ett mästerskap där deltagare kör bilar från en och samma tillverkare. Deltagarna tävlar om att bli de bästa förarna för sina respektive tillverkare, sedan ställs de mot deltagare som representerar andra tillverkare. Deltagare får välja tillverkare från en lista med tjugofem (25) förutvalda tillverkare.

De specifika detaljerna om varje mästerskap fastställs i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series). 

10.            Det kostar inget att ställa upp i tävlingen och inga köp krävs, men deltagare måste äga eller ha tillgång till ett PlayStation®4 och ett exemplar av Gran Turismo™ Sport till PlayStation®4 (”spelet”). Deltagare måste vara aktiva PlayStation®Plus-medlemmar under tävlingsperioden. Genom att ställa upp i tävlingen förbinder sig deltagare att följa de här reglerna och villkoren, inklusive de villkor som anges i Schema 1 och Schema 2 (”villkoren”).

11.            Medlemskap i PlayStation®Plus (”PS Plus”) är bara tillgängligt för personer som har ett konto för PSN med tillgång till PlayStation™Store (”PS Store”) och snabbt internet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användningsvillkor samt lands- och språkrestriktioner; innehåll och tjänster på PS Plus varierar beroende på abonnentens ålder. Användare måste vara minst 7 år gamla och användare under 18 behöver förälders eller förmyndares tillstånd; undantag gäller för användare i Tyskland, som måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet garanteras inte. Onlinefunktioner i specifika spel kan dras in med rimligt varsel; se eu.playstation.com/gameservers. Medlemskap i PS Plus är löpande och faktureras varje månad, kvartal eller år beroende på vilken abonnemang som köptes för dåvarande pris på PS Store, så länge det inte avbryts. Gratis provperioder av PS Plus går över till månadsabonnemang om de inte avbryts. Fullständiga villkor gäller: Tjänstevillkor för PSN på eu.playstation.com/legal.

12.            Varje deltagare får endast göra ett (1) inträde per mästerskap.  För att undvika missförstånd kommer racen listade i varje mästerskaps kalender att anordnas på olika tider.  Därmed är det möjligt för deltagare att ställa upp i båda mästerskapen, och för vinnaren av Nations Cup att vara med i det vinnande laget i Manufacturer Series.

13.            Det är förbjudet för deltagare att skapa dubblettkonton i syfte att tävla eller förbättra sina chanser att kvalificera sig eller ta sig längre i tävlingen eller störa en annan deltagares prestation under ett race. Det är även förbjudet att låta någon annan tävla å ens vägnar eller att medvetet byta plats under ett race.  Vid sådana fall reserverar sig arrangören rätten att diskvalificera de deltagarna, om arrangören finner det lämpligt.

14.            Tävlingsvinnare definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”vinnare” var). De närmaste konkurrenterna i tävlingen definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) i enlighet med den relevanta mästerskapsmekaniken (en ”närmaste konkurrent” var).

15.            Priserna är de som definieras i schema 1 (Nations Cup) och schema 2 (Manufacturer Series) och måste mottas som de är och får inte överlåtas, överföras eller säljas vidare. Det finns inga kontantalternativ, men arrangören reserverar sig rätten att ersätta vilket pris som helst med ett likvärdigt pris. Om inget annat anges omfattar priserna inte byten, levnadskostnader och andra kostnader (inklusive måltider och personliga utgifter, uppgraderingar osv.) och om sådana kostnader tillkommer faller de helt och hållet på vinnaren. Om någon aspekt av priset inkluderar resor utomlands ansvarar vinnaren för att vara tillgänglig för resan och inneha giltiga pass och andra visa eller resepapper som behövs till de gällande resedatumen. Om en vinnare inte kan ta fram de resepapper som behövs till de gällande resedatumen kan arrangören diskvalificera den vinnaren från tävlingen och/eller undanhålla priset.

16.            Varje vinnare och varje närmaste konkurrent kan komma att behöva betala vinstskatt på vunna priser och bli skatteskyldiga i enlighet med rådande skattelagstiftning där de är bosatta.

17.            Om priset inte hämtas ut inom den tid eller på det sätt som anges blir vinsten ogiltig och arrangören förbehåller sig rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren. Där priset är tidskritiskt och vinnaren måste hittas innan sluttiden för när priset måste hämtas har passerat kan villkoren ange vilket datum vinnaren kontaktas och arrangören kommer då kontakta vinnaren på den e-postadress som vinnaren angett i anmälningsformuläret i GT Sport-läget för det relevanta mästerskapet. Rimliga åtgärder kommer vidtas för att kontakta vinnaren/vinnarna. Om vinnaren inte går att få tag i eller om kontakten inte kan ske på det angivna datumet förbehåller sig arrangören rätten att erbjuda nästa giltiga deltagare priset i enlighet med villkoren. Om inget annat anges har arrangören ingen skyldighet att utdela priset till nästa giltiga deltagare i det fall priset inte hämtas ut av vinnaren innan angivet datum eller på det sätt som angivits.

18.            Arrangören tar inget som helst ansvar för att tävlingsinträden eller annan korrespondens kring tävlingen kan försvinna eller inte registreras korrekt på grund av problem med nätverk, hårdvara eller programvara av olika typer. Bevis på att något skickats godtas inte som bevis på att något mottagits. Ansökningar från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade ansökningar från datorer godtas inte.

19.            Arrangören bär inte ansvar för förluster, kostnader eller skador som deltagare lider som direkt eller indirekt resultat av priset och/eller tävlingen. Arrangören gör dock inga insatser att exkludera eller begränsa sitt ansvar för dödsfall eller skador som uppstått som resultat av vårdslöshet.

20.            Alla villkor, försäkringar och representationer som uttrycks eller impliceras av lag eller på annat sätt med avseende på priset och/eller tävlingen exkluderas till fullo i den mån lagen tillåter.

21.            Om något av priserna befinns vara ineffektivt, felaktigt eller skadat måste arrangören meddelas skriftligen inom sju (7) dagar från mottagandet, annars kommer priset anses vara godtaget i mottaget skick.  Det här påverkar inte vinnarens och/eller de närmaste konkurrenternas eventuella lagstadgade rättigheter.

22.            Vinnaren och de närmaste konkurrenterna går med på att göra de rimliga offentliga framträdanden som krävs av arrangören. För att frånsäga sig sådan publicitet bör vinnaren eller närmaste konkurrenten meddela arrangören.

23.            Personuppgifter som deltagarna anger när de går med i tävlingen lagras och används endast av arrangören, dess företagsgrupper samt dess leverantörer och konsulter eller på annat sätt i enlighet med arrangörens integritetspolicy som kan läsas på: https://www.playstation.com/sv-se/legal/privacy-policy/ och som uttryckligen avtalats med deltagaren.

24.            Arrangören kan på eget bevåg publicera namnet på vinnarna och de närmaste konkurrenterna på arrangörens webbplats(er). Namnen på vinnarna och de närmaste konkurrenterna kan lämnas ut vid rimliga förfrågningar till de individer som skickar med ett självadresserat kuvert märkt ”FIA Gran Turismo™ Championships 2020” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien inom sex (6) veckor från slutdatumet. Om en vinnare eller närmaste konkurrenten protesterar mot att få sitt namn publicerat eller tillgängliggjort ska han eller hon ta kontakt med arrangören. Tänk på att arrangören kanske måste ange denna information till en organisatör.

25.            Vid dispyter är arrangörens beslut slutgiltigt och saken kommer inte att diskuteras.

26.            Arrangören reserverar sig rätten att ställa in tävlingen, delvis eller i sin helhet, eller göra ändringar i de här villkoren när som helst, om så anses nödvändigt eller om det uppstår omständigheter bortom arrangörens kontroll.

27.            Om det finns anledning att tro att de här villkoren inte uppfyllts, eller att det lämnats in felaktiga, oläsliga, falska, ogiltiga eller olämpliga uppgifter kan arrangören välja att inte behandla inträden eller dela ut vunna priser. Om en deltagare inte följer de här villkoren, i synnerhet schema 1 och/eller schema 2, eller använder flera konton och/eller automatiserade system för att delta, kommer den att stängas ute från tävlingen och inträdet ogiltigförklaras.

28.            ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannien.

29.            I den mån rådande lagstiftning tillåter ska de här villkoren tolkas och läsas i enlighet med lagar i England, och avtalet mellan varje deltagare och arrangören ska anses ha upprättats och fullgjorts i England.

 

Schema 1 – Nations Cup 2020

1.     Nations Cup Online Series

1.1             Deltagare ställer upp i Nations Cup genom att spela i Nation Cup Online Series-racen via Sport-läget i spelet. Deltagare måste välja och bekräfta att de vill ställa upp i Nations Cup innan varje race börjar.

1.2             Nations Cup Online Series består av tre (3) deltävlingar med tio (10) omgångar vardera, enligt följande:

Kalender för FIA Gran Turismo Championship 2020 Nations Cup

Deltävling 1

Deltävling 2

Deltävling 3

Omg. 1: 25 april

Omg. 11: 2 juni

Omg. 21: 7 juli

Omg. 2: 28 april

Omg. 12: 6 juni

Omg. 22: 11 juli

Omg. 3: 2 maj*

Omg. 13: 9 juni

Omg. 23: 14 juli

Omg. 4: 5 maj

Omg. 14: 13 juni

Omg. 24: 18 juli*

Omg. 5: 9 maj

Omg. 15: 16 juni

Omg. 25: 21 juli

Omg. 6: 12 maj

Omg. 16: 20 juni*

Omg. 26: 25 juli

Omg. 7: 16 maj*

Omg. 17: 23 juni

Omg. 27: 28 juli

Omg. 8: 19 maj

Omg. 18: 27 juni

Omg. 28: 1 augusti*

Omg. 9: 23 maj

Omg. 19: 30 juni

Omg. 29: 4 augusti

Omg. 10: 30 maj*

Omg. 20: 4 juli*

Omg. 30: 8 augusti*

1.3             Racedatum märkta med en asterisk indikerar ”Top 16 Superstars”-race (enligt beskrivningen i paragraf 1.7 här i schema 1).

1.4             Deltagare tilldelas poäng baserat på:

1.4.1 deras slutposition i varje race

1.4.2 det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de kör mot i varje race

1.5             Deltagare måste delta i race under Nations Cup Online Series för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning.

För att avgöra deltagares totalrankning sammanställs poängen efter tio (10) omgångar, under varje deltävling, enligt följande (”slutpoängen”):

Deltävling 1:Slutpoängen sammanställs från deltagarens tre (3) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

Deltävling 2: Slutpoängen sammanställs från deltagarens fem (5) bästa omgångar av tjugo (20) (beräknat från omgång 1 till omgång 20).

Deltävling 3: Slutpoängen sammanställs från deltagarens åtta (8) bästa omgångar av trettio (30) (beräknat från omgång 1 till omgång 30).

Deltagare väljer själva vilka race och vilka deltävlingar i vilka deltävlingar de vill ställa upp i. Det är dock bara poängen från dagens sista race som räknas gentemot onlinerankningen för den omgången. Om en deltagare till exempel deltar i tre race i omgång 7 den 16 maj 2020 kommer bara poängen från det sista av de tre racen att räknas.

1.6             Stjärnspelare

1.6.1       I enlighet med paragraf 1.6.2 och 1.6.3 nedan kan deltagare registrera sig som stjärnspelare om de är antingen:

1.6.1.1  i topp 200 i onlinerankningen vid slutet av föregående deltävling eller

1.6.1.2  i topp 10 i onlinerankningen för sitt deltagarland.

1.6.2       När en deltagare uppfyller ett av kraven i 1.6.1 här i schema 1 får den en spelnotis i Gran Turismo™ Sport som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till gran-turismo.com.  Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

1.6.3       Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha S i förarbetyg och får delta i ”Top 16 Superstars”-race i enlighet med paragraf 1.7 här i schema 1.

1.6.4       Stjärnspelarnas riktiga namn visas under sändningen av ”Top 16 Superstars”-racen utöver deras PSN-ID:n.

1.6.5       När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla dennes körprofil endast i en komplett deltävling av Online Series.

1.7             Top 16 Superstars-race

1.7.1       Top 16 Superstars-race anordnas periodvis under Nation Cups Online Series. I enlighet med paragraf 1.3 markeras Superstars-race med en asterisk i raceschemat under paragraf 1.2.

1.7.2       Deltagare som ställer upp i ”Top 16 Superstars”-race kan vinna bonuspoäng i Nation Cups Online Series.

1.7.3       För att deltagare ska kunna anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race måste de vara stjärnspelare.

1.7.4       Deltagare kan anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race upp till femton (15) minuter före den schemalagda starten för varje race.

1.7.5       I varje ”Top 16 Superstars”-race kommer de 16 högst rankade stjärnspelarna som anmält sig till det gällande racet att få delta. Rankningen kan baseras på varje deltagares förarbetyg eller det totala antalet poäng som samlats in under gällande säsong. Det sätt som stjärnspelare rankas avseende urvalet till ”Top 16 Superstars”-race kommer att definieras innan varje ”Top 16 Superstars”-race börjar.

1.7.6       I Nations Cup kan högst tre (3) stjärnspelare per deltagarland ställa upp i ”Top 16 Superstars”-race.

1.7.7       Om det finns färre än 16 stjärnspelare innan ett ”Top 16 Superstars”-race börjar lyfts begränsningarna i paragraf 1.7.5 och 1.7.6. Stjärnspelare väljs då ut baserat på deras onlinerankning.

1.8             Slutpoängen från varje deltävling avgör varje deltagares position i onlinerankningen för den deltävlingen.

1.9             Den här tävlingen har inga priser.

 

Schema 2 – Manufacturer Series 2020

1.     Manufacturer Series Online Series

1.1.  Deltagare ställer upp i Manufacturer Series genom att välja Manufacturer Series-alternativet i spelets Sport-läge, innan varje race börjar

1.2.  Manufacturer Series Online Series består av tre (3) deltävlingar med tio (10) omgångar vardera, enligt följande:

Kalender för FIA Gran Turismo Championship 2020 Manufacturer Series

Deltävling 1

Deltävling 2

Deltävling 3

Omg. 1: 25 april

Omg. 11: 3 juni

Omg. 21: 8 juli

Omg. 2: 29 april

Omg. 12: 6 juni

Omg. 22: 11 juli

Omg. 3: 2 maj*

Omg. 13: 10 juni

Omg. 23: 15 juli

Omg. 4: 6 maj

Omg. 14: 13 juni

Omg. 24: 18 juli*

Omg. 5: 9 maj

Omg. 15: 17 juni

Omg. 25: 22 juli

Omg. 6: 13 maj

Omg. 16: 20 juni*

Omg. 26: 25 juli

Omg. 7: 16 maj*

Omg. 17: 24 juni

Omg. 27: 29 juli

Omg. 8: 20 maj

Omg. 18: 27 juni

Omg. 28: 1 augusti*

Omg. 9: 23 maj

Omg. 19: 1 juli

Omg. 29: 5 augusti

Omg. 10: 30 maj*

Omg. 20: 4 juli*

Omg. 30: 8 augusti*

1.3.  Racedatum märkta med en asterisk indikerar ”Top 16 Superstars”-race (enligt beskrivningen i paragraf 1.9 här i schema 2).

1.4.  Deltagare representerar en (1) av följande tjugofem (25) tillverkare (en ”tillverkare” var): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota och Volkswagen.

1.5.  Obs! Om en deltagares boendeadress inte är belägen inom det land deltagaren tävlar för kan deltagaren diskvalificeras.

1.6.  Deltagare tilldelas poäng baserat på:

1.6.1.   deras slutposition i varje race

1.6.2.   det genomsnittliga förarbetyget hos deltagarna de kör mot i varje race.

1.7.  Deltagare måste delta i race under Manufacturer Series Online Series för att vinna poäng som sedan används för att beräkna deras totalrankning.

För att avgöra en deltagares totalrankning sammanställs poängen vid slutet av en serie omgångar, under varje deltävling, enligt följande (”slutpoängen”):

Deltävling 1:Slutpoängen sammanställs från deltagarens tre (3) bästa omgångar av tio (10) (beräknat från omgång 1 till omgång 10).

Deltävling 2: Slutpoängen sammanställs från deltagarens fem (5) bästa omgångar av tjugo (20) (beräknat från omgång 1 till omgång 20).

Deltävling 3: Slutpoängen sammanställs från deltagarens åtta (8) bästa omgångar av trettio (30) (beräknat från omgång 1 till omgång 30).

Deltagare väljer själva vilka race och vilka deltävlingar i vilka deltävlingar de vill ställa upp i.  Det är dock bara poängen från dagens sista race som räknas gentemot onlinerankningen för den omgången. Om en deltagare till exempel deltar i tre race i omgång 7 den 16 maj 2020 kommer bara poängen från det sista av de tre racen att räknas.

1.8.  Stjärnspelare

1.8.1.   I enlighet med paragraf 1.8.2 och 1.8.3 nedan kan deltagare registrera sig som stjärnspelare om de är antingen:

1.8.1.1.    i topp 200 i onlinerankningen vid slutet av föregående deltävling eller

1.8.1.2.    i topp 10 i onlinerankningen för sin tillverkare.

1.8.2.   När en deltagare uppfyller ett av kraven i 1.8.1 här i schema 2 får deltagaren en spelnotis som meddelar att han eller hon kan registrera sig som stjärnspelare. När spelnotisen har tagits emot kan deltagare registrera sig som stjärnspelare genom att gå till gran-turismo.com. Det är varje deltagares eget ansvar att registrera sig som stjärnspelare.

1.8.3.   Registrerade stjärnspelare (hädanefter ”stjärnspelare”) ska ha ”S” i förarbetyg och får delta i ”Top 16 Superstars”-race i enlighet med paragraf 1.9 här i schema 2.

1.8.4.   Stjärnspelarnas riktiga namn visas under sändningen av ”Top 16 Superstars”-racen utöver deras PSN-ID:n.

1.8.5.   När en deltagare har gjort sig förtjänt av förarbetyget stjärnspelare kommer betyget att gälla dennes körprofil endast i en komplett deltävling av Manufacturer Series Online Series.

1.9.  Top 16 Superstars-race

1.9.1.   Top 16 Superstars-race anordnas periodvis under Manufacturer Series Online Series. I enlighet med paragraf 1.3 markeras Superstars-race med en asterisk i raceschemat under paragraf 1.2.

1.9.2.   Deltagare som ställer upp i ”Top 16 Superstars”-race kan vinna bonuspoäng i Manufacturer Series Online Series.

1.9.3.   För att deltagare ska kunna anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race måste de vara stjärnspelare.

1.9.4.   Deltagare kan anmäla sig till ”Top 16 Superstars”-race upp till femton (15) minuter före den schemalagda starten för varje race.

1.9.5.   I varje ”Top 16 Superstars”-race kommer de 16 högst rankade stjärnspelarna som anmält sig till det gällande racet att få delta. Rankningen kan baseras på varje deltagares förarbetyg eller det totala antalet poäng som samlats in under gällande säsong. Det sätt som stjärnspelare rankas avseende urvalet till ”Top 16 Superstars”-race kommer att definieras innan varje ”Top 16 Superstars”-race börjar.

1.9.6.   I Manufacturer Series Online Series kan högst två (2) stjärnspelare per tillverkare ställa upp i ”Top 16 Superstars”-race.

1.9.7.   Om det finns färre än 16 stjärnspelare innan ett ”Top 16 Superstars”-race börjar lyfts begränsningarna i paragraf 1.9.5 och 1.9.6. Stjärnspelare väljs då ut baserat på deras onlinerankning.

1.10.  Slutpoängen från varje deltävling avgör varje deltagares position i onlinerankningen för den deltävlingen.

1.11.  Den här tävlingen har inga priser.